Hotărârea nr. 140/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Z?S 0t) .20l^

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.79158/16.04.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Direcției financiare nr.79155/16.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

Ținând cont de adresele Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.546A/12.03.2019 și nr.546A/18.04.2019 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr. 53719/15.03.2019 și nr.80679/18.04.2019;

Luând în considerare prevederile:

 • - art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul II al anului școlar 2018-2019, stabilit în funcție de tipul bursei, astfel:

 • a) burse de performanță: 128;

 • b) burse de merit: 13214;

 • c) burse de studiu:436;

 • d) burse de ajutor social:2955.

Art. 2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1, după cum urmează:

 • a) burse de performanță: 300 lei/lună;

 • b) burse de merit: 50 lei/lună;

 • c) burse de studiu: 200 lei/lună;

 • d) burse de ajutor social: 200 lei/lună.

Art. 3 - (1) Se aprobă numărul și tipul bursei pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, componentă a rețelei școlare din municipiul Constanța, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011 și ale Ordinului nr. 5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație, în limitele fondurilor repartizate potrivit listei prevăzute la alin. (1) și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere revenind unităților de învățământ preuniversitar de stat și Inspectoratului școlar județean Constanța. în situația constatării unor diferențe între bursele aprobate prin prezenta hotărâre și numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat se face în limitele fondurilor repartizate potrivit listei prevăzute la alin. (1).

 • (3) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 4 - (1) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 din Ordinul nr. 5576/2011.

Art. 5 Acordarea burselor prevăzute de prezenta hotărâre se face începând cu semestrul II al anului școlar 2018-2019.

Art. 6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului Școlar Județean și unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

£ pentru,          împotrivă, 1    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție <5.X~ consilieri din 27 membrii

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. mO /   £101*3_____

ANEXA

la H.C.L. nr.          /    3(1$)

LISTA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică pentru care au fost aprobate burse

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Burse de performanță

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

1

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I"

2

226

22

147

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

1

778

1

146

3

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BATRAN"

21

1144

2

42

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA"

10

751

11

83

5

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRATESCU"

3

757

13

146

6

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA"

1

1

0

66

7

COLEGIUL TEHNOLOGIC "TOMIS"

0

14

0

4

9

LICEUL DE MARINĂ

0

40

2

29

10

LICEUL ENERGETIC

0

36

5

8

11

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU"

42

205

36

130

12

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTI"

0

12

7

54

13

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA"

0

3

8

41

14

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA"

0

39

5

63

15

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN" CONSTANTA

0

14

53

83

16

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N. ROMAN"

0

27

2

59

17

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"

1

133

50

151

18

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

1

119

4

157

19

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

5

783

15

201

20

LICEUL TEORETIC "GEORGE CALINESCU"

0

686

6

79

21

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE"

1

216

2

86

22

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

3

443

12

96

23

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS"

5

1040

26

63

24

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

4

996

6

130

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 "MIHAIL KOICIU"

0

53

0

35

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 "DR.CONSTANTIN ANGELESCU"

2

15

0

117

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 "B.P. HASDEU"

1

221

0

29

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 14

0

23

10

37

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU"

1

183

3

28

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 "ION MINULESCU"

0

133

0

23

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 "JEAN BART"

0

136

1

12

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 "I.C.BRATIANU"

0

61

5

40

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 "CONSTANTIN BRANCOVEANU"

1

192

10

9

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 "ION JALEA"

1

495

6

88

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 "DAN BĂRBI LIAN"

1

151

1

31

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 "MIHAI VITEAZUL"

0

319

12

26

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU"

0

155

0

25

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 "GHEORGHE TITEICA"

16

443

2

45

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 31

0

9

14

64

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33 "ANGHEL SALIGNY"

0

90

7

24

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 37

1

345

0

29

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR"

0

274

2

34

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 "NICOLAE TONITZA"

0

488

8

17

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 "AUREL VLAICU"

0

184

15

45

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 "FERDINAND"

3

137

0

27

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "NICOLAE IORGA"

0

31

0

30

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 "REMUS OPREANU"

1

338

28

29

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8

0

225

24

47

49

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANȚUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL"

0

50

0

0

Total pe tipuri de bursă

128

13214

436

2955

Total burse

16733

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
HE