Hotărârea nr. 16/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN FOLOSINȚA GRATUITĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE, PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNTHOTĂRÂRE

privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea acestora în administrarea unităților de învățământ

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de______V 01 *___________2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 10022/17.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 -pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 10029/17.01.2019;

Luând în considerare:

protocol de predare primire înregistrat la Serviciul public de asistență socială Constanța sub nr. 131/03.01.2019 și la Primăria municipiului Constanța sub nr. 345/08.01.2019;

H.C.L. nr. 84/2016 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/31.08.2015 referitoare la înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

H.C.L. nr. 248/2017 - privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosința gratuită către Serviciului public de asistență socială Constanța;

H.C.L. nr. 451/2017 capitoiul-18 Instituții de învățământ.

art. 20 alin. 1 și art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, care reglementează dreptul de administrare,

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l), art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea din folosință gratuită a Serviciul public de asistență socială Constanța a cabinetelor de medicină dentară aflate în incinta unităților școlare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietate publică a municipiului Constanța și preluarea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța.

Art. 2 - Se aprobă transmiterea în administrarea unităților de învățământ, a cabinetelor de medicină dentară aflate în incinta unităților școlare consemnate Ia art. 1.

Art. 3 - Predarea - primirea imobilelor se va face prin protocol încheiat între municipiul Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și unitatea de învățământ.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța, unităților de învățământ consemnate în anexă, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției tehnic administrativ, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

împotrivă,,______abțineri.         t y

La data adoptării sunt în funcție O-t consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

NR.         / -ăl'QjL


2019


ANEXĂ LA H.C.L. NR.

Nr. crt.

Unitate de învățământ

Elemente de identificare Descriere imobil - cabinet de medicină dentară

OBSERVAȚII

1

Școala gimnazială nr, 6 "Nicolae Titulescu" Aleea Cameliei nr. 2

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 6 "Nicolae Titulescu" Suprafață 12,00 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1502

- clădire școală (P+2) suprafață construită de 1.080,00 mp

2

Școala gimnazială nr. 7 "Remus Opreanu" Str. Adamclisi nr. 4

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 7 "Remus Opreanu" Suprafață 16,38 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1503 clădire școală (P+2) suprafață construită de 981,00 mp

3

Școala gimnazială nr. 10 Str. Izvor nr. 26

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 10 Suprafață 19,95 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1527 clădire A (P+l) suprafață construită de 595,00 mp

4

Școala gimnazială nr. 12 ,,B.P. Hașdeu" Str. B.P. Hașdeu nr. 98

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 12 Suprafață 16,80 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1508 clădire A (P+D suprafață construită de 705,00 mp

5

Școala gimnazială nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu" Str. Mangaliei nr. 103

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 16 Suprafață 17,4 mp

H.C.L nr. 451/2017 nr. crt. 1512 clădire școală (D+P+1E), suprafață construită de 1364 mp

6

Liceul Teoretic "George Călinescu" Str.Dobrilă Eugeniu nr.6

în incinta "clădirii sediu" din cadrul Liceul Teoretic "George Călinescu" Suprafață 18,0 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1537 Clădire:Sediu (P+2) suprafață construită de 1179,00 mp

7

Liceul Teoretic "Decebal" Str. Grad in iței nr.4

în incinta "clădirii liceu" din cadrul Liceul Teoretic "Decebal" Suprafață 20,0 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1538

Clădire A-Liceu (P+2) suprafață construită de 3.350,00 mp

8

Colegiul Național "Mihai! Eminescu"

Str.Traian nr,19

în incinta "clădirii liceu" din cadrul Colegiul Național "Mihail Eminescu" Suprafață 20,0 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1539 Clădire liceu (D+P+2) suprafață construită de 2.593,00 mp

9

Liceul teoretic "Ovidius" Str.Basarabi nr.2

în incinta "clădirii liceu" din cadrul Liceul teoretic "Ovidius" Suprafață 16,38 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1540

Clădire liceu (P+2) suprafață construită de 2.697,00 mp

io

Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu"

