Hotărârea nr. 151/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de                       _______________

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 76193/11.04.2019 , procesele verbale ale Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit nr. 3437/11.03.2019, nr.3893/15.03.2019 și nr.5802/15.04.2019, referatul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 3534/18.04.2019 prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind repartizarea spațiilor de locuit, prevederile H.C.L. nr. 207/29.07.2016, precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil republicată, Capitolul V privind locațiunea, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115, alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă extinderea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: o^jg pentru ,   ■— împotriva ,        abțineri.

La data adoptării sunt in funcție       consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHECONSTANȚA NR


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1

LA H.C.L. NR.../5T/.Z®^?Z?

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str. Daciei nr. 50, ap. 2, demisol compus din 2 camere și dependințe = 54,14 mp din care 2 camere = 30,66 mp

Negreanu Georgiana-Cătălina

3 persoane

2

Str. Ștefan cel Mare nr. 107, et. I

compus din 1 cameră și dependințe = 41,07 mp din care 1 cameră = 18,29 mp teren liber-curte = 10,14 mp

Iuseim Asan Samet

1 persoană

3

Bd. Aurel Vlaicu nr. 96, Bl. AV7T,

sc. A, et. IV, ap. 20 compus din 2 camere și dependințe = 48,60 mp din care 2 camere = 30,00 mp

Ruxanda Daniela

2 persoane

4

Str. Aviator Belghiru nr. 5, ap. 3 compus din 2 camere și dependințe = 31,65 mp din care 2 camere = 26,13 mp teren liber-curte = 41,55 mp

Hăloiu Mariana

1 persoană

5

Aleea Topolog nr. 12, Bl. E5, sc.

H. et. II, ap. 146 compus din 2 camere și dependințe = 35,00 mp din care 2 camere = 25,20 mp

Mreană Irina Bianca

4 persoane

6

Str. I.L. Caragiale nr. 49, Bl. 12,

sc. C, et. IV, ap. 38 compus din 2 camere și dependințe = 49,00 mp din care 2 camere = 30,52 mp

Negrilă Elena

1 persoana

7

Str. Ștefan Mihăileanu nr. 68B,

sc. A, et. IV, ap. 13 compus din 3 camere și dependințe = 63,28 mp din care 3 camere = 41,68 mp

Aii Ainur

4 persoane

8

Str. Traian nr. 55 compus din 1 cameră și dependințe = 17,32 mp din care 1 cameră = 12,77 mp teren liber-curte = 12,00 mp

Iașar Zaire

1 persoană

9

Str. General Mânu nr. 36, parter compus din 2 camere și dependințe = 38,08 mp din care 2 camere = 30,80 mp teren liber-curte = 18,33 mp

Trandafir Carmen

2 persoane

10

Str. Ecaterina Varga nr. 23 compus din 1 cameră și dependințe = 28,05 mp din care 1 cameră = 14,00 mp

Iașar Turchian

3 persoane

11

Str. Șiretului nr. 2 compus din 2 camere și dependințe = 85,60 mp din care 2 camere = 27,80 mp teren liber-curte = 52,50 mp

Began Dumitra

5 persoane

12

Str. Mircea cel Bătrân nr. 30, mansardă, compus din o cameră și dependințe = 32,66 mp din care o cameră = 12,52 mp teren liber-curte = 2,85 mp

Ibram Demir

2 persoane

13

Str. Walter Mărăcineanu nr. 18,

parter, ap. 6

compus din o cameră și dependințe = 32,40 mp din care o cameră = 14,90 mp teren liber-curte = 10,44 mp

Cernăianu Nida

1 persoană

14

Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 bis compus din două camere și dependințe = 33,86 mp din care două camere = 21,61 mp

Costandache Ciprian Georgian

3 persoane

15

Str. Alexandru cel Bun nr. 62, parter, ap. 2 compus din trei camere și dependințe = 62,08 mp din care trei camere = 42,62 mp teren liber-curte = 26 mp

Aden Suliea

6 persoane

16

Str. Someș nr. 28, Bl. CS28, et.

II, ap. 22 compus din 1 cameră și dependințe = 40,94 mp din care 1 cameră = 20,93 mp

Mustafa Nuridan

1 persoană

17

Str. Someș nr. 28, Bl. CS28, et.

IV, ap. 37 compus din două camere și dependințe = 60,57 mp din care 2 camere = 36,46 mp

Mustafa Nevrie

4 persoane

18

Str. Someș nr. 28, Bl. CS28, parter, ap. 1 compus din 1 cameră și dependințe = 40,94 mp din care 0 cameră = 20,93 mp

Carani Ghiunai

4 persoane

19

Str. Someș nr. 28, Bl. CS28, et.

I, ap. 10

compus din două camere și dependințe = 60,57 mp din care două camere = 36,46 mp

Sadula Ghiulgean

6 persoane

20

Str. Egretei nr. 3, Căminul C2,

parter, camera 12 compus din 0 cameră = 20 mp

Tiron Gheorghe

1 persoană

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,f

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAOHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2

LA H.C.L. NR../5~/./.g£Z)//

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i se extinde spațiul

1

Str. Arhiepiscopiei nr. 10, et. I, ap. 3 1 cameră și dependințe (în comun) în suprafață de 40,88 mp, din care 1 cameră în suprafață de 18,16 mp

Omer Ismail

2

Str. Traian nr. 7

2 camere și dependințe (în comun) în suprafață de 41,30 mp, din care 2 camere în suprafață de 23,79 mp

Saip Steluța

3

Str. Ion Tăutu nr. 19

1 cameră și dependințe în suprafață de 26,53 mp, din care o cameră în suprafață de 11,99 mp și teren liber-curte în suprafață de 47,00 mp

Aii Anife

4

Str. Sulmona nr. 19, subsol

1 cameră și dependințe (în comun) în suprafață de 34,47 mp, din care o cameră în suprafață de 20 mp și teren liber-curte în suprafață de 8 mp

Dinu Zina

5

Str. Mircea cel Bătrân nr. 30

2 camere și dependințe (în comun) în suprafață de 80,25 mp, din care 2 camere în suprafață de 38,50 mp și teren liber-curte în suprafață de 7 mp

Crețu Vasilica

6

Str. Sarmisegetuza nr. 39, parter

1 cameră și dependințe = 17,18 mp din care 1 cameră = 14,00 mp teren liber-curte = 72,40 mp

Niță Vasile

7

Str. Dragoș-Vodă nr. 6, subsol

1 cameră și dependințe = 28,21 mp din care 1 cameră = 12,10 mp teren liber-curte = 3,35 mp

Bulumete Floarea

-----------------xj-Q-N T     k J

SECRETAR, MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 0