Hotărârea nr. 153/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚAHOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 35 <■ Qlu

Având în~ vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 75783/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 75788/11.04.2019;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care A           aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările

ulterioare ;

Luând în considerare prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c și art. 115 alin.l lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor nr. 1-18 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța conform anexei nr. 19 care face 'l            parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru

'-"y             terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al

municipiului Constanța cu valoare "0".

Art. 3 - Se aprobă modificarea anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 11/31.01.2019 privind imobilul-teren situat în str. Moților nr. 77, în sensul că în loc de suprafață teren de 202,98 mp se va citi suprafață teren de 385,42 mp.

Art. 4 - Se aprobă radierea poziției din anexa nr. 11 la H.C.L. nr. 310/20.11.2012 privind imobilul-teren situat în str. Vântului nr. 7, deoarece suprafața de teren de 94 mp este cuprinsă în suprafața de 346 mp inventariată prin anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 481/09.11.2009.

Art. 5 - Se aprobă radierea anexei nr. 15 la H.C.L. nr. 329/18.12.2015 privind imobilul-teren situat în Aleea Umbrei nr. 2, bl. 14, sc. D, ap. 62, deoarece suprafața de teren de 9,50 mp este cuprinsă în suprafața de 10,20 mp inventariată prin anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 11/31.01.2019.

Art. 6 - Se aprobă modificarea anexei nr. 7 la H.C.L. nr. 11/31.01.2019 privind imobilul-teren situat în Aleea Umbrei nr. 2, bl. 14, sc. D, parter, în sensul că în loc de imobil situat în Aleea Umbrei nr. 2, bl. 14, sc. D, parter se va citi imobil situat în Aleea Umbrei nr. 2, bl. 14, sc. D, parter, ap. nr. 62.

Art. 7 - Se aprobă radierea anexei nr. 9 la H.C.L. nr. 523/19.12.2018 privind imobilul-teren situat în str. Răscoalei din 1907 nr. 34.

Art. 8 - Se aprobă modificarea anexei nr. 7 la H.C.L. nr. 79/28.02.2019 privind imobilul-construcție situat în str. Răscoalei din 1907 nr. 34, în sensul că în loc de suprafața de 405 mp se va citi suprafața de 401 mp și la Corp C2-demisol apartament nr. 5 în suprafață utilă totală de 66,66 mp se include și camera 2=12,31 mp, boxa=5,60 mp.

Art. 9 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 24 la H.C.L. nr. 16/30.01.2018 privind imobilul-teren situat în str. Traian nr. 27, în sensul că în loc de suprafața de 73,35 mp se va citi corect suprafața de 75 mp.

Art. IO - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare si S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru.    "— împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHECONSTANȚA,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Sc. 1:250


Nr. cadastral


Supraf. masurata

401 mp


Cartea Funciara nr.


Adresa imobilului_____________________

Constanțal_Șțr:_Rascoalei din 1907nr. 34

UAT (‘onsten^NEXA LA


HCLMNR,791788


A. Date referitoare la terenS

QC CLNr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

401

Teren imprejmuit de jurimprejur cu clădiri, Ia stada intre C1 si C2 cu poarta si gard metalic.


B. Date referitoare la construcții


Cod

Destinația

Supraf. constr la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

90

D+P, la Demisol si Parter cate doua locuințe

C2

CL

84

D+P, la Demisol si Parter cate doua locuințe

C3

CL

78

S+P, la Subsol boxe si la Parter o locuința

Total:

252

Executant,

Ing. Oprisan Vasile


Inventar de coordonate

Sisrem deproiecne: Srereo ’~0

Pct.

X

Y

1

304495.64

791773.00

n

304483.50

791784.55

3

304477.64

791778.69

4

304466.96

791768.16

5

304470.25

791765.00

. 6

304476.08

791759.39

7

304479.71

791755.90

8

304491.01

791768.03


......

/>§■ CERTIFICAT DE

& AUTORIZARE

i Seria RO-B-F Nr.1065 r

1 Ing. OPRISAN £ <VASlLEpreșowse ședință,

25.02.2019


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Sc. 1:250


ANEXA LA


Nr. cadastral


Supraf. masurata


401 mp


Adresa imobilului


Cartea Funciara nr.


Constanta, Str. Răscoalei din 1907nr. 34


UAT ConstantaA. Date referitoare Ia terenNr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

401

Teren imprejmuit de jurimprejur cu clădiri, la sfada intre C1 si C2 cu poarta si gard metalic.


Cod

Destinația

Supraf. constata sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

90

D+P, la Demisol si Parter cate doua locuințe

C2

CL

84

D+P, la Demisol si Parter cate doua locuințe

C3

CL

78

S+P, la Subsol boxe si la Parter o locuința

Total:

252

-

Suprafața totala masurata = 401 mp


Inventar de coordonate Sisrem de proiecție: Srereo '~0

Pct.

X

Y

1

304495.64

791773.00

O

304483.50

791784.55

3

304477.64

791778.69

4

304466.96

791768.16

5

304470.25

791765.00

6

304476.08

791759.39

7

304479.71

791755.90

8

304491.01

791768.03


Executant,

‘i. Ing. Oprisan Vasile

S, t-c

%•'

Seria RO-B-F Nr. 1065 g

.. Ing. OPRIȘAN
i VASILE /

ȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

Ml jwțiumMr


CERTIFICAT ț       DE

:    autorizare
JUOOO0.4S


IO ©>

K>

K)

CM

O rs


SfrQdQ Ț

TrOiOn


/£?


