Hotărârea nr. 142/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SĂRBĂTOAREA ZILEI LIMBII TĂTARE”HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru organizarea evenimentului „Sărbătoarea zilei limbii tătare".

Consiliul loca Lai municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub numărul 74692/10.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 74720/10.04.2019;

Văzând dispozițiile art. 1 și 2 din Legea nr. 256/14.12.2010 pentru instituirea Zilei Hmbii tătare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit.„a", alin.(9) și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă Acordul de parteneriat pentru organizarea evenimentului „Sărbătoarea zilei limbii tătare" în data de 5 mai 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

1--împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONSTANȚA

Nr.                           \


ANEXA LA

HCLM NR.

....... ACORD DE PARTENERIAT

PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI DEDICAT ZILEI "SĂRBĂTOAREA ZILEI LIMBII TĂTARE" .

Părțile:

 • 1.  Municipiul Constanța, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentat de dl. primar Decebal Făgădău, cu sediul în Constanța, bd. Tomis, nr.51, cont.R008TREZ24A675000203030X, deschis la Trezoreria Constanța;

Și

 • 2. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, care desfășoară activități de interes general, legal reprezentată de președinte Gelil Eserghep, cu sediul în Constanța, str. B.P. Hașdeu, nr. 53, Cont: R048RNCB0114014674110021 deschis la Banca Comercială Română;

 • I OBIECTUL PARTENERIATULUI

Art.l Obiectul parteneriatului îl constituie acoperirea cheltuielilor generate de organizarea la Constanța a evenimentului dedicat zilei "Sărbătoarea zilei limbii tătare" .

 • II DURATA PARTENERIATULUI

Art.2 Parteneriatul se încheie pe perioada desfășurării acestui eveniment.

 • III VALOAREA PARTENERIATULUI

Art.3 Primăria municipiului Constanța va suporta o parte din cheltuielile efectuate pentru desfășurarea evenimentului organizat la nivelul municipiului Constanța de către Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România în sumă de 40.000 lei.

 • IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.     Art.4.1 Primăria municipiului Constanța se obligă să vireze suma

prevăzută la art.3 în contul R048RNCB0114014674110021 deschis la Banca Comercială Română;

Art.4.2 Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România se obligă să pună la dispoziția Primăriei municipiului Constanța, în termen de 30 de zile de la terminarea evenimentului, documente justificative referitoare la utilizarea sumei care face obiectul prezentului parteneriat.

Art.4.3 Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România se obligă să pună la dispoziția Primăriei municipiului Constanța toate documentele care atestă capacitatea și drepturile acesteia de a organiza evenimentul.

Art.4.4 Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România va asigura baza materială și umană pentru desfășurarea evenimentului.

ANEXA LA

HCLM NR.KL2L

Art.V MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Art.5.1 Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii (Legea nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind securitatea și sănătatea muncii), PSI (Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind apărarea împotriva incendiilor) și protecția mediului (Legea nr.265/2006 privind protecția mediului), specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului acordului de parteneriat, precum și de protejare a personalului propriu și al partenerului.

Art.5.2 Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii acordului referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de muncă, Inspecția pentru prevenirea incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.

Art.5.3 Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România va respecta prevederile legale și normele tehnice de utilizare a aparatelor electrice și electronice folosite în activitatea sa.

ART.VI ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.6.1 Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România poate cere încetarea acordului în situațiile în care:

 • - Primăria municipiului Constanța nu își îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România în situația de a nu putea desfășura evenimentul;

 • - Primăria municipiului Constanța comunică Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi, îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor stabilite prin acordul de parteneriat.

Art.6.2. Primăria municipiului Constanța poate cere încetarea acordului, dacă:

 • - Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România este în stare de faliment, se emite ordin de executare împotriva sa, intră în lichidare judiciară în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

 • -  Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România nu desfășoară evenimentul fără un motiv justificat;

 • - Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România neglijează să-și îndeplinească obligațiile deși a fost notificat de către Primăria municipiului Constanța.

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.7.1.Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prevederilor acordului, se va rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente.

Art.7.2. Prezentul acord constituie pact comisoriu de grad IV și rezilierea lui se face de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată.

Art.7.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul accord de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea și de a pretinde plata de daune- interese.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.8.1. Prezentul acord este supus legislației în vigoare din România.

Art.8.2. Forța majoră apară de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înștiințeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta și despre consecințele care apar în executarea prezentului accord.

Art.8.3. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România este răspunzătoare de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în documente și se obligă

ANEXA LA

hclmnr/|^^

să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (CFI,CFP etc.), în termen de 10 zile de la data constatării. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România va prezenta organelor abilitate, orice documente sau acte solicitate.

Art.8.4. Prezentul acord poate fi modificat și/sau completat prin acte adiționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Actele adiționale vor face parte integrantă din acord.

...............................,în 2


Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PARTENER

MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIMAR

DECEBAL FĂGĂDĂU


PARTENER

UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA

PREȘEDINTE

GELIL ESERGHEP

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ

MARCELA FRIGIOIU

VIZAT LEGALITATE DIRECTOR EXEC. ADJ. D.A.P.L.

FULVIA DINESCU

VIZAT C.F.P.DIRECTOR EXEC.ADJ.

DIRECȚIA FINANCIARĂ

GEORGETA GHEORGHE


Redactat: c.j.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCEL^ Er{£GHE