Hotărârea nr. 141/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERĂRII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ LA REȚEAUA SOCIALĂ EUROPEANĂ – EUROPEAN SOCIAL NETWORK (ESN)


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea aderării Direcției generale de asistență socială la Rețeaua Socială Europeană - European Social NetWork (ESN)

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de                                    ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 81422/19.04.2019;

Văzând referatul nr. 23401/19.04.2019 al Direcției generale de asistență socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit.a, pct. 2 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă aderarea Direcției generale de asistență socială la Rețeaua socială europeană - European Social NetWork (ESN).

Art.2 (1) Se aprobă plata anuală a taxei de membru afiliat ESN, a comisioanelor și spezelor bancare aferente, din bugetul local.

(2) Taxa de membru pentru anul 2019 este în cuantum de 1 100 Euro.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va , comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezțnta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

<x€> pentru. ' împotrivă. ' ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR ENACHE MARCELA

Constanța

Nr. Al /  £0(0