Str.Răscoalei nr.42

în incinta "clădirii liceu" din cadrul Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu" Suprafață 14,00 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1545 Clădire liceu (P+2) suprafață construită de 1.225,00 mp

ii

Grup Școlar "GH. Miron Costin" (Industrie Alimentară) Bd.Aurel Vlaicu nr.86

în incinta "clădirii școală" din cadrul Grup Școlar "GH. Miron Costin" Suprafață 21,00 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1550

Clădire școală (P+l) suprafață construită de 594,00 mp

12

Colegiul tehnic "Tomis" Constanța Bd.Tomis nr.153

în incinta "clădirii internat" din cadrul Colegiul tehnic "Tomis" Suprafață 30,00 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1555 Internat Clădire P+3 suprafață construită de 700 mp

13

Liceul teoretic "Lucian Blaga" (fosta Școala nr.41) Str.Mărțișorului nr.3-5

în incinta "clădirii școlii" din cadru! Liceului teoretic "Lucian Blaga" Suprafață 18,48 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1535 Clădire (P+2) suprafață construită de 4.200 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR

NR. 10022/17.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Luând în considerare:

 • -  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, care reglementează dreptul de administrare,

 • -  Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.C.L. nr. 451/2017 capitolul-18 Instituții de învățământ.

 • -  H.C.L. nr. 84/2016 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/31.08.2015 referitoare Ia înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța;

H.C.L. nr. 248/2017 - privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosința gratuită către Serviciului public de asistență socială Constanța;

protocol de predare primire înregistrat la Serviciul public de asistență socială Constanța sub nr. 131/03.01.2019 și la Primăria municipiului Constanța sub nr. 345/08.01.2019;

în temeiul prevederilor art.45 alin. 6 din Legea nr.215/2001, inițiez proiectul de hotărâre privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în administrarea unităților de învățământ.

PRIMAR


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4 - PENTRU ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE,

ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, SPORT, CULTE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

RAPORT

Văzând expunerea de motive inițiată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 10022/17.01.2019;

Analizând proiectul de hotărâre privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în administrarea unităților de învățământ

Comisia, întrunită azi A          .2019, în conformitate cu prevederile art.44

alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, avizează:

Favorabil / nefavorabil proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

RALUCA-ANDREEA TRANDAFIR
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 5 - PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 10022/17.01.2019;

Analizând proiectul de hotărâre privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în administrarea unităților de învățământ.

în conformitate cu prevederile art.44 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, în ședința Comisiei nr.5 din data £3^/,    ________se avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL proiectul

de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

ADRIANA ARGHIRESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 - PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 10022/17.01.2019;

Analizând proiectul de hotărâre privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în administrarea unităților de învățământ

Comisia, întrunită azi             .2019, în conformitate cu prevederile art.44

alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, avizează:

Favorabik/ nefavorabil proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

CĂTĂLIN-FLORIN PAPUC


ROM AN IA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 10029/17.01.2019

RAPORT

privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în administrarea unităților de învățământ

Autoritățile deliberative au, potrivit prevederilor art, 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001, atribuția și în același timp responsabilitatea de a asigura, potrivit competențelor și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația, aspect care presupune, printre altele, asigurarea unor condiții civilizate de desfășurare a procesului educațional în imobilele afectate acestui proces.

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) al Legii nr. 1/2011, „autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea".

De asemenea, potrivit art. 102 alin. (2) din aceeași Lege nr. 1/2011, „consiliile locale (...) pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat".

Conform art. 112 din același act normativ, „unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică (...)".

Ținând cont de prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil;

Conform art.36, alin.2, lit. (c) Consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.

Având în vedere prevederile art.115 alin.(l), lit. b și ale art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, conform cărora consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Conform H.C.L. nr. 451/2017 privind însușirea și aprobarea invetarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, capitolul 18. figurează consemnate - instituții de învățământ.

Văzând HCL nr. 248/2017 - privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosința gratuită către Serviciului public de asistență socială Constanța precum și procesul verbal de predare primire înregistrat la Serviciul public de asistență socială Constanța sub nr. 131/03.01.2019 și la Primăria municipiului Constanța sub nr. 345/08.01.2019;

Supunem dezbaterii Consiliului local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în folosința Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în administrarea unităților de învățământ.

