Hotărârea nr. 144/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, REMUS OPREANU, CONSTANȚA”

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.7 „Remus Opreanu" Constanța "

, Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de _ZT.04.2019,

Luând în dezbatere expunerea’de motive nr.74330/09.04.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportu/de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 75398/10.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritară 3-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor operațiunea B - Clădiri Publice, precum și cu cerințele Ghidului solicitantului-condiții generale de accesare a fondurilor;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.7 „Remus Opreanu" Constanța " și devizul general, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

-4.188.874,03 lei fără TVA, adică 4.976.676,67 lei (cu TVA) total investiție. -3.151.438,81 lei fără TVA, adică 3.750.212,19 lei (cu TVA), construcții și montaj. Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta,hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

2$ pentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție J?-r~ consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTANȚA ' nr. yyy / xA


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Anexa nr.l _

Ia H.C.L. nr.

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 7 “Remus Opreanu” Constanta

Obiectivul general al proiectului Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 7 "Remus Opreanu” este sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de carbon, creând in același timp condiții de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului este sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice.

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1966

Regim de inaltime: P+2E

Construcția are destinația de școala.

Clădirea se prezintă intr-o stare tehnica buna (fara degradări structurale), insa nu îndeplinește condițiile de performanta termoenergetica, de unde rezulta necesitatea creșterii eficientei energetice pentru corpul de clădire studiat.

Situația propusa a obiectivului de investiții

Coeficienții urbanistici nu se modifica, astfel ca, din acest punct de vedere situația existenta este identica cu cea propusa.

Sc CI (școala) = 762,00mp

Sc C2 (sala de sport) = 527,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sc C3 (anexa-chiosc) = 16.00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sc total (C1+C2+C3) = 1.305,OOmp

Sd CI (școala) = 2.286,OOmp

Sd C2 (sala de sport) = 527,OOmp - nu face obiectul prezentului proiect

Sd C3 (anexa-chiosc) = 16,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sd total (C1+C2+C3) = 2.829,OOmp

Bilanț teritorial

Suprafața teren: 11.326,OOmp din acte, 10.654,OOmp mp din măsurători

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

Suprafața construita (C1+C2+C3)

1.305,OOmp

0,00mp

1.305,OOmp

Suprafața desfasurata(Cl+C2+C3)

2.829,OOmp

0,00mp

2.829,OOmp

POT

12,24%

0,00%

12,24%

CUT

0,26

0,00

0,26

Mod de utilizare al terenului:

S teren

S construcții

S circulații pietonale/rutiere

S podeste/trepte

S spatii verzi


= 10.654,OOmp

= 1.305,OOmp

= 4.291,60mp

= 34,21 mp

= 5.023,19mp


= 100%, din care:

= 12,24%

= 40,28%

= 0,32%

= 47,16%


Din punct de vedere funcțional, pentru a corespunde legislației in vigoare (mai ales exigente ISU si DSP), se propun cateva recompartimentari interioare:

 • - inchiderea tuturor caselor de scara;

 • - recompartimentarea grupurilor sanitare si asigurarea accesului facil pentru persoanele cu dizabilitati (grup sanitar separat creat, ce corespunde nevoilor speciale ale acestora);

 • - desființarea spatiilor amenajate provizoriu in cadrul coridoarelor (pe zonele de capat);

 • - amplasarea de rampe in doua dintre zonele de acces in clădire spre a facilita exploatarea acesteia de către persoanele cu dizabilitati;

Din punct de vedere constructiv, soluțiile tehnice de intervenție propuse:

 • - termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat cu grosime de 8 cm, care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • - termoizolare pereților exteriori si a aticului cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a pereților;

 • - reabilitarea terasei, prin decopertarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si înlocuirea sistemului prin introducerea de polistiren expandat de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a terasei;

 • - înlocuirea tamplariei exterioare (usi si ferestre) existente aflata in stare buna, dar neetansa, cu o tamplarie performanta din punct de vedere energetic din P.V.C., cu geam tripan si acoperire selectiva cu 3 garnituri de etansare;

 • - refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat pentru elementele de construcție, cat si pentru instalații;

 • - repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

 • - repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

 • - demontarea instalatiillor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • - crearea/adaptarea intrărilor pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati si alte masuri de dezvoltare durabila;

 • - refacerea hidroizolatiei perimetrele;

 • - inlocuirea instalației de iluminat interior;

 • - lucrări de creștere a performantei energetice aferente instalațiilor termice si sanitare;

 • - instalare sistem de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • - inlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

 • - repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si pluviala din canalul tehnic al clădirii pana la căminul de branșament.

