Hotărârea nr. 164/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2136 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA - STR. DIONISIE CEL MIC NR. 50A, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUIHOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 2136 mp (din care S=1722 mp spațiu verde amenajat și S=364 mp construită) situat în municipiul Constanța-str. Dionisie cel Mic nr.50A, Arhiepiscopiei Tomisului

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2019;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75886/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 75889/11.04.2019;

Văzând solicitarea Arhiepiscopiei Tomisului, Protoeria II Constanța, Parohia Buna Vestire nr.44/21.06.2017, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.80529/22.06.2017;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L.nr.223/30.04.1996 privind aprobarea documentației "P.U.D-Biserica ortodoxă zona Dezrobirii, Constanța" și concesionarea fără licitație public a unui teren în suprafață de 225 mp, din patrimoniul municipiului Constanța, Arhiepiscopiei Tomisului, dispozițiile anexei nr.12 la H.C.L. nr.193/02.01.2014 și dispozițiile anexei nr.15 la H.C.L. nr.268/2014 privind completarea și actualizarea bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile contractului de concesiune nr.31.725/23.10.1996;

în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 489/2006, republicată, privind^libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 115 alin. 1 lit. b și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă modificarea H.C.L.nr.223/30.04.1996 privind aprobarea documentației "P.U.D-Biserica ortodoxă zona Dezrobirii, Constanța" și concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 225 mp, din patrimoniul municipiului Constanța, Arhiepiscopiei Tomisului", în sensul că art.2 își încetează aplicabilitatea.

Art.2 - Se aprobă modificarea art. 3 H.C.L.nr.223/30.04.1996 privind aprobarea documentației "P.U.D-Biserica ortodoxă zona Dezrobirii, Constanța" și concesionarea fără licitație public a unui teren în suprafață de 225 mp, din patrimoniul municipiului Constanța, Arhiepiscopiei Tomisului", în sensul că suprafața amenajărilor exterioare (acces auto, alei pietonale, spații verzi) va fi de 1722 mp în loc de 1911 mp.

Art.3 - Se aprobă atribuirea în folosința gratuită a terenului în suprafață de 2136 mp (din care S=1722 mp spațiu verde amenajat și S=364 mp construită) situat în Constanța, str. Dionisie cel Mic nr.50A, Arhiepiscopiei Tomisului, pe perioada existenței construcțiilor, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 -Se aprobă contractul de comodat ce urmează a se încheia între municipiul Constanța și Arhiepiscopia Tomisului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Predarea terenului se va realiza în baza unui proces verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Arhiepiscopia Tomisului.

Art.6- începând cu data prezentei contractul de concesiune nr. 31725/23.10.1996 încheiat între Consiliul local al municipiului Constanța și Arhiepiscopia Tomisului, parte integrantă a H.C.L.nr.223/30.04.1996, își încetează aplicabilitatea.

Art.7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, SPIT Constanța, Arhiepiscopiei Tomisului, Serviciului juridic în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfeI:          pentru, -— împotrivă, _______abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARQELAJ^NACHECONSTANȚA,

NR /£^'0^2019


> unii nnirunoniricn 8 oi        IHI\E M IfflVH»8î_ULUI

Scara 1:500

Nr. Cadastral:     .. , .

Suprafața imobil

masurata a ilui (mp)

Adresa imobilulJUp,                  „ |

LH£LMNR./^țLg>flgj

2i36 !

Mun. Constanta, strada Dionisie cel Mic, nr. 50A, jud. Constanta

Nr. Cartea Funciara:

Unitatea administrativ teritoriala (UAT) CONSTANTACONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


marcela eșwh789753;

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mpli

Mențiuni

1

Cc

2136}

Teren 'împrejmuit de la 6-7 gard de beton si plasa, 7-8 gard de lemn, 8-11-12-14*-15-16 zid constr, 16-1-2-4-6 gard de beton si lemn.

^atal

2136


B. Datet referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita /a sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

282

Construcție C1, Biserica «Buna Vestire », construita in anul 2005, Suprafața construita desfasurata = 282mp

C2

CA

27

Construcție C2, Clopotnița, Suprafața constr. = 27mp

C3

CA

55

Construcție C3, Capela, Suprafața constr. = 55mp

Total

364


Suprafat^ totala masurata a imobilului = 2136mp Supraf


ata din act = 2136 mp


Executant,

SC Miruna Proie_^_^5_cu(g,

Confirm executarea măsurătorii®?^ teren, corfcmudinea •                                r- ~ -

întocm^fl-documentșpei

&       ■ C,t”-' c          & din.reren u t

&       si stamfnT^R/ZARE

, Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si paNume si Pra                  IMOBILI/

i         Wta&scuk

*--^!!3SSS<WW?e»
/'ANEXA


NPEANDE SITUAnE

SCARA 1:500

■ MUN. CONSTANTA, STRADA DIQNISIE CEL MIC, NR. EN, JUD. CONSTANȚA

Suprafața teren masufata: S = 2136 mp z      Proprietar teren: MUNICIPIUL CONSTANTA


hclm NR.


