Hotărârea nr. 169/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

ROMANIA

1 ® 1 JUDEȚUL CONSTANTAHOTĂRÂRE privind modificarea anexei la H.C.L.nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul . local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de /O             2019:


Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75927/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 75929/11.04.2019;

Luând în considerare:

  • -  art. 20 alin.l și art.112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.867 alin.l din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

  • -  H.C.L. nr. 451/2017 capitolul-18 Instituții de învățământ;

  • -  adresa Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" nr. 458/28.03.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 65173/28.03.2019 precum și adresa Seminarului teologic ortodox "Sf. Cuvios Dionisie Exiguul" Constanța prin adresa nr. 45/2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 65173/28.03.2019

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1/- Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr.335/2011 în sensul retragerii din administrarea Școlii Gimnaziale nr. 5 "Nicolae Iorga" a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 14, conform anexei nr. 1, proprietate publică a municipiului Constanța și preluarea acestuia în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;

Art. 2 - Se aprobă transmiterea imobilului descris la articolul 1 din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Colegiului Național "Mircea cel Bătrân".

Art. 3 - Se aprobă modificarea HCL nr. 359/2018 în sensul că art. 1 alin. 5 și anexa nr. 5 își încetează aplicabilitatea întrucât nu s-a procedat la predarea - primirea -imobilul din b-dul Tomis nr.153 de către Seminarului teologic ortodox "Sf. Cuvios Dionisie Exiguul" Constanța.

Art. 4 - Se aprobă modificarea HCL nr. 359/2018 art. 4 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 30 "Gheorghe Țițeica" situată în str. Flămânda nr. 13, a imobilului din b-dul Tomis nr.153 în sensul înlocuirii anexei nr.9 cu anexa nr. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 - Anexele nr.l - nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Unitățile de învățământ vor menține destinația actuală a imobilelor așa cum a fost stabilit în înscrisurile oficiale.

Art. 7 - Predarea - primirea imobilelor se va face prin protocol încheiat între municipiul Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și unitățile de învățământ: Școala Gimnazială nr. 5 "Nicolae Iorga", Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", Școala Gimnazială nr. 30 "Gheorghe Țițeica".

Art. 8 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.335/2011 și H.C.L. nr. 359/2015, rămân neschimbate.

Art. 9 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Colegiului Național "Mircea cel Bătrân", Seminarului teologic ortodox "Sf. Cuvios Dionisie Exiguul", Școlii Gimnaziale nr. 5 "Nicolae Iorga", Școlii Gimnaziale nr. 30 "Gheorghe Țițeica", Direcției administrație publică locală, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: .         _ pentru,

~~ împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR MARCELA ENACHE

NRCW^2019


ANEXA LA ,

HCLM NR.

ANEXA NR.1

Unitate de învățământ

Elemente de identificare

OBSERVAȚII

Școala Gimnazială nr. 5 "Nicolae Iorga" Str. Nicolae Iorga nr. 14

Str. Nicolae Iorga nr. 14 Clădire școală - clădire (P+l) Suprafață construită = 1609,00 mp Atelier mecanic, clădire (P) Suprafață construită = 978,00 mp Suprafață teren = 2.523,77 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr.crt.1501 Proces-verbal de predare-primire nr.6081/30.12.2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


AETEXA^LA /

HCLM NR.


ANEXA NR.2

Unitate de învățământ

Elemente de identificare

OBSERVAȚII

Școala gimnazială nr.30 "Gheorghe Țițeica"

Str. Flămânda nr. 13 Constanța

b-dul Tomis nr. 153 cantină (P+subsol) suprafață construită =735 mp

sală gimnastică (P) -suprafață construită =525 mp

parțial internat (P+3) -suprafață construită =700 mp

suprafață teren = 6976,00 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr.crt.1555 parte din internat (P+3) se află în administrarea Seminarului teologic ortodox "Sf. Cuvios Dionisie Exiguul" Constanța astfel : parter cancelarie+hol, etaj 1-4 săli, hol și 2 grupuri sanitare, etaj II - 4 săli, hol, cabinet, etaj III - 6 săli, hol, oficiu

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,