Hotărârea nr. 165/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RADET CONSTANȚA A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. NICOLAE BĂLCESCU NR. 14


,coNSTAW^ romania

< O ,£ JUDEȚUL CONSTANTA /                      - ______ — _ _ _ _ — _ ■ — ■


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE


privind preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea R.A.D.E.T. Constanța a imobilului situat în str. Nicolae Bălcescu nr. 14

Consiliu^ local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de            ____________2019

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75891/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.75892/11.04.2019;

Luând în considerare adresa RADET nr. 1775/2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 24813/2019;

Văzând H.C.L nr. 466/2001 privind transmiterea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situate in str. Dr. Bagdazar, la parterul blocului FD7 si la parterul imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 14 din administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta în adminstrarea R.A.D.E.T. Constanta și H.C.L nr.598/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, anexa 38;

Având în vedere art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, care reglementează dreptul de administrare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b"din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă preluarea din administrarea R.A.D.E.T. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a imobilului situat în municipiul Constanța str. Nicolae Bălcescu nr. 14, proprietate privată a municipiului Constanța, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului se va face prin protocol încheiat între municipiul Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.D.E.T. Constanța.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.D.E.T. Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției tehnic administrativ, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,   '—   împotrivă. ,______abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHE


ANEXĂ LA H.C.L. NR.

Adresă Imobil

Elemente de identificare Descriere imobil

OBSERVAȚII

Str. Nicolae Bălcescu nr. 14

Suprafață construcție =63,25 mp

H.C.L nr.

466/2001

H.C.L. nr.

598/2008 anexa nr. 38


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA EN^PWE