Hotărârea nr. 146/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43, FERDINAND, CONSTANȚA”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


/                                  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.43, Ferdinand, Constanța"

a--Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de .tfv?.. .04.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.74305/09.04.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 75405/10.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritară 3-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor operațiunea B - Clădiri Publice, precum și cu cerințele Ghidului solicitantului-condiții generale de accesare a fondurilor;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.43, Ferdinand, Constanța" și devizul general, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

 • - 4.076.691,45 lei fără TVA, adică 4.843.523,57 lei (cu TVA) total investiție.

 • - 3.017.255,66 lei fără TVA, adică 3.590.534,24 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

Jtko pentru, * împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 43 “Ferdinand”, Constanta

Obiectivul general al proiectului Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 43 “Ferdinand" este sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de carbon, creând in același timp condiții de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului este sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice.

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1964

Regim de inaltime: P+2E

Construcția are destinația de școala.

Clădirea se prezintă intr-o stare tehnica buna (fara degradări structurale), insa nu indeplineste condițiile de performanta termoenergetica, de unde rezulta necesitatea creșterii eficientei energetice pentru corpul de clădire studiat.

Situația propusa a obiectivului de investiții

Coeficienții urbanistici nu se modifica, astfel ca, din acest punct de vedere situația existenta este identica cu cea propusa.

Sc CI (școala) = 779,00mp

Sc C2 (sala sport) = 617,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sc C3 (chioșc) = 16,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sc total (C1+C2+C3) = 1.412,OOmp

Sd CI (școala) = 2.293,OOmp

Sd C2 (sala sport) = 617,OOmp - nu face obiectul prezentului proiect

Sd C3 (chioșc) = 16,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sd total (C1+C2+C3) = 2.926,OOmp

Bilanț teritorial

Suprafața teren: 5.450,OOmp din acte, 5.961,OOmp din măsurători

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

Suprafața construita (C1+C2+C3)

1.412,OOmp

0,00mp

1.412,OOmp

Suprafața desfasurata(Cl+C2+C3)

2.926,OOmp

0,00mp

2.926,OOmp

POT

23,68%

0,00%

23,68%

CUT

0,49

0,00

0,49

Mod de utilizare al terenului:

S teren                    = 5.961,OOmp = 100%, din care:

S construcții               = 1.412,OOmp = 23,68%

S circulații pietonale/rutiere = 2.563,56mp = 43,00%

S podeste/trepte           =48,88mp   =0,81%

S spatii verzi              = 1.936,56mp = 32,51%

Din punct de vedere funcțional, pentru a corespunde legislației in vigoare (mai ales exigente ISU si DSP), se propun cateva recompartimentari interioare:

 • - inchiderea tuturor caselor de scara;

 • - recompartimentarea grupurilor sanitare si asigurarea accesului facil pentru persoanele cu dizabilitati (grup sanitar separat creat, ce corespunde nevoilor speciale ale acestora);

 • - desființarea spatiilor amenajate provizoriu in cadrul coridoarelor (pe zonele de capat);

 • - amplasarea de rampe in doua dintre zonele de acces in clădire spre a facilita exploatarea acesteia de către persoanele cu dizabilitati;

Din punct de vedere constructiv, soluțiile tehnice de intervenție propuse:

 • - termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat cu grosime de 8 cm, care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • - termoizolare pereților exteriori si a aticului cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a pereților;

 • - reabilitarea terasei, prin decopertarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si înlocuirea sistemului prin introducerea de polistiren expandat de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a terasei;

 • - înlocuirea tamplariei exterioare (usi si ferestre) existente aflata in stare buna, dar neetansa, cu o tamplarie performanta din punct de vedere energetic din P.V.C., cu geam tripan si acoperire selectiva cu 3 garnituri de etansare;

 • - refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat pentru elementele de construcție, cat si pentru instalații;

 • - repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

 • - repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

 • - demontarea instalatiillor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • - crearea/adaptarea intrărilor pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati si alte masuri de dezvoltare durabila;

 • - refacerea hidroizolatiei perimetrale;

 • - înlocuirea instalației de iluminat interior;

 • - lucrări de creștere a performantei energetice aferente instalațiilor termice si sanitare;

 • - instalare sistem de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • - înlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

 • - repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si pluviala din canalul tehnic al clădirii pana la căminul de branșament.