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU, Nicoleta FLORESCUSEF SERV. PATRIMONIU,

Sorina GHERASIMl/

«a - DIRECȚIA GENERALĂ DE r        ASISTENȚĂ SOCIALĂStr. Unirii nr.104, Constanța

C.I.F. 35804563

Telefon: 0341.180.102


PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE

încheiat azi,....................în 3 exemplare originale, între:

Direcția generală de asistență socială cu sediul în Constanța, strada Unirii, nr. 104, reprezentată prin:

 • - Iuliana Zahariciuc - Director executiv, Direcția sprijin comunitar;

 • - Adrian Florin Cocoș - Șef centru, Serviciul administrare cluburi pensionari;

 • - Florica Rădanțu - Referent, Serviciul tehnico-economic;

 • - Alina Vasiliu - Inspector superior, Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale;

 • -  Florina Pelican - Consilier juridic, Biroul juridic și contencios,

Și

Primăria municipiului Constanța, cu sediul în Constanța, bd. Tomis, nr. 51, reprezentată prin:

 • - Nicoleta Florescu - Director executiv, Direcția patrimoniu și cadastru;

 • - Raluca Bucovală - Șef, Serviciul Cadastru;

 • - Elena Zorilă - Inspector, Serviciul Cadastru;

 • - Elena Voinea - Inspector, Serviciul Cadastru;

 • - Gabriela Dode - Inspector, Serviciul Cadastru;

 • -  Cj. Iuliana Voicu - Șef, Serviciul Juridic;

 • -  Cj. Viorela Mirabeia Călin - Serviciul Juridic,

Am procedat la predarea, respectiv primirea imobilelor cu destinația de cabinete de medicină școlară aflate în incinta unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile art. 5 din H.C.L. nr. 248/2017 privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța, astfel:

 • 1. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 12,00 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 6 „Nicolae Titulescu", situat pe Aleea Cameliei, nr. 2, Constanța;

 • 2. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 16,38 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu", situat pe Strada Adamclisi, nr. 4, Constanța;

 • 3. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 19,95 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 10 Mihai Koiciu, situat pe Strada Izvor, nr. 26, Constanța;

 • 4. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 16,80 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 12 B.P. Hașdeu, situat pe Strada B.P. Hașdeu, nr. 98, Constanța;

 • 5. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 17,4 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu", situat pe Strada Mangaliei, nr. 103, Constanța;

 • 6. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 18,00 mp aflat în incinta „clădirii-sediu" din cadrul Liceului Teoretic George Călinescu, situat pe Strada Dobrilă Eugeniu, nr. 6, Constanța;

 • 7. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 20,00 mp aflat în incinta „clădirii-liceu" din cadrul Liceului Teoretic Decebal, situat pe Strada Grădiniței, nr. 4, Constanța;

 • 8. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 20,00 mp aflat în incinta „clădirii-liceu" din cadrul Colegiului Național „Mihail Eminescu", situat pe Strada Traian, nr. 19, Constanța;

 • 9. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 14,00 mp aflat în incinta „clădirii-iiceu" din cadrul Colegiului Pedagogic „Constantin Brătescu", situat pe Strada Răscoalei, nr. 42, Constanța;

 • 10. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 16,38 mp aflat în incinta „clădirii-liceu" din cadrul Liceului Teoretic „Ovidius", situat pe Strada Basarabi, nr. 2, Constanța;

 • 11. Cabinet de medicină dentara cu suprafața de 21,00 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Grupului Școlar „Gheorghe Miron Costin" (industrie alimentară), situat pe Bd. Aurel Vlaicu, nr. 86, Constanța;

 • 12. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 30,00 mp aflat în incinta „clădirii-internat" din cadrul Colegiului Tehnic Tomis, situat pe Bd. Tomis, nr. 153, Constanța;

 • 13. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 18,48 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga" (fosta școală 41), situat pe Strada Mărțișorului, nr. 3-5, Constanța.