22b87s


X) □)

o

N

7)

x.303851.60


>

73


><


-QQ. ' El ©

H

M ' -w 3 M


oo I

<o7


Consiliu Local Constanta


CD/

o /

2 1

Consiliu

Local

o./ c/ 5 /

Constantă

QJ

r~^82

12/ /

\     / o°l

\   / **1

\ / u!

v    s

Ci’f

/2

 • 3

 • 4 k5

%

K 10


Parcare Cămin Baza


Navala


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA' seRvietbeeAftAs


IE:234872


Caraîorgu Petre Octavian si Caratorgu


Florin


cF


lCc
Xzo


>•


303888.49
Plan de situație


Scara 1:200


Proprietar imobil:

Primăria Municipiului Constanta

Adresa Imobilului: Strada Traian F.N. UAT: Constanta


COORDONATE STEREO 1970 TEREN

No. Pnt.

Outline points coord.

Lengths sides L(i,i+1)

XD

YO

1

303870.537

792328.754

2.820

2

303869.830

792331.484

0.890

3

303868.980

792331.220

0.320

4

303868.660

792331.220

0.437

5

303868.230

792331.300

0.624

6

303867.700

792331.630

0.448

7

303867.420

792331.980

12.890

8

303859.486

792342.139

4.533

9

303856.062

792339.169

12.448

10

303863.548

792329.223

1.050

11

303864.373

792328.573

3.821

12

303868.170

792328.141

2.445

SUPRAFAȚA S = 75mp

L    — ■ .....-     -      -ui—Executant: l.l. Olieanți Aurdl S'-J Data : MARTIE 2019<? r^ ~ -
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR._        ]ș.ctâ

(: ‘■■i'

c

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Interioară nr. 4

teren =5.669 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.11277/05.02.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Griviței nr. 27E

teren=173 mp din care construită (Cl)=89 mp și liber de construcții=84 mp utilă totală=78,80 mp din care: cameră=12,01 mp cameră = 15,88 mp cameră=14,34 mp cameră=16,03 mp hol=4,90 mp grup sanitar=4,32 mp beci=ll,32 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.109/2005, pagina 31 Solicitare R.A.E.D.P.P, nr.1793/14.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.30367/14.02.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

Cc

5669

IE: 202464

TOTAL

5669RELEVEU SPAȚIU ADMINISTRATIV

Scara 1:100

Adresa imobilului


Jud. CONSTANȚA, Mun. CONSTANȚA Strada GRIVITEI nr. 27EAcces beci


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


BECI

-

2.83

-"A-.

c
J

®

S

3.21

—r-“


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACj-IE


Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Beci

11.32

2

Grup sanitar

4.32

3

Camera

12.01

4

Camera

15.88

5

Camera

14.34

6

Hol

4.90

7

Camera

16.03

Suprafața utila = 78.80mp

Suprafața totala = 78.80mp

Suprafața construita = 89it)p

Suprafața construita dcsfasurata = 105mpExecutant P.J.A.: S.C. Thetacad Activ S.R.L.

Executant P.F.A.: lordaghe Dragoș


..A-

cer hhcat

■ j:’T‘. :7 AS; F.

, ■

y.G 1HETACAO :rcriv S R.L.//

X-

X.,/v craî„,

/ "‘~~J r ‘1' j ' / 1 H ; •       ~Zr

’QZ

rr

’co a-T

'■?


[primăria municipiui^constanta

î VIZAT SPRE^NESCHIMBAKE.


Plan dc amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

173

Jud.CONSTANȚA, municipiul CONSTANȚA, Strada GRTVITEI nr. 27E

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

CONSTANTA-

791290


președint: s ședință

c~

/VV

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă î


Categoria de folosință

Cc

Total


Suprafața (mp) 173 173


Mențiuni


împrejmuire materializata prin perete construcție intre punctele 1-2, gard de tabla intre punctele 2-3, gard de lemn intre punctele 3-4-5-6-7-S, perete interior construcție intre punctele 8-9 si perete construcție intre punctele 9-1CAS Total


Suprafața construită la sol (mp)

89

89


B. Date referitoare la construcții


Mențiuni


Sediu administrativ Beci 4- Paner, compusa din 4 camere, hol si baie, suprafața construita desfasurata 105 mp


Suprafața totală măsurată a imobilului: 173mp C0NTRASFMNPA7Ă Suprafața din act: 165-42mP________

opppCTa p Executant PJA.: S.C. Thetacad ActivS.R.L.

