Hotărârea nr. 161/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ACORDAT ARHIEPISCOPEI TOMISULUI ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1870 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. LT. PETRE MĂNOIU COLȚ CU STR. MUNȚII TATRA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREprivind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat Arhiepsicopiei Tomisului asupra terenului în suprafață de 1870 mp situat în municipiul Constanța, str. Lt. Petre Mănoiu colt cu str. Munții Tatra

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de o<6 f      2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75865/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 75866/11.04.2019;

Luând în considerare H.C.L. nr.200/01.04.2008 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 1870,00 mp, situat în Constanța, str. Lt. Petre Mănoiu colt cu str. Munții Tatra;

Văzând dispozițiile anexei nr.2 la H.C.L.nr.309/29.09.2017 privind completarea și actualizarea bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. 1, art. 9 alin. 3 din Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 115 alin.l lit. b și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită a terenului în suprafață de 1870,00 mp situat în municipiul Constanța, str. Lt. Petre Mănoiu colț cu str. Munții Tatra, Arhiepiscopiei Tomisului.

Art.2 - Predarea terenului se va realiza în baza unui proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Arhiepiscopia Tomisului.

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, SPIT Constanța, Arhiepiscopiei Tomisului, Serviciului juridic în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru      >—împotrivă, . — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTA NR .

2019