Hotărârea nr. 158/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


HOTARARE

pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

A _ Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ^•OGjjnlS____:

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 75061/10.04.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,, raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 76021/11.04.2019;

în conformitate cu dispozițiile art.3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, art.2 alin.(3) și ale art.33 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Având în vedere H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța completat prin HCL nr. 484/2018 ;

Analizând adresele SC Confort Urban nr. 2937/2019, nr. 3035/2019 și nr. 3743/2019, adresa Direcției Urbanism nr. 69412/2019;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. b), c) și d) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1- Se aprobă completarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban a străzii Intrarea Șmârdan, în suprafață de 1.349 mp, identificată conform planului de situație - anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul retragerii din gestiunea delegată a SC Confort Urban a bunului str. Mircea cel Bătrân, zona Esplanadă, în suprafață de 4.021 mp, transmis prin HCL nr. 358/2018, poz. 1.

Art. 3 - Se aprobă completarea anexei nr. 4 - Inventar parcări, platforme, pasaje, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor platforme și parcări, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă modificarea anexei nr. 4 - Inventar parcări, platforme, pasaje, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul actualizării suprafețelor aflate în gestiunea delegată a SC Confort Urban, ca urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru aceste bunuri se vor menține valorile de inventar.

Art. 5 - Se aprobă modificarea anexei nr. 4 - Inventar parcări, platforme, pasaje, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul retragerii din gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor parcări, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă modificarea anexei nr. 5 - Inventar terenuri, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul retragerii din gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor terenuri, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se aprobă completarea anexei nr. 5 - Inventar terenuri, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban a terenului în suprafață de 446 mp, situat în str. Constantin Bobescu, identificat conform planului de situație - anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării unei parcări.

Art. 8 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 9 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L., Direcției financiare, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției tehnic administrativ, Direcția gestionare servicii publice, S.P.I.T. Costanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii

localiîmpotrivă,


La data adoptării sunt în funcție.abțineri.


consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA glMACHE


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Transmitere în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor platforme, parcări

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

SITUAȚIE JURIDICĂ

1

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona hotel Sulina, nr. cadastral 249099

835

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3335

2

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona hotel Hefaistos,

nr. cadastral 248816

1.128

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3336

3

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona hotel Condor, nr. cadastral 249079

3.475

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3337

4

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona Telegondolă, nr. cadastral 249111

5.062

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3338

5

Parcare

Luna Park, lângă Clinica Markov, nr. cadastral 249055

1.843

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3339

6

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona restaurant Lebăda, nr. cadastral 249073

1.089

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3340”

7

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona restaurant Venus, nr. cadastral 248941

783

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3341

8

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona Careu C4, nr. cadastral 248942

3.471

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3342

9

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona Careu C4, nr. cadastral 248940

3.485

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3343

10

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona hotel

California,

nr. cadastral 249174

272

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3344

11

Parcare

zona Cămin Pensionari, nr. cadastral 249080

36

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 484/2018, poz. 3345

12

Parcare

Faleză Nord, str. Unirii nr. 108

Lot 1 -318

Lot 2 - 894

Domeniu public inventariat prin HCL nr. 119/2019, anexa 2, poz. 3351

13

Promenadă str. Mircea cel Bătrân, zona Esplanada

4.021

Domeniu public

14

Platformă

Str. Bravilor nr. 1, Serviciul de Ambulantă Județean

3.526

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 451/2018, poz. 1037

15

Platformă

între str. Magnoliei / str. Brândușelor - aleea Cameliei -limitrof Biserică

996

Domeniu public

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAAMP

PLAN DE SITUAȚIE

ZONA PIAȚA FALEZA NORD

anexal

,hclm NR- JtZ


SUPRAFAȚA PLATFORMA BETONATA LOT 1 = 318 MP SUPRAFAȚA PLATFORMA BETONATA LOT 2 = 894 MP


CONTRASEI

SECRET MARCELA E

EDINTĂ, f


Președinte ședință,

(L0    iU(WbO W—
PLAN DE SITUAȚIE

SȚR. MIRCEA CEL BATRAN, ZONA ESPLANADA

SCARA 1:2000

FATA PLATFORMA BETONATA: S=4021 MPi • . Fiara de amplasament se delimitare a imobiltatai


Ov^Alvzi. , . »>v0

Nr. Cadastral

Suprafața măsurata [mp]

Adresa imobilului:

loY

<775    .

Strada Bravilor, Nr. 1, Mun. Constanta

Cartea Funciara nr.

'■ UAT

CONSTANTA


; r I Categorie de

Nr-paraela , ^rta -

1 K1 iGc1 -

• Total


Cod constr.Suprafața..

(4775

14775


Suprafața construita la sol

_________(SE)_________

_________124__________

624279

39

50 124?


