Hotărârea nr. 15/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION ADAM NR. 61


coMSTArj7-

&     « ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA jWEȚlW MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului


Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Ion Adam nr.61

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

—»

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.10256/17.01.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.10260/17.01.2019;

Luând în considerare H.C.L.nr.454/2017 privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr.61, în vederea înscrierii în cartea funciară;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.121 alin.2 și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se emite acordul Consiliul local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Ion Adam nr.61, imobil teren în suprafață de 326 mp, având număr cadastral 237949, înscris în cartea funciară nr.237949, conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • - municipiul Constața va prelua cota indiviză din terenul intravilan situat în municipiul Constanța, str.Ion Adam nr.61, reprezentând lot 1, în suprafață de 124 mp, având număr cadastral 247124 și intabulat în Cartea funciară nr.247124 a localității Constanța și va deține în deplină proprietate și posesie întregul imobil, prin întregirea dreptului de proprietate.

  • - domnul                  căsătorit, va prelua cota indiviză din terenul intravilan

situat în municipiul Constanța, str.Ion Adam nr.61, reprezentând Iot2, în suprafață de 202 mp, având număr cadastral 247125, intabulat în Cartea funciară nr.247125 a localității Constanța și va deține în deplină proprietate și posesie întregul imobil, prin întregirea dreptului de proprietate.

Art. 2 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului notarial de ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța, str.Ion Adam nr.61.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul loca! și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală -Serviciului juridic, Direcției financiare, S.P.I.T. Constanța Și prin Serviciul juridic în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru, ----împotrivă.            abțineri.

consilieri din 27 membri.2019


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


CELA ENAC_,l___ —*

CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE ’ SCARA 1:200

hclmnr.

NE, wtiCSSuâi

i

Suprafața masurata (mp)|

Adresa Imobil                    '

237949

326            |

Constanta. str.Ion Adam nr.61

' __1

Cartea Funciara nr.

237949         j

U.A.T. |

CONSTANTA

305809,00 ■


i

I I

I

i              <

I

ț


JMNEAZĂ SECRETAR, _


CONTRAS

U——

MAReEljENApiE


.  _____ —  — , - —■■ —  -----■      *7?»-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU     f

VIZAT SPRE NESCHIMȘARE Nr. J ^6 h 5&'1 de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situația actuala

(înainte de dezlipire )

Situația viitoare

‘'   ( după dezlipire )

l

Suprafața ---(mg). .

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad

Supratata (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

326

Cc

str. Ion Adam nr.61

124 ’

Cc

£.  . ,LOTA------'r

Ml

202 ;

Cc

r-'                             3?

-

326

326

TOTAL