Am predat,

Am primit,


Primăria municipiului Constanța


Direcția generală de asistență socială


executiv,


Adrian Florin Cocoș -        centru,

Serviciul administrare^lubun pensionari

Referent, Serviciul


Nîcoleta Florescu - Director, executiv,

Direcția patrimoniu și cadastrtXsJ

Raluca Bucovală Sef, Serviciul Cadastru


Florica Rădanțu -tehnico-economic VI

Alina Vasilîu ~ Inspector superior, Serviciul sprijin ^comunitar și evenimente sociale .A /

Florii^^Sifâih>x Consilier juridic, Biroul j uriqrc\și^6hțencra^\


Insp. Elena Zorilă - Serviciul Cadastru


Insp. Elena Voinea - Serviciul Cadastm.. >

O*'*

Insp. Gabriela Dode - Serviciul Cadastry :


Cj. luliana Voicu

Juridic

Cj. Viorela

Juridic
HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosința gratuită către Serviciului public de asistență socială Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de______________2017:

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 91478/18.07,2017, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 -pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială raportul Comisiei de specialitate, raportul Comisiei de specialitate ^nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 91480/18.07.2017;

Luând în considerare:

adresa Serviciului public de asistență socială Constanța nr.90907/17.07.2017; H.C.L. nr. 84/2016 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/31.08.2015 referitoare la înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului Local ai municipiului Constanța;

H.C.L. nr. 335/2011 - privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat; H.C.L. nr. 211/2011 capitolu!-18 Instituții de învățământ.

Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr, 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, care reglementează dreptul de administrare,

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l), art. 115, aiin.(l), lit.„b" și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea din administrarea unităților de învățământ a cabinetelor de medicină dentară aflate în incinta unităților școlare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietate publică a municipiului Constanța și preluarea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța.

Art. 2 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța, a cabinetelor de medicină dentară aflate în incinta unităților școlare consemnate la art. 1, pe perioada exectutării lucrărilor de reparație, respectiv pe perioada demarării procedurii de achiziție și până la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor;

Art. 3 - După finalizarea lucrărilor, la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor, imobilele, cabinete de medicină dentară, aflate în incinta unităților școlare revin în administrarea unității de învățământ.

Art. 4 - Unitățile școlare vor avea acces nelimitat la cabinetele medicale aflate în incinta unităților de învățământ pentru desfășurarea activității specifice în bune condiții.

Art. 5 - Predarea - primirea imobilelor se va face prin protocol încheiat între municipiul Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu, Serviciul public de asistență socială Constanța și unitatea de învățământ. Predarea - primirea imobilelor se va realiza și la momentul finalizării lucrărilor.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Serviciul public de asistență socială Constanța, unităților de învățământ consemnate în anexă, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii Ia îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

împotrivă, —•   abțineri.        -

La data adootării sunt în funcție X-A" consilieri din 27 membri.

(PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE

CONFORMĂ CU ORIGINALUL

SECRETAR MUNICIPIU. MARCELA ENACHE

Semnătura_______

Data


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR.                                 .2017

qONSTANt^

< © ®


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA H.C.L. NR.

Nr. crt.

Unitate de învățământ

Elemente de identificare Descriere imobil - cabinet de medicină dentară

OBSERVAȚII

1

Școala gimnazială nr. 6 "Nicolae Titulescu" Aleea Cameliei nr. 2

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 6 "Nicolae Titulescu" Suprafață 12,00 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1523

- clădire școală (P+2) suprafață construită de 1.080,00 mp

2

Școala gimnazială nr. 7 "Remus Opreanu" Str. Adamclisi nr. 4

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 7 "Remus Opreanu" Suprafață 16,38 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1524 clădire școală (P+2) suprafață construită de 981,00 mp

3

Școala gimnazială nr. 10 Str. Izvor nr. 26

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 10 Suprafață 19,95 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1527 clădire A (P+l) suprafață construită de 595,00 mp

4

Școala gimnazială nr. 12 „B.P. Hașdeu"

Str. B.P. Hașdeu nr. 98

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 12 Suprafață 16,80 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1529 clădire A (P+l) suprafață construită de 705,00 mp

5

Școala gimnazială nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu" Str. Mangaliei nr. 103

în incinta "clădirii școală" din cadrul Școlii gimnaziale nr. 16 Suprafață 17,4 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1533 clădire școală (D+P+1E), suprafață construită de 1364 mp

6

Liceul Teoretic "George Călinescu" Str.Dobrilă Eugeniu nr.6

în incinta "clădirii sediu" din cadrul Liceul Teoretic "George Călinescu" Suprafață 18,0 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1558 Clădire:Sediu (P+2) suprafață construită de 1179,00 mp