A. Date referitoare la teren


Valoare de impozitare


Mențiuni


Imobilul Ieste imprejmwt cu garduri


B. Date referitoare la construcții


- Valoare de impozitare
Mențiuni


(Sediu Administrativ-P+I) Supr. constr. desfasurata=!248mp (Ateliere ^Vestiare) Supr. constr. desfășurată?624. mp (Clădire Anexa Birou Miscare-Spatiu UPC)

Supr. constr. desfășurată? 133 mp


Săli așteptare) Supr. constr. desfasurata=279 mp (Bordei carburanți)_______________________._______

(Rampa)


INVENTAR DE COORDONATE. "

Sistem de proiecție: Stereo 70

Pot

E(ml

N(m)

1

789690.558

303394.815

2

789678.879

303398.299

3

789672.812

303399.929

4

789672.276

303399.599

5

789671.484

303399.625

6

789662.517

,303402.049

7

789662.031

303402.414

8

789661.726

•303402.852

9

789661.560

303403.386

10

789655.033

303440.760

11

789650.993

303465.855

12

789652.099

303465.720

13

789651.034

. 303480.093

14

789652.875

303480.255

15

789655.635

303480.808

16

789661.523

303480.359

17

789675.655

303479.601

18

789690.624

303478.735

19

789693.910

303472.978

20

789693.854

303472.346

21

789696.316

303468.520

22

789698.570

303464.345

23

.  789701.216

303458.888

24

789711.893

303454.486

25

789712.849

303454.233

26

789720.292

303455.353

27

789721.086

303450.361

28

789722.506

303442.772

29

789724.410

303428.155

30

789725.199

303415.728

31

789725.064

303413.578

32

789726.605

303408.156

33

789704.801

303401.983

' 34 :

. . 789704.589

303401.973

35 •!

>       789705.485

303398.656    i,

36 :

< ■     789698.029

303396.640

Suprafața (totală măsurată» 4775

Suprafața din act»4700


Executant,

P.F.Â. Corlei GheorgheData: 20.08.2008


Se confirmă suprafața din măsurători sl introducerea imobilului în baza de date


rG^.'S^nWTBUȘIFUBLlOTAlEIMOB'tLWÂCONȘTANÎA

Nume Și Prenume: 1VAN FLORENTIFuncția: CONSILIER GR. IAPlan de situațieX

\

\


Plan de situație

Scara 1:500

Adresa imobilului


Localitatea CONSTANȚA, Parcare la intersecția dintre aleea Brândușelor si aleea Magnoliei, Jud.CONSTANȚAINVENTAR DE COORDONATE PUNCTE PE CONTURUL IMOBILULUI PROIECȚIE STEREOGRAFICA 1970

IMOBIL AFERENT BISERICIIINI.

Pct

N(m)

E(m)

6

306683,062

790546,567

7

306688,825

790545,224

8

306683,232

790514,586

9

306666,724

790517,844

10

306673,905

790548,699

S2 = 505mp


PARCARE

Nr. Pct

N(m)

E(m)

1

306702,907

790510,704

2

306709,753

790540,086

3

306706,221

790540,909

4

306709,676

790555,741

5

306686,457

790561,149

6

306683,062

790546,567

7

306688,825

790545,224

8

306683,232

790514,586
cz> in o

rn —u

Z)


Plan de încadrare in zona


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE Nr.
c0NSTAA/7>.
Actualizarea suprafețelor aflate în gestiunea delegată a SC Confort Urban
- platforme, parcări -

Nr. Crt.

H.C.L.

Localizare Parcare

Suprafață /MP

nr.

nr.crt./ anexă

1.

9

Aleea Lupeni, nr. cadastral 248927

147

2.

10

Aleea Lupeni Bl. CI, nr. cadastral 248926

80

3.

11

Str. Traian bl. B2, nr. cadastral 248932

420

4.

13

Bd. Ferdinand Bl. A7-A8, nr. cadastral 249100

460

5.

15

Bd. Ferdinand BI.A7, nr. cadastral 249102

85

6.

16

Bd. Ferdinand Bl. A6-A5, nr. cadastral 249056

590

7.

17

Bd. Ferdinand Bl. A5, nr. cadastral 249057

80

8.

18

Bd. Ferdinand Bl. A4, nr. cadastral 249101

150

9.

19

Bd. Ferdinand Bl. A4-A3, nr. cadastral 249081

791

10.

20

Bd. Ferdinand Bl. A3-A2, nr. cadastral 249106

120

11.

21

Bd. Ferdinand Bl. A2-A1, nr. cadastral 249107

470

12.

23

Poarta 6- Str. Arcașului bl. FA0, nr. cadastral 248933

754

13.

24

Poarta 6 - Str. Zefirului Bl. FA12 nr. cadastral 248943

140

14.

25

Poarta 6 - Str. Lirei bl. FC 14, nr. cadastral 248952

400

15.

29

Str. Dezrobirii bl. SR4, nr. cadastral 249291

70

16.

30

Str. Dezrobirii bl. 1D - 1B, nr. cadastral 249292

80

17.