In plus fata de acestea, pentru a realiza recompartimentarile interioare menționate anterior, se vor efectua operațiuni de:

 • - desființare pereți existenti fara rol structural

 • - desfiintare/demontare tamplarie pentru construcțiile provizorii

 • - refacerea finisajelor in zonele (spatiile) in care se propun compartimentări noi

 • - prevederea de usi/dispozitive/compartimentari ce vor satisface cerințele legate de securitatea la incendiu

Principalii indicatori tehnico-economici

1. Indicatori valorici:

Valoare totala a obiectivului de investiții:

4.843.523,57 lei (cu TVA) / 4.076.691,45 lei (fara TVA), din care:

Valoarea constructii-montaj (C+M):

3.590.534,24 lei (cu TVA) / 3.017.255,66 lei (fara TVA)

Durata de realizare (luni) 18 luni

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Suprafața construita studiata (școala) - 779,00 mp

Suprafața desfasurata studiata (școala) - 2.293,00 mp

Cost unitar investiție de baza - 1.479,19 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost unitar C+I - 1.286,52 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost investiție:

 • - Valoarea construcții + instalații: 2.925.764,53 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea montaj utilaje: 46.901,14 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje cu montaj: 394.338,00 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje fara montaj: 0,00 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoare dotări: 0,00 lei (exclusiv TVA)

Cost total investiție de baza: 3.367.003,67 lei (exclusiv TVA)

președinte ședințăAlPoA Proiectant,


SC HOLID            ULT SRL


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare}


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții"Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 43, Ferdinand, Constanta"

Cota TVA» 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului $i aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu apa * CONEXE NEELIGIBIL

0,00

0,00

0,00

2.2

Canalizare menajera si pluviala - CONEXE NEELIGIBIL

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

6.400,00

1.216,00

7.616,00

3.1.1. Studii de teren

6.400,00

1.216,00

7.616,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri $i autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3

Expertiza re tehnică

16.900,00

3.211,00

20.111,00

3.4

Certificarea performanței energetice al clădirilor

10.600,00

2.014,00

12.614,00

3.5

Proiectare

135.300,00

25.707,00

161.007,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

33.100,00

6.289,00

39.389,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4.200,00

798,00

4.998,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

90.000,00

17.100,00

107.100,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

108.200,00

20.558,00

128.758,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

62.000,00

11.780,00

73.780,00

3.7.1.1 Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.7.1.2 Management de proiect

50.000,00

9.500,00

59.500,00

3.7.2. Auditul financiar

46.200,00

8.778,00

54.978,00

3.8

Asistență tehnică

92.435,01

17.562,65

109.997,66

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

16.835,01

3.198,65

20.033,66

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

13.468,01

2.558,92

- 16.026,93

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilordeexecuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.367,00

639,73

4.006,73

3.8.2. Dirigenție de șantier

75.600,00

14.364,00

89.964,00

Total capitol 3                               >                                                                                           -

•370.835,01

70.458,65

441.293,66

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șl instalații

2.925.764,53

555.895,26

3.481.659,79

4,1,1

Obiect 1-1. Masuri de creștere a eficientei enerqetice in clădirile publice - ELIGIBILE

1.750.160,14

332.530,43

2.082.690,57

4,1,2

Obiect 2 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - ELIGIBILE

277.158,48

52.660,11

329.818,59

4,1,3

Obiect 3 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - NEELIGIBILE

898.445,91

170.704,72

1.069.150,63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

46.901,14

8.911,22

55.812,36

4,2,1

Obiect 1-1. Masuri de creștere a eficientei enerqetice in clădirile publice - ELIGIBILE

29.979,42

5.696,09

35.675,51

4,2,2

Obiect 2 • II. Masuri conexe care contribuie ia implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - ELIGIBILE

4.080,87

775,37

4.856,24

4,2,3

Obiect 3 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - NEELIGIBILE

12.840,85

2.439,76

15.280,61

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

394.338,00

74.924,22

469.262,22

4,3,1

Obiect 1 -1. Masuri de creștere a eficientei enerqetice in clădirile publice - ELIGIBILE