7

Liceul Teoretic "Decebal"

Str.Grădiniței nr.4

în incinta "clădirii liceu" din cadrul Liceul Teoretic "Decebal" Suprafață 20,0 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1559 Clădire A-Liceu (P+2) suprafață construită de 3.350,00 mp

8

Colegiul Național "Mihail Eminescu"

Str.Traian nr.19

în incinta "clădirii liceu" din cadrul Colegiul Național "Mihail Eminescu" Suprafață 20,0 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1560 Clădire liceu (D+P+2) suprafață construită de 2.593,00 mp

9

Liceul teoretic "Ovidius" Str.Basarabi nr.2

în incinta "clădirii liceu" din cadrul Liceul teoretic "Ovidius" Suprafață 16,38 mp

H.C.L nr. 211/2011 nr. crt. 1561

Clădire liceu (P+2) suprafață construită de 2.697,00 mp

10

Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu"

Str.Răscoalei nr.42

în incinta "clădirii liceu" din cadrul Colegiu) Pedagogic "Constantin Brătescu" Suprafață 14,00 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1566 Clădire liceu (P+2) suprafață construită de 1.225,00 mp

>

11

Grup Școlar "GH. Miron Costin" (Industrie Alimentară) Bd.Aurel Vlaicu nr.86

în incinta "clădirii școală" din cadrul Grup Școlar "GH. Miron Costin" Suprafață 21,00 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1571

Clădire școală (P+l) suprafață construită de 594,00 mp

12

Colegiul tehnic "Tomis" Constanța Bd.Tomis nr.153

în incinta "clădirii internat" din cadrul Colegiul tehnic "Tomis" Suprafață 30,00 mp

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1571

Internat Clădire P+3 suprafață construită de 700 mp

13

Liceul teoretic

"Lucian Blaga" (fosta Școala nr.41)

Str,Mărțișorului nr.3-5

în incinta "clădirii școlii" din cadrul Liceului teoretic "Lucian Blaga" Suprafață 18,48 mp

î Ttn;

H.C.L. nr. 211/2011 nr. crt. 1556 Clădire (P+2) suprafață construită de 4.200 mp|5 L‘4 AiV ( . i,kX4’a.AI.., JjiJILj

CONFORMĂ CU ORIGINALUL

SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

Semnătura______

A


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 3 - PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 91478/18.07,2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciului public de asistență socială Constanța

Comisia, întrunită azi/jO-/?^ .2017, în conformitate cu prevederile art.44 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, avizează:

Favorabil / nefavorahiL proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

CĂTĂLIN-FLORIN PAPUC


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4 - PENTRU ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE,

ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, SPORT, CULTE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

RAPORT

Văzând expunerea de motive inițiată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 91478/18.07.2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciului public de asistență socială Constanța

Comisia, întrunită azi             .2017, în conformitate cu prevederile art.44

alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, avizează:

Favorabil / nefavorabil proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

RALUCA-ANDREEA TRANDAFIR


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 5 - PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 91478/18.07.2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciului public de asistență socială Constanța

în conformitate cu prevederile art.44 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, în ședința Comisiei nr.5 din data                    __se avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL proiectul

de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

ADRIANA ARGHIRESCUROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 91480/18.07.2017

RAPORT

privind retragerea din administrareaunităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosința gratuită Serviciului public de asistență socială Constanța

Autoritățile deliberative au, potrivit prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001, atribuția și în același timp responsabilitatea de a asigura, potrivit competențelor și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația, aspect care presupune, printre altele, asigurarea unor condiții civilizate de desfășurare a procesului educațional în imobilele afectate acestui proces.

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) al Legii nr. 1/2011, „autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea".

De asemenea, potrivit art. 102 alin. (2) din aceeași Lege nr. 1/2011, „consiliile locale (...) pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat".

Conform art. 112 din același act normativ, „unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică (...)".

Prin H.C.L nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, a fost constituită baza materială a unităților școlare din municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile art. 112 și urm. din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil;

Conform art.36, alin.2, lit. (c) Consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.

Având în vedere prevederile art.115 alin.(l), iit. b și ale art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, conform cărora consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Conform H.C.L. nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea invetarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, capitolul 18. figurează consemnate - instituții de învățământ.