In plus fata de acestea, pentru a realiza recompartimentarile interioare menționate anterior, se vor efectua operațiuni de:

 • - desființare pereți existenti fara rol structural

 • - desfiintare/demontare tamplarie pentru construcțiile provizorii

 • - refacerea finisajelor in zonele (spatiile) in care se propun compartimentări noi

 • - prevederea de usi/dispozitive/compartimentari ce vor satisface cerințele legate de securitatea la incendiu

Principalii indicatori tehnico-economici

1. Indicatori valorici:

Valoare totala a obiectivului de investiții:

4.976.676,67 lei (cu TVA) / 4.188.874,03 lei (fara TVA), din care:


Valoarea constructii-montaj (C+M):

3.750.212,19 lei (cu TVA) / 3.151.438,81 lei (fara TVA)

Durata de realizare (luni)    18 luni

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Suprafața construita studiata (școala) - 762,00 mp

Suprafața desfasurata studiata (școala) - 2.286,00 mp

Cost unitar investiție de baza - 1.529,19 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost unitar C+I - 1.337,73 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost investiție:

 • - Valoarea construcții + instalații: 3.058.055,80 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea montaj utilaje: 46.810,021ei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje cu montaj: 390.867,00 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje fara montaj: 0,00 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoare dotări: 0,00 lei (exclusiv TVA)

Cost total investiție de baza: 3.495.732,82 lei (exclusiv TVA)


ANEXALA

{denumirea persoanei juridice și datele de identificare)


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


HCLM’NR."Reabilitare Școala Gimnaziala nr. 7„Remus Opreanu" Constanta"

Cota TVA= 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor $1 subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu apa - CONEXE NEELIGIBIL

0,00

0,00

0,00

2.2

Canalizare menajera si pluviala - CONEXE NEELIGIBIL

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

4.200,00

798,00

4.998,00

3.1.1. Studii de teren

4.200,00

798,00

4.998,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3

Expertizare tehnică

12.500,00

2.375,00

14.875,00

3.4

Certificarea performanței energetice al clădirilor

8.300,00

1.577,00

9.877,00

3.5

Proiectare

122.000,00

23.180,00

145.180,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții $1 deviz general

21.000,00

3.990,00

24.990,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

90.000,00

17.100,00

107.100,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0j00

108.200,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

20.558,00

128.758,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

62.000,00

11.780,00

73.780,00

3.7.1.1 Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.7.1.2 Management de proiect

50.000,00

9.500,00

59.500,00

3.7.2. Auditul financiar

46.200,00

8.778,00

54.978,00

3.8

Asistență tehnica

93.078,66

17.684,95

110.763,61

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

17.478,66

3.320,95

20.799,61

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

13.982,93

2.6S6.76

16.639,69

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.495,73

664,19

4.159,92

3.8,2. Dirigenție de șantier

75.600,00

14.364,00

89.964,00

Total capitol 3

349.278,66

66.362,95

415.641,61

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și Instalații

3.058.055,80

581.030,60

3.639.086,40

4,1,1

Obiect l-l. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice * ELIGIBILE

1.752.655,50

333.004,55

2.085.660,05

4,1,2

Obiect 2 • II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. • ELIGIBILE

240.953,86

45.781,23

286.735,09

4,1,3

Obiect 3 - II. Mosuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - NEELIGIBILE

1.064.446,44

202.244,82

1.266.691,26

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

46.810,02

8.893,91

55.703,93

4,2,1

Obiect 1 -1. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice - ELIGIBILE

29.888,30

5.678,78

35.567,08

4,2,2

Obiect 2 • II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. • ELIGIBILE

10.145,72

1.927,69

12.073,41

4,2,3

Obiect 3 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - NEELIGIBILE

6.776,00

1.287,44

8.063,44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

390.867,00

74.264,73

465.131,73

4,3,1

Obiect l-l. Masuri de creștere a eficientei energetice In clădirile publice • ELIGIBILE

