Hotărârea nr. 139/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 385/2018 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 385/31.10.2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.79163/16.04.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Direcției financiare nr.79161/16.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

Ținând cont de adresele nr.4733A/30.10.2018 și nr.4733A/10.12.2018 ale Inspectoratului Școlar Județean Constanța,

Luând în considerare prevederile:

  • - art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin ,, material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică art.l din H.C.L. nr. 385/31.10.2018 în sensul că numărul burselor de ajutor social va fi de 2855 în loc de 2842.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 385/31.10.2018, respectiv a anexei pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, în sensul că: la poziția 39 la burse sociale în loc de 30 se va trece 36, la poziția 26 la burse sociale se va trece 105 în loc de 103, la poziția 1 la burse sociale se va trece 131 în loc de 130; la poziția 36 la burse sociale se va trece 22 în loc de 21, iar la poziția 44 se va trece la burse sociale 39 în loc de 36.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 385/31.10.2018 rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: c&S pentru împotrivă       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

__

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. J&â /