Prin adresa Serviciului public de asistență socială Constanța nr. 43449/17.07.2017 înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 90907/17.07.2017, ne comunică acordurile de principiu date de către unitățile de învățământ, pentru retragerea dreptului de administrare a cabinetelor de medicină dentară aflate în incinta unităților școlare. Retragerea se va realize in vederea transmiterii în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța, a cabinetelor de medicină dentară aflate în incinta unităților școlare, pe perioada exectutării lucrărilor de reparație, respectiv pe perioada demarării procedurii de achiziție și până la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

Supunem dezbaterii Consiliului local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre privind retragerea retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în a '              " îiliului local al municipiului Constanța și

transmiterea în folosința                   biciului public de asistență socială Constanța.


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU, RaduVOLCINSCHI

CONSIL

RalucfețO» SERVICIUL PUBLIC DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA


România, Județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța

NR. 43449/17.07.2017


Către,

Primăria Municipiului Constanța Direcția Patrimoniu

bd. Tomis, nr. 51, cod 900725

în scopul demarării lucrărilor de reabilitare a cabinetelor școlare de medicină dentară din municipiul Constanța, au fost solicitate acordurile de principiu pentru retragerea dreptului de administrare pe perioada executării lucrărilor, începând cu procedura de achiziție și până la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

Anexat prezentei vă înaintăm, referatul nr. 38036/13.06.2017 și cele 14 acorduri de principiu aferente locațiilor în care funcționează cabinetele de medicină dentară.
SERVICIUL PUBLIC DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA


România, județul Constanța

V 'C- Consiliul Local al Municipiului Constanta

NR.38036/13.06.2017


Str. Unirii nr. 104, Constanța

C.I.F. 35804563

Telefon: 0341.180.102Referat privind retragerea dreptului de administrare a cabinetelor de icină dentară din municipiul Constanța pe perioada executării lucrărilor de

reparație

Prin prezentul referat, Serviciul public de asistență socială Constanța solicită acordul de principiu pentru retragerea dreptului de administrare a cabinetelor de medicină dentară din municipiul Constanța pe perioada executării reparațiilor, începând cu procedura de achiziție și până la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor; cabinete ce funcționează în incinta:

 • 1. Colegiului Național „Mihai Eminescu";

 • 2. Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu"; >

 • 3. Liceului Teoretic Decebal;

 • 4. Liceului Teoretic „George Călinescu";

 • 5. Școlii Gimnaziale Nr. 7 „Remus Opreanu"; >

 • 6. Colegiului Tehnic „Tomis";

 • 7. Școlii Gimnaziale Nr. 6 „Nicolae Titulescu";

 • 8. Școlii Gimnaziale Nr. 12 „B. P. Hașdeu"; "

 • 9. Școlii Gimnaziale Nr. 10 „Mihail Koiciu"; v

 • 10. Liceu lui Teoretic „Ovidius";

 • 11. Școlii Gimnaziale Nr. 16; ./

 • 12. Liceului Teoretic „Lucian Blaga";

 • 13. Liceului Tehnologic „Gheorghe Miron Costin"; '*’ .     .

' 1-4 .Universității „Ovidius" Constanța;                      ‘

Luând în considerare cele de mai sus vă rugăm să analizați și dispuneți.


Nr. Crt

Locația

Suprafață [mp]

1

Liceul Ovidius

16,38

2

Liceul Eminescu

20

3

Școala nr.6 NicoIaeTitulescu

12

4

Liceul Decebal

20

5

Liceul Călinescu

18

6

Liceul Tomis internat

30

7

Liceul Pedagocic

14

8

Școala n.12 B.P. Hașdeu

16,8

9

Școala nr. 7 Remus Opreanu

16,38

10

Școala nr.10

tz

19,95

11

Școala nr.16

17,4

12

Liceul teoretic Lucian Blaga . \z

18,48

13

Liceul Miron Costin

21


Str. Unirii nr.104, Constanța

C.I.F. 35804563

Telefon: 0341.180.102

£ A România, Județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța

NR.

PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE

încheiat azi,........................ în 3 exemplare originale, între:

Direcția generală de asistență socială cu sediul în Constanța, strada Unirii, nr. 104, reprezentată prin:

 • - Iuliana Zahariciuc - Director executiv, Direcția sprijin comunitar;

 • - Adrian Florin Cocoș - Șef centru, Serviciul administrare cluburi pensionari;

 • - Florica Rădanțu - Referent, Serviciul tehnico-economic;

 • - Alina Vasiliu - Inspector superior, Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale;

 • -  Florina Pelican - Consilier juridic, Biroul juridic și contencios,

Primăria municipiului Constanța, cu sediul în Constanța, bd. Tomis, nr. 51, reprezentată prin:

 • - Nicoleta Florescu - Director executiv, Direcția patrimoniu și cadastru;

 • - Raiuca Bucovală - Șef, Serviciul Cadastru;

 • - Elena Zorilă - Inspector, Serviciul Cadastru;

 • - Elena Voinea - Inspector, Serviciul Cadastru;

 • - Gabriela Dode - Inspector, Serviciul Cadastru;

 • -  Cj. Iuliana Voicu - Șef, Serviciul Juridic;

 • - Cj. Viorela Mirabela Călin - Serviciul Juridic,

Am procedat la predarea, respectiv primirea imobilelor cu destinația de cabinete de medicină școlară aflate în incinta unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile art. 5 din H.C.L. nr. 248/2017 privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța, astfel:

 • 1. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 12,00 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 6 „Nicolae Titulescu", situat pe Aleea Cameliei, nr. 2, Constanța;

 • 2. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 16,38 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu", situat pe Strada Adamclisi, nr. 4, Constanța;

 • 3. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 19,95 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 10 Mihai Koiciu, situat pe Strada Izvor, nr. 26, Constanța;

 • 4. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 16,80 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 12 B.P. Hașdeu, situat pe Strada B.P. Hașdeu, nr. 98, Constanța;

 • 5. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 17,4 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu", situat pe Strada Mangaliei, nr. 103, Constanța;

 • 6. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 18,00 mp aflat în incinta „clădirii-sediu" din cadrul Liceului Teoretic George Călinescu, situat pe Strada Dobrilă Eugeniu, nr. 6, Constanța;

 • 7. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 20,00 mp aflat în incinta „clădirii-liceu" din cadrul Liceului Teoretic Dece'bal, situat pe Strada Grădiniței, nr. 4, Constanța;

 • 8. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 20,00 mp aflat în incinta „clădirii-lîceu" din cadrul Colegiului Național „Mihail Eminescu", situat pe Strada Traian, nr. 19, Constanța;

 • 9. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 14,00 mp aflat în incinta „clădirii-liceu" din cadrul Colegiului Pedagogic „Constantin Brătescu", situat pe Strada Răscoalei, nr. 42, Constanța;

 • 10. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 16,38 mp aflat în incinta „clădirii-liceu" din cadrul Liceului Teoretic „Ovidius", situat pe Strada Basarabi, nr. 2, Constanța;

 • 11. Cabinet de medicină dentara cu suprafața de 21,00 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Grupului Școlar „Gheorghe Miron Costin" (industrie alimentară), situat pe Bd. Aurel Vlaicu, nr. 86, Constanța;

 • 12. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 30,00 mp aflat în incinta „clădirii-internat" din cadrul Colegiului Tehnic Tomis, situat pe Bd. Tomis, nr. 153, Constanța;

 • 13. Cabinet de medicină dentară cu suprafața de 18,48 mp aflat în incinta „clădirii-școală" din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga" (fosta școală 41), situat pe Strada Mărțișorului, nr. 3-5, Constanța.

Am predat,

Am primit,


Primăria municipiului Constanța


Direcția generală de asistență socială


executiv,


Adrian Florin Cocoș -        centru,

Serviciul administraf&yluburi pensionari

- ^E

‘-t


Florica Radanțu tehnico-economic


eferent, Serviciul


Alina Vasiliu r-' Inspector superior, Serviciul sprijin Comunitar și evenimente socialeConsilier juridic, Biroul


Nicoleta Florescu - Director, executiv,

Direcția patrimoniu și cadastrJxXj

Raluca Bucovala- Șef, Serviciul Cadastru


Insp. Elena Zorilă - Serviciul Cadastru

Cj. Iuliana Voicu - Ș

Juridic

Cj. Vio reia

Juridic