A l’           Executant P.F.A.: Iordache Dragoș

MAr\CELA EhȘ^rCHE Confirm executarea măsurătorilor la teren, fljuA        corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și

corespondența acesteia^ itatea din teren •

Semnătura, și-șțt


z/<$\

''■'rPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Aî %\ SERVICIUL CADASTRU

SPRE NESCH^BARE

3#^


Data: 24 septembrie 2018


constan?/) roMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Dreptății nr.3, bloc Q, scara B, etaj 4, apartament nr.27

teren=14 mp balcon=3,41 mp utilă totală=45,28 mp din care: cameră de zi =15,73 mp dormitor=9,77 mp bucătărie=7,05 mp baie=3,92 mp hol 1=1,64 mp hol 2=3,24 mp cămară=0,52 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr.109/2005, pagina 13 Teren în indiviziune

Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.2121/20.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.35334/20.02.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. Zj         9

Elemente identificare bun

Număr

Observații

stâlpi care au susținut rețelele de contact pentru transportul electric cu tramvaie/troleibuze din municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia (cu drept de administrare la R.A.T.C. Constanța)

2664

Legea nr. 213 / 1998

Solicitare R.A.T.C. Constanța nr.928/23.01.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanta sub nr.15597/25.01.2019

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața u.m. [mp]

Adresa imobilului

-•

Str. Dreptății nr.3; BI.Q; Sc.B; Et.4;Ap.27 Municipiul Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (UI)

CF individuala

RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100


Anexa 1.37 la Regulament „

ANEX^LA   \

i HCLM NR.


XIi.Denumire incapere Camera de zi Dormitor Bucătărie Baie_________

Hol 1 Hol 2


Suprafața utila [mp] 15;73 9.77 7.05 3.92 1.64 3.24


r*


Xlbneșcu/Florian

Recepționat


Suprafața utila = 41^5 mp


Cămară Balcon


0.52

3.41


Suprafața totala = 45.28 mp _____________________________ Data 08.02.2019


Data


AZĂ

DINTE ȘEDINȚĂ,

)Q_PRIMĂRIA MUNICIPIU SERVICIUL CA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr. 3 6 c3

-UI CONSTANȚA 'D ASTRU


cONSTAN^ ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Ion Alexandrescu nr,7

teren=352,24 mp construită (Cl)=115,10 mp utilă totală=52,05 mp din care: cameră =14,53 mp cameră =14,25 mp hol =16,51 mp hol =6,76 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.109/2005, pagina 21 Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr.2379/26.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.40707/27.02.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.


^93/20',^


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Stațiunea Mamaia, zona Complex Perla, Magazin nr. 104

teren =59 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.87076/02.11.2018Nr. Pct.

X [ml

Y

[m]

1

306192.612

789949.379

2

306188.912

789952.379

3

306184.152

789954.319

4

306162.056

789925.825

5

306164.421

789924.521

6

306172.937

789936.108

7

306178.735

789931.542


Nr. Pct

X Tml

Y tal

7

306178.735

789931.542

6

306172.937

789936.108

5

306164.421

789924.521

8

306170.558

789920.982


RELEVEU CI

Scara I :T00


ANEXA LA


Număr.cadastral ;il lercnului


Supratiita


Adresa

STIL ION AI.EXANDRI-SCI.L NIL 7, I OC. CONSTANTA


j HCLM N'R.       JjQ/p


Cane 1-tinciam colectiva nr.

Cod unitate individuala ( U)


IJ.A.T. CONSTANTA

C.F. COLECTIVA| FUMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA i i          CJETOK/I/**!! 11 /"* a r\ a r\Tr-»i »          * .


_ j    SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARECONTRASEMNEAZĂ

■ SECRETAR, MARCELA EN£€HE


NR. INCAPGRK j

’ PENI IMIRE

ÎNCĂPERE

Suprafața utilii ( mp )

l'

CAMERA

14.53

2

CAMERA

14.25    ;

3

HOL

16.51

4

HOL.

6.76'

SUPRAFAȚA UT ILA :

■52.05

a-


SUPRAI-ATA TOTALA - S 5W-mpT—


executant

1ONI-SCU FI .Ol^fl . autorizare

DATA^Pfll'2(țl©NESCU

FLOHIAW


ia RO-CT-F Nr.0051


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:100

INTE ȘEDINȚĂ,


W^ARIAMUNICIPIULUI CONSTANȚA

P SERVICIUL CADAȘȚRU ■


p&a
Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

247362

59

Complex Perla, Magazin, nr. 104,

Mamaia, Constanta

Nr. Cartea Funciara

UAT

CONSTANTA

B. Date referitoare la construcții

MențiuniINVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70’

Pct

Efml

N(m)

1

790334.183

308986.081

2

790337.619

308981.919

3

790329.130

308974.878

4

790325.705

308979.049

Suprafața totala masurata = 59 mp

Suprafața din act = 59 mp


Spațiu comercial parter

Suprafața construita desfasurata = 59 mp nu deține certificat de performanta energetica

Executant,

ing. Liliana Baiceanu __

21.05.2018

: & /

■QSeri

w


CERT/F/CAT

DE     %\

.^UȚOR/ZaRe IB HO-B-F Nr 0?B7‘g Qin5-i •» n     .j1-0'Bl

■ 3 fSi ;AWA &l

//

' gO^STAA/Zx! ROMANIA

*        JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR._ 75133

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Palazu

Mare, str. Islaz nr. 19

teren =308 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil

nr.100537/09.10.2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

C0^2G WWWt
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Caraiman nr. 38

teren =2.171 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.172506/13.03.2019


s */") a* o cn


o T? O* o


O

5 o» o en


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

308

Jud.CONSTANȚA, municipiul CONSTANȚA PALAZUMARE, strada ISLAZ nr. 19

Unitatea Administrativ Teritorială (DAT)anexa la
Nr. Categoria de parcelă folosință


Cc Total


Suprafața _(m.P) .