280.421,00

53.279,99

333.700,99

4,3,2

Obiect 2 • II. Masuri conexe care contribuie la Implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - ELIGIBILE

56.250,00

10.687,50

66.937,50

4,3,3

Obiect 3 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. • NEELIGIBILE

54.196,00

10.297,24

64.493,24

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,4,1

Obiect l-l. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice • ELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4,4,2

Obiect 2 • II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - ELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4,4,3

Obiect 3 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. • NEELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,5,1

Obiect l-l. Masuri de creștere a eficientei energetice In clădirile publice • ELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4,5,2

Obiect 2 • II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. - ELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4,5,3

Obiect 3 - //. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finant. • NEELIGIBILE

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

3.495.732,82

664.189,24

4.159.922,06

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

77.621,65

14.748,12

92.369,77

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

46.572,99

8.848,87

SS.421,86

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

31.048,66

5.899,25

36.947,91

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

42.544,42

0,00

42.544,42

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

15.757,19

0,00

15.757,19

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

■ 3.151,44

0,00

3.151,44

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

...a  .15:757,19

' \ 0,00

15.757,19

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

’ • ? 7.878,60

......0,00

7.878,60

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10 % ” cap. 4.1.1+4.2.1+.4.3.1+4.4.1+4.5.1)

‘ 206.296,48

... 39.198,33

245.492,81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8.400,00

1.596,00

9.996,00

Total capitol 5

334.862,55

55.540,45

390.403,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice $1 teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

- -9.000,00

1.710,00

10.710,00

Total cap

toi 6

- 9.000,00

1.710,00

10.710,00

TOTAL GENERAL

4.188.874,03

787.802,64

’ 4.976.676,67

din care: C + M (1.2 +1.3 41.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3.151.438,81

598.773,38

3.750.212,19


DEVIZUL OBIECTULUI 1

I. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice - ELIGIBILE

Școala 7

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

1.163.415,05

4,1,2

Rezistenta

0,00

4,1,3

Instalații

589.240,45

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

356.109,51

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

0,00

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

0,00

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

62.542,36

4,1,3,5

Instalații sanitare hidranti interior

0,00

4,1,3,6

instalații sanitare Rețele incendiu

0,00

4,1,3,7

Instalații sanitare Gospodărie incendiu

0,00

4,1,3,8

Instalații termice si ventilație interior

170.588,58

TOTAL I - subcap. 4.1

1.752.655,50

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

29.888,30

TOTAL II-subcap. 4.2

29.888,30

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

280.421,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

4,5

Dotări

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

280.421,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

2.062.964,80

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


CONTRASEMNEAZĂ

DEVIZUL OBIECTULUI 2 II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțarea -ELIGIBILE

Școala 7

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

0,00

4,1,2

Rezistenta

239893,78

4,1,3

Instalații

1.060,08

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

1.060,08

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

0,00

4,1,3,3

instalații electrice exterior

0,00

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

0,00

4,1,3,5

Instalații sanitare hidranti interior

0,00

4,1,3,6

Instalații sanitare Rețele incendiu

0,00

4,1,3,7

Instalații sanitare Gospodărie incendiu

0,00

4,1,3,8

Instalații termice si ventilație interior

0,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

240.953,86

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.145,72

TOTAL II - subcap. 4.2

10.145,72

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

56.250,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

4,5

Dotări

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

56.250,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

307.349,58

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


președinte ședință*


.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

‘marcela ENACHE

HCLM

DEVIZUL OBIECTULUI 3 II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțarea -NEELIGIBILE

Școala 7

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de. cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

631774,56

4,1,2

Rezistenta

0,00

4,1,3

Instalații

432671,88

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

0,00

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

66240,91

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

69847,14

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

138114,83

4,1,3,5

Instalații sanitare hidranti interior

25342,12

4,1,3,6

Instalații sanitare Rețele incendiu

56994,38

4,1,3,7

Instalații sanitare Gospodărie incendiu

76132,50

4,1,3,8

Instalații termice si ventilație interior

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

1.064.446,44

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6776,00

TOTAL II -subcap. 4.2

6776,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

54196,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

4,5

Dotări

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

54.196,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1.125.418,44

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

BENEFICIAR UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


MARCELAEMACy