Hotărârea nr. 163/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI, ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA - BD. MAMAIA INTERSECȚIE CU BD. AUREL VLAICU, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CAPELEI „BUNA VESTIRE” ȘI „SFÂNTA CUVIOASĂ MARIA EGIPTEANCA”


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 300 mp situat în municipiul Constanța-Bd.Mamaia intersecție cu Bd.Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii Capelei "Buna Vestire" și "Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca"

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de...........2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75874/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 75876/11-04.2019;

Luând în considerare raportul de activitate, înregistrat sub nr.81325/2017, al Comisiei locale de analiză a modului în care s-a respectat legislația privind amenajarea teritoriului și urbanismului de către cultele religioase aflate pe raza municipiului Constanța;

Potrivit dispozițiilor anexei 2 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Văzând dispozițiile art.8 alin.l din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Arhiepiscopiei Tomisului înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 142484/11.10.2016;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.c și art. 115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 300 mp situat în municipiul Constanța-Bd.Mamaia intersecție cu Bd.Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii Capelei "Buna Vestire" și "Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca", conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Arhiepiscopia Tomisului are obligația de obținere a documentației de urbanism în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de începere a lucrărilor în termen de 1 lună de la data obținerii documentației de urbanism și a finalizării construcției în termen de 24 de luni de la data anunțului de începere a lucrărilor, inclusiv a obținerii certificatului de atestare pentru construcții. în cazul nerespectării termenelor, prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Imobilul- Capela "Buna Vestire" și "Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca" va fi construită din lemn stratificat, cu fundație și demisol din beton, printr-un proiect integrat în arhitectura zonei unde este atribuit terenul.

Art.4 - Se aprobă clauzele contractului de comodat ce urmează a se încheia între Municipiul Constanța și Arhiepiscopia Tomisului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Predarea-primirea terenului se va face prin proces verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Arhiepiscopia Tomisului.

Art.5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Arhiepiscopiei Tomisului, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, S.P.I.T. Constanța, Serviciului juridic în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru.     ,— împotrivă, qL abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANȚA,

N r......../ 6            “2019


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200 mun. Constanta, IE 241889, Capela Tinerilor Mamaia


Inventar de cooraonate construcție propusa

Sistem de proiecție Stereo 70


w.

X

Y

Pct.

M

M

5

308645.434

790123.649

6

308646.623

790124.630

7

308648.142

790124.884

8

308649.586

790124345

9

308650.566

790123.156

10

308650.820

790121.637

11

308650.276

790120.180

12

308652.009

790119.532

13

308651.011

790186.862

14

308650.309

790117.125

15

308650.204

790116.844

16

308650.757

790116.637

17

308651.414

790115.841

18

308658.592

790194.774

19

308651244

790! 13.842

20

308650.438

790113.178

21

308649.407

790113.005

22

308648.847

790113214

23

308646.149

790105.992

24

308644.505

790104.637

25

308642.404

790104285

26

308640.409

790105.030

27

308639.054

790106.674

28

308638.702

790108.775

29

308641.409

7901*6.020

30

308640.856

790116227

31

308640.199

790117.023

32

308640.029

790118.040

33

308640.390

790H9.OT7

34

308641.186

790119.663

35

308642.203

790119.833

36

308642.733

790119.635

37

308642.838

790119.916

38

|   308642.159

790120.170

•     t<7

790122840


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SERVICIUL CADASTRU      .

VIZAT SPR^^HIMBARE |

Data

O/. 0-3-1


Inventar de coordonate limita de proprietate Sistem de proiecție Stereo 70


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


W.

X

Y

Ptt

[ml

M

1

308648.881

790101.805

2

308656.382

790121.880

3

308643.268

790126.780

4

308635.767

790106.706


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, ^MARCELA ENACHE

caXa iucrjfl'A


xAB^Lwiu^adâlin

februarie 2016''c'


CONTRACT DE COMODAT

Nr._________________________

Art. 1. PĂRȚILE

MUNICIPIUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.51, tel.0241.488100, fax 0241.488195, reprezentat prin Primarul Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, în calitate de comodant

Și

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI, cu sediul în ________________________________,

reprezentată prin____________________________, în calitate de comodatar

Art. 2. OBIECT


 • 2.1. Comodantul dă spre folosință gratuită comodatarului terenul în suprafață de 300 mp situat în municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu intersecție cu b-dul Mamaia, în vederea edificării unui lăcaș de cult.

