Hotărârea nr. 150/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.76189 / 11.04.2019 , procesul-verbal al Comisiei de repartizare a locuințelor construite prin programele A.N.L. destinate închirierii nr. 4240/22.03.2019, referatul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 3535/18.04.2019, prin care se prezintă situația dosarelor petentilor si a unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Analizând H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P., H.C.L. nr. 513/12.12.2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile în subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța și H.C.L. nr. 209/29.07.2016 privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor, precum si repartizarea locuințelor pentru tineri, modificată prin HCL nr 325/29.09.2017;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, HG. nr. 251/2016, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1828 din Legea nr 287/2009 , Codul civil;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1 Se anulează poziția nr. 1 și poziția nr. 2 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 503/2018, pentru care nu s-au încheiat contractede închiriere.

Art. 2 Se aprobă repartizarea spațiiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrare imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P, Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

. pentru ,     împotrivă ,   ~~ abțineri.

La data adoptării, sunt in funcție       consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA

LA H.C.L. NR.....

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str. Brizei nr. 1H, Bl. OB7, et. II, ap. 14 1 cameră + dependințe S= 36,02 mp din care 1 cameră = 17,70 mp

Ioniță Renato Constantin

1 persoană

2

Str. Lirei nr. 3B, Bl. OB9, et. III, ap. 22 2 camere + dependințe S= 49,25 mp din care 2 camere = 24,53 mp

Jurcă Cătălin Florin

3 persoane

3

Str. Zefirului nr. 15, Bl. OB5, ap. 15 2 camere + dependințe S = 51,80 mp din care 2 camere = 25,25 mp

Georgescu Alina Iuliana

3 persoane

4

Str. Zefirului nr. 11, Bl. OB7, ap. 15 2 camere + dependințe S = 52,60 mp din care 2 camere = 28,65 mp

Enache Nicolae Valentin

4 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACH-E'