Hotărârea nr. 167/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI DE EMITERE A UNEI HOTĂRÂRI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA STR. PRIMĂVERII NR. 2, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI, ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de__S'T&y. 7776 .


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 75920/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 75923/11.04.2019;

Având în vedere art.861 alin.3, art.867, art.i868 și art.869 din Legea 287/2009 republicată privind Codul Civil,

Văzând dispozițiile art. 9, alin.(l) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c" si art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se solicită Guvernului României transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, identificat conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanța, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.


Art. 2 - Scopul transmiterii imobilului descris la articolul 1 din prezenta hotărâre îl reprezintă dezvoltarea activităților de tineret și sport în municipiul Constanța, în condițiile legii.

Art. 3 (1)- Consiliu local al municipiului Constanța se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului, precum și al unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.

  • (2) - Ministerul Tineretului și Sportului va verifica și controla periodic modul de folosire al imobilului transmis Consiliului local al municipiului Constanța în conformitate cu destinația acestuia.

  • (3) - în situația în care, în urma controlului se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinația, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului.Art. 4 (1)- Consiliul local al municipiului Constanța se obligă să întrețină și să modernizeze imobilul transmis și să mențină imobilul la standardele de calitate privind desfășurarea activităților specifice.

  • (2) - Predarea - preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii guvernului de transmitere.

  • (3) - La transmiterea imobilului, se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotare.

  • (4) - Preluarea imobilului se face cu respectarea situației juridice existente la data transmiterii dreptului de administrare.

  • (5) - Odată cu predarea imobilului se vor preda-prelua activul și pasivul, conform situației contabile și juridice la data predării.

  • (6) - Odată cu predarea imobilului, Consiliul local al municipiului Constanța, va proceda, în condițiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Constanța și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului local al municipiului Constanța, în condițiile legii.

  • (7) - în termen de 30 zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Constanța și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului local al municipiului Constanța, în condițiile legii.

Art. 5 - Se împuternicește primarul municipiului Constanța să facă demersurile necesare pentru punerea în executare a prezentei hotărâri.


Art. 6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Ministerului Tineretului și Sportului, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției urbanism, S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:


împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
pentru,2019


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACbțE
LA


H.C.L.DATELE DE IDENTIFICARE

al unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Constanța care se transmite din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Constanța în domeniul public al municpiului Constanța

Nr. Crt.

Nr. atribuit de MFP

Codul de clasificare

Denumire

Locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică de la care se transmit bunurile imobile

Persoana juridică la care se transmit bunurile imobile

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

1

147213

8.26.02

Stadion "CS Farul"

Municipiul: Constanța, str. Primăverii nr.2 județ: Constanța

Ministerul Tineretului și Sportului

(CUI 27448201)

Municipiul Constanța

(CIF ' 4785631)

Suprafață teren 16.412,45 mp Din care:

Suprafață construită =480 mp Suprafață anexe = 145,62 mp

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR, MARCELA ENACHE