 • 2.2. Predarea-primirea spațiilor date în folosință gratuită se face prin proces-verbal, semnat de către reprezentanții împuterniciți în acest scop de către cele două părți semnare a prezentului contract.

Art. 3. DURATA

Dreptul de folosință asupra terenului se întinde pe perioada existenței construcției ce urmează a fi edificată pe acesta.

Art. 4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului:

 • a) să verifice dacă terenul care face obiectul comodatului este folosit conform destinației;


 • b) să verifice dacă comodatarul îndeplinește întocmai obligațiile stabilite în sarcina sa;

 • c) să verifice modul de întreținere a terenului;

 • 4.2. Obligațiile comodantului:

 • a) să predea în bune condiții terenul ce formează obiectul prezentul contract;

 • b) să asigure folosința nestingherită a terenului pe toată durata contractului;

 • 4.3. Drepturile comodatarului

 • a) să i se asigure de către comodant folosința terenului pe toată durata contractului;

 • 4.4. Obligațiile comodatarului

 • a) să obțină documentația de urbanism în termen de 12 luni de la da a hotărârii Consiliului Local Constanța privind atribuirea în folosință în suprafață de 300 mp situat în Constanța, b-dul Aurel Vlaicu intersecție cu b-dul Mamaia către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui lăcaș de cult

  gratuită a terenului


nr.________________

 • b) să înceapă lucrările în vederea edificării lăcașului de cult în termen de cel mult o lună de la data obținerii documentației de urbanism prevăzute la lit. a);

 • c) să finalizeze construcția în termen de 24 luni de la data anunțului de începere a lucrărilor, inclusiv să obțină certificatul de atestare a construcțiilor.

 • d) să se îngrijească de terenul care face obiectul contractului, folosindu-le ca un bun proprietar, efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare generate de culpa sa;

 • e) să păstreze integritatea terenului pus la dispoziție, să nu aducă modificări acestuia fără consimțământul prealabil al comodantului exprimat în scris;

 • f) să folosească terenul potrivit destinației acestuia, respectiv construire lăcaș de cult;

g.) să suporte, de la data preluării, cheltuielile necesare folosinței imobilului, reprezentând utilități, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant.


 • h) să asigure păstrarea curățeniei asupra terenului;

 • i) să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • j) să elibereze spațiile ocupate în baza contractului de comodat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract;

Art. 5. RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:

 • a) folosirea necorespunzătoare a terenului;

 • b) întrebuințarea terenului contrar destinației;

 • c) folosirea terenului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;


 • 5.2. în alte cazuri decât cele menționate la clauza 5.1., riscul deteriorării sau pieirii este suportat de comodant.

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin trecerea termenului prevăzut în contract;

 • b) prin reziliere. în cazul în care una din părți nu și-a executat în totalitate sau în parte ori își execută în mod defectuos obligațiile asumate, contractul se reziliază de plin drept, fără intervenția instanței de judecată, după notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele.

 • c) prin denunțare unilaterală a contractului de către comodatar, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele;

 • d) prin denunțare unilaterală a contractului de către comodant, cu notificarea prealabilă

HCLM NR.          >

a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să~și~prouuca~^^ efectele. Contractul încetează de plin drept, fără intervenția instanței de judecată.

Art. 7. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

 • 7.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-ți execute obligațiile asumate.

Art. 8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art. 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI:


 • 9.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional,cu acordul ambelor părți.

Prezentul contract s-a încheiat in temeiul dispozițiilor art. 2146 si urm. Cod civil și a prevederilor H.C.L. nr._________________________________________

COMODANT


COMODATAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA -CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA PRIMAR

DECEBAL FĂGĂDĂU


ARHIEPISCOPIA TOMISULUIPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, n n


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC^E