Hotărârea nr. 168/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 7, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREprivind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al municipiul Constanța, str. Industrială nr. 7, în vederea înscrierii în cartea funciară


Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din d ata d e                .   2019;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75925/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 75926/11-04.2019;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1165/15.04.2019;

în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.132 alin.l și art.135 alin.l lit. a) ale Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a art. 6 punctul 6 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c și art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE


Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 7, în suprafață de 5024 mp, având număr cadastral 250244, înscris în cartea funciară nr.250244, astfel: lot 1 în suprafață de 331 mp, lot 2 în suprafață de 2413 mp și lot 3 în suprafață de 2280 mp, conform planurilor anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului notarial de dezmembrare.

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic din cadrul Direcției administrație publică locală, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru.         împotrivă,     -—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            ~ consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

/y/?/?/&CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

J^T


CONSTANȚA, NR.


/<%


/               2019Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

250244

5024

Localitatea CONSTANȚA, Șoseaua INDUSTRIALĂ nr. 7, Grup Școlar Industrial "VASILE PÂRVAN", Jud.CONSTANȚA


Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

234192

CONSTANȚA

1787050PREȘEDINTE ȘED


Dezlipire imobil .


786980

Situația actuală (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

250244

5024

Cc

Terenul este împrejmuit cu gard de beton intre punctele 2-3-28-4-29-5, 6-30-7, 9-10,13-16,31, 17-18-19, 26-27-1, poarta metal intre punctele 1-2,5-6,7-9, pereți construcție intre punctele 11-13,19-26 si limita convenționala intre punctele 10-11.

331

Cc

împrejmuire materializata prin gard de beton intre 29-5, 6-30, poarta metalica intre punctele 5-6, nematerializata intre 30-32, 33-36,37-29 si pereți construcție intre punctele 32-33 si 36-37.

2413

Cc

împrejmuire materializata prin gard de beton intre 30-7, poarta met. intre 7-9,9-11, pereți constr. intre 11-13, gard beton intre 13-16,31, nematerializata intre 31-28,29-37, 36-35-34-33,32-30, pereți constr. intre 37-36,33-32 si gard de beton intre punctele 28-4-29.

2280

Cc

împrejmuire materializata prin poarta de metal intre 1-2, gard de beton intre punctele 2-3-28, nematerializata intre 28-31, gard de beton intre 31-17-18-19-26-27-1 si pereți construcție intre punctele 19-26.

-

5024

-

Total

5024

-

-

Executant P.J.A.: S.C. Theotop S.R.L. Executant P.F.A.: Cojocea Georgiana Ionela Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren Semnătura și ștampila

Data: 03 aprilie 2019

Inspector Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa Data:..................

Ștampila B.C.P.I.


Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

250244

5024

Localitatea CONSTANȚA, Șoseaua INDUSTRIALĂ nr. 7, Grup Școlar Industrial "VASILE PÂRVAN", JudCONSTANȚA

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)


Nr. Carte Funciară

234192PRIMÂRÎĂSiN^^^'CONSl®^


12 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARC        HE
Dezlipire imobil ■


o n

Situația actuală (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cadastral

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

250244

5024

Cc

Terenul este împrejmuit cu gard de beton intre punctele 2-3-28-4-29-5, 6-30-7, 9-10, 13-16,31, 17-18-19,26-27-1, poarta metal intre punctele 1-2, 5-6, 7-9, pereți construcție intre punctele 11-13, 19-26 si limita convenționala intre punctele 10-11.

331

Cc

împrejmuire materializata prin gard de beton intre 29-5, 6-30, poarta metalica intre punctele 5-6, nematerializata intre 30-32,33-36,37-29 si pereți construcție intre punctele 32-33 si 36-37.

2413

Cc

împrejmuire materializata prin gard de beton intre 30-7, poarta met. intre 7-9, 9-11, pereți constr. intre 11-13, gard beton intre 13-16, 31, nematerializata intre 31-28,29-37, 36-35-34-33,32-30, pereți constr. intre 37-36, 33-32 si gard de beton intre punctele 28-4-29.

2280

Cc

împrejmuire materializata prin poarta de metal intre 1-2, gard de beton intre punctele 2-3-28, nematerializata intre 28-31, gard de beton intre 31-17-18-19-26-27-1 si pereți construcție intre punctele 19-26.

-

5024

-

Total

5024

-

-

Executant P.J.A.: S.C. Theotop S.R.L. Executant P.F.A.: Cojocea Georgiana Ionela Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren Semnătura și ștampila

Data: 03 aprilie 2019

Inspector Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:..................

Ștampila B.C.P.I.