Hotărârea nr. 156/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 141/2014 PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN CONSTANȚA A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BRAVILOR NR.1


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 141/2014 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a imobilului situat în str. Bravilor nr. 1

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /țT      2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75812/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 75815/11.04.2019;

Văzând dispozițiile H.C.L. nr.141/23.06.2014 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a imobilului situat în str. Bravilor nr. 1;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia si dispozițiile art. 861-868 din Legea nr. > 297/2009 privind Codul Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c și art. 115 alin.l lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 141/2014, în sensul că se retrage din administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța imobilul-platformă betonată situat în str. Bravilor nr. 1 în suprafață de 3526 mp în vederea reabilitării.

Art.2 - Predarea terenului se va realiza în baza unui proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Serviciul de Ambulanță Județean Constanța.

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, SPIT Constanța, Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, Serviciului juridic în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru. ~~ împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție J?-/- ~ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHECONSTANȚA,

nr . ZZZ

o^ARA. »»wOC

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată

LseL

Adresa imobilului:

MloT

4775..“

Strada Bravilor, Nr. 1, Muri. Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT                 CONSTANTA

A Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața -\ fmp) <

Valoare de impozitare

Mențiuni

1 ■

Cc

14775 .

Imobilul este imprejmuit cu garduri

Total

! 4775

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

- Valoare de impozitare

Mențiuni

CI

124

Sediu Administrativ-P+I) Supr. constr. desfasurata=248mp

C2

624

Ateliere +Vestiare) Supr. constr. desfășurate9 624. mp

C3

133

(Clădire Anexa Birou Miscare-Spatiu UPC) Supr. constr. desfășurate3 133 mp

C4

279

■ ■ 1

Jali așteptare) Supr. constr. desfasuraia=279 mp

C5

39

3ordei carburanți)

C6

■ 50

:tampa)

Total

1249

INVENTAR DE COORDONATE "

Executant,

F.A. Colici Gheoițjhe

■ ■

ta: 20.08.2008

Sistem de proiecție: Stereo *70

p.

Pct

N(m)

1

789690.558

303394.815

2

789678.879

303398.299

3

789672.812

303399.929

4

789672.276

303399.599

5

789671.484

303399.625

6

789662.517

303402.049

7

789662.031

303402.414

8

789661.726

■303402.852

9

789861.560

303403.386

10

’ 789655.033

303440.760

11

789650.993

303465.855

12

788652.099

303465.720

13

789651.034

. 303480.093

14

789652.875

303400.255

15

789655.635

303480.808

16

789661.523

303480.359

17

789675.655

303479.601

18

789690.624

303478.735

19

789693.910

303472.978

20

789693.854

303472.346

21

789696.316

303468.520

22

789698.570

303464.345

Da

23

.  789701.216

303458.888

Se confirmă suprafața din măsurători sl Introducerea Imobilului în baza de date

24

789711.893

303454.486

25

789712.849

303454.233

26

789720.292

303455.353

27

789721.086

303450.361

28

789722.506

3034-12.772

29

789724.410

303428.155

30

789725.199

303415.728

---«Mmm

31

789725.064

303413.578

OriCIUi. de CADASTRU Șl RIBUCITAIt

Hume îi Prenume: IVAN FLORENTINA. ■■ Funcția: CONSILIER GR. IA p&_

32

789726.605

303408.156

33

789704.801

303401.963

34

789704.589

303401.973

35

789705.485

303398.656

9 fi AtlC 9fltMV

36

789698.029      1      303396.640

W62

Suprafața totală măsurată»     4775     mp

Suprafața din act»     4700     mpspathji/pc


i ^-^^emnează ’^CRIETAR MARC^A.,^CHE