283.892,00

53.939,48

337.831,48

4,3,2

Obiect 2 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. ■ ELIGIBILE

27.219,00

5.171,61

32.390,61

4,3,3

Obiect 3 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. • NEELIGIBILE

83.227,00

15.813,13

99.040,13

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,4,1

Obiect 1-1. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice - ELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4,4,2

Obiect 2 - II. Masuri conexe care contribuie la Implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - ELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4,4,3

Obiect 3- II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - NEELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,5,1

Obiect 1 -1. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice - ELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4,5,2

Obiect 2 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - ELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4,5,3

Obiect 3 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - NEELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

3.367.003,67

639.730,70

4.006.734,37

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

74.316,65

14.120,17

88.436,82

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

44.589,99

8.472,10

53.062,09

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

29.726,66

5.648,07

35.374,73

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

40.732,96

0,00

40.732,96

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

15.086,28

0,00

15.086,28

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.017,26

0,00

3.017,26

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

15.086,28

0,00

15.086,28

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

7.543,14

0,00

7.543,14

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10 % • cap. 4.1.1+4.2.1+.4.3.1+4.4.1+4.5.1)

206.403,16

' 39.216,60

245.619,76

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

.   ' 8.400,00

- 1.596,00

9.996,00

Total cap

itol 5                                               '            .     .                                                 '

. : 329.852,77

54.932,77

384.785,54

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

9.000,00

1.710,00

10.710,00

Total cap

itol 6

' < 9.000,00

1.710,00

10.710,00

TOTALGENERAL ’                               ’                         • •

4.076.691,45

766.832,12

. <4.843.523,57

din care: C + M (1.2 +1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)                                          -  ■

3.017.255,66

573.278,58

3.590.534,24


Log


‘ BENEFICIAR UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ7 SECRETAR,

MARCELA ENACFJE
DEVIZUL OBIECTULUI 1

I. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice - ELIGIBILE

Școala 43

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

1.165.673,74

4,1,2

Rezistenta

0,00

4,1,3

Instalații

584.486,40

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

373.683,79

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

0,00

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

0,00

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

41.923,48

4,1,3,5

Instalații sanitare hidranti interior

0,00

4,1,3,6

Instalații sanitare Rețele incendiu

0,00

4,1,3,7

Instalații sanitare Gospodărie incendiu

0,00

4,1,3,8

Instalații termice si ventilație interior

168.879,13

TOTAL l-subcap. 4.1

1.750.160,14

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

29.979,42

TOTAL II - subcap. 4.2

29.979,42

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

283.892,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

4,5

Dotări

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

TOTAL III ■ subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

283.892,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

2.064.031,56

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENÂGHE


DEVIZUL OBIECTULUI 2 II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțarea -ELIGIBILE

ANEXA LA

HCLMNR. /gW

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

0,00

4,1,2

Rezistenta

250815,75

4,1,3

Instalații

26.342,73

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

1.000,61

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

0,00

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

0,00

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

0,00

4,1,3,5

instalații sanitare hidranti interior

25342,12

4,1,3,6

Instalații sanitare Rețele incendiu

0,00

4,1,3,7

Instalații sanitare Gospodărie incendiu

0,00

4,1,3,8

Instalații termice si ventilație interior

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

277.158,48

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.080,87

TOTAL II - subcap. 4.2

4.080,87

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

27.219,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

4,5

Dotări

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

27.219,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

308.458,35

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțarea -NEELIGIBILE

Școala 43

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

545843,51

4,1,2

Rezistenta

0,00

4,1,3

Instalații

352602,40

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

0,00

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

66240,91

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

69847,14

4,1,3,4

instalații sanitare interior

93904,68

4,1,3,5

Instalații sanitare hidranti interior

0,00

4,1,3,6

Instalații sanitare Rețele incendiu

46940,32

4,1,3,7

Instalații sanitare Gospodărie incendiu

75669,35

4,1,3,8

Instalații termice si ventilație interior

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

898.445,91

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

12840,85

TOTAL II-subcap. 4.2

12840,85

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

83227,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

4,5

Dotări

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

TOTAL III ■ subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

83.227,00

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

994.513,76

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

PROIECTANT—

S.C. HO

DirectorPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Co,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,