31

Str. Dezrobirii bl. ID-3C sc A, nr. cadastral 249237

127

18.

32

Str. Dezrobirii bl. DR 7, nr. cadastral nr. cadastral

40

19.

34

Str. Dezrobirii bl. DR 12, nr. cadastral 249238

105

20.

35

Str. Dezrobirii bl. DR IS 6, nr. cadastral 249235

208

21.

40

Str. Mihai Eminescu lângă Casa Căsătoriilor, nr. cadastral nr. 249244

228

22.

41

Str. Iona Barbu (Prelungirea Bucovinei) bl. BI3 nr. cadastral 219293

513

23.

42

B-dul Mamaia, lângă căminul de garnizoană nr. cadastral 249461

180

24.

44

B-dul Mamaia, bl. LS4-LS5 cu intrare din str. Munteniei, nr. cadastral 249321

371

25.

45

B-dul Mamaia, bl. LS1-LS2 cu intrare din str. Munteniei, nr. cadastral 249328

120

26.

47

B-dul Tomis, bl. TD1A cu intrare din str. Mircea cel Bătrân, nr. cadastral 249443

600

27.

48

B-dul Tomis, bl. TD1B cu intrare din str. Mircea cel Bătrân, nr. cadastral 249420

150

28.

49

B-dul Tomis, bl. TD2B cu intrare din str. Mircea cel Bătrân, nr. cadastral 249442

150

29.

52

Str. Ștefan cel Mare, bl. Rl, nr. cadastral 249521

150

30.

53

B-dul I.C.Brătianu, bl. F1B, nr. cadastral 249448

115

31.

58

Str. Ion Luca Caragiale, bl. L48-L49, nr. cadastral 249520

655

32.

59

Str. Ștefan Mihăileanu - str.Topraisar, nr. cadastral 249421

110

33.

61

Str. Eremia Grigorescu, bl L6-L8, nr. cadastral 249444

133

34.

62

B-dul Al. Lăpușneanu, bl. LE12, nr. cadastral 249320

95

35.

63

Str. Poporului, bl. LE19, nr. cadastral 249284

100

36.

65

B-dul Al. Lăpușneanu, bl. LE33, nr. cadastral 249460

150

37.

67

B-dul Al. Lăpușneanu, bl. LE37, nr. cadastral 249317

100

38.

68

B-dul Al. Lăpușneanu, bl. LE39, nr. cadastral 249318

100

39.

69

B-dul Al. Lăpușneanu, bl. AL3, AL4, AL5, nr. cadastral 249326

200

40.

70

B-dul Al. Lăpușneanu, bl. TS5, nr. cadastral 249327

150

41.

72

Aleea Iasomiei, Bl. L10-L11, nr. cadastral 249319

1.000

42.

121

B-dul Al. Lăpușneanu, bl. TS16, nr. cadastral 249322

600

43.

128

Aleea Magnoliei bl. Gl, Tomis III, nr. cadastral 249446

100

Președinte ședință,
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MARCELA PN££HE

qOHSTAA/7;ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Retragere din gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor parcări

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

POZIȚIA DIN ANEXA 4 LA HCL NR.

63/2013

1

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona hotel Picadilly

916,66

214

2

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona hotel Condor

218,68

215

3

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona Dunărea

1.648,79

222

4

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona Lotus

698,63

227

5

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Savoy

480

249

6

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Ambasador

442

250

7

Parcare

Stațiunea Mamaia, zona Lebăda Rex

1.129

291

Președinte ședință, iU A<T\OANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Retragere din gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor terenuri

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

HCL TRANSMITERE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ

1

Teren aferent parcare Stațiunea Mamaia, zona hotel Sulina,

835

107/2013

2

Teren aferent parcare Stațiunea Mamaia, zona hotel Hefaistos,

1.589

107/2013

3

Teren aferent parcare Stațiunea Mamaia, zona hotel Condor,

4.330

77/2013

4

Teren aferent parcare Stațiunea Mamaia, zona Telegondolă,

4.638

77/2013

(suprafața de 658 mp a fost retrasă prin HCL nr. 109/2014)

5

Teren aferent parcare

Luna Park, lângă Clinica Markov,

2.582,54

283/2013

6

Teren aferent parcare

Stațiunea Mamaia, zona restaurant Lebăda

1.089

283/2013

7

Teren aferent parcare

Stațiunea Mamaia, zona de nord, lângă Club Fratelli

6.618

77/2013

8

Teren aferent parcare Stațiunea Mamaia, zona hotel California,

272,20

283/2013

9

Teren aferent parcare zona Cămin Pensionari,

229

107/2013

10

Teren aferent parcare Str. Cuza Vodă, S4,

112,50

325/2015

11

Teren aferent parcare Str. Ștefan cel Mare, SI,

100

325/2015

12

Teren aferent parcare Str. Atelierelor, S2 și S3

249

187,50

325/2015

Președinte ședință,


CONTRASEMNEAZĂ
Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

446

CONSTANTA, Constantin Bobescu

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA