Hotărârea nr. 149/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 48/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


cO^STA^r^


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

/ privind modificarea si completarea HCL nr 48/28.02.2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de                   _________________

Luând în dezbatere expunerea de motive . a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 76181 / 11.04.2019 , referatul R.A.E.D.P.P. Constanta nr 3537/18.04.2019 , raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale , buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței , prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată cu modificările si completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați, sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, H.C.L. 501/2018, privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. 74/2007;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, Capitolul V privind locațiunea;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115, alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă plata diferenței dintre chiria nominală a locuinței si cea plătită de beneficiarul repartiției pentru locuințele sociale repartizate in baza Legii nr.114/1996 a locuinței, republicată, în campusul Henri Coandă , de la bugetul local urmând a se aproba anual prin bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Constanța și prin bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public si Privat"

Actualizarea acestei subvenții pentru chirii locuințe sociale repartizate in baza O.U.G. 74/2007 in campusul Henri Coandă , se va face ori de câte ori vor interveni modificări , conform legislației in vigoare.

Art. 2- Sumele necesare vor fi solicitate lunar de către R.A.E.D.P.P. in baza anexei nr.9 din Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată și vor fi virate de către Primăria municipiului Constanța in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli anual aprobat.

Art.3- Se aprobă subvenția pentru chirii locuințe sociale repartizate in baza O.U.G. 74/2007 în campusul de locuințe Henri Coandă care se va acorda începând cu 01.04.2019.

Art. 4 - Se aprobă modificările din anexa nr.l la H.C.L. nr.48/28.02.2019-privind stabilirea nivelului chiriilor si subvenționarea acestora , in sensul că de la data de 01.04.2019 pentru apartamentul nr.19 , etaj 2 , Bloc 1 ,chiria plătită lunar de către chiriaș se modifică de la 21,67 lei la 113,86 lei iar pentru apartamentul nr.l , parter, Bloc 3, chiria plătită de către chiriaș se modifică de la 29,00 lei la 58,00 lei .

Art. 5- Se aprobă modificările din anexa nr.2 la H.C.L. nr.48/28.02.2019-privind stabilirea nivelului chiriilor si subvenționarea acestora , in sensul că de la data de 01.04.2019 pentru apartamentul nr.19 , etaj 2 , Bloc 1 , chiriașul nu mai beneficiază de subvenție,chiria plătită lunar de către chiriaș se modifică de la 21,67 lei la 113,86 lei- fiind calculată pornind de la tariful de bază prevăzut in OUG 40/1999- iar pentru apartamentul nr.l , parter , Bloc 3, chiria plătită de către chiriaș se modifică de la 29,00 lei la 58,00 lei astfel, chiria acordata prin subvenție se modifică de la 61,71 lei la 32,71 lei .

Art. 6- Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public si Privat " si Direcției financiare , în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru ,   <— împotriva ,   «— abțineri.

La data adoptării sunt in funcție 0^.^- consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACflE


CONSTANȚA,

NR