Hotărârea nr. 157/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 118/2019 PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.118/2019 privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere expunerea de motive nr. 75818/11.04.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 75825/11.04.2019;

Văzând anexa la H.C.L. nr.118/2019 privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;

în conformitate cu dispozițiile art.8 alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, art.2 alin.(3) și ale art.33 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.c) și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 118/2019 în sensul că în loc de suprafețele menționate inițial se vor citi suprafețele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.118/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului juridic, Direcției patrimoniu și cadastrd, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire șv spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,         împotrivă,           abțineri.

Lâ data adoptării sunt în funcție /•? consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


SV /^/2/

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE
Nr. Crt.

Elemente identificare bun

Suprafață teren

Observații

1

Str. Actor Ilarion Ciobanu

2317 mp

2

Str. Actor Toma Caragiu

3782 mp

Legea nr. 213 / 1998 Procesul verbal de recepție Nr. 210.007/04.12.2018 Autorizația de Construire nr. 1962/25.02.2013 Autorizația de Construire 621/21.04.2010 Autorizația de Construire

3

Str. Publicist Constantin N. Sarry

3971 mp

4

Str. Actor Jean Constantin

15850 mp

628/22.04.2010

Autorizația de Construire 1072/26.07.2010 H.C.L. nr.118/2019,

5

Str. Compozitor Dumitru Lupu

3051 mp

6

Prelungirea străzii Actor Ilarion Ciobanu

3688 mpPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


<3/pwj

d.<i


BILANȚ SUPRAFEȚE STRĂZI ' Zona Faleza Nord - FINCOGERO


scara 1:1500

Str. Publicist Constantin N. Sarry S=3971mp

Str. Actor Toma Caragiu S=3782 mp

Str. Actor Jean Constantin S= 15850 mp


Str. Compozitor Dumitru Lupu S=3051 mp