Hotărârea nr. 143/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 277/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMNISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „CNI” S.A. A IMOBILULUI – TEREN ȘI CONSTRUCȚIE „CAZINO CONSTANȚA” ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ȘI RESTAURĂRII ACESTUIA


coNSTAA/rx) ROMÂNIA

,1     8 JUDEȚUL CONSTANȚAMUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


/z


HOTARARE privind modificarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI " S.A. a imobilului - teren și construcție „Cazino Constanța" în vederea consolidării și restaurării acestuia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive, a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 78747/16.04.2019,

Consultând raportul Direcției achiziții și investiții publice nr. 78751/16.04.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI " S.A. a imobilului - teren și construcție „Cazino Constanța" în vederea consolidării și restaurării acestuia, modificată și completată prin HCL nr. 36/15.02.2019,

Având în vedere solicitarea CNI transmisă prin e-mail și înregistrată la PMC sub nr. 78674/16.04.2019, cu privire la modificarea denumirii obiectivului, precum si Avizul CTE - MDRAP nr. 15/20 din 25.03.2019,

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările Ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI " S.A. a imobilului - teren- și construcție „Cazino Constanța" în vederea consolidării și restaurării acestuia, modificată și completată prin HCL nr. 36/15.02.2019 in sensul modificării Art. 41, după cum urmează:

„Art. 41 Se aprobă cheltuielile pentru serviciile și lucrările finanțate de Municipiul Constanța, pentru obiectivul „Consolidare și restaurare Cazino Constanța - (clădire S+P+1E+M pod parțial și rampă de acces către subsol) și lucrări exterioare (reabilitare platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă)", în valoare de 14.574.959,24 lei, fără TVA, adică 15.413.676,65 lei cu TVA.

Art. II Restul prevederilor HCL nr. 277/2014, modificata si completata prin HCL nr. 36/15.02.2019 rămân neschimbate.

Art. III Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Companiei Naționale de Investiții CNI, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției , prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,______

împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,