 • - Curți construcții: ICc- S .= 2136 mp    . ■     Proprietar construcții: PAROHIA BUNA VESTIRE

Suprafața totala construita: S ='364 mp '

 • - Biserica:. CI - Suprafața construita— i82 mp

 • - Clopotnița: C2 - Suprafața construita = 27 mp

 • - Capela: C3 - Suprafața construita= 55 mpIA MUNICIPIUL^' ,^STANTA

serviciul cad^ <


inventar de coordonate Sistem de proiecție stereo "70"

No. Pnt

X '■ im]

Y [nfl

1

305223.706

789705.850

2

305213.533

'789728.320

3-

305247.018

789742.538

.4

3052561920

789715.870

5

305259.250

.: 789709.250

e

305262.860

789699.110

. 7

305268.340

789682.250;

. 8

305234-620

789672:470

9

305229.39'8

789685.854

10

305229.622

789685.948

11

305227.911

789.689:617.

12

305226.463

789692:941

13

305231.023

'789694.930

14

: 305229:412

■: 789698:692

•15'.

'30'5230.699

789699.297

.16

. - 305227.189

789707.385


SECRfcTAR,

MARCELAHE

întocmit: SC Minina Proiect SSL y                  Data: 21.08.2014

\ucrari de

•         .<v • a^V*

a ►>”cerDFICAT r/l DE Z/ AUTORIZARE

Seria RO-CT-F Nr. naos TRUCA -


/

,c>9


ANEXA LA H.C.L. nr. I GU

CONTRACT DE COMODAT

Nr.________________________

Art. 1. PĂRȚILE

MUNICIPIUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.51, tel.0241.488100, fax 0241.488195, reprezentat prin Primarul Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, în calitate de comodant

Și

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI, cu sediul în ________________________________,

reprezentată prin_______________________________, în calitate de comodatar

Art. 2. OBIECT

 • 2.1. Comodantul dă spre folosință gratuită comodatarului terenul în suprafață de 2136 mp situat în municipiul Constanța, str. Dionisie cel mic nr.50A.

 • 2.2. Predarea-primirea spațiilor date în folosință gratuită se face prin proces-verbal, semnat de către reprezentanții împuterniciți în acest scop de către cele două părți semnare a prezentului contract.

Art. 3. DURATA

Dreptul de folosință asupra terenului se întinde pe perioada existenței construcției.

Art. 4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului:

 • a) să verifice dacă terenul care face obiectul comodatului este folosit conform destinației;

 • b) să verifice dacă comodatarul îndeplinește întocmai obligațiile stabilite în sarcina sa;

 • c) să verifice modul de întreținere a terenului;

 • 4.2. Obligațiile comodantului:

 • a) să predea în bune condiții terenul ce formează obiectul prezentul contract;

 • b) să asigure folosința nestingherită a terenului pe toată durata contractului;

 • 4.3. Drepturile comodatarului

 • a) să i se asigure de către comodant folosința terenului pe toată durata contractului;

 • 4.4. Obligațiile comodatarului

 • a) să obțină documentația de urbanism în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local Constanța privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 2136 mp situat în municipiul Constanța, str. Dionisie cel mic nr.50A;

 • b) să înceapă lucrările în vederea edificării lăcașului de cult în termen de cel mult o lună de la data obținerii documentației de urbanism prevăzute la lit. a);

 • c) să finalizeze construcția în termen de 24 luni de la data anunțului de începere a lucrărilor, inclusiv să obțină certificatul de atestare a construcțiilor.

 • d) să se îngrijească de terenul care face obiectul contractului, folosindu-le ca un bun proprietar, efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare generate de culpa sa;

 • e) să păstreze integritatea terenului pus la dispoziție, să nu aducă modificări acestuia fără consimțământul prealabil al comodantului exprimat în scris;

 • f) să folosească terenul potrivit destinației acestuia, respectiv construire lăcaș de cult;

 • g)  să suporte, de la data preluării, cheltuielile necesare folosinței imobilului, reprezentând utilități, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant.

 • h) să asigure păstrarea curățeniei asupra terenului;

  ANEXA LA i [hclm nr.


 • i) să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor

 • j) să elibereze spațiile ocupate în baza contractului de comodat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract;

Art. 5. RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:

 • a) folosirea necorespunzătoare a terenului;

 • b) întrebuințarea terenului contrar destinației;

 • c) folosirea terenului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • 5.2. în alte cazuri decât cele menționate la clauza 5.1., riscul deteriorării sau pieirii este suportat de comodant.

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin trecerea termenului prevăzut în contract;

 • b) prin reziliere. în cazul în care una din părți nu și-a executat în totalitate sau în parte ori își execută în mod defectuos obligațiile asumate, contractul se reziliază de plin drept, fără intervenția instanței de judecată, după notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele.

 • c) prin denunțare unilaterală a contractului de către comodatar, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele;

 • d) prin denunțare unilaterală a contractului de către comodant, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele. Contractul încetează de plin drept, fără intervenția instanței de judecată.

Art. 7. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

 • 7.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-ți execute obligațiile asumate.

Art. 8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ANEXA LA

hclmnr./£U <


 • 8.1. Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art. 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

 • 9.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional,cu acordul ambelor părți.

Prezentul contract s-a încheiat in temeiul dispozițiilor art. 2146 si urm. Cod civil și a prevederilor H.C.L. nr._________________________________________

COMODANT COMODATAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA -                  ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA

PRIMAR

DECEBAL FĂGĂDÂU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA EtfÎACHE