Hotărârea nr. 152/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE INTERVENȚII ȘI MODERNIZARE BD. MAMAIA, PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE STR. I.G. DUCA ȘI STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare B-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între str. I.G. Duca și str. Mircea cel Bătrân, municipiul Constanța" Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.74081/09.04.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, referatul înregistrat sub nr.4156/09.04.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L. precum și raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.74301/09.04.2019;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. „b", alin.(4) lit. „d" și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru lucrările de construire aferente obiectivului de investiții " Lucrări de intervenții și modernizare B-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între str. I.G. Duca și str. Mircea cel Bătrân, municipiul Constanța" conform anexei,

care

face parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

Sistematizare a circulației și reparații pe B-dul Mamaia

1

B-dul Mamaia pe sectorul strada I.G. Duca - strada Mircea cel Bătrân

TOTAL GENERAL

5.198.943,46

1.347894,87

6.546.838,33

C+M

4.547.469,72

864.019,25

5.411.488,96

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: c2(q pentru, ' împotrivă.        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție £ consilieri din TI membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARENACHE

Investitor : MUNICIPIUL CONSTANTA

Beneficiar : MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator străzi Confort Urban SRL

Proiectant general: CO. PROIECT S.R.L. Constanta


ANEXA LA

HCLM NR.

DEVIZ GENERAL conform HG 907/29.11.201’6““----“— ----~~

Privind cheltuielile C+M necesare realizării obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții si modernizare Bd. Mamaia, pe sectorul cuprins intre str. I. G. Duca si str. Mircea cel Bătrân, Municipiul Constanta"

Faza: D.A.L.I. - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții Opțiunea B (optimal - Piste pentru biciclete cu sensuri unice dispuse lateral, adiacente trotuarelor, la nivel cu partea carosabila

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Racord alimentate cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

8120,00

1542,80

9662,80

3.1.1. Studii de teren (topo, geotehnic )

8120,00

1542,80

9662,80

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1968,35

315,93

2284,28

3.3.

Expettizate tehnica (inclusiv studiu de trafic)

20000,00

3800,00

23800,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

43045,00

8178,55

51223,55

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

13185,00

2505,15

15690,15

3.5..4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

19515,00

3707,85

23222,85

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2015,00

382,85

2397,85

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

8330,00

1582,46

9912,46

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

11351,65

2156,81

13508,46

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

11351,65

2156,81

13508,46

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

37059,27

7041,26

44100,53

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

734,00

139,46

873,46

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

434,00

82,46

516,46

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

300,00

57,00

357,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

36325,27

6901,80

43227,07

3.8.2.1.Diriginte de șantier lucrați construcții drumuri

36325,27

6901,80

23093,41

43227,07

144637,69

TOTAL CAPITOLUL 3

121544,27

ANEXA LA

1

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

HCLMNR./5£^0/S

4.1.

Construcții si instalații

4540658,73

862725,16

5403383,89

4.1.1. Lucrați de reparații si modernizare pe bd. Mamaia pe sectorul cuprins intre str. I.G. Duca si str. Mircea cel Bătrân

4540658,73

862725,16

5403383,89

4.1.1.1 Lucrări de reparații carosabil si trotuare si pista pentru biciclete pe bd. Mamaia pe sectorul de la intersecția cu str. I.G. Duca pana la str. Mircea cel Bătrân

4449590,20

845422,14

5295012,34

4.1.1.2 Ridicare la nivelul carosabilului si inlocuire capace metalice la utilitățile subterane

91068,53

17303,02

108371,55

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cate nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4540658,73

862725,16

5403383,89

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier (0.3% din cap. 4)

13621,98

2588,18

16210,15

5.1.1. lucrați de construcții si instalații aferente organizații de șantier

6810,99

1294,09

8105,08

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

6810,99

1294,09

8105,08

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

59042,19

0,00

59042,19

p

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

22703,29

0,00

22703,29

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

4540,66

0,00

4540,66

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

22703,29

0,00

22703,29

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

9094,94

0,00

9094,94

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (cap 3.5+cap 3.8+cap 4)*10%

462076,30

87794,50

549870,80

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

2000,00

380,00

2380,00

TOTAL CAPITOL 5

536740,46

462076,30

998816,76

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5198943,46

1347894,87

6546838,33

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4+Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

4547469,72

864019,25

5411488,96

Preturi conform Act adit. nr. 13, anexele 10 si 12 la contract delegare gestiune Confort Urban, contracte furnizare si achiziții ^servicii si lucrări Confort Urban, alte preturi de piața si diverse taxe si cote

Investitor/Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA

Beneficiar/Administrator străzi: Confort Urban SRL


Proiectant general: CO PROIECT SRL CONSTANTA:

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