308

308


A. Date referitoare la teren


Mențiuni


împrejmuire materializata prin gard de plasa si tabla intre punctele 1-2, gard plasa intre 2-3-4, gard lemn intre 4-5, gard plasa si tabla intre 5-6 si gard plasa, BCA si pereți ruine construcții intre 6-7-1


Cod Destinația


CI


CL Total


Supratăța construită la sol (mp) 25

25


inventar.de coordonate

Nr. Pcț

N(m)

E(m)

1

309480.981

787153.964

2

309487.206

787159.864

3

309473.437

787174.819

4

309468.934

787179.864

5

309462.490

787188.240

6

309456.471

787182.139

7

309480.545

787154.425


B. Date referitoare la construcții


Ruina locuința


Mențiuni


Suprafața totală măsurată a imobilului: 308mpExecutant PJ.A.: S.C. Thetacad Activ S.R.T.. Executant PE A..: Iordache Drago;

Confirm executarea măsurătorilor la t corectitudinea întocmirii documentației c corespondența acesteia curealita       :ejeț; RT | F1 CAT

Semnătura și ștampila _          DE

autorizare •; ■t| Jw-j P.0-3-/0-W ; V’f; S.C.■file fAOAD ,* \A,.AC. f)V S.X-.L

Aț, ȘEDINȚĂ,
5 PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

,                  SCARA 1:1000Nr. Cadastral

s prelata măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

Loc. Constanta, Str. Caraiman Nr. 36

Nr. Carte funciara

14217

Unitarea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTAACCES


su. cara'man


Coordonate pdde conturPRIMĂRI A MUNICIPIULUI CONSTANTA RViciul CADASTRU
Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

14217

-Imobil materializat pct cu gard plasa delapcL1-15

tOTAL

14217

B. Date referitoare la construcții


Cod

Destlnalla

Suprafața construita la sol (mp)

*         Mențiuni

C1

CAS

1362

Construcție P+1 cu o suprafața ia sol S=1362 mp

C2

CAS

833

Construcție P+3 cu o suprafața la sol S=833 mp

CAS

259

Construcție S+P cu o suprafața la sol S=259 mp

CAS

833

Construcție S+P si P+2 cu o suprafața la sol S=833 mp

C5

CA

20

Construcție anexa cu o suprafața la sol S=20 mp

TOTAL                      3307

Suprafața din acte =.........mp

Suprafața totala măsurată a Imobilului = 14217.00 mpROMAN IA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR._

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Fundătura Andromeda nr. 3

teren =475 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.208561/14.03.2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR._ 75^

/■soț 9

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

• Imobil situat în Bd. Tomis nr. 235

teren =113,85 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001

H.C.L.nr. 109/2005, poz. 2887 Identificare imobil nr.50117/10.10.2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

(jC/uQPLAN DE SITUATE SCARA 1:200

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

301174.885

789391.255

19.958

2

301163.439

789407.605

23.342

3

301144.378

789394.131

19.905

4

301154.948

789377.264

24.356Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobiluluî(mp)

Adresa Imobil

475

Constanta, Fundătură Adromeda, nr. 3

Nr. Cartea Funciara

Unitatea administrativ Teritoriala (U.A.T.)

CONSTANTA

A, Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața mp

Mențiuni

1

Cc

475

Imobilul este neimpreimuit intre punctele 1-2-3,3-4 neimprejmuit+ gard plasa,

Total

475

4-1 neimpreimuit

B. Date referitoare la construcții

- Cod

Destinația

Suprafața construita (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului S= 475 mp Suprafața din act S= - mp

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200


Adresa imobilului:

mun. Constanta, zona bd. Tomis nr. 235, loc. Constanta, jud. Constanta


amexar.

,hclmSuprafața teren din masuratori= 150mp


INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: STEREO 701

790457.3467

306089.6308

2

790457.0399

306089.8733

3

790454.0252

306092.7106

4

790461.9035

306102.4720

5

790463.1290

306103.1351

6

790467.2054

306105.7214

7

790468.3419

306104.8028

8

790470.9192

306107.9916

9

790477.4631

306102.7025

10

790476.4134

306101.3585

11

790474.8693

306102.8833

<2

790473.6680

306101.5038

790471.6787

306099.3735

14

790472.5375

306098.5909

15

790469.9679

306096.2414

16

790470.1568

306096.0251

17

790468.5171

306094.5924

18

790464.0893

306098.2267

Suprafața teren din masuratori= 150mpSteren=150mp


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

\\M ENACHE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN > ■

SERVICIUL CADASTRU      |

VIZAT SPRE NESCHIMBARE ! Nr.______________ jconstant ROMANIA

""        JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR. 753/j?ca

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în ștr.

