Hotărârea nr. 14/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VASILE PÂRVAN NR. 10


° v     ROMANIA

/<X JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

CO(is;7.îifcB/                             HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Vasile Pârvan nr.10

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de __BLOlJcZolz)______;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.9984/17.01.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.9986/17.01.2019;

Luând în considerare H.C.L. nr.357/2018 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, str. Vasile Pârvan nr.10, în vederea înscrierii în cartea funciară și cererea numitei Mirea Anișoara, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.224421/27.12.2018;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.121 alin.2 și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se emite acordul Consiliul local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Vasile Pârvan nr.10, imobil teren în suprafață de 672 mp, având număr cadastral 228517, înscris în cartea funciară nr.228517, conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

numiții                                                    prelua cota

terenul intravilan situat în municipiul Constanța, str.Vasile Pârvan nr.10, reprezentând Iot 1, în suprafață de 288 mp, având număr cadastral 249133 și vor deține în deplină proprietate și posesie întregul imobil, prin întregirea dreptului de proprietate.

municipiul Constanța va prelua cota indiviză din terenul intravilan situat în municipiul Constanța, str.Vasile Pârvan nr.10, reprezentând lot 2, în suprafață de 384mp, având număr cadastral 249134 și va deține în deplină proprietate și posesie întregul imobil, prin întregirea dreptului de proprietate.

Art. 2 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului notarial de ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța, str.Vasile Pârvan nr.10.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrați^public^ocală -Serviciului juridic, Direcției financiare, S.P.I.T. Constanța și numițiio


erviciul juridic în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

PrezgDta hotărâre a fost astfeI:         pentru, —   împotrivă, _

votată de consilierii locali abțineri.

dLl" consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA&HE


La data adoptării sunt în funcție____

PREȘEDINTE ȘED^flĂ,


NR.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare


scara 1

:500

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului:

228517

672 mp

Mun. Constanta, Str.Vasile Parvan nr.10

Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

228517

CONSTANTA

Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire

Situație actuala (înainte de dezlipire)

Situație viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

228517

672

Cc

Mun. Constanta, Str.Vasile Parvan nr.10

Cc

Mun. Constanta, Str.Vasile Parvan nr.10-LOT 1

^384/

Cc

Mun. Constanta, Str.Vasile Parvan nr.10-LOT 2

Total

672

672

Executant: MERȚEACRISTIAN

Confirm executare^^sd^atorilor'Ja.țeren, corectitudinea intocmrrîi documentatieîcâdaațralft pi.T corespondenta apesteja-cLi 'realitatea ime^. , 1

11

Confirm introd

SITE SERW1

Inspector

ucerea imobilului in baza de date integrata si

WO        rtffijMÎ^ILIARĂ CONSTANȚA j

Afumași Prenume: DAVIDE^mfiORNELIA }   talia; CONSIîWr'g^I^^ .

V?A

Dată;27.06.2E

■ , 1

1                           J

LfiK*''        /

c >

...>A /         Z

A Yr

Data:

&>%(/2 8 -07- 2018