Hotărârea nr. 166/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 7

oNSTANr^ ROMÂNIA

k       JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile situate în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 7

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 76’ OM.______2019;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 75893/11.04.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.75895/11.04.2019;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean nr. 1294A/03.04.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 71209/11.04.2019;

în conformitate cu prevederile art. 112 punctele 6 și 6A1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și H.C.L. nr. 451/2017 capitolul-18 Instituții de învățământ, nr. crt. 1552;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în municipiului Constanța, str. Industrială nr. 7 astfel:


lot 1 compus din suprafață construită de 215 mp și teren în suprafață de 331 mp din "internat + cantină" în "locuințe sociale", pe o perioadă de 5 ani;

lot 2 compus din suprafață construită de 458 mp și teren în suprafață de 2413 mp din "ateliere" în "sedii administrative", pe o perioadă de 10 ani;

lot 3 compus din suprafață construită de 332 mp și teren în suprafață de 2280 mp din "sală de sport+ateliere" în "sedii administrative", pe o perioadă de 10 ani;

imobil compus din suprafață construită de 535 mp și teren în suprafață de 1481 mp din "clădire liceu" în "sedii administrative", pe o perioadă de 10 ani.

Art. 2 - Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale.

Art. 3 - După expirarea perioadei imobilele revin la destinația inițială.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Ministerului Educației Naționale, Ispectoratului Școlar Județean Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic, Direcției financiare, SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

______împotrivă,   -— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
CONSTANȚA,

NR. K <O &     /                2019