Horia Agarici nr.2, bl.5C, sc. A, parter, ap. 1

teren=8,30 mp utilă totală=37,80 mp din care: hol+bucătărie=5,78 mp cameră =10,08 mp cameră=ll,91 mp cameră=6,63 mp baie=3,40 mp

Legea nr. 213 / 1998 Teren în indiviziune

Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.3062/11.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.49562/11.03.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

cONSTANfy ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Ilarie Voronca nr.ll

teren=332 mp utilă totală=41,44 mp

Legea nr. 213 / 1998 Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr. 1448/07.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.25724/07.02.2019


CI parter

utilă totală=38,58 mp din care: cameră=15,50 mp hol=9,03 mp camera=ll,80 mp hol=2,25 mp

Legea nr. 213 / 1998 Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.1448/07.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.25724/07.02.2019

CI parter

utilă totală=35,87 mp din care: cameră=18,87 mp cameră=13,48 mp baie=3,52 mp

Legea nr. 213 / 1998 Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.1448/07.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.25724/07.02.2019

C3 parter

utilă totală=5,57 mp din care: bucătărie=5,57 mp

Legea nr. 213 / 1998 Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.1448/07.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.25724/07.02.2019

C6 parter

utilă totală=23,89 mp din care: bucătărie=10,02 mp baie=7,34 mp marchiză=6,53 mp

Legea nr. 213 / 1998 Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.1448/07.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanta sub nr.25724/07.02.2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONrRASEMNEAZĂ SECRETAR,

RELEVEU APARTAMENT


SCARA 1:100

>.cadastral al terenului

SuDrafata(mD)

Adresa imobilului

-i' s?

Mun. Constanta

str. HoriaAoarici, nr. 2, bl. 5C, sc. A, parter, ap. 1

Cartea Funciara Colectiva nr.

U.A.T.

CONSTANTA

Cod unitate individuala (UI)

CF individuala


ANEXATA

HCLM NR./?3 l.£QL&

Nr.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
SPRE NESCHIMBARE

4?


Data               Semnătara


Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața

(mp)

1

HOL+BUCATARIE

5.78

2

CAMERA

10.08

3

CAMERA

1131

4

CAMERA

6.63

5

BAIE

240 __________

Suprafața utila = 37.80 mp

^A^FF^^Supmfătă totala ~ 37.80 mp /As      1 'X;..

h^eppt^nt-;1'--'-

Data,

kng. Anțira.                 ■

26.02.2019

"-Recepționat,..,

Data,Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


' ~ Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

207680

332

Constanta, Str. Ilarie Voronca, Nr. 11

Cartea Funciara nr.

UAT: ConstantaNr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

A1

Cc

332

Total

332

Limita imobilulu intre pct. 2-3-4;


Cod constr.


Destinația


Suprafața construita la sol (mp)


ANEXA LA

Mi NR. JMȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

; intre pct.^5-1 coț^i^^^ard beton.
C1

C2

C3

G5

C6

Total


CL

CL

CA

CA


96

50

a.

_3£L

202


Locuința colectiva Parter; Supr. constr. desf. = 96 mp. Locuința Parter; Supr. constr. desf. = 50 mp.

Bucătărie Parter: Supr. constr. desf. = 8 mp. Bucătărie Parter: Supr. constr. desf. = 18 mp.

Bucătărie Parter; Supr. constr. desf. = 30 mp.Suprafața totala măsurată a imobilului )= 3


Executant BIZIRU CRISTIAN ST Confirm executarea măsurătorilor documentației cadastrale si coresWânde'rî


nventar de coordonate ale imobilului

Nr. Pot

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

1

304196.387

791571.135

19.927

2

304181.935

791584.854

11.301

3

304174.173

791576.641

5.421

4

304170.522

791572.634

19.914

5

304185.087

791559.053

16.543

RELEVEU C1 Parter-Proprietar Samoila Slaina Tudori ta Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

Constanta, Str. Harta Voronca, Nr. 11

ANEXA LA

HCLM NR.ZS3

--:———Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

15.50

2

Hol

9.03

3

Camera

11.80

4

Hol

2.25

Suprafața Utila = 38.58 mp


Suprafața Totala = 38.58 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VsZAT SPRE WESGHIMBARE
Recepționat,


Data,


REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,
RELEVEU C1 Parter- Chiriaș Tatar Liliana Scara 1:100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

Constanta, Str. liane Voronca, Nr. 11


A.H f.XA. j_A

HCLM NR        $


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

18.87

2

Camera

13.48

3

Baie

3.52

Suprafața Utila = 35.87 mp


Suprafața Totala = 35.87 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE


Executant, Biziru Cristian


fnâturaRecepționat,


Data,


REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

’4L
RELEVEU C3 Parter - Chiriaș Tatar Liliana Scara 1:100

AHEXALA

HCLM NR.ZiȘL

/WNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Bucătărie

5.57

Suprafața Utila = 5.57 mp


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

Constanta, Str. liane Voronca, Nr. 11

Suprafața Totala = 5.57 mp

Executant, Biziru Cristian

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.                 ___


Data „


SemnăturaRecepționat,


Data,


REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

OQ^(L.i4‘


RELEVEU C6 Parter- Proprietar Samoila Slaina Tudorita Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului.

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

Constanta, Str. Ilarie Voronca, Nr. 11

AI'TEXA LA

HCLM NR. /53 /j

. •• ... - ■

•t r               ' S'Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Bucătărie

10.02

2

Baie

7.34

3

Marchiza

6.53

Suprafața Utila = 23.89 mp


Suprafața Totala = 23.89 mp

j '                                                                          .

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


SERVICIUL CADASTRURecepționat,


Data,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAOHEANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR._        /ogcy.9

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Mircea cel Bătrân nr. 45

5 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

H.C.L. nr. 423/2005, anexa nr. 85 (S=487 mp)

Identificare imobil nr.50117/10.10.2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Pionierului nr. 3

12 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001

Identificare imobil nr.179173/04.04.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


00^?CL-Centru Refacere Constanta

Adresa: Str. Mircea cel Batran rir. 45, mun. Constanta


Clădire s-397»79 mp


contrasemnează
CC

Ne. Pa

CoordonN* pAdt CoeAJf

LuOțrftJ 1 tauf |

DOM) 1

XlroJ

Yt->1

2

304203.86$

782270407

l

30C00.103

7snM2n

7.68

W

304185.872

792201525

1.97

4

304197.033

782203.400

7.97

10

MM191.SOO

792209.235

1.27

0

304192.456

782200.078

702

6

304187X3?

792291270

2.74

7

3O41W3SS

7M287.230

15.16

18

304201205

792308X110

024

ta

304201.441

TC3M.774

1.450

3O421Z722

792297X52

4.74

n

904210.417

292294X85

0.57

10

304218.045

7922MJ00

1.28

19.

304217.507

HaSUM

0.53

20

3O4317.TW

792291778

1X4

21

3O4317.W7

Wjau<4

U4

22

304217004

7SKSO.O55

0.84

29

3M217.1»

792259451

o.ai

24

30ttlMM

792288.008

1188

2S

0M8H.S»

792279.120

0.41

8<1H?2mp
PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa: UAT Constanta

Mun. Constanta, Str. pionierului, Nr. 3, Palazu Mare

Suprafața din măsurători:

S. teren = 137 mp

S. construita la sol C1 (Parter) = 44 mp

S. construita la sol C2(anexa) = 8 mp _______Ș. _con_s_tru[ta la _s_ol_C3(an exa)_=_9_mp___

Suprafața din act: S = 125 mp

* Nota: Menționez ca limitele au fost indicate de către proprietar.

încadrare in zona SGara 1.2000


ANEXA LA

HCLMInventar de coordonate

Mun. Constanta, Str. Pionierului nr. 3


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

3

309341.935

787761.926

9.544

4

309346.793

787753.711

14.782

1

309359.429

787761.382

9.032

2

309354.864

787769.176

14.823

SUPRAFAȚA S = 137 MPExecutant, gF^gȚ^UURENTlU

B-j


^CTOMB^âfejpIS

,      Wî7;;


•X


CONSTANT^ ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 15 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. înfrățirii nr. 18C

teren=80 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.135107/09.04.2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 16 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Bd.

I.Ghe. Duca nr. 83, bl. L51, ap. 4, parter

teren=19,26 mp utilă totală=73,22 mp din care: hol=10,12 mp cameră =16,78 mp bucătărie=6,68 mp w.c. = l,33 mp cameră =10,41 mp cameră =12,58 mp baie =3,81 mp balcon =5,06 mp boxă =6,45 mp

Legea nr. 213 / 1998

Teren în indiviziune

Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr.3237/20.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.57627/10.03.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA&HESCARA 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a mobilului (mp)

Adresa imobilului

(80"

Constanta, str. înfrățirii nr. 18C

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

anexata 1

HCLM NRJ^^ÎjăSUi'V z


președinte ședință, oe^c /vkWWA-


Inventar de coordonate teren

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

¥[m]

1

304384.614

789576.936

6.27

2

304390.717

789578.389

2.49

3

304393.168

789578)854

6.51

4

304391.259

789585.075

3.16

5

304390.687

789588.122

8.17

6

304382.701

789586.391

9.65


A. Date referitoare la teren

1. Nr. parcela

'1

Categoria

Suprafața

Mențiuni

de folosința

1 1

Cc

Imobilul este împrejmuit intre punctele: 1-2 gard plasa, 2-3 construcție,

r' Total

80

4-5-6 gard tabla, 6-1 nematerializat


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

COiVTP a cahshit-s

SECRFTAP

Total

MARC PI A CMAPiir

otala masurata a imobilul Suprafața din act = - mp
\

X

cadastrale si eați^H^âterfJ--: Z- fj.C’; ~~

■ fr ' >    "-f

- ■ ■ ,y


-W -0ata: 16.10.2017-

z-fc- zS ..

Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa Data.

Stampila BCPI

RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100


NR. CADASTRAL AL TERENULUI

SUPRAFAȚA

ADRESA IMOBILULUI

Constanta,. B-dul. I. Ghe. Duca, Nr. 83, Bl. L51, Ap. 4, Parter

CARTEA FUNCIARĂ COLECTIVĂ NR.

UAT

Constanta

COD UNITATE INDIVIDUALĂ (UI)

CF INDIVIDUALĂ
ANEXA LA

HCLM NR.Z^3_4?^2'
HE


Nr. incapere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Hol

10.12

2

Camera

16.78

3

Bucătărie

6.68

4

W.C.

1.33

5

Camera

10.41

6

Camera

12.58

7

Baie

3.81

Suprafața Utila = 61.71 mp

<-


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR. 17 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat la intersecția dintre aleea Brândușelor și aleea Magnoliei

teren=505 mp

Legea nr. 213 / 1998 Identificare imobil nr.67873/12.04.2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

TOMIS p.

ANEXA NR. 18 LA H.C.L. NR.


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Str. Celulozei nr. 2

teren=150 mp

Legea nr. 213 / 1998

Identificare imobil

nr.123570/01.04.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

<30 ^C- /WțfUlPW-


Plan de situație

1790500-------------


Plan de situație

Scara 1:500

Adresa imobilului


Localitatea CONSTANȚA, Parcare la intersecția dintre aleea Brândușelor si aleea Magnoliei, Jud.CONSTANȚAINVENTAR DE COORDONATE PUNCTE PE CONTURUL IMOBILULUI PROIECȚIE STEREOGRAFICA 1970 PARCARECO v J rr. m

m 3

23


Nr. Pct

N(m)

E(m)

1

306702,907

790510,704

2

306709,753

790540,086

3

306706,221

790540,909

4

306709,676

790555,741

5

306686,457

790561,149

6

306683,062

790546,567

7

306688,825

790545,224

8

306683,232

790514,586


IMOBIL AFERENT BISERICII

Nr.

Pct

N(m)

E(m)

6

306683,062

790546,567

7

306688,825

790545,224

8

306683,232

790514,586

9

306666,724

790517,844

10

306673,905

790548,699


SI - 996mp

Plan d^incadrare in zonaO ffl


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRUCONSTAA/r^ ROMANIA


$ JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA j CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR.19 LA H.C.L.M. NR. 153/jO/^

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN

SUPRAF.

mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR.

RAPORT

DE

EVALUARE

NR /

DATA

A

1.

11/2019

11

Zona străzii Albăstrelelor lângă Sediu Regională SNCFR Constanța

1.587

937.000

38899/

25.02.2019

2.

11/2019

1

Ștr. Theodor

Speranția nr.143

214

126.100

71807/

05.04.2019

3.

47/2018

2

Str. Labirint nr. ^5

290

329.800

71710/

05.04.2019

4.

280/2013

4

Str. Serg. Nicolae

Grindeanu nr. 66

10,44

7.100

71713/

05.04.2019

5.

16/2018

3

Str. Ilarie Voronca

nr. 6

110

172.300

71717/

05.04.2019

6.

419/2018

7

Str. Răscoala din

1907 nr. 41

135

211.300

71698/

05.04.2019

7.

482/2018

3

Str. Fântânele nr.

34bis

132

62.200

71715/

05.04.2019

8.

47/2018

1

Str.

Slt.N.Dumitrescu

nr. 16

44

25.600

71707/

05.04.2019

9.

109/2005

Pagina

51

Str. Bogdan Vodă

nr. 48

204

508.700

71701/

05.04.2019

523/2018

6

Str. Bogdan Vodă

nr. 48

121

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 21/RF/22.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

c

Teren situat în Constanța, Zona Străzii Albăstrelelor, lângă Sediu Regională SNCFR Constanța, în suprafață de 1.587 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 22.02.2019Evaluator, membru titular ANE VAR, /specjalizareaEPI:_ Dr. ec.Tanasă Florentin-Bmtijmtiî

” /z "**t'»* '

m

.      9 *

’C


'l


JX


leg. 18223

’til < 223

O      '


ANEXA LA

Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

• Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață.

® Localizare: Comparabila A a fost corectată în sens pozitiv deoarece este situată într-o zona mai puțin atractivă decât proprietatea evaluată. Comparabila B a fost corectată în sens negativ deoarece este poziționată într-o zonă mai atractivă decât proprietatea evaluată. Corecția a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date.

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei C deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.


Valoarea justă (rotunjită) a imobilului — teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 1.587 mp, amplasat în Constanța, Zona Străzii Albăstrelelor, lângă Sediu Regională SNCFR Constanța este de 937.000 lei.

3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

ANEXA LA HCLMNR.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Zona Străzii Albăstrelelor, lângă Sediu Regională SNCFR Constanța, în suprafață de 1.587 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

937.000

• fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

0 in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

© valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

© valoarea este o predictie;

© valoarea este subiectiva;

« evaluarea este o opinie asupra unei valori;

© valorile nu conțin T.V.A.

22.02.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, speciali ea EPI,  Dr. ec. Tanasă Flo/eptin-Emil


Anexe

©X'

Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre®: Consili Municipiului Constanța) Comparabile.nu^Luna.^.Ziuaf^î Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte^Hg^talitate șj vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul dfrautorJsupfa^ raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

ANEXATA

HCLM NR. ZELA


Nr. 41/RF/03.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Theodor Speranția, nr. 143, în suprafață de 214 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, (Logoca

Data: 03.04.2019


Rezumatul concluziilor importante

Către:


Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastruStimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.04.2019

Data raportului de evaluare: 03.04.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul. Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 9, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Theodor Speranția, nr. 143, în suprafață de 214 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare,

SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (03.04.2019): 1 EURO = 4,7585 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Theodor Speranția, nr. 143, în suprafață de 214 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

126.100

Data


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

03.04.2019                                Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea

Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titular ANE VAR


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copia

vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

ANEXA LA ™| Nr.26/RF/03.04.2019

HCLM NR./jSS_Z-^3

RAPORT DE EVALUARE


Teren situat în Constanța, str. Labirint, nr. 45, în suprafață de 290 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ^2 C.Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 03.04.2019


Rezumatul concluziilor importante


ANEXALA

HCLM


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru


Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.04.2019

Data raportului de evaluare: 03.04.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de.. Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea jtistă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 7, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Labirint, nr. 45, în suprafață de 290 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV


100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (03.04.2019): 1 EURO = 4,7585 LEI


VALOAREA ESTIMATA JUSTA


Denumire bun imobil


Valoare (lei)


1. Teren situat în Constanța, str. Labirint, nr. 45, în suprafață de 290 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


Data


03.04.2019


329.800
Anul^.l'jLuna ..^..Yziua f)f~ .......i.r

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în                        nu

vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 27/RF/03.04.2019

Aî'‘£ ’\A lA

HCLMNrZO

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Nicolae Grindeanu, nr. 66, în suprafață de 10,44 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ»

/                           L>0r>i :

Data: 03.04.2019Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tornis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.04.2019

Data raportului de evaluare: 03.04.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă ește prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii întrro tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 7, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Nicolae Grindeanu, nr. 66, în suprafață de 10,44 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ANEXA LA I

hclmnr.AQ_/%C1


100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (03.04.2019): 1 EURO = 4,7585 LEI


VALOAREA ESTIMATA JUSTA


Denumire bun imobil


1. Teren situat în Constanța, str. Nicolae Grindeanu, nr. 66, în suprafață de 10,44 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


Data


03.04.2019Valoare (lei)


7.100
Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sauFîirtofâiftate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

anexa i>a ’

HCLM NR.


29/RF/03.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Ilarie Voronca, nr. 6, în suprafață de 110 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

președinte ședință,

Data: 03.04.2019
Rezumatul concluziilor importante


ANEXA LA hclm nr. zSZL/MS»

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)


Data de referință a evaluării: 03.04.2019

Data raportului de evaluare: 03.04.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de .Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justa este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.


RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 7, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Ilarie Voronca, nr. 6, în suprafață de 110 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV anexa y A.

HCLM NR. J ^0- /

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (03.04.2019): 1 EURO = 4,7585 LEI

VALOAREA ESTIMATA JUSTA

Data

03.04.2019Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Ilarie Voronca, nr. 6, în suprafață de 110 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

172.300Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 22/RF/03.04.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Răscoala din 1907, nr. 41, în suprafață de 135 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

președinte ședință,

GC''AQ rnWKtf


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justăData: 03.04.2019Rezumatul concluziilor importanteANEXALA

hclmnr.^


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru


Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.04.2019

Data raportului de evaluare: 03.04.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 7, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Răscoala din 1907, nr. 41, în suprafață de 135 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV


100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință

SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (03.04.2019): 1 EURO = 4,7585 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

03.04.2019
ffibrti titular ANEVAR


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Răscoala din 1907, nr. 41, în suprafață de 135 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

211.300


Qm s t

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte safi'm tbtaîitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 28/RF/03.04.2019

RAPORT DE EVALUARE

O

Teren situat în Constanța, str. Făntânele, nr. 34 bis, teren în indiviziune, în suprafață de 132 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ»Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 03.04.2019Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, iu-. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.04.2019

Data raportului de evaluare: 03.04.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”. . ' i; i:

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 7, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

/. Teren situat în Constanța, str. Fântânele, nr. 34 bis, în suprafață de 132 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ANEXA LA

1-ICLM NR. /5S


100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (03.04.2019): 1 EURO = 4,7585 LEI


VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ


Denumire bun imobil


1. Teren situat în Constanța, str. Fântănele, nr. 34 bis, teren în indiviziune, în suprafață de 132 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


Data


03.04.2019


Valoare (lei)


62.200
PAP. MUftifQ-

Nr.         \

Anul Luna Ziua <?r

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte raSn^^î^și^u^ vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 25/RF/03.04.2019

A NEXA LA

'HCLM NR./£3_/J^S

RAPORT DE EVALUARE

Teren situai în Constanța, str. SUN. Dumitrescu, nr. 16, în suprafață de 44 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

președinte ședință,

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENApiE

Data: 03.04.2019


Rezumatul concluziilor importante

ANEXA LA

HCLM


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.04.2019

Data raportului de evaluare: 03.04.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 5, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Slt N. Dumitrescu, nr. 16, în suprafață de 44 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ane?<ala

HCLM NR. /y'} /

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (03.04.2019): 1 EURO = 4,7585 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Slt N. Dumitrescu, nr. 16, în suprafață de 44 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

25.600

Data

03.04.2019•ANEXATADatele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra

raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 23/RF/03.04.2019

RAPORT DE EVALUARE

(

Teren situat în Constanța, str. Bogdan Vodă, nr. 48, în suprafață de 325 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,             /

MARCELA

Data: 03.04.2019


ANEXA LA

Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.04.2019

Data raportului de evaluare: 03.04.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoâteâ, justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii înțr-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 7, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Bogdan Vodă, nr. 48, în suprafață de 325 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

Af^EXA î-A i

HCLM

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (03.04.2019): 1 EURO = 4,7585 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Bogdan Vodă, nr. 48, în suprafață de 325 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

508.700

Data

03.04.2019