Hotărârea nr. 160/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 116/2005 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 220/2002 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 493/2001 ȘI APROBAREA PUD – „EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT” PE TERENUL SITUAT ÎN CONSTANȚA, ZONA PIAȚA TOMIS III


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.116/2005 privind modificarea H.C.L. nr.220/2002 privind modificarea H.C.L. nr. 493/2001 și aprobarea P.U.D.-"Extindere și supraetajare spațiu comercial existent" pe terenul situat în Constanța, zona Piața Tomis III

Consiliul n local , al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de______O/7 »___________2019.

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75833/11,04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 75835/11.04.2019;

Luând în considerare adresele R.A.E.D.P.P. Constanța nr.3341/07.06.2018 și nr. 1956/18.03.2019 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.95153/08.06.2018 și nr. 55402/18.03.2019;

Văzând H.C.L. nr.592/2000 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu-spațiu comercial zona Piața Tomis IlI-în spatele blocului LT5 și trecerea terenului din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.-Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, H.C.L. nr.493/2001 pentru modificarea H.C.L. nr.592/2000, H.C.L. nr.220/2002 privind modificarea H.C.L. nr.493/2001 și aprobarea P.U.D.-extindere și supraetajare spațiu comercial existent pe terenul situat în Constanța, zona Piața Tomis III, H.C.L. nr.116/2005 privind modificarea H.C.L. nr.220/2002, pagina nr.4 din H.C.L. nr.109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, anexa nr.30 la H.C.L. nr.47/2006 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, H.C.L. nr.526/2007 privind modificarea H.C.L. nr.220/2002 privind modificarea H.C.L. nr.493/2001 pentru aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu extindere și supraetajare spațiu comercial existent, zona Piața Tomis III, anexa nr.12 la H.C.L. nr.419/2018 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c, art.123 alin.l și art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

/■ /

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art.l la H.C.L. nr.116/2005, în sensul suplimentării terenului aflat în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța cu terenul în suprafață de 16,87 mp astfel încât suprafața totală de teren, situată în b-dul Tomis nr.314, Piața Tomis III-lângă bloc LT5, va fi de 499 mp, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 După predarea terenului în suprafață de 16,87 mp, R.A.E.D.P.P. Constanța are obligația reevaluării terenului în suprafață totală de 499 mp și modificarea prevederilor contractuale privind suma minima garantată și cota din profitul impozabil al asocierii în concordanță cu raportul de evaluare aprobat prin hotărâre a Consiliului de administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 3 Predarea - primirea terenului prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanța,

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.116/2005 rămân neschimbate.

Art. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost . votată de consilierii locali astfel: ztV) pentru, ~~ împotrivă. y- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție c^~r consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR. iGo /        .


2019


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI----—

scara 1:500                I ANEXA LA


JL

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp

Adresa imobilului       j HCLIVi NR. b 0 Zc

Wh

499

Loc.Constanta, b-dul Tomis nr. 314, Zona Piața Tomls III -langa bloc LT5

Nr. Carte funciara

Unitarea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

ii'       1           =           1

___________S__B__B__BPRIMĂRIA MUNICIPIULUI C SERVICIUL CADAST

VIZAT SPRE NESCHflVIBA


CONTRASEMNEAZĂ

secretar,

MARC £LA£NACHENumăr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

499

TOTAL

499Imobil materializat cu calcanul construcției (1-14;4-5); Nematerializat (1-2-3-4:5-6-7-8-9-10-11-12-13-14)


B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp;

Mențiuni

C1

CAS+ CL

362

Construcție CAS + CL-P+2-3E ou o suprafața construita desfasurata S=1668 mp Cu lift, nu deține certificat de performanta energetica

Total

362

Suprafața totala construita S = 362 mp.

Suprafața din acte = 482.13 mp Suprafața totala masurata a imobilului = 499 mp


Executant: PFA Stoicea Marin

tererudireatitufiinea

;.§ rores ponderi^ i-teren

Semnătură hiștampila,

■ - •              '           I • •      ,  *•

A---"’


acesteiafct&e
.V' zInspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral__


ORCIUi.CC Mffl Și iW (ȚAȚE IMO^ILIhRA CONSTANȚA Nume și Prenume: OCHSAHĂGABRSEl-A Funcția; COMSA’SH GR. IA -4 - -mwfîw Semnătură si parafa


Stampila BCPI