Hotărârea nr. 162/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 414/2001 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 1500,00 MP SITUAT ÎN CONSTANTA, ZONA TOMIS III, ALEEA VOINICULUI ÎN VEDEREA EDIFICĂRII UNUI LĂCAȘ DE CULTHOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 414/2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 1500,00 mp situat în Constanța, zona Tomis III, aleea Voinicului în vederea edificării unui lăcaș de cult

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .0?» 2019:

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.75870/11.04.2019 raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 75872/11.04.2019;

Văzând dispozițiile H.C.L. nr.414/2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 1500,00 mp situat în Constanța, zona Tomis III-Aleea Voinicului în vederea edificării unui lăcaș de cult;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 454/2003 privind modificarea H.C.L. nr. 414/2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 1500,00 mp situat în Constanța, zona Tomis III-Aleea Voinicului în vederea edificării unui lăcaș de cult;

Luând în considerare solicitarea S.C. Confort Urban S.R.L. nr.3035/2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 67873/01.04.2019;

în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. 1, art. 9 alin. 3 din Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 115 alin.l lit. b și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 414/26.11.2001, în sensul că în loc de suprafața de 1500,00 mp se va citi suprafața de 505 mp, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -Se aprobă clauzele contractului de comodat ce urmează a se încheia între municipiul Constanța și Arhiepsicopia Tomisului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Predarea terenului se va realiza în baza unui proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Arhiepiscopia Tomisului.

Art.4 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 414/2001 rămân neschimbate.

Art.5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, SPIT Constanța, Arhiepiscopiei Tomisului, Serviciului juridic în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel          pentru,    împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR. /fcX / o?.W42019Plan de situație

Scara 1:500

Adresa imobilului


Localitatea CONSTANȚA, Parcare la intersecția dintre aleea Brândușelor si aleea Magnoliei, Jud.CONSTANȚA
INVENTAR DE COORDONATE PUNCTE PE CONTURUL IMOBILULUI PROIECȚIE STEREOCtRAFICA 1970

IMOBIL AFERENT BISERICII


PARCARE

Nr. Pct

N(m)

E(m)

1

306702,907

790510,704

2

306709,753

790540,086

3

306706,221

790540,909

4

306709,676

790555,741

5

306686,457

790561,149

6

306683,062

790546,567

7

306688,825

790545,224

8

306683,232

790514,586


k 1-IV1 .

Pct

N(m)

E(m)

6

306683,062

790546,567

7

306688,825

790545,224

8

306683,232

790514,586

9

306666,724

790517,844

10

306673,905

790548,699

S2 = 505mpPlan'ăe încadrare in zonaX) > cn m


2: ni >

1><


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRI Nr.______

ANEXA LA H.C.L. nr._

CONTRACT DE COMODAT

Nr._________________________

Art. 1. PĂRȚILE

MUNICIPIUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.51, tel.0241.488100, fax 0241.488195, reprezentat prin Primarul Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, în calitate de comodant

Și

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI, cu sediul în ____________________________ .

reprezentată prin___________________________, în calitate de comodatar

Art. 2. OBIECT

 • 2.1. Comodantul dă spre folosință gratuită comodatarului terenul în suprafață de 505 mp situat în municipiul Constanța, zona Tomis III, aleea Voinicului, în vederea edificării unui lăcaș de cult.

 • 2.2. Predarea-primirea terenului dat în folosință gratuită se face prin proces-verbal, semnat de către reprezentanții împuterniciți în acest scop de către cele două părți semnare a prezentului contract.

Art. 3. DURATA

Dreptul de folosință asupra terenului se întinde pe perioada existenței construcției ce urmează a fi edificată pe acesta.

Art. 4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului:

 • a) să verifice dacă terenul care face obiectul comodatului este folosit conform destinației;

 • b) să verifice dacă comodatarul îndeplinește întocmai obligațiile stabilite în sarcina sa;

 • c) să verifice modul de întreținere a terenului;

 • 4.2. Obligațiile comodantului:

 • a) să predea în bune condiții terenul ce formează obiectul prezentul contract;

 • b) să asigure folosința nestingherită a terenului pe toată durata contractului;

 • 4.3. Drepturile comodatarului

 • a) să i se asigure de către comodant folosința terenului pe toată durata contractului;

 • 4.4. Obligațiile comodatarului

ANEXALA j HCLM NR. Jț&L / Au

 • a) să obțină documentația de urbanism în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare

a hotărârii Consiliului Local Constanța privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 505 mp situat în Constanța, zona Tomis III, aleea Voinicului către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui lăcaș de cult nr.____________

 • b) să înceapă lucrările în vederea edificării lăcașului de cult în termen de cel mult o lună de la data obținerii documentației de urbanism prevăzute la lit. a);

 • c) să finalizeze construcția în termen de 24 luni de la data anunțului de începere a lucrărilor, inclusiv să obțină certificatul de atestare a construcțiilor,

 • d) să se îngrijească de terenul care face obiectul contractului, folosindu-le ca un bun proprietar, efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare generate de culpa sa;

 • e) să păstreze integritatea terenului pus la dispoziție, să nu aducă modificări acestuia fără consimțământul prealabil al comodantului exprimat în scris;

 • f) să folosească terenul potrivit destinației acestuia, respectiv construire lăcaș de cult;

 • g)  să suporte, de la data preluării, cheltuielile necesare folosinței imobilului, reprezentând utilități, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant.

 • h) să asigure păstrarea curățeniei asupra terenului;

 • i) să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • j) să elibereze spațiile ocupate în baza contractului de comodat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract;

Art. 5. RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:

 • a) folosirea necorespunzătoare a terenului;

 • b) întrebuințarea terenului contrar destinației;

 • c) folosirea terenului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • 5.2. în alte cazuri decât cele menționate la clauza 5.1., riscul deteriorării sau pieirii este suportat de comodant.

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin trecerea termenului prevăzut în contract;

 • b) prin reziliere. în cazul în care una din părți nu și-a executat în totalitate sau în parte ori își execută în mod defectuos obligațiile asumate, contractul se reziliază de plin drept, fără intervenția instanței de judecată, după notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele.

 • c) prin denunțare unilaterală a contractului de către comodatar, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele;

 • d) prin denunțare unilaterală a contractului de către comodant, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele. Contractul încetează de plin drept, fără intervenția instanței de judecată.

  ANEXA LA

  HCLM NR.


Art. 7. FORȚA MAJORA                                   --------====

 • 7.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

 • 7.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-ți execute obligațiile asumate.

Art. 8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art. 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

 • 9.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional,cu acordul ambelor părți.

Prezentul contract s-a încheiat in temeiul dispozițiilor art. 2146 si urm. Cod civil și a prevederilor H.C.L. nr._________________________________________

COMODANT                               COMODATAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA -                  ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA

PRIMAR

DECEBAL FĂGÂDĂU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAC