Hotărârea nr. 154/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

pentru completarea și actualizarea H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 7      2019.

'''Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 75793/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 75794/11.04.2019;

Analizând HG nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, H.C.L. nr.451/2017 privind aprobarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 57/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța modificată și completată prin HCL nr. 312/31.07.2018, precum și procesul verbal nr. 75750/11.04.2019 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța;

Ținând cont de dispozițiile art.3 și alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bununle proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c), art.115 alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, cu pozițile 3359-3361, conform anexelor nr. 1- nr. 3.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea anexei la H.C.L. nr.451/2017, în conformitate cu măsurătorile efectuate, potrivit anexei nr. 4.

Art. 3 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 451/2011 conform anexei nr. 5, cu valorile juste de inventar, inițial inventariate în domeniul public al municipiului Constanța fără valoare.

Art. 4 - Anexele nr. 1 - nr. 5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.451/2017 rămân neschimbate.

Art. 6Z - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției Urbanism, Direcției tehnic administrativ, Direcției administrație publică locală, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene, S.C. Confort Urban S.R.L. și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           _ pentru,

rr____împotrivă, ~~~ abțineri.        „ y

La data adoptării sunt în funcție * f consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENAO


CONSTANȚA, NR.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.

Nr.crt H.C.L.

NR.

451 /2017

Cod clas

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3359

1.3.7

artera de circulație -zona industrială cu intrare din Bd. Aurel Vlaicu

563,00 mp

Legea nr. 213/1998 Identificare nr. 45656/2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.

Nr.crt H.C.L.

NR.

451 /2017

Cod clas

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3360

1.3.7

Intrarea Smârdan

1349,00 mp

Legea nr. 213/1998 Identificare nr. 75088/2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

ff                                                               scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

563

CONSTANTA, B-dul Aurel Vlaicu

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA


ANEXA LA


Z= z= z= z= z=


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COSÎFtANTAki SERVICIUL CADASTRU


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, f


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCE^Eț^j^ADRARE

IN ZONANr.crt

H.C.L.

NR.

451/ 2017

Cod clas

LOCALIZARE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3361

1.3.7.

intersecția dintre aleea Brândușelor și aleea Magnoliei

platformă

- 996,00 mp

Legea nr. 213/1998 Identificare nr. 67873/2019 adresă Direcția Urmanism nr. 69412/2019

suprafață teren -996, 00 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, M AR CE^\(HTA9^


ANEXA NR.4 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR. 451/ 2017

Cod clas

LOCALIZARE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ

OBSERVAȚII

3351

1.3.7.

Zona

str. Unirii nr. 108

Platformă

Lot 1 - 318,00 mp

Lot 2 - 894,00 mp

Legea nr. 213/1998 Identificare nr.

74150/2019

3283

1.3.7.

Str. Mircea cel Bătrân

zona Esplanada

alee promenada 4021 mp

Legea nr. 213/1998 Identificare nr.

74143/2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.


Plan de situație


Plan de situație

Scara 1:500

Adresa imobilului


Localitatea CONSTANȚA, Parcare la intersecția dintre aleea Brândușelor si aleea Magnoliei, Jud.CONSTANȚAINVENTAR DE COORDONATE PUNCTE PE CONTURUL IMOBILULUI PROIECȚIE STEREOGRAFICA 1970

IMOBIL AFERENT BISERICII
PARCARE

Nr. Pct

N(m)

E(m)

1

306702,907

790510,704

2

306709,753

790540,086

3

306706,221

790540,909

4

306709,676

790555,741

5

306686,457

790561,149

6

306683,062

790546,567

7

306688,825

790545,224

8

306683,232

790514,586

SI - 996mp


L IMI.

Pct

N(m)

E(m)

6

306683,062

790546,567

7

306688,825

790545,224

8

306683,232

790514,586

9

306666,724

790517,844

10

306673,905

790548,699

S2 = 505mp


m

>

Plan de Încadrare in zona
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


Data


Semnătura

PLAN DE SITUAȚIE

ZONA PIAȚA FALEZA NORD


SUPRAFAȚA PLATFORMA BETONATA LOT 1 = 318 MP

SUPRAFAȚA PLATFORMA BETONATA LOT 2 = 894 MP


ir- -.....1ÂLS1L___


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


’^Sc. 3 98
CAZEMATA PLAJA MODERNPLAN DE SITUAȚIE

ZONA PIAȚA FALEZA NORD


SUPRAFAȚA PLATFORMA BETONATA LOT 1 = 318 MP SUPRAFAȚA PLATFORMA BETONATA LOT 2 = 894 MPROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Nr crt

Cod clasificare

H.C.L. 451 /2017 Nr. crt.

Imobil

Supraf.

/

mp

Valoare

Justă/

Lei

Observații

1.

1.3.7

3263

Aleea IC Brătianu

762 mp

9.300

raport evaluare nr. 27615/2019

2.

1.3.7

3280

Str. Mesteacănului

1449 mp

17.600

raport evaluare nr. 27619/2019

3.

1.3.7

3260

DE 1070

839 mp

10.200

raport evaluare nr. 27631/2019

4.

1.3.7

3261

DE 1073

3112 mp

37.900

raport evaluare nr. 27612/2019

5.

1.3.7

3262

DE 1074

1772 mp

21.600

raport evaluare nr. 27627/2019

6.

1.3.7

3263

Alee acces - zona Luna Park Sat Vacanță

511 mp

103.000

raport evaluare nr. 71755/2019

7.

1.3.7

3289

Drum cuprins între Berna și str. Odesa

1010,00

19.000

raport evaluare nr. 71734/2019

8.

891

Aleea Pelicanului nr. 2, bl AV29 - teren indiviză aferent -Creșa nr. 13

201,50

117.000

raport evaluare nr. 71737/2019

9.

3287

Str. Traian zona bl. K2-K3 - teren

1196,00

1.519.000

raport evaluare nr. 71725/2019

10.

1.3.7

Str. Traian zona bl. K2-K3 - platformă parcare

1196,00

160.000

raport evaluare nr. 71727/2019

11.

1.3.7

3288

Drum cuprins între str.

Cpt.Av.AI.Șerbănescu și aleea Univerității

1291,00

173.000

raport evaluare nr. 71732/2019

12.

1.3.7

3349

DE 266 Zona Impact

459,00

5.600

raport evaluare nr. 71744/2019

13.

1.3.7

3348

DE 268 -Zona Impact

1243,00

15.100

raport evaluare nr. 71741/2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR-MARCELA ENAQtfEDatele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu^ vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. DVep^fil/dga^t^r-așuj raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


RAPORT DE EVALUARE

Aleea I.C.Brătianu, în suprafață de 762 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Data: 08.02.2019
C. Costul de înlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de înlocuire brut rezulta costul de înlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2017-2018) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ P135-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată — abordarea prin cost = 9.300 lei

c

 • 3.3 Abordarea, prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la

țHCLM NP-

judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru bunul imobil evaluat - cale de acces Aleea I.C. Brătianu, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de amenajare, din care s-au scăzut deprecierile. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea I.C.Brătianu, în suprafață de 762 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

9.300

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  08.02.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR,


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a < Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte s^u îțj.,totalitate și vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. DreptufTie^iSnăsUi raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 14/RF/08.02.2019

ANEXA LA

HCLM NR.

RAPORT DE EVALUARE

(

Drum Strada Mesteacănului, în suprafață de 1449 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

C           Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Evaluator, membru titular ANE VAR,  speciațizareaJiElT Dr. ec.Tanasă Florentin-Emi     eg; 18223

L             *

U* WtbiH>iaW.î8223 ? A Tș & VafabUSOt? .

hclm nr.economiei, care afectează cererea pentru bunuri și servicii și, în consecință, rata de rentabilitate a întreprinderilor.

C. Costul de înlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de înlocuire brut rezulta costul de inlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2017-2018) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - ”Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și A

îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ P135-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 17.600 lei

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.


ANEXA LA

HCLM

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru bunul imobil evaluat - cale de acces Aleea I.C. Brătianu, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de amenajare din care s-au scăzut deprecierile. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Drum - Strada Mesteacănului, în suprafață de 1449 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

17.600

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  08.02.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, speciali ea EPI,  Dr. ec. Tanasă Flofentfn-Emil


 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâte îHph

Municipiului Constanța)                                                    .<■. ./

 • •  Metodologie de estimare a costului de înlocuire brut de n la^^fljtf^^locuire

net.


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 20/RF/08.02.2019

anexa

HCLM
RAPORT DE EVALUARE

Drum de exploatare DE 1070, în suprafață de 839 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă
ANE

HCLM NR,

C. Costul de înlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de înlocuire brut rezulta costul de înlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2017-2018) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - ”Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de Ț informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ P135-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 10.200 lei

c

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la

ANBXAIA hclm nr.judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru bunul imobil evaluat - cale de acces Drum de exploatare DE 1070, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de amenajare a căii de acces - drum, din care s-au scăzut deprecierile. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Drum de exploatare DE 1070, în suprafață de 839 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

10.200


 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  08.02.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI, Dr. ec. Tanasă


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Con^^^Lj^lqgâl^ Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în part^sa^tn/ț^alj^t^Ln^ vor fî transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. DreptulaeTdffîFasupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 19/RF/08.02.2019

ANE

[hclmnr.RAPORT DE EVALUARE

C'

Drum de exploatare DE 1073, în suprafață de 3112 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă                  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Data: 08.02.2019ANEXA LA .

HCLM NIL

economiei, care afectează cererea pentru bunuri și servicii și, în consecință, rata de rentabilitate a întreprinderilor.

C. Costul de înlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de înlocuire brut rezulta costul de înlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2017-2018) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - ”Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și

A îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.                                                        (

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ P135-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de intretinere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.                                                       (

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 37.900 lei

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

ANEXA la ]

Pentru finalizarea raportului s-a proceaăTlFrevederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru bunul imobil evaluat - cale de acces Drum de exploatare DE 1073, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de amenajare a căii de acces, din care s-au scăzut deprecierile fizice și funcționale daca a fost cazul. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (drum de exploatare) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Drum de exploatare DE 1073, în suprafață de 3112 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

37.900

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

08.02.2019

Evaluator, membru titular A


specializare^ EPI,Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâri Q Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 18/RF/08.02.2019

ANEXA LA

HCLM NR.

RAPORT DE EVALUARE

Drum de exploatare DE 1074, situat în Constanța, în suprafață de 1772 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Evaluator, membru titular ANEVAR,

Dr. ec.Tanasă Florentin-E


ANEXA LAy

HCLM NR.

economiei, care afectează cererea pentru bunuri și servicii și, în consecință, rata de rentabilitate a întreprinderilor.

C. Costul de înlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de înlocuire brut rezulta costul de înlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2017-2018) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - ”Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ PI35-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 21.600 lei

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

kala

Pentru finalizarea raportului s-a procedâtkTreveaerea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru cale de acces Drum de exploatare DE 1074, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de amenajare a a căii de acces - drum. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Drum de exploatare DE 1074 - domeniu public, situat în Constanța, în suprafață de 1772 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

21.600

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;


 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

08.02.2019

AnexeDocumente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Ho

Municipiului Constanța)

Comparabile


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte să

vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autorasupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 39/RF/03.04.2019

ANEXA LA

HCLM NR.

RAPORT DE EVALUARE

C

Alee acces, amplasată în Sat vacanță, zona Luna Park, în suprafață de 511 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Data: 03.04.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR,


Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil

ANEXA LA

CLMNR.^yZ^

C. Costul de înlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de înlocuire brut rezulta costul de înlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2018-2019) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de ( informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ P135-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată — abordarea prin cost = 103.000 lei

(

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la

I.

judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru Alee acces, amplasată în Sat vacanță, zona Luna Park, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de realizare a căii de acces - drum. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Alee acces, amplasată în Sat vacanță, zona Luna Park, în suprafață de 511 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

103.000


fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

valoarea este o predictie;

valoarea este subiectiva;

evaluarea este o opinie asupra unei valori;

valorile nu conțin T.V.A.

03.04.2019

Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea-EPI, Dr. ec. Tanasă Florențin-Emil

*Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre^-^'|nsrlS)l^^c®fel Municipiului Constanța)


 • •  Metodologie de estimare a costului de înlocuire net.                      allrarsa'“ °


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte

vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 34/RF/03.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

O

Drumul cuprins între Str. Berna și str. Odesa, în suprafață de 1010 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ANEXA LA

HCLM NR.ySX/z^3

C. Costul de înlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de înlocuire brut rezulta costul de înlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2018-2019) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - ”Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de ( informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ P135-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de intretinere si reparații la clădiri si construcții speciale";

-Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 19.000 lei

L

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la


judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru Drumul cuprins între Str. Berna și str. Odesa, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de realizare a căii de acces - drum. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Drumul cuprins între Str. Berna și str. Odesa, în suprafață de 1010 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

19.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

u

03.04.2019                                  Evaluator, membru titular ANEVAR,

specializarea EPI,


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării Municipiului Constanța)

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.

n            !K jf'

^^ONSTA^A»^ Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în toîârlîtătrșfnu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 35/RF/03.04.2019

ANEXATA, .

RAPORT DE EVALUARE

<:

Teren situat în Constanța, Aleea Pelicanului, nr.2, bl. AV29, în suprafață de 201,50 mp, teren în cotă indiviză, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 03.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI^

Dr. ec.Tanasă Flojentin-EmSOK'ÎS CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR

MA


Corecție totală netă

(absolut)

€0,00

-€16,68

€0,00

(procentual)

0,0%

-12,0%

0,0%

Corecție totală brută

(absolut)

€0,00

€16,68

€0,00

(procentual)

0,0%

12,0%

0,0%

Suprafața

201,50

OPINIE (rotunjit)

€122,0

24.600

581,1

117.000


mp

Curs Eur / Ron

4,7585

eur/mp

Data

03.04.2019

eur ron/mp ron


Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

 • • Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de

oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață.


 • • Caracteristici fizice - mărime/ front stradal: Comparabila B a fost corectată în minus deoarece prezintă un front stradal mai mare decât al terenului evaluat. Corecția a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date.

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei A deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu public al municipiului Constanța, în suprafață de 201,50 mp, teren în cotă indiviză, amplasat în Constanța, Aleea Pelicanului, nr. 2, bl. AV29 - CREȘĂNR. 13 este de 1.519.000 lei.

3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Aleea Pelicanului, nr.2, bl. AV29, în suprafață de 201,50 mp, teren în cotă indiviză, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

117.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

03.04.2019

Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI, Dr. ec. Tanasă Florentin-EmilAnexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a C^sifeShn Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 31/RF/03.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

Teren situai în Constanța, str. Traian, zonă blocuri K2, K3, în suprafață de 1196 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea ESI: 1'8223 ''''70


Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nr. leg.

CONTRASEMNEAZĂ O ' SECRETAR, \

MARCELA ENApHE


3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea

avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii: - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

- valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Traian, zonă blocuri K2, K3, în suprafață de 1196 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

1.519.000

(

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  Dr. ec. Tanasă Florentini

  i:


Evaluator, membru titular ANEVAR. specializarea EBI, ia»* a nr*r» na *i_/i

A


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil ai evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


RAPORT DE EVALUARE


Platformă parcare, situată în str. Traian, zonă blocuri K2, K3, în suprafață de 1196 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea E£I: Dr. ec.Tanasă FlorențiîriEmil^nr. Bg'.

CONTRASEMNEAZĂ^’ St GREI AR,

MARCELA ENAOHE


După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de inlocuire brut rezulta costul de inlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2018-2019) -www.kosturi.ro - program inregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ PI35-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de intretinere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 160.000 lei

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor simt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.


Pentru Platformă parcare, situată în str. Traian, zonă blocuri K2, K3, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de construire a platformei utilizată ca parcare auto. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Platformă parcare, situată în str. Traian, zonă blocuri K2, K3, în suprafață de 1196 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

160.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

03.04.2019

Evaluator, membru titular ANEVAR,

sgeoalizMpa^PI,

Dr. ec. ȚafiâsOlsifMfinrJBmilAnexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Cpnsil Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


Anul^ff Luna ..'^Ziua ..$•/.

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte^au în totalitate și nu j vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptm’w^.țifâȘW^gi^^ raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 33/RF/03.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

c

Drumul cuprins între Str. CptAv. Al. Șerbănescu și Al. Universității, în suprafață de 1291 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Evaluator, membru titular ANEVAR, ^^ssis.-j.șpecializarea EPI: Dr. ec.Tanasă ^î’Mttmâ®^. le>O8223

-

C. Costul de inlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de inlocuire brut rezulta costul de inlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2018-2019) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ PI35-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 173.000 lei

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la


judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru Drumul cuprins între Str. Cpt Av. Al. Șerbănescu și AL Universității, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de realizare a căii de acces - drum. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Drumul cuprins între Str. Cpt Av. AL Șerbănescu și Al. Universității, în suprafață de 1291 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

173.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

03.04.2019

Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea


Dr. ec.
Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


con ' Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în toîalitate'șTnu vor fi transmise unei terțe părți Iară acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


RAPORT DE EVALUARE

Drum de exploatare DE 266 - Zona Impact, în suprafață de 459 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea. Dr. ec.Tanasă Florentin-EmiLnjsJ^feL

PI:

'23


C. Costul de înlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de înlocuire brut rezulta costul de înlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2018-2019) -www.kosturi.ro - program inregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - ”Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ PI35-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 5.600 lei

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru Drum de exploatare DE 266 - Zona Impact, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurilor de realizare a căii de acces - drum. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Drum de exploatare DE 266 - Zona Impact, în suprafață de 459 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

5.600

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

03.04.2019

Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPI, Dr. ec. Tanasă Florentin-EmiAnexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Copiii Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în tohr fe vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 36/R.F/03.04.2019

RAPORT DE EVALUARE

<

Drum de exploatare DE 268 - Zona Impact, în suprafață de 1243 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 03.04.2019
C. Costul de inlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de inlocuire brut rezulta costul de inlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2018-2019) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - ”Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Comeliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ PI35-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 15.100 lei

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la


judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru Drum de exploatare DE 268 - Zona Impact, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurile de realizare a căii de acces - drum. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Drum de exploatare DE 268 - Zona Impact, în suprafață de 1243 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

15.100

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

c

03.04.2019


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării Municipiului Constanța)

 • • - iGemparăbiie-