Hotărârea nr. 159/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 500/2001 PRIVIND TRECEREA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 45,07 MP SITUAT ÎN CONSTANȚA ZONA TOMIS III, ÎN APROPIEREA PT NR. 117 ȘI PT NR. 171


HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr.500/2001 privind trecerea din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a terenului în suprafață de 45,07 mp situat în Constanța zona Tomis III, în apropierea P.T. nr.117 și P.T. nr.171

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de r/5-Oh •___________2019.

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75831/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu si cadastru înregistrat sub nr. 75832/11.04.2019;

Luând în considerare adresele R.A.E.D.P.P. Constanța nr.160/09.01.2019 și nr. 1956/18.03.2019 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.4531/09.01.2019 și nr. 55402/18.03.2019;

Văzând H.C.L. nr.500/2001 privind trecerea din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanța a terenului în suprafață de 45,07 mp situat în Constanța zona Tomis III, în apropierea P.T. nr.117 și P.T. nr.171, anexa nr.14 la H.C.L. nr.314/2005 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, anexa nr.5 la H.C.L. nr.66/2013 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța și H.C.L. nr.87/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str.Soveja, bd. Alexandru Lăpușneanu, blocurile aflate la intersecția bd.Tomis cu bd.Lăpușneanu, Complex Mega Image și bd.Tomis teren proprietate a persoanelor fizice și juridice;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c, art.123 alin.l și art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art.l la H.C.L. nr.500/2001, în sensul suplimentării terenului aflat în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța cu terenul în suprafață de 10,93 mp astfel încât suprafața totală de teren, situată în b-dul Tomis, Piața Tomis III-lângă P.T. nr.117 și P.T. nr.171, va fi de 56 mp, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 După predarea terenului în suprafață de 10,93 mp, R.A.E.D.P.P. Constanța are obligația reevaluării terenului în suprafață totală de 56 mp și modificarea prevederilor contractuale privind suma minima garantată și cota din profitul impozabil al asocierii în concordanță cu raportul de evaluare aprobat prin hotărâre a Consiliului de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 3 Predarea - primirea terenului prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.500/2001 rămân neschimbate.

Art. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, — împotrivă, "T abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oU'-'" consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE

CONSTANȚA,

NR. 15^)   / âS-Oh'


2019


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1; 200


ANEXA NR.1.35


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

56 mp

Constanta. B-dul Tomis, Zona Tomis III

=■UAT


CONSTANTA


ANEXA .LA


HCLM NR..


o

CD

O

CD

• O

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANlk SERVICIUL CADASTRU

V§ZAT

306520CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACE1&


INVENTAR DE COORDONATE "Sistem de Proiecție Stereografica 1970"

Nr. Pct

(m)

Y Im]

I

306519.941

790168.205

Ț

306516.095

790172.166

3

306516.884

790172.932

4

306523.366

790179.226

5

306527.292

790175.279

6

306520 730

790168.971

Suprafața masurata =     56 mp


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

56

Teren delimitai de construcții in punctele 3-4-S-6 si gard de plasa intre 1-2

TOTAL

.-56

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

50

Scatiu comerial P+2E. Suorafala construita desfasurata = 184mc

TOTAL

50


Suprafața totala masurata a imobilului = 56 mp

Suprafața din act = 45JJ7 mp


corectitudinea intocmirii documentației


corespondenta acesteia cu realistBxacuie ? CERî/p, /si °£

f din tetoT0R/2ARc

» ««cea 'Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa Data.................