Hotărârea nr. 155/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

ConsiLiuUocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având in vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 69300/03.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 70294/04.04.2019.

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 7, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se anulează anexa 8 la HCL nr. 26/2015 ca fiind rămasă fără obiect prin aplicarea HCL nr. 136/2014, anexa 63.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției .financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost astfel:         pentru, împotrivă.

votată de consilierii locali   a bți neri.



La data adoptării sunt în funcție__

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

NR.                           • 201#

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC>iE 4^

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului

situat în bd. Tomis nr. 109

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 24

Văzând :

 • -  sentința civilă nr. 527/2003 a Tribunalului Constanța definitivă prin decizia civilă nr. 154/C/2008 a Curții de Apel Constanța;

 • -  imobilul se afla în administrare RAEDPP cu numerele de inventar 11678 și 11679 ;

 • -  protocolul nr. 10706/2008 întocmit de RAEDPP ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 2902/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul. Tomis nr. 109, format din construcții și teren în suprafață de 639 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 /2005, pag. 24.

Se va comunica către: RAEDPP

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 2 LAH.C.L. NR. _

privind radierea imobilului

situat în str. Amzacea nr. 23

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 172/2012, anexa 20

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 42/2015 la Biroul notarilor publici asociați Doinița Crișan și Delia Crișan;

 • -  adresa Serviciului contracte nr. 215935/2018 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 220623/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Amzacea nr. 23, format din teren în suprafață de 28 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 172/2012, anexa 20.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului

situat în str. Patriei nr. 30 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 3 și 53

Văzând :

 • -  sentința civilă nr. 1558/2007 a Tribunalului Constanța și decizia civilă nr. 98/C/2008 a Curții de Apel Constanța, definitivă, decizia nr. 3981/2009 a ICCJ, irevocabilă ;

 • -  procesul verbal întocmit de Biroul Executorilor judecătorești asociați Stoica -Constantin Adrian și Stoica - Constantin Gabriela - Simona, la data de 06.11.2008 în dosarul de executare nr. 488/2008 ;

 • -  solicitarea formulată de Lupaș Adrian, înregistrată sub nr. 167653/2018 ;

 • -  adresele Serviciului juridic nr. 167647/2018 și nr. 167653/2018 ;

 • -  adresa Tribunalului București înregistrată sub nr. 61856/2019 ;

 • -  adresa Serviciului cadastru nr. 167653/06.03.2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Patriei nr. 30, format din teren în suprafață de 1895 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

 •  HCL nr. 109/2005, pag. 3 - suprafață 695 mp, din poligon 9

 •  HCL nr. 109/2005, pag. 3 - suprafață 327 mp, din poligon 10

 •  HCL nr. 109/2005, pag. 53 - suprafață 1226 mp, str. Patriei nr. 28-30

Se va comunica către: Cabinet Avocatură Amelia Cristina Tudor, cu sediul în București - 020274, șos. Mihai Bravu nr. 306, bl. B13, sc. D, ap. 25, Sector 3.

notă*: terenul invntariat prin HCL nr, 109/2005, pag. 53 se suprapune parțial pe terenul aferent poligoanelor 9 și 10

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

qONSTA/V^

£ O £

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR._

privind radierea imobilului

situat în str. Muncel nr. 12

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 36 completat prin HCL nr. 705/2005, poz. 17

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 2172/2006 emisă în baza Legii nr. 10/2001;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 223340/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Muncel nr. 12, format din teren în suprafață de 257,08 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 36 completat prin HCL nr. 705/2005, poz. 17.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

^2^



ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului

situat în str. Jupiter nr. 12

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 17

Văzând :

 • -  sentința civilă nr. 39/2001 emisă de Tribunalul Constanța;

 • -  procesul verbal înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 6760/2006, întocmit de Biroul executorilor judecătorești asociați Deacu Vasile și asociatul, în dosarul de executare nr. 484/2005 ;

 • -  procesul verbal înregistrat la RAEDPP Constanța sub nr. 5037/2007, întocmit de Biroul executorilor judecătorești asociați Deacu Vasile și asociatul, în dosarul de executare nr. 484/2005 ;

 • -  imobilul se afla în administrarea RAEDPP, cu număr de inventar 10701 ;

 • -  protocolul de predare - primire nr. 6439/2007, întocmit de RAEDPP

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 221592/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Jupiter nr. 12 (fost nr. 14), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 36 completat prin HCL nr. 109/2005, pag. 17.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ




ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în str. Răzoare nr. 30 bis din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 33

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 2407/2005 emisă în baza Legii nr. 10/2001;

 • -  imobilul se afla în administrarea RAEDPP, cu număr inventar 16173 ;

 • -  protocolul de predare -primire nr. 8331/2007 întocmit de RAEDPP ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 23628/2019 .

Se aprobă radierea cotei indivize de 1/2 din imobilul situat în str. Răzoare nr. 30bis, format din construcția situată în fundul curții cum privești din stradă, compusă din 2 camere, 2 magazii și verandă având o suprafață utilă de 36,73 mp și terenul aferent în suprafață indiviză de 201,50 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 3.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.



privind radierea imobilului situat în bdul Tomis colț cu str. Soveja din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 386 / 2006, anexa 34 îndreptat prin HCL nr. 116 / 2010, art. 5


Văzând :



 • -  adresa RAEDPP nr. 804/2019

 • -  adresa Serviciului juridic nr. 20811/2019



Contract de vânzare - cumpărare / dovadă plată integrală

Spațiu comercial nr.

Suprafață teren exclusivă - mp -

Suprafață teren indiviză

- mp -

Autentificat sub nr. 1238/2012 la Biroul notarial Borună Chirața și asociații.

Declarația autentificată sub nr. 2293/2017 la Societatea profesională notarială Borună Chirața și asociații, privind menționarea achitării integrale a prețului și solicitarea radierii dreptului de ipotecă legală

1

16,42

1,47+

1,45

0,81

Autentificat sub nr. 1320/2012 la Biroul notarial Borună Chirața și asociații, Declarația autentificată sub nr. 2295/2017 la Societatea profesională notarială Borună Chirața și asociații, privind menționarea achitării integrale a prețului și solicitarea radierii dreptului de ipotecă legală

2

16,53

1,48+

1,46

0,81

Autentificat sub nr. 668/2012 la Biroul notarilor publici asociați Mihăescu,

Achitat inteqral

3

16,59+

34,39

1,49 +

1,46

0,81

Autentificat sub nr. 673/2012 la Biroul notarilor publici asociați Mihăescu Declarația autentificată sub nr. 509/2018 la Biroul individual notarial Mihăescu Monica, privind menționarea achitării integrale a prețului și solicitarea radierii dreptului de ipotecă legală

4+5

31,81

2,85+

2,81

1,56

Autentificat sub nr. 618/2012 la Biroul notarului public Mariana Lambrino Achitat integral.

6

16,82

1,51 +

1,48

0,83

Autentificat sub nr. 670/2012 la Biroul notarilor publici asociați Mihăescu,

Adresa RAEDPP nr. 5130/2018 privind achitarea integrală

8B

18

1,61 +

1,59

0,88


Autentificat sub nr. 1237/2012 la Biroul notarial Borună Chirața și asociații.

Adresa RAEDPP nr. 10997/2016 privind achitarea inteqrală

10

17,31

1,55+ 1,53 0,85

Autentificat sub nr. 1611/2013 la Biroul individual notarial Vizireanu Raluca Meline Achitat integral.

11

17,13

1,54+ 1,51 0,84

Autentificat sub nr. 1584/2012 la Biroul notarial Borună Chirața și asociații,

Adresa RAEDPP nr. 3113/2015 privind achitarea integrală

13

16,84

1,51 +

1,49

0,83

Autentificat sub nr. 678/2012 la Biroul notarilor publici asociați Mihăescu,

Adresa RAEDPP nr. 247/2019 privind achitarea integrală

15+16

34,72

3,11 +

3,06

1,70

Autentificat sub nr. 993/2013 la Biroul notarilor publici asociați Mihăescu, Declarația autentificată sub nr. 510/2018 la Biroul individual notarial Mihăescu Monica, privind menționarea achitării integrale a prețului și solicitarea radierii dreptului de ipotecă leqală

20B

16,65

1,49+

1,47

0,82

Autentificat sub nr. 1822/2013 la Biroul individual notarial Vizireanu Raluca Meline Adresa RAEDPP nr. 424/2016 privind achitarea inteqrală

21

16,70

1,47+

1,45

0,81

Autentificat sub nr. 1823/2013 la Biroul individual notarial Vizireanu Raluca Meline Adresa RAEDPP nr. 425/2016 privind achitarea integrală

22

16,40

1,47+

1,45

0,81

Autentificat sub nr. 1239/2012 la Biroul notarial Borună Chirața și asociații.

Declarația autentificată sub nr. 2294/2017 la Societatea profesională notarială Borună Chirața și asociații, privind menționarea achitării integrale a prețului și solicitarea radierii dreptului de ipotecă leqală

23

34,14

3,06+

3,01

1,68

TOTAL

320,45

64,87

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul. Tomis colț cu str. Soveja, format din teren aferent spații comerciale, în suprafață de 385,45 mp (suprafață exclusivă de 320,45 mp și suprafață indiviză de 64,87 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 386 / 2006, anexa 34, îndreptat prin HCL nr. 116 / 2010, art. 5.

Se va comunica către: RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAGHE