Hotărârea nr. 138/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ANUL 2020


constant ROMÂNIA k m ș _________ .


S 4 JUDEȚUL B'MlU MIIMTCTnJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 • 1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;

 • 2) art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • 3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

 • 4) art. 20 și art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • 11) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;

 • 12) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13) art. 1 alin. (4) lit. I), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit.

 • d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;

 • 15) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) si (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;

 • 16) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;

 • 17) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 18) art. 6 și art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 19) art. 2 și art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;

 • 20) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;

 • 21) Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului afacerilor interne, viceprim -ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, ministrului finanțelor publice, președintelui Institutului Național de Statistică, directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 289/147/7.325/2017/437/1.136/2018/1.588/2017/3/2018;

 • 22) art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • 23) Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 24) Planului urbanistic general al municipiului Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 653/1999, cu modificările și completările ulterioare;

 • 25) Hotărârii Consiliului Local nr. 35/1999 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

 • 26) Hotărârii Consiliului Local nr. 614/2002 modificată și completată prin H.C.L. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța;

 • 27) Hotărârii Consiliului Local nr. 235/2010 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările si completările ulterioare, municipiul Constanta este localitate de rang i;

Luând act de expunerea de motive nr. 73858/09.04.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, precum și referatul nr. T 22945/13.03.2019 întocmit de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de valoarea ratei inflației pentru anul 2018 de 4,6% comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administației Publice și Ministerului Finanțelor Publice la datele de 07.02.2019 și respectiv, 18.02.2019;

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, pe de o parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă impozitele și taxele locale la nivelul municipiului Constanța, în anul 2020, după cum urmează:

 • a) Impozitul/taxa pe clădiri prevăzute în Anexa nr. 1;

 • b) Impozitul/taxa pe teren prevăzute în Anexa nr. 2;

 • c) Impozitul pe mijloacele de transport prevăzut în Anexa nr. 3;

 • d) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate prevăzută în Anexa nr. 4;

 • e) Impozitul pe spectacole prevăzut în Anexa nr. 5

 • f) Alte taxe gestionate de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr. 6;

 • g) Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor gestionate de Direcția Urbanism prevăzute în Anexa nr. 7;

 • h) Taxe pentru eliberarea certificatelor și avizelor gestionate de Direcția Patrimoniu și Cadastru prevăzute în Anexa nr. 8;

 • i) Taxe gestionate de Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici prevăzute în Anexa nr. 9;

 • j) Taxe administrate de Direcția Gestionare Servicii Publice prevăzute în Anexa nr. 10;

 • k) Taxe gestionate de Direcția Locală de Evidență Persoane prevăzute în Anexa nr. 11;

 • l) Taxe pentru activitățile desfășurate de către direcțiile din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr. 12;

 • m) Taxa pentru emiterea atestatului de administrator de condominiu prevăzută în Anexa nr. 13;

 • n) Regulament de adoptare a taxelor speciale prevăzut în Anexa nr. 14;

 • o) Trasee de tranzit în municipiul Constanța prevăzute în Anexa nr. 15;

 • p) Zonarea Stațiunii Mamaia și Sat Vacanță pentru Taxa de dezvoltare și promovare a turismului prevăzută în Anexa nr. 16.

Art. 2 Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului anterior, mai mici de 5 lei, se anulează.

Art. 4 Neplata la termenele scadente a impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligațiilor impuse se instituie sancțiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.

Art. 5 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

Art. 6 Contravențiile prevăzute la art. 493 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare se sancționează astfel:

 • a) contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. a), cu amendă de la 75 lei la 297 lei, iar cele prevăzute la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 297 lei la 739 lei;

 • b) contravenția prevăzută la alin. (4), cu amendă de la 346 lei la 1.673 lei.

Art. 7 Taxele judiciare de timbru care se fac venit la bugetul local al municipiului Constanța sunt reglementate și stabilite conform dispozițiilor O.U.G. nr. 80/2013 și actelor normative subsecvente în vigoare.

Art. 8 Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 9 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2020.

Art. 10 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 11 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Instituției prefectului județului Constanța în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța, și o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/d   pentru,______împotrivă, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție       consilieri din TI membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Contrasemnează:SECRETAR

Marcela Enache

CONSTANTA

la hotărârea nr.

IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI


CAP. I IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă.

Art. 1 Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,11% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art. 2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată în zona A a municipiului Constanța, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Nr. crt.

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă (lei/m2)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0.

1.

2.

3.

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1.272

764

B.

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

382

256

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

256

223

D.

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

159

97

E.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art. 3 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată într-una din zonele B, C și D ale municipiului Constanța, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m1, din tabelul următor:

Nr. crt.

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă (lei/mz)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0.

1.

2.

3.

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1.060

636

B.

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

318

213

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

213

187

D.

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

133

80

E.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art. 4 (1) Valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform prevederilor art. 2 și art. 3, se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea acesteia cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

Zona în cadrul localității

Ranqul localității

Constanța - Rang I

A

2,50

B

2,40

C

2,30

D

2,20

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențiale

Art. 5 (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii

5 ani anteriori anului de referință;

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

 • (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (3) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

 • (4) în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 2, art. 3 și art. 4 ale prezentei anexe, coroborat cu art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • (5) Impozitul/taxa pe clădiri stabilit conform alin. (4) se majorează cu o cotă adițională de 10,4%.

Art. 6 Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cu până la 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.

Art. 7 Obligații

 • (1) Persoanele fizice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

 • (2) Persoanele fizice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Art. 8 Sancțiuni

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 7;

 • b) nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 7;

 • (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 75 lei la 297 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 297 lei la 739 lei.

Anexa, nr. 1 <

la hotărârea nr.         ffi?/ /

 • (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Art. 9 Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor fizice li se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe clădiri.

CAP. II IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE
Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele juridice

Art. 1 (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (3) Impozitul/taxa pe clădiri stabilit conform alin. (2) se majorează cu o cotă adițională de 30,8%.

 • (4) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (5) Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 • d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

 • (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu

Anexaunr. 1

la hotărârea nr. // '.AK X7?7

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

 • (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă și irevocabilă de declanșare a procedurii falimentului.

 • (8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 • (9) Impozitul/taxa pe clădiri stabilită conform alin. (1) și alin. (8) se majorează cu o cotă adițională de 10,4%.

 • (10) în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) - (3), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Art. 2 Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire și aprobare a acestora.

Art. 3 Obligații
 • (1) Persoanele juridice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

 • (2) Persoanele juridice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect dobândirea sau pierderea dreptului de administrare/folosință asupra unei clădiri, au obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale până la data de 25 inclusiv a lunii următoare în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (3) Persoanele juridice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Art. 4 Sancțiuni

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 3;

 • b) nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 3.

 • (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 300 lei la 1.188 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 1.188 lei la 2.500 lei.

 • (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.


Art. 5 Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor juridice li se acordă o bonificație de 5% la impozitul pe clădiri.

CAP. III SCUTIRI LA IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

Se acordă scutire la impozitul/taxa pe clădiri pentru:

 • (1) Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

 • (2) Clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

 • (3) Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

 • (4) Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

 • (5) Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

 • (6) Clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

 • (7) Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau corespunzător cotei-părți pentru clădirea deținută în coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția încăperilor cu destinație nerezidențială sau în care se desfășoară activitate economică.

 • (8) Clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția încăperilor cu destinație nerezidențială sau în care se desfășoară activitate economică.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

CAP. I IMPOZITUL/TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele fizice

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) în cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulțirea suprafeței de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei lha=10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor:

Lei/ha

Zona în cadrul localității

Constanța

A

12.019

B

7.572

C   j

5.181

D

2.463

 • (3) în cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulțirea suprafeței de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei Iha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de corecție prevăzut la alin. (4).

Lei/ha

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosință

1.

Teren arabil

31

24

21

17

2.

Pășune

24

21

17

15

3.

Fâneață

24

21

17

15

4.

Vie

50

38

31

21

5.

Livadă

57

50

38

31

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

31

24

21

17

7.

Teren cu ape

17

15

10

X

8.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

 • (4) Coeficientul de corecție aplicat la nivelul municipiului Constanța, localitate de rang I, este 5.

 • (5) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție de 2,5 corespunzător rangului localității.

  Nr.crt

  Categoria de folosință

  Impozit (lei/ha)

  1.

  Teren cu construcții

  34

  2.

  Teren arabil

  54

  3.

  Pășune

  31

  4.

  Fâneață

  31

  5.

  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

  59

  5.1

  Vie până la intrarea pe rod

  X

  6.

  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

  60

  6.1

  Livadă până la intrarea pe rod

  X

  7.

  Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

  18

  7.1

  Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

  X

  8.

  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

  8

  8.1

  Teren cu amenajări piscicole

  37

  9.

  Drumuri și căi ferate

  X

  10.

  Teren neproductiv

  X

 • (6) Terenurile aflate în extravilanul municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

 • (7) Impozitul/taxa pe teren stabilit conform alin. (3) - (5) se majorează cu o cotă adițională de 10,4%.

 • (8) în cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local.

 • (9) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire și aprobare a acestora.

Art. 2 Obligații
 • (1) Orice persoană fizică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

 • (2) Persoanele fizice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

Art. 3 Sancțiuni
 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 2;

 • b) nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 2;

 • (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 75 lei la 297 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 297 lei la 739 lei.

 • (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Art. 4 Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor fizice li se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe teren.

CAP. II IMPOZITUL/TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele juridice

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) în cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulțirea suprafeței de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei Iha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor:

Lei/ha

Zona în cadrul localității

Constanța

A

18.220

B

13.773

C

9.425

D

4.478

(3) în cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulțirea suprafeței de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei Iha - 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de corecție prevăzut la alin.(4).


Lei/ha


Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosință

1.

Teren arabil

31

24

21

17

2.

Pășune

24

21

17

15

3.

Fâneață

24

21

17

15

4.

Vie

50

38

31

21

5.

Livadă

57

50

38

31

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

31

24

21

17

7.

Teren cu ape

17

15

10

X

8.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X


 • (4) Coeficientul de corecție aplicat la nivelul municipiului Constanța, localitate de rang I, este 5.

 • (5) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție de 2,5 corespunzător rangului localității.

  Nr.crt

  Categoria de folosință

  Impozit (lei/ha)

  1.

  Teren cu construcții

  34

  2.

  Teren arabil

  54

  3.

  Pășune

  31

  4.

  Fâneață

  31

  5.

  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

  59

  5.1

  Vie până la intrarea pe rod

  X

  6.

  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

  60

  6.1

  Livadă până la intrarea pe rod

  X

  7.

  Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

  18

  7.1

  Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

  X

  8.

  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

  8

  8.1

  Teren cu amenajări piscicole

  37

  9.

  Drumuri și căi ferate

  X

  10.

  Teren neproductiv

  X

 • (6) Terenurile aflate în extravilanul municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

 • (7) Impozitul/taxa pe teren stabilit conform alin. (2) - (5) se majorează cu o cotă adițională de 10,4%.

 • (8) în cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local.

 • (9) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire și aprobare a acestora.

Art. 2 Obligații
 • (1) Orice persoană juridică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

 • (2) Persoanele juridice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

Art. 3 Sancțiuni
 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 2;

 • b) nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 2;

 • (2) Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 300 lei la 1.188 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1.188 lei la 2.500 lei.

 • (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Art. 4 Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor juridice li se acordă o bonificație de 5% la impozitul pe teren.

CAP. III SCUTIRI

Art. 1 Se acordă scutire la impozitul/taxa pe teren pentru:

 • (1) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

 • (2) Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

 • (3) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

 • (4) Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.


 • (5) Terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

 • (6) Terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

 • (7) Terenul aferent clădirii de domiciliu, corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate sau coproprietate al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,COMTRASEMNEAL

SECRETAR.

MARCELA ENACHf

Anexa nr. 3 , la hotărârea nr. Pi# /.-y/J

'O


IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

CAP. I IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Art. 1 Valoarea impozitului pe mijloace de transport

(1) Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

10

2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3

11

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

20

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

77

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

153

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

308

7. Autobuze, autocare, microbuze

27

8. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

33

9. Tractoare înmatriculate

20

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei/200 cm3

1.1 Vehicule înreqistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm3

6

1.2 Vehicule înreqistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm3

6

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

54 lei/an

 • (2) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

 • (3) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

  Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

  Impozitul (în lei/an)

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  I. două axe

  1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

  0

  151

  2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

  151

  420

  3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

  420

  589

  4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

  589

  1.333

  4. Masa de cel puțin 18 tone

  589

  1.333

  II. 3 axe

  1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

  151

  264

  2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

  264

  540

  3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

  540

  701

  4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

  701

  1.081

  5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  1.081

  1.678

  6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

  1.081

  1.678

  7. Masa de cel puțin 26 tone

  1.081

  1.678

  III. 4 axe

  1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  701

  711

  2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

  711

  1.109

  3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

  1.109

  1.761

  4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

  1.761

  2.612

  5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

  1.761

  2.612

  6. Masa de cel puțin 32 tone

  1.761

  2.612

  la hotărârea nr. • (4) Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

  Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

  Impozitul (în lei/an)

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  I. 2+1 axe

  1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

  0

  0

  2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

  0

  0

  3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

  0

  68

  4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

  68

  156

  5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

  156

  366

  6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

  366

  472

  7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  472

  852

  8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

  852

  1.493

  9. Masa de cel puțin 28

  852

  1.493

  II. 2+2 axe

  1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  147

  341

  2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

  341

  560

  3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

  560

  823

  4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

  823

  993

  5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

  993

  1.629

  6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

  1.629

  2.261

  7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

  2.261

  3.433

  8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  2.261

  3.433

  9. Masa de cel puțin 38 tone

  2.261

  3.433

  III. 2+3 axe

  1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  1.801

  2.505

  2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  2.505

  3.403

  3. Masa de cel puțin 40 tone

  2.505

  3.403

  IV. 3+2 axe

  1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  1.590

  2.209

  2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  2.209

  3.054

  3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

  3.054

  4.517

  4. Masa de cel puțin 44 tone

  3.054

  4.517

  V. 3+3 axe

  1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  905

  1.095

  2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  1.095

  1.635

  3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

  1.635

  2.601

  4. Masa de cel puțin 44 tone

  1.635

  2.601

Anexa n

la hotărârea nr. / h&>/

 • (5) Remorci, semiremorci, rulote *

  Masa totală maximă autorizată

  Impozit (lei)

  1. până la 1 tonă inclusiv

  11

  2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

  37

  3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

  56

  4. peste 5 tone

  68

* Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 • (6) Mijloace de transport pe apă

  Mijlocul de transport pe apă

  Impozit (lei/an)

  1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

  28

  2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

  72

  3. Bărci cu motor

  268

  4. Nave de sport și agrement

  a) cu lungimea de la 2.5 m până la 7 m inclusiv

  531

  b) cu lungimea de la 7.01 m până la 15 m inclusiv

  849

  c) cu lungimea de peste 15 m

  1.167

  d) yacht

  cf. alin. (7)

  5. Scutere de apă

  268

  6. Remorchere și împinqătoare:

  a) Până la 500 CP inclusiv

  711

  b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

  1.156

  c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

  1.778

  d) Peste 4.000 CP

  2.845

  7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

  232

  8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

  a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

  232

  b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv

  356

  c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

  623

 • (7) Pentru ambarcațiunile de agrement de tip yacht se va aplica o cotă adițională de 50% la valoarea prevăzută la punctul 4 litera c) din tabelul de mai sus.

 • (8) în înțelesul prezentei hotărâri prin noțiunea de yacht se înțelege o ambarcațiune care poate fi prevăzută cu vele și/sau motor, are mai multe cabine și la care confortul reprezintă o caracteristică definitorie. Prin confort se înțelege existența a cel puțin unui dormitor, a unui living și a unei bucătării.

 • (9) Impozitul pe mijloacele de transport stabilit conform alin. (1) și alin. (3) - (6) se majorează cu o cotă adițională de 10,4%.

 • (10) în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

ONSTAJV7-.

a ROMÂNIA ț|W> JUDETUL CONSTANȚA

^U? MUNICIPIUL CONSTANȚA

- CONSILIUL LOCAL


Art. 2 Bonificație
 • (1) Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor fizice li se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe mijloacele de transport.

 • (2) Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor juridice li se acordă o bonificație de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.

CAP. II SCUTIRI

Se scutește impozitul pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


An

la hotărârea nr..

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

CAP. I TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Art. 1 Cote de impozitare

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 2,3% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Art. 2 Obligații
 • (1) Declarația pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate se depune de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate, în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța și va fi însoțită de copia contractului/contractelor de prestări servicii de reclamă și publicitate.

 • (2) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Art. 3 Responsabilități
 • (1) Responsabilitatea încasării taxei, a efectuării inspecției fiscale, a constatării contravențiilor și a aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • (2)  Responsabilitatea întocmirii notelor de constatare în ceea ce privește identificarea/verificarea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru care nu există depuse declarații pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate sau care au solicitat efectuarea de rectificări ale situațiilor mijloacelor existente, revine Direcției Autorizare și Sprijin Operatori Economici, Serviciul Contracte din cadrul Primăriei municipiului Constanța. Notele de constatare vor fi transmise Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța în vederea impunerii la plată.

Art. 4 Sancțiuni
 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor;

 • b) nedepunerea declarațiilor;

 • c) depunerea declarațiilor cu informații eronate.

 • (2) Contravențiile prevăzute la alineatul (1) se sancționează cu amendă de la 523 lei la 1.046 de lei.

Art. 5

Modelul declarației pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate este următorul:

-Față-


împuternicit..................................

Serie..........nr.....................județ....

Sector.........«slr.............................

..............................fax...............

Contribuabilul................................

Fiscala................. județ,

postai...................sector...................

bloc.........scara......etaj......ap.......tel

mail...................................................

Comerțului.....................................................CNP...........................................B.l./C.l./C.I.P. ........................loc....................cod postai........................... .................nr...........bloc..........scara.........etaj.......ap......tel. .......adresa de c-mnil................................................................... .................................. .Codul  de identificare ..............................loc.................... cod ...............str..................................................................nr........ ......................... fax...................................... adresa de e-...................................................................., înregistrai la Registrul ,la nr................... cont IBAN..................................deschis


Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța

România, Județul Constanța

M Consiliul Local al Municipiului Constanța

Str, Sulmonn nr.22, 900746, Constanța

Cod de înregistrare Fiscală 14260477

T 0241 488550 F 0241 488559

E office@sDil-ct.ro WAvu-.spit-ct.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10930


Nr. și data înregistrării la organul fiscal local.......................... R. nr. inregistrare................../ data eliberării....../....../

DECLARAȚIE FISCALĂ

Pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice depusa pentru anul........

Subsemnatul........ in temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare declare că, (denumire

contribuabil)...............................................avem în derulare următoarele contracte de

publicitate:

INIȚIALĂ / RECTIFICATIVĂ

DECIZIE DE IMPUNERE

Pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicits pentru anul.............

In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și co ulterioare și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și co ulterioare și a H.C.L. nr...../.......privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul ........s

următoarele obligații de plată fată de bugetul local al municipiului Constanța

Nr.crt.

Beneficiar

Contract nr/ din dala

Durata inscrisî în

contract

(de la dala de..../

până ia data de......)

Valoarea serviciilor de    reclamă    și

publicitate tara TVA

Cota 2%

Taxă datorată (lei)

Termenele

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)x(5)

(7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S.

9.

10.

DIRECTOR,            ȘEF COMPARTIMENT CONTABIL,

L.S............................................................................

(prenumele, numele și semnătura)                   (prenumele, numele si semnătură)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

Nume și prenume.....................................................................

B.I./C.I./C.I.P. serie........nr............

Semnătura contribuabil........................

Data......../......../..........

Nr. / data confirmării de primire...........................

Pentru ncachi tarea taxei până la termenele de mai sus. contribuabilii datorează organ local. începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de l % pe lună sau frac întârziere până la data plății. Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plată în sarcina contri Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.

împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate fiice contestație, care se depune în terme zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

Conducătorul organului fiscal,                    întocmit azi......................

(prenume, nume și ștampila)                         (funcția, prenume și nume


Prezentul tabel se completează în cazul în care contractul de prestări servicii de publicitate arc ca obiect amplasarea de mijloace de afîșaj, reclamă și publicitate pentru care sunt necesare obținerea autorizației de construire/avizului eliberat de Primăria municipiului Constanța sau în cazul în care este necesară obținerea unei Autorizații pentru desfășurarea de campanii publicitarc/sampling.

Nr. crt.

Beneficiar

Contract nr.

/din data

Data intrării în vigoare

Data expirării

Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate fără TVA

Adresa amplasamentului înscrisă în Autorizația de construire/ Aviz

Nr./data autorizație de construire /aviz

Codul de identificare mijloc afișaj, reclamă, publicitate înscris pe panou

Dimensiuni /nr. fețe

Regimul de proprietate al imobilelor/ terenurilor *

Modalitatea de deținere a domeniului pe care este amplasat**

Numărul

Autorizației de construire

Data ÎNCEPERII EXPUNERII / DATA NEUTRALIZĂRII

♦Domeniul pe care este amplasat: Se va menționa domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice ** Modalitatea de deținere a domeniului pe care este amplasat: Se va preciza modalitatea de deținere in baza unui contract de inchiriere/folosință/colaborare precum și persoana fizică/juridică de la care a fost preluat

-Verso-ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

CAP.II TAXA PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 1 Valori de impozitare
 • (1) Taxa este plătită de utilizatorul final și se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită, astfel:

 • a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 35 lei/an/m2;

 • b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 26 lei/an/m2.

 • (2) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate stabilită conform alin. (1) se majorează cu o cotă adițională de 10,4%.

Art. 2 Obligații
 • (1) Declarația pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se depune în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj și va fi însoțită de documente justificative care să ateste data amplasării mijlocului de afișaj, reclamă și publicitate (proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, factura de achiziție, proces verbal privind montajul precum și orice alte documente prin intermediul cărora se poate stabili cu exactitate data amplasării, după caz).

 • (2) Declarația pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se depune în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, în termen de 30 de zile de la data intervenirii oricărei modificări care conduce la recalcularea taxei.

 • (3) Amplasarea mijloacelor de afișaj, reclamă și publicitate se realizează numai în baza autorizației sau avizului eliberat de Primăria municipiului Constanța.

Art. 3 Responsabilități
 • (1) Responsabilitatea încasării taxei, a efectuării inspecției fiscale, a constatării contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și a aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • (2)  Responsabilitatea întocmirii notelor de constatare în ceea ce privește identificarea/verificarea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru care nu există depuse declarații pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sau care au solicitat efectuarea de rectificări ale situațiilor mijloacelor existente, revine Direcției Autorizare și Sprijin Operatori Economici, Serviciul Contracte din cadrul Primăriei municipiului Constanța. Notele de constatare vor fi transmise Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța în vederea impunerii la plată.

 • (3) Responsabilitatea controlului operatorilor economici, a constatării contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și aplicării sancțiunilor revine Direcției Generale Poliția Locală.

Art. 4 Sancțiuni
 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea declarațiilor cu informații eronate;

 • b) nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei;

 • c) nedeținerea autorizațiilor de construire/desființare sau a avizului eliberat de Primăria municipiului Constanța.

(2) Contravențiile prevăzute la alineatul (1) se sancționează cu amendă de la 523 lei la 1.046 de lei.


de reclamă și

împuternicit.................................. CNP.....................................................B.I./C.I./C.l.P. Scrie...........

Sector.....................str..........................................................nr..........«bloc...........scara...........etaj...........ap............

tel............................fax............. .adresa de e-mail.....................................................................................

Contribuabilul................................................................................Codul de identificare fiscală....................................................

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constai

^omana' Județul Constanța

WVG Consiliul Local al Municipiului Constanța

Str. Sulmonn nr.22,900746, Constanța

Cod de înregistrare Fiscala 14260477

T 0241 488550    F 0241 488559

E onkeffl’SDit-cl.ro wrww.snit-cl.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10930

județ...............................................,Idc..................................cod postai...............sector.............................................

str ........................... nr...........bloc....... scara.......etaj..........ap......... tel........................................

fax......................................„adresa de c-intiil.................................................................. înregistrai la Registrul

Comerțului..................................la nr......................,conl 1DAN..............................................................................

deschis Va,..,.................................................................................................................................................................................

Q. O

Nr. și data înregistrării Ia organul fiscal local ..................../.................... R. nr. înregistrare....................../ data eliberării...../......

Lrt. 5

lodelul declarației pentru stabilirea taxei pentru afișaj în se ublicitate este următorul:

-Față-

DECLARAȚIE FISCALĂ

Pentru stabilirea taxei pentru aftsaj în scop de reclamă și publicitate depusă pentru anul...............

* afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică (1)

DECIZIE DE IMPUNERE FISCALA

Pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de rec publicitate pentru anul...........

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu ni completările ulterioare, a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură modificările și completările ulterioare și a H.C.L.            ..privind stabilirea

și laxelur locale pentru anul ........ se stabilesc următoarele obligații de p

bugetul local al municipiului Constanta.

Nr. Cri.

Adresa amplasament

Denumire punct lucru

Data amplasării

Tipul mijloacelor de afișaj amplasate Suprafața și dimensiuni (mp)

Numărul Autorizației de construire/dcsființare sau al avizului Durata/ perioada amplasării (permancnt/luni/fracțiuni de luni)

Nivelul taxei anuale

(lei/mp)

Taxa datorată/ Majorări de întârziere (lei)

Termenele

Amplasate pc clădire - tip firmă, mesh, casetă și altele asemenea

Amplasate la sol tip panou, totem, nrcndă ( pc teren proprietate privată) și altele asemenea

Aplicate tip autocolant și altele asemenea

Inscripționate tip sablat direct pc suport (geam) sau altele asemenea

21 Q_


-Verso-


-

Mobile, pe teren proprietate privată, lip stopper, separatoare, steaguri publicitare și altele asemenea

Corturi/pavilionne/cabiite, inscripționate

Alte tipuri de mijloace de afișaj

Total (1)


* afișaj situat în alt loc decât cc! în care persoana derulează o activitate economică (2)

Nr.

Crt.

Amplasament Data amplasării

Tipul mijloacelor de allșaj amplasate Suprafața șl dimensiuni (mp)

Durata amplasării Ounl/fractluni de luni)

Nivelul taxei anuale (Iei/mp)

Taxa datorată (Iei)

Termenele de plata

Panouri, stoppcrc ți altele asemenea amplasate pe domeniul public și privat al municipiului Constanța / domeniul privatul persoanelor

Total (2)

TOTAL GENERAL (1+2)

*se înscrie numărul de luni sau fracțiuni de luni din anul pentru care este întocmită declarația în care este amplasat arișnjul. Contribuabilul completează 2 exemplare pe care Ic depune la organul fiscal.

DIRECTOR,                   ȘEF COMPARTIMENT CONTABIL,

L.S...................................... .......................................

(prenumele, numele și semnătură)                    (prenumele, numele si semnătură)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

Nume și Prenume...........................CNP.........................B.l./C.I./C.I.P. seric.......nr............

Semnătura contribuabil..............................................................

Data......../......../.......... Nr. / data confirmării de primire....................................

Pentru ncachitarca laxei până la termenele dc mai sus. contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum dc 1 % pe lună sau fracție dc lună întârziere până la data plății. Accesoriile rcprcziniâ creanțe fiscale dc plată în sarcina contribuabilului.

Prezentul titlu dc creanță devine titlu executoriu in condițiile legii, împotriva măsurilor dispuse prin prezenta sc poate lacc contestație, care sc depune în termen dc 45 dc zile dc la comunicare, la organul riscul emitent.

Conducătorul organ ului fiscal,            întocmit azi............................

(prenume, nume și ștampila)                     (funcția, prenume și nume)


ROMÂNIA

S. U'? X nînr-r,,, ,W JUDEȚUL CONSTANȚA

H MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 1 Cote și valori de impozitare

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

Art. 2 Obligații
 • (1) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu cele mai sus prezentate, au obligația de a depune o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

 • (2) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cin


CONTRASEMNEAZĂ

j-oNstan^ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ALTE TAXE GESTIONATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

CAP. I TAXA DE SALUBRIZARE
 • (1)  Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor art. 484 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale Legii nr. 101/2006, republicată - serviciului de salubrizare a localităților, fiind fundamentată pe necesitatea asigurării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea localității, de care beneficiază întreaga comunitate locală și individual, cei care nu dețin un contract individual de salubritate.

 • (2) Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice - locuitori ai municipiului Constanța.

 • (3) Toate persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța, nu plătesc taxa de salubrizare, dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

 • (4) Cuantumul taxei este de: 6,5 lei/lună/persoană.

 • (5) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de contribuabili:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

 • (6) Scutirea de la plata taxei de salubrizare, se acordă pe bază de cerere, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea într-una din categoriile susmenționate. Copia certificată a actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale.

 • (7) în cazul persoanelor cu handicap, scutirea de la plata taxei de salubrizare se stabilește pe baza listelor transmise de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cât și a cererilor depuse de persoanele îndreptățite, urmând ca aceasta să fie aplicată începând cu luna următoare celei în care au fost depuse datele menționate anterior.

 • (8) Scutirea se acordă persoanelor îndreptățite, pe baza legitimațiilor sau a documentelor doveditoare care atestă încadrarea acestora într-una din categoriile susmenționate conform legislației în vigoare.


  ROMÂNIA


  CONSILIUL LOCAL


 • (9) Contribuabilii au obligația de a depune o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil.

 • (10) Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

 • (11) în vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de cele menționate mai sus.

 • (12) în vederea scăderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se face dovada că nu a mai locuit pe raza municipiului Constanța. în lipsa acestor date scăderea se va realiza începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

 • (13) Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei care este menționată în declarație.

 • (14) Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligați să depună declarația de impunere, chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau sunt scutiți de la plata taxei de salubrizare.

 • (15) în caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

 • (16) Taxa de salubrizare se plătește în 2 rate egale, respectiv:

 • a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

 • b) rata a Il-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

Taxa de salubrizare de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

în cazul modificărilor intervenite după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

 • (17) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 • (18) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • - depunerea peste termen a declarațiilor;

 • - nedepunerea declarațiilor;

 • - depunerea declarațiilor cu informații eronate;

 • - nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

 • (19) Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 75 lei la 297 lei. • (20) Responsabilitatea încasării taxei, controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 • (21) Modelul declarației este următorul.

  r- C OIT SrrvidMJ PuMK de

  11 J Lr I I Vr pcnte ți Torr CcmtodJ».


DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE

and»                 k

li IrtUUul   CMSUAU Sfr.

___. «■ ____ » ___, «Mu "

.        .uaa®

dudcUM in

, H.       , SC.       , tt.

,v,    „postsat

m ____, M.____, te.

. UturatU) de

.04»

rbpjxkaa ci ra* oriig b pHu uutde criubrtzara peatn»    persoana. dpi cum u'dvuI-

1......fit „1

cwr

OMdubll

as-

.........

... . .

......

repttantiod mnnfciM tari ri penuantkr cv* locuiesc la Urase prnprMlp ne- nwaponril. Incaplnd cu dau da            _■

Sub s**țtw><b ap^ate tactri da rab ti «cta pvMKa, dada' d «atria tfn acaasU dada-aU* »wt cwtd» « axbh.

(n«ra, Fwiar«, «analnrâ}

HUM» HcxM     ®

CAP. II TAXA PENTRU TERENURILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE

 • (1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • (2) Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al municipiului Constanța de construcții cu caracter provizoriu - garaje.

 • (3) Taxa este în cuantum de 17 lei/mz/an.

 • (4) Taxa pe teren aferentă garajelor amplasate de pe arterele de mai jos este de 46 lei/m2 3 4 5 6 7 8 9/an.

 • 9. BD. ALEX. LĂPUȘNEANU

 • 10. STR. DEZROBIRII

 • 11. BD. FERDINAND

 • 12. BD. MAMAIA

 • 13. STR. REMUS OPREANU

 • 14. STR. BABA NOVAC

 • 15. STR. SOVEJA

 • 16. STR. ION RAȚIU


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

Anexa, nr. 6

la hotărârea nr.              /

 • 17. BD. I.C. BRĂTIANU

 • 18. STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN

 • 19. STR. ELIBERĂRII

  • 22. ȘOS. MANGALIEI

  • 23. STR. POPORULUI


  24. STR. I .L. CARAGIALE


20. BD. AUREL VLAICU


25. STR. N. IORGA


21. STR. DISPENSARULUI

 • (5) Modificarea taxei pentru garajele care nu sunt vizibile de pe arterele susmenționate, se va face în baza notei de constatare întocmită și transmisă de către Direcția Generală Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal.

 • (6) Taxa se va plăti pentru suprafața ocupată de construcția garajului (cu ușile închise) pe baza comunicării primite de la Direcția Generală Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al municipiului Constanța, până la eliberarea suprafeței ocupate.

 • (7) Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) Scutirea de la plata taxei, se acordă pe bază de cerere, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea într-una din categoriile susmenționate.

 • (9) Pentru garajele dobândite/înstrăinate, contribuabilii au obligația de a depune o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/înstrăinării.

 • (10) Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

 • (11) în cazul demolării garajului, Direcția Generală Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal are obligația să comunice în scris agențiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desființării pentru sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

 • (12) în situația demolării garajelor, Direcția Generală Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal are obligația de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local situația debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

 • (13) Taxa se plătește în 2 rate egale, respectiv:

 • a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

 • b) rata a Il-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

  =>1

  «

  St! n!


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


în cazul modificărilor intervenite după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

 • (14) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 • (15) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • - depunerea peste termen a declarațiilor;

 • - nedepunerea declarațiilor;

 • - depunerea declarațiilor cu informații eronate;

 • - nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

 • (16) Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 75 lei la 297 lei.

 • (17)  Responsabilitatea încasării taxei, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 • (18) Responsabilitatea controlului revine Direcției Generale Poliția Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal.

 • (19) Modelul pentru declarația de impunere:


________________________________. âemWU'. h______________ tu ________________________rr ...., H . K.___, tL___.                   B.!/ C-".

Irmjird cu uu»        . pin rr ------------------or_________ »-n< *

___________jdnduWndi JtCtttJ wrwairtle

-CTdsriji__________

- , ..............

-wr»nt:     ...................................................

JU>        «nude '•»*< aUchlOt           <J Ctirin tln «ctsd

•ui Carta* tRomânia

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


la hotărârea nr.


Anexa nr, 6

CAP.III TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE UTILAJE ȘI AUTOVEHICULE CONCEPUTE ȘI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI DE ALTE MĂRFURI
 • (1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 486 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată de necesitatea contracarării efectelor nedorite ale circulației pe străzile din municipiul Constanța a utilajelor și autovehiculelor concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc., ca urmare a utilizării rețelei de drumuri ce se află în proprietatea municipalității.

 • (2) Taxa este datorată de persoanele fizice și juridice care dețin utilaje și autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri, care utilizează drumurile aflate în proprietatea municipiului Constanța și/sau date în gestiune conform hotărârilor de consiliu local.

 • (3) Taxa este stabilită în funcție de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, după cum urmează:

  Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic

  Lei/zi

  Lei/lună

  între 3,5 - 7,5 tone inclusiv

  15

  150

  între 7,5 - 12 tone inclusiv

  50

  500

  între 12 - 20 tone inclusiv

  100

  1.000

  între 20 - 40 tone inclusiv

  200

  2.000

  Peste 40 tone

  400

  4.000

 • (4)  Pentru autorizații eliberate până la data de 31 ianuarie, pentru perioada 01.01.-31.12., solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate din înmulțirea cu 12 luni a taxei lunare corespunzătoare stabilită conform alin. (3).

 • (5) Autotractoarele (cap tractor) nu sunt taxate, indiferent dacă circulă individual sau dacă tractează remorci/semiremorci.

 • (6) Vehiculele (remorci, semiremorci, platforme etc.) tractate de utilaje și autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri se taxează separat, în funcție de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic.

 • (7) Achitarea taxei nu înlătură obligația conducătorului autovehiculului de a respecta indicatoarele de limitare de tonaj instalate de administratorul drumului.

 • (8) în situația în care traseul autovehiculului impune parcurgerea unor artere cu limitare de tonaj și transportul depășește limita maximă admisă aferentă acestor artere, accesul este permis numai cu condiția achitării taxei și a obținerii avizului de traseu eliberat de administratorul drumului. în acest caz, autorizația de circulație pentru folosirea tramei stradale va fi însoțită în mod obligatoriu de avizul de traseu.

 • (9) în vederea obținerii "Autorizației de circulație" solicitantul va prezenta următoarele documente:

-copia cărții de identitate/copia certificatului de înmatriculare a societății;

-copia certificatului de înmatriculare sau a cărții de identitate a autovehiculului pentru care se urmărește obținerea autorizației.

 • (10) Responsabilitatea achitării taxei și după caz, a obținerii avizului de traseu, revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, acestea revin în exclusivitate conducătorului vehiculului.

 • (11) Prin utilizator se înțelege persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumit în continuare utilizator român, respectiv persoana fizică ori juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumit în continuare utilizator străin.

 • (12) în vederea efectuării verificărilor în trafic de către reprezentanții Direcției Generale Poliția Locală, conducătorul vehiculului este obligat să prezinte autorizația de circulație în original, valabilă la data efectuării verificării și, după caz, avizul de traseu în original. Este exceptată de la această regulă situația în care autorizația de circulație a fost obținută online. Responsabilitatea deținerii documentelor menționate revine în exclusivitate conducătorului autovehiculului.

 • (13) Fapta de a circula fără a avea achitată taxa de folosire tramă stradală și după caz, fără a obține avizul de traseu constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 266 lei și 1.060 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cuprinsă între 3,5 - 7,5 tone, inclusiv, și cu amendă între 1.060 lei și 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, peste 7,5 tone.

 • (14) Fapta de a circula fără a deține autorizație valabilă și după caz, aviz de traseu sau de a nu le prezenta la solicitarea persoanelor abilitate să efectueze controlul constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 105 lei și 523 lei.

 • (15) Aplicarea sancțiunii nu înlătură obligația de plată a taxei.

 • (16) Responsabilitatea încasării taxei și a efectuării inspecției fiscale revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • (17)  Responsabilitatea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța și Direcției Generale Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

 • (18) Pentru îmbunătățirea și extinderea serviciului de încasare a taxei și de eliberare a autorizației de circulație, Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța poate să negocieze și să încheie, în condițiile legii, convenții cu stații publice de distribuire a carburanților auto în limita unui comision de până la 10% din valoarea sumelor încasate.

 • (19) Sunt exceptate de la plata taxei:

 • a) vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

 • b) vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

 • c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

 • d) vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

la hotărârea nr.


Anm


 • e) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;

 • f) vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate națională;

 • g) vehiculele care circulă pe traseele de tranzit așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 15.

CAP. IV TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAȚIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ
 • (1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de stațiile de telefonie mobilă, precum și de utilizarea domeniului și infrastructurii publice.

 • (2) Cuantumul taxei: 4.150 lei/an pentru fiecare amplasament de stație fixă.

 • (3) La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va anexa:

 • - actele societății (certificat de înregistrare, cod fiscal);

 • - autorizațiile de funcționare eliberate de Inspectoratul General al Comunicațiilor pentru fiecare amplasament de stație fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

 • - declarație pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de stație fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza municipiului Constanța.

 • (4) Operatorii de telefonie mobilă vor depune declarația până la data de 31 martie a fiecărui an.

 • (5) Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

 • a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

 • b) rata II, până la data de 30 septembrie inclusiv.

 • (6) Operatorii de telefonie mobilă care înființează sau desființează amplasamente de stații fixe de telefonie au obligația de a depune o declarație de impunere corespunzătoare noii situații, în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

 • (7) în cazul înființării de noi amplasamente după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, plata se consideră a fi făcută în termen dacă sumele datorate se vor achita în 30 de zile de la data modificării intervenite.

 • (8) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 • (9) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • - depunerea peste termen a declarațiilor;

 • - nedepunerea declarațiilor;

 • - depunerea declarațiilor cu informații eronate;

 • - nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

 • (10) Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 1.188 lei la 2.500 lei.


la hotărâm nr.W/W

 • (11) Responsabilitatea încasării taxei, a controlului și constatării contravențiilor și a aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 • (12) Modelul declarației este următorul:

  «■ s p i t            ......<u.    L*ut>a                . 1.1.1. M.

«>•

*

T

»X3«U7l 'wvflLi: cm           qxlCAP. V. TAXA DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE A TURISMULUI
 • (1) Prezenta taxa este instituită ca taxă specială, în temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din rațiuni de promovare a stațiunii Mamaia, ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanțarea activităților de dezvoltare și promovare a patrimoniului turistic, precum și pentru înființarea și funcționarea organizației de management al destinației potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

 • (2) Taxa este anuală fiind stabilită diferențiat, în funcție de destinația spațiului și se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după cum urmează:

  Nr. crt.

  Destinație

  Taxă lei/an

  1.

  Cazare turistică

  hoteluri, hoteluri - apartament și complexuri hoteliere

  4.000

  moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și altele asemănătoare până la 10 camere de cazare inclusiv

  1.000

  moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și altele asemănătoare peste 10 camere de cazare

  2.000

  2.

  Agrement: cluburi/discoteci, cazinouri și alte asemenea

  4.000


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


3.

Agrement: locații cu instalații și dotări specifice agrementului turistic

Cu activitate de alimentație publică

2.750

Fără activitate de alimentație publică

1.750

4.

Alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare, unități de alimentație publică situate în stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism

3.500

5.

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii - zona 1*

2.000

6.

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii - zona 2*

2.500

7.

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii - zona 3*

3.500

8.

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto

2.000

9.

Transport: autocare, microbuze, trenulețe etc., ambarcațiuni cu scop turistic, telegondole

1.000

10.

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 1*

400

11.

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 2*

700

12.

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

1.000

13.

Terenurile amenajate pentru activități sportive

100

14.

Locuință10

200

* Zonarea stațiunii Mamaia și Sat Vacanță pentru taxa de dezvoltare și promovare turistică este prevăzută în Anexa nr. 16 a prezentei hotărâri.


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


 • - hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

 • - certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

 • - actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

 • (6) Taxa se achită integral până la data de 01.07, inclusiv, dată până la care operatorii economici au și obligația depunerii declarației de impunere anuale.

 • (7) în cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare, după caz.

 • (8) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 • (9) Constituie contravenții:

 • - depunerea peste termen a declarațiilor;

 • - nedepunerea declarațiilor;

 • - depunerea declarațiilor cu informații eronate;

 • - nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

 • (10) Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 297 lei la 739 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.188 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

 • (11) Responsabilitatea încasării taxei, a controlului, a constatării contravențiilor și a aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


CAP. VI TAXA DEȘEURI INERTE
 • (1) Taxa constituie venit cu destinație specială în conformitate cu dispozițiile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și este fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, în vederea depozitării deșeurilor inerte rezultate din activitatea de construire/desființare imobile precum și din alte activități curente în locuri special amenajate, unde permanent se acționează cu utilaje pentru comasarea și compactarea acestora.

 • (2) Taxa se utilizează pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei de deșeuri inerte, prin împingerea și nivelarea depunerilor.

 • (3) Valoarea taxei este de 3 lei/tonă sau fracție de tonă deșeu inert.

 • (4) Taxa este datorată de către contribuabilii persoane fizice și operatorii economici, care produc/transportă deșeuri inerte cu ocazia efectuării lucrărilor de construire/desființare autorizate de autoritatea publică locală sau a lucrărilor pentru care nu este necesară obținerea autorizațiilor prevăzute de lege.

 • (5) în înțelesul prezentei hotărâri, deșeuri inerte sunt acele deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului.

 • (6) Pentru contribuabilii care doresc să obțină autorizație de construire/desființare, taxa se stabilește pe baza calculului estimativ al cantității de deșeu inert rezultată în urma lucrării, efectuat de proiectantul/arhitectul care a elaborat proiectul tehnic și se achită în vederea anexării dovezii de plată la documentația necesară.

 • (7) Ulterior obținerii autorizației de construire/desființare, atunci când se impune transportul deșeurilor inerte, contribuabilii pot obține autorizația deșeuri inerte prezentând documentul de plată obținut anterior la oricare din punctele de încasare ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, amplasate pe raza municipiului Constanța.

 • (8) Pentru contribuabilii care transportă deșeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9, taxa este calculată în funcție de sarcina utilă maximă autorizată a mijlocului de transport, astfel cum este menționată în documentele tehnice ale acestuia.

 • (9) Pentru contribuabilii care prezintă fișa de cântărire a mașinii/fișă cântar, buletinul de verificare metrologică valabil și avizul de însoțire a mărfii, taxa este calculată în funcție de greutatea reală rezultată din documentele anterior menționate.

 • (10) Accesul la rampa amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9 se face doar pe baza autorizației care poate fi eliberată de la agențiile fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și la punctul de încasare de la Poarta 9 de acces în Portul Constanța.

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

la hotărârea nr.

(11) în vederea eliberării autorizației deșeuri inerte solicitantul, va prezenta următoarele documente:


 • - copia cărții de identitate/copia certificatului de înmatriculare a societății,

 • - copia certificatului de înmatriculare sau a cărții de identitate a autovehiculului pentru care se urmărește obținerea autorizației,

 • - documentul de plată.

 • - fișa de cântărire a mașinii/fișă cântar, buletinul de verificare metrologică valabil, avizul de însoțire a mărfii, după caz

 • (12) Taxa poate fi achitată prin ordin de plată în contul municipiului Constanța deschis la Trezoreria Constanța, cu numerar sau prin POS la casieriile din cadrul agențiilor fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și numai cu numerar sau POS la casieria Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local de la Poarta 9 de acces în Portul Constanța.

 • (13) în situația contribuabililor care transportă deșeuri inerte, responsabilitatea achitării taxei și a deținerii autorizației valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

 • (14) Prin utilizator se înțelege - persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumită în continuare utilizator român, respectiv persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumită în continuare utilizator străin.

 • (15) Depozitarea gunoaielor, deșeurilor, molozurilor în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Hotărârii Consiliul Local Constanța nr. 184/2013.

 • (16) Constituie contravenție fapta de a circula, intra și depune deșeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9 fără a deține autorizație valabilă, și se sancționează cu amendă între 266 lei și 1.060 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, și cu amendă între 1.060 lei și 2.500 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată peste 5 tone.

 • (17) Aplicarea sancțiunii nu înlătură obligația de plată a taxei.

 • (18) Responsabilitatea încasării taxei și controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 • (19) Responsabilitatea aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și Direcției Generale Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

 • (20) Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu sau recăsătorit;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

 • c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


 • (21) Modelul autorizației deșeuri inerte:


AUT. seria O nr.l        MB


57SPIT CHT. seria □ nr.l       Ml

Eliberată de:

Prezentul document este valabil numai în original. Este obligatoriu a se prezenta la control.

Valabilă în municipiul Constanța.

ATENȚIE! - AUTORIZAȚIA VIZATĂ REPREZINTĂ DOVADA DEPUNERII DEȘEURILOR INERTE LA RAMPA AUTORIZATĂ

CAP. VII REGLEMENTĂRI PRIVIND APLICAREA CONTRAVENȚIILOR DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
 • (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către agentul constatator stabilit prin H.C.L.

 • (2) Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.

 • (3) în cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității acestuia, menționându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

 • (4) Pentru amenzile contravenționale în cuantum de până la 2.500 lei, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute în H.C.L.

 • (5) în cazul prevăzut la alin. (4), agentul constatator eliberează contravenientului chitanța reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menționează data, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, numele, prenumele și semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției dacă nu se dispune și o sancțiune contravențională complementară.


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


 • (6) Obstrucționarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum și refuzul prezentării documentelor solicitate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.046 lei la 1.569 lei pentru persoanele fizice și de la 1.569 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

■ •


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexanr.,7 la hotărârea nr.       / tx

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR GESTIONATE DE DIRECȚIA URBANISM

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism

SUPRAFAȚA

TAXA (lei)

a) până la 150 m2, inclusiv

8

b) între 151 - 250 m2, inclusiv

9

c) între 251 - 500 m2, inclusiv

11

d) între 501 - 750 m2, inclusiv

14

e) între 751 - 1.000 m2, inclusiv

16

f) peste 1.000 m2

16 + 0,01 lei/m2

pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

 • B. Taxe pentru eliberarea avizelor, a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a autorizațiilor pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/sau privat

 • (1) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului inițial.

 • (2) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului este de 17 lei.

 • (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

 • (4) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la pct. (3) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

 • (5) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.

 • (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

 • (7) a) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare este de 17 lei/m2.

 • b) în termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.

 • (8) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

la hotărârea nr.

 • (9) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote, ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

 • (10) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 10 lei/m2.

 • (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 15 lei pentru fiecare racord.

 • (12) Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosință a domeniului public și/sau privat al municipiului Constanța pentru lucrări de reparații (avarii) la rețelele de utilități și branșament/racord este de 25 lei/zi.

 • (13) Vor fi scutiți de taxa locală agenții economici și persoanele fizice care solicită intervenția în domeniul public și/sau privat pentru lucrări de investiții pe trasee noi.

 • (14) Responsabilitatea verificării achitării taxei revine Direcției Urbanism.

 • (15) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Urbanism și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • (16) Mod de aplicare. Pentru taxele prevăzute la punctele (3) și (4) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația de construire și se plătește înainte de emiterea acesteia;

 • b) pentru taxa prevăzută la pct. (3) și (4), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;

 • d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

 • e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

 • (17) Regularizarea taxei pentru autorizația de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție, valoare care nu poate fi mai mică decât cea determinată conform anexei privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost terminată lucrarea.

 • (18) Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea

  ROMÂNIA

  , W? g. 1Ilr,rTlll .JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziții ale primarului municipiului Constanța, care cuprind specialiști în domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu cât și din cadrul instituțiilor de specialitate care sunt special împuterniciți de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberării avizului menționat, o copie a documentului de plată.

 • (19) Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentație a fost supusă analizei comisiei de resort în baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de urbanism.

 • (20) Pentru obținerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune:

 • -  cerere;

 • - copie certificat de urbanism;

 • - documentația anexă;

 • - dovada achitării taxelor (chitanța/ordin de plată)

 • (21) Modelul declarației pentru regularizarea taxei autorizației de construire la terminarea lucrărilor:

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)______________________________________________cu domiciliul în

Constanța, str.____________________________rog aprobarea eliberării procesului verbal

de recepție la terminarea lucrărilor/ parțială pentru lucrările executate în Constanța, str.________________________________________, nr. _______________, conform autorizației de

construcție nr.______________din data de_______________pentru următoarele lucrări

executate (până în acest stadiu) : ______________________________________________

lucrări rămase de executat: _______________________________________________________

lucrările au fost terminate la data de__________________________________________________.

Declar pe proprie răspundere în cunoștința prevederilor legale în vigoare că valoarea lucrărilor rezultate (în acest stadiu) a fost de_________________________lei, din

care pentru spațiul comercial (sediul de firmă) valoarea a fost de__________________lei.

Mi s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară cu privire la necesitatea declarării valorii reale a construcției executate.

Data:                                                   Semnătura,

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ohstan^ ROMÂNIA

}     JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALC. Taxa de emitere a avizului de oportunitate
 • (1)  Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor art. 484 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe necesitatea asigurării unor reglementări urbanistice unitare la nivelul municipiului Constanța.

 • (2) Taxa de emitere a avizului de oportunitate este datorată de către persoanele fizice și juridice care solicită emiterea unui aviz de oportunitate în vederea elaborării unui plan urbanistic zonal (PUZ) în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

 • (3) Sumele obținute din această taxă vor fi utililizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului înființată conform HCL nr. 283/2016, inclusiv remunerarea membrilor externi ai acesteia. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, vor fi folosite în anul următor cu aceeași destinație.

 • (4) Cuantumul taxei este de:

 • a) 500 lei pentru solicitările care vizează o suprafață studiată de până la 1.000 mp, inclusiv;

 • b) 500 lei plus 0,1 lei/mp pentru fiecare mp care depășește 1.000 mp, pentru solicitările care vizează o suprafață studiată de peste 1.000 mp.

 • (5) Sunt scutite de la plata taxei de emitere a avizului de oportunitate următoarele categorii de contribuabili:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu character umanitar, social și cultural.

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție social pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

 • (6) Scutirea se acordă persoanelor îndreptățite, pe baza documentelor justificative depuse odată cu cererea de eliberare a avizului de oportunitate și care atestă încadrarea acestora într-una din categoriile susmenționate.

 • (7) Responsabilitatea verificării achitării taxei revine Direcței Urbanism.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
An

la hotărârea nr..

 • (8) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ȘI AVIZELOR GESTIONATE DE DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU

Art. 1 (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală este de 9 lei.

 • (2) Documentația se depune la Biroul nr. 1 - Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C -incinta City Park Mall.

 • (3) Acte necesare:

 • - cerere tip;

 • - act de proprietate -copie;

 • - plan de situație întocmit de către o persoană fizică/juridică autorizată de către ANCPI/OCPI să execute lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, plan care va conține un tabel cu coordonate stereo 70, întocmit pe suport analogic și digital (C.D.- extensie .dxf);

 • - istoric de rol fiscal în cazul actelor de proprietate mai vechi de anul 1990.

Art. 2 (1) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător:

 • - pentru produsele vegetale:

 • a) suprafață până la 1 ha, inclusiv este de 15 lei;

 • b) suprafață de la 1 - 5 ha, inclusiv este de 33 lei;

 • c) suprafață de la 5 - 10 ha, inclusiv este de 50 lei;

 • d) suprafață peste 10 ha este de 63 lei.

 • - pentru produse animaliere, apicole este de 63 lei.

 • (2) Documentația se depune la Biroul nr. 2 - Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C -incinta City Park Mall.

 • (3) Acte necesare:

 • - cerere tip;

 • - atestatul de producător anterior în original și actul de proprietate prin care dovedește că deține în proprietate o suprafață de teren arabil;

 • - carnet de sănătate pentru animale, păsări și colonii de albine;

 • - adeverință din care să reiasă că primește o cotă parte din produse, de la asociația agricolă unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de certificat de producător;

 • - actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmează a fi trecute pe certificatul de producător, în copie.

 • (4) Contravaloarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol în cuantum de 23,80 lei va fi suportată de solicitantul atestatului de producător.

Art. 3 Taxa privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului proprietatea municipiului Constanța conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările ulterioare:

 • a) persoane fizice

 • 1. Pentru suprafețe de la 1 - 500 mp, inclusiv este de 52 lei;

 • 2. Pentru suprafețe de la 501 - 1000 mp, inclusiv este de 104 lei;


ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA

 • 3. Pentru suprafețe peste 1.000 mp este de 155 lei.

 • b) persoane juridice

1. Pentru suprafețe de la 1 - 500 mp, inclusiv este de 73 lei;

2- Pentru suprafețe de la 501 - 1000 mp, inclusiv este de 145 lei;

3. Pentru suprafețe peste 1.000 mp este de 218 lei.

Art. 4 Taxa prevăzută la art. 3, ca taxă specială, în cuantumul precizat, este motivată de prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare republicată, cu modificările ulterioare, unde la art. 41 alin. (8) privind prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se menționează că, în cazul proprietății private, în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va elibera o adeverință de către autoritatea administrației publice locale care să ateste apartenența terenului la domeniul privat/public al unității administrativ-teritoriale. Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru verificarea documentației depuse de către solicitant și emiterea acordului privind întabularea dreptului de proprietate al municipiului Constanța pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța.

Art. 5 Taxele prevăzute la art. 1 și art. 3 se calculează de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Cadastru.

Art. 6 Taxa/contravaloarea atestatului de producător/carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, prevăzute la art. 2, se calculează de către Biroul Registru Agricol din cadrul Direcției Patrimoniu și Cadastru și se achită anticipat eliberării atestatului de producător/carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Art. 7 Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute în prezenta anexă revine Direcției Patrimoniu și Cadastru și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.


C O N T R A S iz M N E AZ Ă SECRETAR, MARCELA ENACtIE

TAXE GESTIONATE DE DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

Art.l (1) Taxa pentru eliberarea avizului program de funcționare pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață care nu se regăsesc în CAEN - Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - alte activități recreative și distractive, se stabilește în sumă de 107 lei.

 • (2) Prin excepție de la alin.(l), pentru unitățile din Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, ce desfășoară activități ce se regăsesc în CAEN - Rev 2 codul 4711 și grupa 472, cu excepția codului 4726, taxa pentru eliberarea avizului program de funcționare se stabilește în suma de 8.477 lei.

 • (3) Avizul program de funcționare se vizează anual, taxa aplicată având cuantumul conform alin.(l) și (2).

Art.2 Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare instituită conform art.486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru activități desfășurate în zone publice sau cu acces public, se stabilește, după cum urmează:

 • a)  pentru orașul Constanța, indiferent de tipul de activitate desfășurată în zone publice sau cu acces public, în sumă de 213 lei;

 • b)  pentru Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță în sumă de 213 lei, pentru activitățile desfășurate în zone publice, cu excepția următoarelor activități, pentru care taxa este de 1.060 lei:

 • -  activitate de închiriere echipament sportiv

 • - evenimente de tipul târgurilor, festivalurilor, etc., altele decât cele non-profit, cu desfășurare de activități comerciale și/sau de alimentație publică

 • c) pentru Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță în sumă de 213 lei, pentru activitățile desfășurate în zone private cu acces public, cu excepția următoarelor activități, pentru care taxa este de 8.477 lei:

 • -  activitate de închiriere echipament sportiv

 • - evenimente de tipul târgurilor, festivalurilor, etc., altele decât cele non-profit, cu desfășurare de activități comerciale și/sau de alimentație publică

 • - spectacole de circ

 • - activități de producere și/sau comercializare stradală de produse alimentare din utilaje specializate

Art.3 (1) Taxa autorizație de funcționare pentru desfășurarea unor activități ce se regăsesc în CAEN - Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - alte activități recreative și distractive, se stabilește astfel:

a) pentru unități ce se regăsesc în grupa 561 - Restaurante care funcționează zilnic până în ora Ol00 se stabilește în sumă de:

 • - pentru unități cu suprafața mai mică de 100 mp,inclusiv.......................1.060 lei

 • - pentru unități cu suprafața mai mare de 100 mp și mai mică de 500 mp,

inclusiv.............................................................................................2.650 lei

 • - pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp,..........................................5.298 leiAnt

la hotărârea nr. / .OK/

 • b) pentru unități ce se regăsesc în grupa 561 - Restaurante care funcționează peste ora Ol00 se stabilește în sumă de:

 • - pentru unități cu suprafața mai mică de 500 mp, inclusiv......................3.710 lei

 • - pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp,.........................................7.418 lei

 • c) pentru unități ce se regăsesc în grupa 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, care funcționează zilnic până în ora 01°° se stabilește în sumă de:

 • - pentru unități cu suprafața mai mică de 100 mp,inclusiv.......................1.060 lei

 • - pentru unități cu suprafața mai mare de 100 mp și mai mică de 500 mp,

inclusiv......................................................................................2.650 lei

 • - pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp,.........................................5.298 lei

 • d) pentru unități ce se regăsesc în grupa 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, care funcționează peste ora Ol00 se stabilește în sumă:

 • - pentru unități cu suprafața mai mică de 500 mp, inclusiv......................3.710 lei

 • - pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp,..........................................7.418 lei

 • e) pentru unități ce se regăsesc în grupa 561 - Restaurante care funcționează în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, se stabilește în sumă de:

 • - pentru unități cu suprafață mai mică de 500 mp, inclusiv......................3.710 lei

 • - pentru unități cu suprafață mai mare de 500 mp.................................7.418 lei

 • f) pentru unități ce se regăsesc în grupa 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor tip care funcționează în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță se stabilește în sumă de:

 • - pentru unități cu suprafață mai mică de 500 mp, inclusiv......................3.710 lei

 • - pentru unități cu suprafață mai mare de 500 mp.................................7.418 lei

 • g) pentru unități ce se regăsesc în grupa 932 - Alte activități recreative și distractive, se stabilește în sumă de:

  - pentru unități cu suprafața mai mică de 100 mp, inclusiv............

  mică

  .1.060 lei de 200

  .2.120 lei

  mp,

  - pentru inclusiv...

  unități

  cu

  suprafața

  mai

  mare

  de

  100

  mp și

  mai

  - pentru

  unități

  cu

  suprafața

  mai

  mare

  de

  200

  mp și

  mai

  mică

  de 300

  mp,

  inclusiv...,

  3.179 lei

  - pentru

  unități

  cu

  suprafața

  mai

  mare

  de

  300

  mp și

  mai

  mică

  de 500

  mp,

4.239 lei

7.418 lei

inclusiv............................................................

- pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp,

(2) Vizarea autorizației de funcționare se efectuează anual, taxa aplicată având același cuantum.

Art.4 (1) Pentru structurile turistice - „complex hotelier" se stabilesc următoarele taxe:

 • a) taxa pentru aviz program funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru structurile turistice, tip complex hotelier care dețin și funcțiuni conexe de comerț și prestări servicii, precum centru SPA, magazin, salon de înfrumusețare, 2


ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa n£. 9 la hotărârea nr.                /

farmacie, ș.a. și care nu se regăsesc în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, este cea prevăzută la art.l, alin. (1) și se încasează pentru întreaga structură.

 • b)  taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației de funcționare privind desfășurarea activităților de alimentație publică desfășurate în cadrul complexurilor hoteliere care dețin și unități de alimentație publică, indiferent de tipul, numărul sau specificul acestora - cu excepția barurilor de pe plajă (beach-baruri), și care se regăsesc în CAEN - Rev 2 grupele 561 - Restaurante și/sau 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, cuantumul este de:

 • - pentru unități cu suprafață totală mai mică de 100 mp, inclusiv.............1.060 lei

 • - pentru unități cu suprafața totală mai mare de 100 mp și mai mică de 250 mp,

inclusiv.............................................................................................2.120 lei

 • - pentru unități cu suprafața totală mai mare de 250 mp și mai mică de 500 mp,

inclusiv.............................................................................................4.239 lei

 • - pentru unități cu suprafață totală mai mare de 500 mp.........................8.477 lei

 • * suprafață totală - suprafețele însumate ale unităților de alimentație publică din cadrul complexului hotelier

 • c) taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației de funcționare pentru activități ce se regăsesc în grupa 932 - Alte activități recreative și distractive, este cea prevăzută la art.3, alin.(l), lit.g și se încasează în funcție de suprafața totală pentru desfășurarea activităților prevăzute în această grupă.

 • * suprafață totală - suprafețele însumate ale unităților de desfășurare a activităților recreative și distractive din cadrul complexului hotelier

(2) Prin sintagma "complex hotelier" se înțelege structura definită la paragraful (4) al Cap. V din Anexa nr. 5 a prezentei hotărâri, respectiv:

" un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcțiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt exploatate de același operator economic;

 • b) activitățile realizate sunt cuprinse într-o singură evidență contabilă;

 • c) sunt amplasate în perimetrul aceleiași unități de cazare."

 • * Pe autorizația de funcționare se va menționa orarul de funcționare pentru fiecare unitate din cadrul complexului hotelier.

Art.5 (1) Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice aparținând municipiului Constanța

taxa lei/m2/zi

Nr. crt.

ACTIVITATEA

ZONA A*

ZONA B**

1.

Comercializare carte, presă, bilete și legitimații de călătorie pentru transportul public în comun

1,59

1,07

2.

Realizare și comercializare tablouri, caricaturi, sculpturi și alte forme de creație artistică

2,66

2,12

3.

Comercializare flori

3,71

3,18

4.

Comercializare legume-fructe

5,84

4,77

5.

Comercializare obiecte religioase

1,59

1,07

6.

Comercializare mărțișoare, felicitări, și alte produse specifice sărbătorilor tradiționale

1,59

1,07

7.

închiriere echipament sportiv: biciclete, karturi

19,08

19,08

8.

Comercializare produse de artizanat, hand made, suveniruri, uz casnic; prestări servicii: fotografiere, observații astronomice, statuie umană

4,77

4,25

9.

Amplasare tonetă pentru comercializare înghețată, utilaje specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea și comercializarea de produse specifice alimentare.

21,19

10,60

10.

Comercializare loz în plic și alte jocuri de noroc

7,95

6,36

11.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

2,66

2,12

12.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică

Mai-Septembrie

1,59

1,07

Restul anului

0,79

0,53

13.

Activități cu caracter social/cultural/sportiv (în cadrul târgurilor, expozițiilor, campaniilor medicale, spectacolelor/festivalurilor, etc. - exclusiv organizare de nunți, botezuri), altele decât cele non-profit

a) fără desfășurare de activități comerciale și de alimentație publică

2,66

1,59

b) cu desfășurare de activități comerciale, exclusiv alimentație publică

3,71

2,66

c) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv alimentație publică

5,30

4,25

d) pentru activități sportive și de recreere (patinoar, echipamente de agrement, etc.)

1,59

14.

Campanii promoționale

4,25     |     3,71

15.

Filmare - cu excepția evenimentelor private (nunți, botezuri, etc.)

a) filmare static - pentru zona Peninsulară, faleză Cazino Constanța

- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

2119,20 lei/zi

- videoclipuri și spoturi cu caracter publicitar

2649 lei/zi

b) filmare static - pentru celelalte zone

- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

1271,52 lei/zi

- videoclipuri și spoturi cu caracter publicitar

1589,40 lei/zi

c) filmare dinamică (în mișcare) - indiferent de lungimea traseului și zonă

- cu întreruperea circulației

2649 lei/zi

- fără întreruperea circulației

1589,40 lei/zi

16.

Colectare deșeuri reciclabile

0,79

0,53

17.

Amplasare echipamente tehnice, instalații, cabine, puncte de racord și/sau distribuție aferente utilităților (apă-canal, electricitate, gaze, comunicații, etc)

2,12

18.

Organizare de șantier în baza autorizației de construire; ocuparea domeniului public cu schelă; împrejmuirea pentru protecția domeniului public aferent clădirilor până la finalizarea reabilitării acestora;

2,12

19.

Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare (neinscriptionat cu afiș publicitar)

5,23

20.

Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare (inscripționat cu afiș publicitar)

4,1821.


Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu vehicule, remorci utilaje destinate lucrărilor de construire

1,07 lei/mp/h


NOTA:

* ZONA A:

Str. Ștefan cel Mare

Zona Gară

Zona Liceul Teoretic Ovidius

Zona Casa de Cultură

Zona Delfinariu

Zona Peninsulară

Zona Portul Tomis

Zona faleză Cazino Constanța

Zona Spitalul Județean

Zona parcuri (Tăbăcărie - inclusiv Pavilionul expozițional și perimetrul acestuia, Gară, Tomis II, Poarta 6, Sala Sporturilor, Casa de Cultură, Arheologic) și limitrof acestora Zonele din jurul piețelor

Bd. Tomis

Bd. Mamaia

Bd. 1 Mai

Șos. Mangaliei

Bd. 1 Decembrie 1918

Bd. Al. Lăpușneanu

Bd. Ferdinand ** ZONA B: zonele neincluse în zona A.

 • (2) Taxele administrate de Serviciul Autorizare Operatori Economici sunt cele stabilite la punctele 1 - 16, iar cele administrate de Serviciul Contracte sunt cele stabilite la punctele 17 - 21 și sunt fixe indiferent de zonă.

Art.6 (1) Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță

taxa lei/mp/zi

Nr.

Crt

ACTIVITATEA

Valoare

Zona A*

Zona B**

1.

Comercializare carte, presă, bilete și legitimații de călătorie pentru transportul public în comun

1,59

1,07

2.

Realizare și comercializare tablouri, caricaturi și alte forme de creație artistică

4,25

3,18

3.

Comercializare produse de artizanat, hand made

12,72

12,72

4.

Comercializare legume - fructe

21,19

21,19

5.

Comercializare baloane de către persoane ce desfășoară activități de entertainment

21,19 lei / persoană/zi

21,19 lei/ persoană/zi

6.

Comercializare cadouri estivale

26,50

26,50

7.

Realizare tatuaje temporare

148,34

148,34

8.

închiriere echipament sportiv: biciclete, karturi

40,27

40,27

9.

Prestări servicii: fotografiere, observații astronomice, statuie umană

5,84

4,77

10

Amplasare tonetă pentru comercializare înghețată, utilaje specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea și comercializarea de produse specifice alimentare

22,26

22,26

11

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

4,25

3,18

12

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică.

Mai-Septembrie

3,18

2,66

Restul anului

1,59

1,33

13.

Activități cu caracter social/cultural/sportiv (în cadrul târgurilor, expozițiilor, campaniilor medicale, spectacolelor/festivalurilor, etc. - exclusiv organizare de nunți, botezuri), altele decât cele non-profit

a) fără desfășurare de activități comerciale și de alimentație publică

2,66

1,59

b) cu desfășurare de activități comerciale, exclusiv alimentație publică

3,71

2,66

c) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv alimentație publică

5,30

4,25

d) pentru activități sportive și de recreere (patinoar, echipamente de agrement, etc.)

1,59

14.

Campanii promoționale

4,25      |      3,71

15.

Filmare - cu excepția evenimentelor private (nunți, botezuri, etc.)

a) filmare static

- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

2331,12 lei/zi

- videoclipurl și spoturi cu caracter publicitar

2860,91 lei/zi

b) filmare dinamică (în mișcare) - indiferent de lungimea traseului

- cu întreruperea circulației

3072,83 lei/zi

- fără întreruperea circulației

2013,24 lei/zi

16.

Colectare deșeuri reciclabile

0,79

0,53

17.

Amplasare echipamente tehnice, instalații, cabine, puncte de racord și/sau distribuție aferente utilităților (apă-canal, electricitate, gaze, comunicații, etc.)

2,12

18.

Organizare de șantier în baza autorizației de construire; ocuparea domeniului public cu schelă; împrejmuirea pentru protecția domeniului public aferent clădirilor până la finalizarea reabilitării acestora;

 • - în perioadele 01 ianuarie - 30 aprilie și 01 octombrie - 31 decembrie

 • - în perioada 01 mai - 30 septembrie

2,12

4,25

19.

Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare (neinscripționate cu afiș publicitar)

5,23

20.

Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare (inscripționate cu afiș publicitar)

4,18

NOTĂ:

* ZONA A

- Sat de Vacanță

 • - zona cuprinsă între hotel Malibu și hotel Alcor

 • - zona Nord, cuprinsă între Camping Turist și limita teritorial - administrativă a Stațiunii Mamaia ** ZONA B

 • - zona cuprinsă între Tabără Nord și Camping Turist, inclusiv

 • - zona mal Lac Siutghiol

(2) Taxele administrate de Serviciul Autorizare Operatori Economici sunt cele stabilite la punctele 1 - 16, iar cele administrate de Serviciul Contracte sunt cele stabilite la punctele 17 - 20 și sunt fixe indiferent de zonă.

Art.7 (1) Sunt scutiți de la plata taxelor prevăzute la art.l, 2, 5 și 6, următoarele categorii:

 • a)    instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • b)    fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • c)    organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și penru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

(2) Sunt scutiți de la plata taxelor prevăzute la art.5, alin.(l), pct.15, respectiv art.6, alin.(l), pct.15, operatorii economici care desfășoară activități ce intră sub incidența O.G. nr.39/14.07.2005 privind cinematografia, actualizată.

Art.8 Obligația de plată a taxelor este anticipată, atât pentru plata integrală, cât și pentru plata în tranșe la termenele scadente.

Art.9 Taxele se achită la casieriile Primăriei Municipiului Constanța și la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte venituri ale Bugetului Local, o copie a documentului de plată anexându-se la documentația existentă la compartimentul de resort.

Art.lO în cazul în care operatorul economic depășește termenul scadent pentru achitarea taxelor, se vor percepe majorări de întârziere calculate până la data efectuării plății inclusiv, prin aplicarea cotei de majorări precizată în actele normative în vigoare.

Art.ll Responsabilitatea calculării, centralizării, verificării, evidențierii, urmăririi, taxelor revine Direcției autorizare și sprijin operatori economici. Responsabilitatea în ceea ce privește controlul operatorilor economici referitor la achitarea taxelor și aplicarea sancțiunilor referitor la articolele sus-menționate revine Direcției Generale Poliția Locală.

Art.12 Operatorii economici care desfășoară activități neautorizate în municipiul Constanța, inclusiv Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, vor fi sancționați în conformitate


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


cu prevederile legale, concomitent cu obligația de a achita contravaloarea taxelor prevăzute în prezenta anexă, conform activităților desfășurate și neautorizate, după caz, în baza documentelor puse la dispoziție de reprezentanții Direcției generală poliția locală.

Art.13 Taxă autorizație sanitară de funcționare este de 22 lei/an.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


TAXE ADMINISTRATE DE DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

CAP. I TAXA AVIZ COLECTARE DEȘEURI INDUSTRIALE RECICLABILE
 • (1) Taxa constituie venit cu destinație specială în conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 și este fundamentată pe necesitatea existenței unui spațiu corespunzător din punct de vedere al protecției mediului înconjurător și al sănătății populației, în vederea strângerii, sortării și depozitării temporare a deșeurilor industriale reciclabile.

 • (2) Taxa este anuală, se achită anticipat eliberării avizului de colectare deșeuri industriale reciclabile și se utilizează pentru activități de dezinsecție-deratizare pe domeniului public/privat al municipiului Constanța.

 • (3) Pentru eliberarea "Avizului de colectare deșeuri industriale reciclabile" se achită o taxă anuală pentru fiecare punct de colectare în funcție de suprafață după cum urmează:

 • •     27 lei/aviz pentru operatorii economici care dețin o suprafață de până la 300 mp, pe punct de lucru;

 • •     35 lei/aviz pentru operatorii economici care dețin o suprafață între 301 mp - 500 mp, pe punct de lucru;

 • •      35 lei/aviz plus 8 lei pentru fiecare 100 mp în plus, pentru operatorii economici care dețin o suprafață mai mare de 501 mp, pe punct de lucru.

 • (4) în vederea eliberării avizului este necesară depunerea următoarelor documente, în copie:

 • •  titlul valabil de deținere a spațiului de colectare;

 • •  planul de încadrare în zonă;

 • •  planul de situație cadastral;

 • •  autorizația de mediu, din care rezultă că spațiul de colectare respectă condițiile de protecție a mediului;

 • •  acordul scris al vecinilor, în formă autentică, în original, conform schiței planului de situație cadastral;

 • •  declarație de transport, model I (mijloace subînchiriate) sau model II (mijloace proprii);

 • •  certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

 • •  certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

 • •  avizul Comisiei de circulație din cadrul Primăriei municipiului Constanța, cu excepția punctelor de colectare care au obținut avizul de colectare deșeuri industriale reciclabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și pentru care nu au intervenit modificări față de condițiile avute în vedere la data avizării

 • •  autorizația de circulație pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local;


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

la hotărârea nr. • (5) Responsabilitatea stabilirii și controlul taxei revine Biroului Siguranță Circulație Urbană și Parcări din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

 • (6) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • (7) Nerespectarea condițiilor prevăzute în Avizul de colectare deșeuri industriale reciclabile atrage anularea avizului.

CERERE

AVIZARE CENTRE DE COLECTARE DEȘEURI

Subsemnatul _________________________________________________, domiciliat în localitatea

, județul

, strada

, nr.

, bloc

, scara

, ap.          , telefon

, posesor al

C.I. (B.I.) seria

, nr.

, eliberat de Politia

, la data

de

,      în

calitate    de

al     societății

,       cu       sediul

în       localitatea

,        la

adresa

,     telefon

_____________________, vă solicit avizarea punctului de colectare al societății menționate situate în municipiul Constanța la adresa ____________________________________________________, cu nr.

de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului _______________________, cod fiscal nr.

—--------------------------------./

La prezenta cerere anexez următoarele copii:

 • •   titlul valabil de deținere a spațiului;

 • •  planul de încadrare în zonă;

 • •   planul de situație cadastral;

 • •   autorizația de mediu, din care rezultă că spațiul de colectare respectă condițiile de protecție a mediului;

 • •   acordul scris al vecinilor, în formă autentică, în original, conform schiței planului de situație cadastral;

 • •  declarație de transport;

 • •  certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

 • •  certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

 • •  avizul Comisiei de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Constanța cu excepția punctelor de colectare care au obținut avizul de colectare deșeuri industrial reciclabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și pentru care nu au intervenit modificări față de condițiile avute în vedere la data avizării

 • •  autorizația de circulație pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local;

La verificarea ce va fi făcută de către inspectorii Primăriei Constanța voi prezenta în original actele mai sus menționate.

îmi asum întreaga răspundere de realitatea datelor specificate mai sus.

Nume, prenume, semnătura și ștampila


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 10 la hotărârea nr. /A $ /

MODEL I

Domnule Primar,

Subsemnatul _________________________________________, administrator al

S. C._______________________________________________________________________________________________ S. R. L.,

referitor la punctul de lucru situat în Constanța, str.______________________________

__________________________, nr.______, declar pe propria răspundere următoarele:

 • • transportul materialelor ce urmează a fi colectate, se va realiza cu mijloace de transport închiriate de la terți, cu autorizația de folosire a tramei stradale valabile, pentru că societatea nu dispune de asemenea mijloace;

 • • toate operațiunile (descărcare, încărcare, primire, depozitare și dezmembrare) vor fi realizate numai pe spațiul (terenul) proprietate (închiriat), fără ocuparea domeniului public;

 • • toate operațiunile (descărcare, încărcare, primire, depozitare și dezmembrare) vor fi realizate numai în programul orar aprobat.

DATA                                      SEMNĂTURA

MODEL II

Domnule Primar,

Subsemnatul _________________________________________, administrator al S.C.

_____________________________________________________________________________ S.R.L., referitor la punctul de lucru situat în Constanța, str._____________________________

__________________________, nr.______, declar pe propria răspundere următoarele:

 • • transportul materialelor ce urmează a fi colectate, se va realiza cu mijloace de transport proprii, cu autorizația de folosire a tramei stradale, valabilă în ziua transportului;

 • • toate operațiunile (descărcare, încărcare, primire, depozitare și dezmembrare) vor fi realizate numai pe spațiul (terenul) proprietate (închiriat), fără ocuparea domeniului public;

 • • toate operațiunile (descărcare, încărcare, primire, depozitare și dezmembrare) vor fi realizate numai în programul orar aprobat.

DATA                                  SEMNĂTURA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


CAP. II TAXA REZERVARE LOC PARCARE
 • (1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și are în vedere utilzarea spațiilor cu destinația de parcare, situate pe domeniul public al municipiului Constanța.

 • (2) Beneficiar al autorizației de rezervare loc parcare poate fi persoana fizică sau juridică cu domiciliul/reședința, sediu/punct de lucru, care deține în proprietate sau cu orice titlu un drept de folosință asupra unui imobil aflat pe raza municipiului Constanța și are în proprietate sau deține cu titlu valabil un autovehicul cu masa totală maximă autorizată de până la 2.4 t (contract de leasing, contract de închiriere, contract de comodat etc);

 • (3) Condițiile de acordare, perioada de acces, precum și documentele necesare pentru obținerea autorizației de rezervare loc parcare, sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța.

(4) Cuantumul taxei rezervare loc parcare este:

Persoane juridice

Lei/lună

Lei/an

Autoturisme

150

900

Autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 2,4 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor

300

1.800

Persoane fizice

Autoturisme

-

200

 • (5) Taxa este anuală și se achită până la data de 31 martie.

 • (6) Pentru neplata la termenul scadent, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

 • (7) în cazul contribuabililor care solicită obținerea unei autorizații pentru rezervare loc parcare, taxa se achită integral, odată cu depunerea documentației aferente, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța. Posesorii autorizațiilor de rezervare loc parcare anulate în urma lucrărilor de sistematizare, de utilitate publică, vor datora contravaloarea taxei până în momentul anulării acesteia, conform prevederilor regulamentului în vigoare, urmând a se restitui proporțional cu perioada din autorizație rămasă neutilizată.

 • (8) Neachitarea taxei până la 31 martie, conduce la anularea rezervării, dacă sunt depuse cereri pentru parcarea respectivă, și redistribuirea locului de parcare, cu aplicarea prevederilor art. 2.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


 • (9) Responsabilitatea încasării revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • (10) Programul de primire a cererilor și eliberarea autorizațiilor pentru rezervare loc parcare vor fi înaintate Biroului Siguranța Circulației Urbane și Parcări din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice, cu sediul în str. Ștefan Mihăileanu nr.10, respectiv Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Mall- Sky Level, zilnic între orele 08.30-16.30 de luni până vineri și joi 08.30 - 18.30.

 • (11) Autorizația pentru rezervarea locului de parcare se reînnoiește automat pentru anul următor în situația în care solicitantul nu renunță expres la aceasta până la data de 15 decembrie a anului în curs și are achitată taxa pentru anul curent.

 • (12) Sunt scutite de la plata taxei următoarele persoane fizice sau juridice:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) autovehiculele aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanță, intervenții, gaze, precum și autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare în baza însemnelor distinctive de înmatriculare sau Inscripționare;

 • d) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau Ministerul Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • e) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni ca caracter umanitar, social și cultural;

 • f) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

CAP. III TAXA DE CONCESIONARE LOCURI DE VECI
 • (1) Taxa de concesionare locuri de veci este instituită ca taxă locală, fiind utilizată pentru asigurarea întreținerii și modernizării cimitirelor situate în municipiul Constanța. Taxa urmează a fi achitată de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci.

 • (2) Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferențiat pe categorii de cimitire și durata de concesionare, astfel:

Lei/mp

CIMITIRUL

CATEGORIA

DURATA DE CONCESIONARE

7 ani

25 ani

49 ani

Central Municipal

I

36

123

244


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Viile Noi Constantin Predescu Anadalchioi Palazu Mare

II

28

91

181

 • (3) Sunt scutite de la plata taxei următoarele persoane fizice:

 • • veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • • persoanele fizice prevăzute la art. 1 Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) Responsabilitatea stabilirii taxei revine Serviciului Gestionare Cimitire din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

 • (5) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • (6) Sumele achitate cu titlu de taxă de concesionare locuri de veci se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceiași destinație.

CAP. IV TAXA ÎNTREȚINERE CIMITIRE/LOC DE VECI
 • (1) Taxa întreținere cimitire/loc de veci constituie venit cu destinație specială și este fundamentată de necesitatea întreținerii și menținerii curățeniei în următoarele cimitire de pe raza municipiului Constanța: Anadalchioi, Central, Constantin Predescu, Palazu Mare, Viile Noi. Taxa întreținere cimitire/loc de veci se utilizează pentru activitatea de întreținere și curățenie a cimitirelor din municipiul Constanța.

 • (2) Taxa este de 5 lei/mp/an.

 • (3) Termenul de achitare al acestei taxe este 31 martie. Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 1% calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

 • (4) Sunt scutite de la plata taxei următoarele persoane fizice:

 • • veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • • persoanele fizice prevăzute la art. 1 Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • • persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 10

• persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții leali ai minorilor cu handicap rav sau acentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

 • (5) Responsabilitatea încasării taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

CAP. V TAXA AVIZ CONSTRUCȚIE FUNERARA
 • (1) Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Gestionare Cimitire.

 • (2) Taxa este de 15 lei.

 • (3) Avizul de construcție funerară va fi eliberat de către Serviciului Gestionare Cimitire din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

 • (4) Lucrările se vor efectua numai după obținerea avizului de construire, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • (5) Sunt scutite de la plata taxei următoarele persoane fizice:

 • • veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • • persoanele fizice prevăzute la art. 1 Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • • persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare.

 • • persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții leali ai minorilor cu handicap rav sau acentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

 • (6) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • (7) Documentația va fi înaintată reprezentantului Serviciului Gestionare Cimitire din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice la sediul din str. Bărăganului nr. 2-4, str. Baba Novac nr. 194.

CAP. VI TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII

Sunt fundamentate de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor și eliberarea certificatelor de înregistrare, astfel:


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


 • A. Taxă pentru „înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării" este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este stabilită în funcție de tonaj, astfel:

 • - 23 lei pentru vehicule cu masa'autorizată până la 750 kg.;                          '

 • - 46 lei pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750-3500 kg.;

 • - 91 lei pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg.

Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

 • B. Taxa „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării" este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este de 49 lei.

Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice cu sediul Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Mall - Sky Level, o cerere tip, conform modelului, conform model lit. „E" din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conținutul acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare conform modelului prevăzut la lit. „D" din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Management Drumuri și Transport Public.

Programul de primire a cererilor și eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 08.30 - 16.30 de luni până vineri și joi 08.30 - 18.30 Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Mall - Sky Level.

Proprietarii vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării sunt obligați să respecte prevederile art. 2, 3, 5, 8, 9, 12 și 14 din Regulamentul privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării aprobat prin H.C.L. nr. 509/2003.

 • C. Faptele care constituie contravenție se vor sancționa conform prevederilor H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, modificată prin H.C.L. nr. 451/2006.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


la hotărârea nr.

 • D. Modelul certificatului de înregistrare vehicule pentru care nu există obligația înmatriculării

  1

  România

  Certificat de înregistrare

  Emitent PRIMlftiAMUNICIPIULUT CONSTANȚA Eliberat la

  Primar

  DECEBALFÂGĂDĂU

  Semnătura si ștampila

  4

  Titular certificat de înregistrare/

  Adresa

  Numărul de înregistrare


  6

  Data înregistrării

  Certificate de înregistrare nr.

  7

  Serie șasiu

  Deținător /

  Adresa

  Posesor al C.Î,B.I(C.I) seria .....flr. ......eliberai de

  ........................Telefon..................

  8

  Categoria / marca/tipul

  9

  Sena VL Nr.............................

  10

  Masa

  Categoria

  11

  Numărul de locuri

  Marca

  12

  Cilindreea motorului

  Varianta

  13

  Culoare

  Primar

  DECEBALFĂG.1D.ÂU

  14

  Seria cărții de identitate

  15

  Anul fabricației

  16

  Observații

  Dala distribuirii............................

  17

  Restricții:

  Distribuitor

  Primitor

  Seria VL nr.......................


.   ; J ROMÂNIA I 'r.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTEA

Ar Pe Înregistrare


fcERtfrl,

NUMĂR ÎNREGISTRARE CT 0001


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1

la hotărârea nr.        /

 • E. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și lista care se anexează la aceasta cu datele minime ce aparțin vehiculelor cărora se solicită eliberarea certificatului de înregistrare.

CERERE

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII

Su bsem natul        _______________________________________________________,

domiciliat în __________________________________, str. _______________________________________ nr.

______________bl.___________, ap._______, telefon____________________, posesor al C.I. (B.I.) seria________

nr.________________, eliberat de către__________________________________________, la data de

__________________, reprezentant al S.C.____________________________________, cu sediul în __________________________, str.___________________________________________________, nr. _______________, bl._________, a p.________C F______________

telefon ______________________, solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista

anexată.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 • 1)   copie după actul de proprietate-al vehiculului;

 • 2)   copie după cartea de identitate a vehiculului, după certificatul de omologare eliberat de R.A.R. sau notă eliberată de către R.A.R. privind omologarea;

 • 3)   copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la registrul comerțului (persoană juridică);

 • 4)   dovada achitării impozitului la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

 • 5)   copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare;

 • 6)   copie a dovezii de plată a contravalorii certificatului de înregistrare;

 • 7)   copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuțelor cu numere de înregistrare;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

DATA____________ SEMNĂTURĂ

Data_________

(ștampilă)


Listă

cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

Nr. crt.

Tipul de vehicul (marca -categoria)

Serie motor/serie șasiu

Serie și număr act proprietate

1

2

3

4

Semnătura

CONSTA/vr^j

t. w? 4 ROMÂNIA

EJffl JUDEȚUL CONSTANȚA Tr" MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

CAP. VII TAXĂ PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE ȘI A AVIZULUI DE TRASEU

Este fundamentată de necesitatea întreținerii arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se datorează de către persoanelor fizice și juridice (operatori de transport) care execută serviciul public de transport de călători local, județean, interjudețean și internațional, precum și celor care execută serviciul special de transport de călători, pe trama stradală a Municipiului Constanța astfel:

 • A. Taxa eliberare „aviz pentru cap de linie și aviz de traseu" este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători și se aplică persoanelor juridice și fizice (operatorilor de transport) și este de 236 lei/aviz;

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

Dacă solicitantul înregistrează debite către bugetul local la data eliberării avizului, acesta își va pierde de drept valabilitatea la data la care titularul avizului încalcă termenii conveniți pentru acoperirea debitelor restante la bugetul local.

 • B. Condițiile care, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2) din H.C.L. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

 • - Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

 • - Oprirea autovehiculelor pentru urcarea și coborârea călătorilor se va realiza numai în stațiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condițiile mai sus menționate atrage anularea acestuia și sancționarea conform prevederilor legale.

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanța.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Pentru eliberarea „avizului cap de linie și avizului de traseu" solicitantul va înainta Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice - incinta City Mall - Sky Level următoarele documente:

 • -    Cerere tip;

 • -    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

 • -    Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

 • -    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

 • -    Copie după licența de traseu (numai pentru cei care solicită aviz cap de linie);

 • -    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Plan situație traseu solicitat;

Dovada achitării contravalorii avizului de traseu sau avizului cap de linie.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „avizului pentru cap de linie și aviz de traseu" solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. „E" lit. „a" și „b" din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Programul de primire a cererilor și eliberare a „avizelor" este zilnic între orele 8.3016.30 de luni până vineri și joi între orele 8.30-18.30, incinta din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Mall - Sky Level.

 • C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 523 lei la 1.046 lei în cazul persoanelor fizice și de la 1.256 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice executarea serviciului public de transport județean, interjudețean sau internațional de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța fără deținerea avizului cap de traseu/ linie sau a avizului puncte de îmbarcare/debarcare valabil la data efectuării transportului.

Contravenția prevăzută la alin. C din prezentul capitol se sancționează de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Faptele care constituie contravenție se vor sancționa potrivit prevederilor H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

 • D. Se exceptează de ia plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu:

 • a) vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

 • b) vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

 • c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

 • d) vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) autovehiculele care aparțin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța,

 • f) autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre „Valu lui Traian"; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu.)


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

 • E. Model avize

 • a), aviz pentru cap linie:ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE


A\IZ PENTRU CAP DE LINIE


Prezentul aviz se eliberează___________________________________________________pe baza

documentației înregistrată cu nr.________________pentru capul de

linie______________________________________________________________________________în care vor avea

acces autovehiculele cu numere de înmatriculare_____________________


Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

 • 1.  transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

 • 2.  Staționarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul

aviz;                                                                  o

 • 3.  Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va

realiza numai pe traseul_______________________________________________


 • 4. Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea / debarcarea călătorilor numai în următoarele stații: ._____________________________________________________________


Prezentul aviz este valabil în perioada__________________________________________

Nerespectarea condițiilor menționate atrage nulitatea de drept a prezentului aviz și se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de___________________lei cu chitanța nr.

________________________, conform H.C.L.M. nr.________/____________

PRIMAR

DIRECTOR

L.S.


Seria_________nr.__________________

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.

la hotărârea nr. t 9 • b). aviz de traseu


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

AVIZ TRASEU

Prezentul aviz se eliberează___________________________________________________pe baza

documentației înregistrată cu nr._________________pentru traseul_____________________________

__________________________________________________________pe care vor avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare______________________________________________

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

 •  Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

 •  Staționarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

 •  Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va

realiza numai pe traseul________________________________________________________________

Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în următoarele stații:________________________________________________________________________________

_________,_______________________________________________________________________________. Prezentul aviz este valabil în perioada

Nerespectarea condițiilor menționate atrage anularea prezentului aviz și se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de___________________lei cu chitanța nr.

_________________________, conform H.C.L.M. nr.________/

PRIMAR                                            DIRECTOR,

L.S.

Seria__________nr.

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepsește în conformitate cu

legislația în vigoare.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

 • F. Model cereri:

 • a) cerere pentru eliberare aviz traseu;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE TRASEU

Subsemnatul______________________________________________, domiciliat în

________________________________________, str.___________________________________________, nr._________________bl._____________ ,ap._______, telefon___________________,posesor al C.I. (B.I.) seria_____nr._________________,eliberat de

către_________________________________ , la data de______________, reprezentant al

S.C.________________________________________, cu sediul în___________________,

str._________________________________, nr.____________, bl.________, ap.          CF_______________, telefon

_____________________, solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de călători pe traseul :______________

îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații:

Transportul va fi executat începând cu ora.........., până la ora...............

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei, in copie , următoarele documente:

 • 1) Licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original și copie;

 • 2) Copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original și copie;

 • 3) Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

 • 4) Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului în original și copie;

 • 5) Plan situație traseu solicitat pe care se vor nominaliza distinct capetele de traseu și toate stațiile ;

 • 6) Copie contract de leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

 • 7) Copie aviz traseu detinut anterior.

Documentele vor fi înaintate într-un dosar de încopciat.

SEMNĂTURA


DATA_________


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 1

la hotărârea nr. li js / • b) cerere pentru eliberare aviz cap de linie;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE

Subsemnatul________________._________________________________, domiciliat în

_________________________________________, str.____________________________________________, nr._________________bl._________ ,ap._______, telefon __________________,posesor al C.I. (B.I.) seria_____nr._________________,eliberat de

către____________________________________, la data de______________, reprezentant al

S.C.__________________________________________, cu sediul în____________________,

str._________________________________, nr.____________, bl._______, ap._________CF_______________, telefon

_____________________, solicit eliberarea avizului de cap traseu / linie pentru executarea transportului public județean, interj udețean, internațional de călători în capul de linie dispus în locația_________________. Deplasarea se va realiza pe

traseul:__________________________________________________________________._____________________._____________________.____________________________

îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse astfel:

_______________________________________________________________________ Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

4

Anexez prezentei, in copie , următoarele documente:

 • 1) Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

 • 2) Copie conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare autovehicul;

 • 3) Copie licență de traseu si caiet de sarcini;

 • 4) Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

 • 5) Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

 • 6) Plan situație traseu si cap linie solicitat;

 • 7) Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

 • 8)  Copie contract folosire (acces) cap linie încheiat cu deținătorul autogării;

 • 9)  Copie aviz cap linie deținut anterior.

Documentele se prezintă în original, iar copiile într-un dosar pentru încopciere.

DATA_________ SEMNĂTURA


jj/îî JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


CAP. VIII TAXA ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT ȘI A COPIEI CONFORME A AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor juridice, persoanelor fizice sau asociațiilor familiale autorizate să presteze în mod independent următoarele servicii de transport public:

 • a) de persoane efectuat cu troleibuze;

 • b) de persoane efectuat cu tramvaie;

 • A. Taxa „de eliberare, modificare, prelungire și vizare a autorizației de transport" este, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Constanța nr.

82 din 27.02.2008 prind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța, și este în valoare de 200 lei/an.

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituite în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanța.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Pentru eliberarea „autorizației de transport" solicitantul va depune, la Serviciul Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice o cerere tip la care va anexa următoarele documente:

 • a) copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de oficiu) registrului comerțului;

 • b) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

 • c) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • d) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

 • e) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

 • f) declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;

 • g) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;


'< A ROMÂNIA

Fim JUDEȚUL CONSTANȚA


;     MUNICIPIUL CONSTANȚA

....... CONSILIUL LOCAL

 • h) copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de transport" solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Management Drumuri și Transport Public o autorizație conform model alin. (D) din prezentul capitol.

începând cu anul al II-lea de valabilitate a autorizației în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 82/2008, Primăria Municipiului Constanța percepe un tarif anual de monitorizare a autorizației egal cu valoare tarifului pentru acordare acesteia.

Programul de primire a cererilor și eliberare este zilnic între orele 8.30-16.30 de luni până vineri și joi 8.30-18.30 în locația din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Mall - Sky Level.

B. Taxa de eliberare a „copiei conforme a autorizației de transport" este în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local Municipal Constanța nr. 374 din 23.07.2009 prind modificarea H.C.L. nr. 82 din 27.02.2008 privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța și este în valoare de 200 lei/copie conformă.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Pentru obținerea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța, operatorul de transport rutier trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde:

 • a) cererea tip - conform model alin. (C) punctul. 4);

 • b) în original și copie certificatul de înmatriculare și cartea de identitate ale autovehiculului pentru care se solicită eliberarea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța;

 • c) în original și copie contractul de leasing în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • d) copie a „autorizației de transport"

Modelul „copiei conforme a autorizației de transport" în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța este conform alin. (E) din prezentul capitol.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

la hotărârea nr. • C. Modele cereri:

1). cerere pentru acordarea autorizației de transport:

CERERE

pentru acordarea autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul...................................................................................(nume și prenume), în calitate

de..................................................................(persoană desemnată etc.) la

.....................................................................(denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara......................................, localitatea

.................................., str...........................................nr......, bl......, sc......, et....., ap. ..., sectorul/județul.......................i................., telefon................................, fax...................., având

CUI/CIF/ etc......................................., cont..........................................., deschis la Banca

.................................................................................., Sucursala......................................................., vă solicit acordarea autorizației pentru

......................................................(se menționează serviciul de transport public local) Data........................ Numele și prenumele

Semnătura și ștampila


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


CERERE

pentru modificarea autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul..................................................................................(nume și prenume), în calitate

de..............................(persoană desemnată etc.) la


......................................................................(denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara..............................................., localitatea......................

................................., str..............................................................nr......, bl......, sc......, et....., ap......., sectorul/județul............................................, telefon......................., fax.......................

având CUI............................................vă solicit modificarea Autorizației nr......din .... și a

copiilor conforme ale acesteia, acordată.....'..........(denumirea titularului de autorizație)

Data................. Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

3). cerere pentru prelungirea autorizației de transport:

CERERE

pentru prelungirea autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul...........................................................................(nume și prenume), în calitate de

..............................(persoană desemnată etc.) la......................................................(denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.) , cu sediul/domiciliul în țara..........................,

localitatea

...................................., str.........................................................nr......, bl......, sc......, et....., ap.

■ ■ ■ 5

Sectorul/județul......................................., telefon....................., fax....................., având CUI

vă solicit prelungirea Autorizației nr...............din........................................și a copiilor conforme

ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la data de.................................

Data................. Numele și prenumele

Semnătura și ștampila..........................

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


CERERE pentru acordarea copiei conforme a autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul...................................................................................(nume și prenume), în calitate

de.........................................................................(persoană desemnată etc.) la

..........................................................................................(denumirea persoanei juridice, asociației

familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara.............................................., localitatea

.................................., str..........................................................................................nr. ...... bl.

....., sc......, et....., ap. ..., sectorul/județul........................................., telefon fax...................., având CUI/CIF/ etc......................................., cont

Sucursala


..........................................., deschis la Banca.................................................

....................................................... J

vă solicit acordarea copie conforme a autorizației de transport pentru următoarele mijloace de transport

Anexez la prezenta copiile cărților de identitate ale mijloacelor de transport mai sus menționate

- Data........................ Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

la

 • D. Conținutul-cadru al autorizației de transport

Romania

Județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport

public local nr. 92/2007,

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

Nr..............din...............................

pentru efectuarea serviciului de transport public local.......................................................................

.....................................................................................................................(tipul serviciului) de către..........................................................................................(denumirea solicitantului),

cu sediul / domiciliul în.......................................................................................................................

....................................................................................................................(adresa completă a solicitantului).

Prezenta autorizație este valabilă până la.......................................

Primar, (semnătura și ștampila)


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 10 1^, iQ

la hotărârea nr.    I'/)    (<xL' <


 • E. Conținutul-cadru al copiei conforme a autorizației de transportJUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE


SERVICIUL MANAGEMENT DRUMURI ȘI TRANSPORT PUBLIC


COPIE CONFORMĂ nr..........

a autorizației nr.........din................pentru activități de

transport în domeniul serviciului public de transport............................


Prezenta copie conformă a autorizației nr...........din ............. este eliberată

societății / persoanei fizice autorizate ............................................pentru a efectua cu

autovehiculul special înmatriculat cu numărul ........................... serviciul public de

transport ......................................

Copia conformă a autorizației pentru efectuarea serviciului public de transport ........................... este valabilă de la data de ........................... până la data de


Observații:

Emisă în: CONSTANTA la data de............................


PRIMAR,


DIRECTOR EXECUTIV,
CAP. IX TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe necesitatea întreținerii arterelor rutiere din municipiul Constanța și se datorează de către operatorii de transport care execută serviciul public de transport de călători local, județean, interjudețean și internațional, precum și de către cei care execută serviciul special de transport de călători, pe trama stradală a municipiului Constanța, astfel:

A. Circulația unui autovehicul care execută serviciul public de transport călători pe trama stradală a municipiului Constanța se realizează numai pe baza „autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța" în cadrul căreia a fost nominalizat acesta sau cu autorizație în convenție, aflată în original la bord și valabilă la data efectuării transportului. Autorizația se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale.

Taxa de folosire a tramei stradale este în funcție de capacitatea autovehiculului și este de:

Capacitate autovehicul

Lei / lună / auto

Până la 8 locuri

93

Cu 9 - 20 locuri

138

Peste 20 locuri

201

Convenție tarif maxim + 25% din tariful maxim

254

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciul Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcția Gestionare Servicii Publice.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcția Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Operaratorii de transport public de călători care execută serviciul public de transport pe trama stradală a Municipiului Constanța au obligația de a obține „Autorizația de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța"

Taxa de folosire a tramei stradale va fi stabilită în sarcina operatorului de transport pe baza unei decizii de impunere, emisă la data eliberării avizului pe întreaga perioada de valabilitate a acestui.

Perioada de valabilitate a autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța se corelează cu valabilitatea avizelor și licențelor eliberate de

Serviciul Management Drumuri și Transport Public din Direcția Gestionare Servicii Publice.

„Autorizația de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța" se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Pentru obținerea „Autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța"solicitantul va depune, la Serviciul Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcția Gestionare Servicii Publice Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Mall - Sky Level o cerere tip, conform alin. (D), la care va anexa următoarele documente:

 • - copie certificat înmatriculare autovehicul;

 • - copie după avizul de traseu, cap linie, puncte de îmbarcare / debarcare;

 • - copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale; Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța" solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Management Drumuri și Transport Public o autorizație conform alin. (E).

Programul de primire a cererilor și eliberare a autorizațiilor este zilnic între orele 8.3016.30 de luni până vineri și joi 8.30-18.30 în locația din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Mall - Sky Level.

 • B. Sunt exceptate de la plata taxei:

 • a) vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

 • b) vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

 • c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

 • d) vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) autovehiculele care aparțin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;

 • f) autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre "Valu lui Traian"; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu.).

Q

 • C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.046 lei la 2.092 lei, următoarele fapte:

 • a) circulația pe trama stradală a Municipiului Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport călători fără „autorizație de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța" valabilă la data efectuării transportului;

 • b) circulația pe trama stradală a municipiului Constanța a autovehicululuPcare execută serviciul public de transport călători nenominalizat în cadrul „autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța" existentă la bordul autovehiculului, chiar dacă aceasta este valabilă la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. (C) din prezentul capitol se sancționează de către polițiștii locali din cadrul Direcția Generală Poliția Locală și împuterniciții primarului în conformitate cu legislația în vigoare.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

 • D. Model cerere pentru eliberarea autorizației:

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE CIRCULAȚIE PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Subsemnatul _______________________________, domiciliat în ________________________, str.

______________________________________, nr._______________bl.____________, ap._______, telefon_____________________, posesor al BI/CI seria_____, nr.__________, eliberat de Poliția__________________________________, CNP

______________________, reprezentant al S.C. ________________________________________, cu sediul în __________________________________________, str.______________________________________, nr.______________, bl._________, ap.__________ CUI________

telefon nr._____________________, adresă de mail_______________________________, solicit eliberarea unui număr de_______

autorizații de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța nominalizate și______autorizații în convenție. Cele

nominalizate vor fi completate pe numerele de înmatriculare a următoarelor autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Număr înmatriculare

Capacitatea (număr locuri)

’erioada de valabilitate solicitată: începând cu________________, până la______________.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 • - copie certificat înmatriculare autovehicul;

 • - copie după avizul de traseu, cap traseu / linie, puncte de îmbarcare - debarcare;

 • - copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

Data_______________ Semnătura


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

la hotărâre^S^/?

 • E. Model autorizație pentru circulația pe trama stradală a municipiului Constanța.


AUTORIZAȚIE

DE CIRCULAȚIE PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIFTULUI CONSTANTA SERIA...............NR........................

Eliberată___

(persoană fizică sau juridică)

pentru autovehiculul care execută serviciul de transport călători cu numărul de înmatriculare__

Data eliberării__

Valabilă până la data de______________________________________

DIRECTOR

DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

Multiplicarea sau falsificarea prezentei se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare

CAP. X TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI

A. Taxa pentru eliberarea „autorizației pentru transport persoane în regim de taxi" și „autorizației pentru transport bunuri" în regim de taxi, conform modelului b), în conformitate cu art. 16 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanța" din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior, este în valoare de 500 de lei pentru toți solicitanții, în urma completării dosarului, conform cererii model d).

Taxa pentru reînnoirea „autorizației pentru transport persoane în regim de taxi" și „autorizației pentru transport bunuri" în regim de taxi în conformitate cu art. 16 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanța" din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior, este in valoare de 500 de lei pentru toți solicitanții în urma completării dosarului, conform cererii model e).

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale.

B. Taxa pentru eliberarea autorizației taxi, reînnoirea autorizației taxi, eliberarea autorizației taxi în urma transferului și eliberarea autorizației taxi la schimbarea de mașină, conform modelului a), în conformitate cu art. 16 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanța" din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior este în valoare de 100 de lei în urma completării dosarului, conform cererii model f), g).

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale.

CAP. XI TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Taxa pentru eliberarea „autorizației de transport în regim de închiriere" este în valoare de 500 de lei, în conformitate cu art. 5 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de închiriere pe raza Municipiului Constanța" din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior.

Taxa pentru emiterea unei copii conforme și vizarea ei anuală este în valoare de 100 de lei în conformitate cu art. 4 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de închiriere pe raza Municipiului Constanța" din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

CAP. XII TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI

Taxa pentru eliberarea „autorizației de dispecerat taxi" conform modelului c), în conformitate cu art. 4 alin.l din „Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanța" din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior, este în valoare de 500 lei în urma completării dosarului, conform cererii model h).

{^ONSTAft/7-^

iwf rom^nia

î | flî JUDEȚUL CONSTANȚA

'       MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației de dispecerat taxi, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din „Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanța" din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior este în valoare de 500 lei în urma completării dosarului, conform cererii model i).

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Modele autorizații și cereri:

a) autorizație taxi;

1

Autorizația taxi nr.

2

Deținător:

(numele operatorului de transport sau al taximetnstului independent)

3

Posesor al autorizației de transport nr.... cu valabilitatea                 pentru executarea serviciului

nr. înmatriculare ................................. .

4

Valabilă începând cu data:                            ^5 [ Expiră la data:

6

Emitent- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Data eliberării:      ............................                                               Primar,

DECEBAL FAGAOăU

Seria TX Nr. 03340

Expiră la data de;

Data eliberării._______________

Distribuitor__________________

Primitor___________________

SenaTX Nr. 03340


torizația taxi nr.______________________

borată în baza H.C.L.M. 464 / 2003 tovehiculului marca.

numărul de înmatriculare:


r/


de


nr.


Telefon:


Primar.


b) autorizație de

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT


pentru efectuarea (tipul serviciului) de către (domiciliul solicitantului) (adresa completă a

transport public local


Prezenta autorizație până la

(semnătura și ștampila)

Se acordă, în conformitate cu prcuerlni ii---, coii șorwiiulut df',l'«yisparț friblîh local nr. 92/2007. Emitent: Primăria Municipiului Constanța

Tipărit la OfliFOTir* Constanța • TnIJtax: Q241/SKL510


seria LL nr.


1500ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

AUTORIZAȚIA PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE DISPECERAT TAXI


(denumirea solicitantului) cu sediul/domiciliul ...............................................................................

(adresa completă a solicitantului), deținător al C.U.I..................................................................

Prezenta autorizație este valabilă de la...........................................................................................

până la...........................................................................................(cu viza anuală).

Primar,

DECEBAL FĂGĂDĂU

(semnătura și ștampila)

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. Emitent: Primăria Municipiului Constanța

seria D nr. 0 1 3

Tipării In GRAFOTIP Constanța*Tcl./fnx: 0241/510.510

VIZE ANUALE

Nr. crt.

Număr înregistrare

Valabil până la

Semnătura

Ștampila

1

4

2

3

d

4

5

Mențiuni Speciale

I ahiticiirea acestei autorizații se pedepsește conform legii.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa

la hotărârea nr. _


 • d) cerere pentru eliberarea autorizației de transport

CERERE

PENTRU ELIBERAREA
AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

Subsemnatul        

domiciliat            în            ________________________________,

_________________________________________, nr. ________________ bl._____________ ,ap.________ , telefon__________________,CNP_________________________posesor al C.I. (B.I.)

seria_____nr.________________ ,eliberat

către____________________________________ , la data de

reprezentant al S.C.______________________________________ , cu sediul

în________________________ , str.____________________________ , nr.______________ , bl.

ap._______, CUI____________________

telefon_______________________ , solicit eliberarea autorizației transport

persoane sau bunuri în regim de taxi.

Anexez prezentei, în copie , următoarele documente:

o buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator; o contractul individual de muncă al persoanei managerului de transport în regim de taxi însoțit de revisal;

o certificatul de înregistrare ca transportator și certificatul constatator în baza Legii nr. 26/1990, eliberate de registrul comerțului;

o certificatul de competența profesionala al managerului de transport, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul judiciar al persoane fizice sau al managerului de transport, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice;

o avizul medico psihologic al managerului de transport, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice și al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și motivul acestora;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deține, sau dovada deținerii acestora."

Documentele se vor prezenta în original.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr^lO

la hotărârea nr. ll o          7

 • e) cerere pentru reînnoirea autorizației de transport

CERERE

PENTRU REÎNNOIREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

Subsemnatul ________________________________________________, domiciliat în

_________________________________________, str. _____________________________________________, nr. _________________ bl.__________ ,ap.______ ,       telefon       ___________________ ,CNP

____________________________posesor al C.I. (B.I.) seria_____nr.________________,eliberat de către__________________________________, la data de______________, reprezentant al

S.C.__________________________________________ , cu sediul în

str.___________________________ , nr._____________ , bl.________ , ap.

CUI_________________________, telefon______________________ , sunt destinator al

autorizației de transport persoane / bunuri in regim de taxi nr.

valabilitate pana in data de

Prin prezenta solicit prelungirea autorizației transport persoane sau bunuri în regim de taxi, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere, modificata si completata ulterior.

Anexez prezentei, in copie , următoarele documente:

o buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator;

o contractul individual de muncă al persoanei managerului de transport în regim de taxi însoțit de revisal;

o certificatul de înregistrare ca transportator și certificatul constatator în baza Legii nr. 26/1990, eliberate de registrul comerțului;

o certificatul de competența profesionala al managerului de transport, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul judiciar al persoane fizice sau al managerului de transport, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice;

o avizul medico psihologic al managerului de transport, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice și al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și motivul acestora;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deține, sau dovada deținerii acestora."

Documentele se vor prezenta în original.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
 • f) cerere pentru eliberarea autorizației taxi

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI
MOTIVUL...................................................

Subsemnatul.................................... domiciliat în.............................., str.

.........................,            nr.......            bl......,            ap......           CNP ......................................................reprezentant al S.C........... S.R.L. cu sediul în .......................... str................................. nr....., bl....... ap......, CUI

................................................. tel................, solicit eliberarea autorizației taxi cu nr.....................pentru autovehiculul marca....................... •

înmatriculat cu nr........................................

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

 • -  certificatul de înregistrare eliberat de registrul comerțului;

 • -   certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului;

 • -   contractul de leasing, unde este cazul

 • -   certificatul de agreare emis de RAR;

 • -   declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare sau dovada îndeplinirii acestor criterii;

 • -   declarația pe proprie răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și dispeceratul la care este arondat transportatorul autorizat, sau contractul încheiat cu un dispecer și ultima chitanță de plată a acestuia;

 • -   dovada fiscalizării aparatului de taxat;

 • -   asigurare pasageri si bagaje;

 • -  contracte de munca pentru conducătorii auto angajați, în număr cel puțin egal cu numărul de autorizații taxi obținute;

 • -   atestatele profesionale ale conducătorilor auto;

 • -   certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite și Taxe al Primăriei Municipiului Constanța".

Documentele se vor prezenta în original.

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Date - autovehicul, operator/taximetrist

Punctaj realizat

1

Vechimea autovehiculului

2

Grad confort

Aer condiționat

Airbag

Volum portbagaj util

GPS

Dispozitiv înregistrare

Perete despărțitor

Dispozitiv plata cârd

5

Grad de poluare

6

Total punctai realizat de

cONSTAMr^

-6   ț.£;   8


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

 • g) cerere pentru eliberarea autorizației taxi

CERERE ELIBERARE AUTORIZAȚIE TAXI MOTIVUL - SCHIMBARE MAȘINA

Subsemnatul.................................,          domiciliat          în....................,          str.

........................,nr.......bl......,ap......, reprezentant al S.C....................................... S.R..L. cu sediul în ..................., str..........................., nr....., bl......, ap......, tel................, C.U.I/C.N.P....................sunt

deținător al autorizației taxi nr..........., pentru autoturismul înmatriculat cu nr.............., marca

......................care cumulează un nr. de......puncte, an de fabricație.......

Prin prezenta solicit schimbarea cu o altă mașină nr............., marca ..............., anul

fabricației ...............

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:                          '

 • -   dovada plătii taxei

 • -   autorizația taxi cu nr._______________

 • -   certificat de inregistrare de la Camera de Comerț

 • -   carte identitate autovehicul

 • -   certificat de agreare                                              

 • -   asigurare pasageri si bagaje

 • -   ultima chitanța de plata a dispeceratului taxi

 • -   dovada fiscalizarii aparatului de taxat

Documentele se vor prezenta in original.

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Date - autovehicul, operator/taximetrist

Punctaj realizat

1

Vechimea autovehiculului

2

Grad confort

Aer condiționat

Airbag

Volum portbagaj util

GPS

Dispozitiv înregistrare

Perete despărțitor

Dispozitiv plata cârd

5

Grad de poluare

6

Total punctaj realizat de

Calculat punctaj reprezentant Serviciul Management Drumuri și Transport Public

De acord cu corectitudinea celor_______puncte realizate.

SEMNĂTURA


DATA____________


 • h) cerere pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE DISPECERAT TAXI

Subsemnatul_________________________________________________, domiciliat în

___________________________________________, str._______________________________________________, nr.__________________ bl.___________,ap._______, telefon____________________,posesor al C.I. (B.I.) seria_____

nr.________________,eliberat de către_____________________________________, la data de

______________, reprezentant al S.C._______________________________________, cu sediul în________________________, str.____________________________, nr.______________, bl.________, ap.__________

telefon_______________________, solicit eliberarea autorizației de dispecerat taxi.

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

o certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comerțului;

o declarație de proprie răspundere a persoanei desemnate sa administreze, ca dispeceratul deține baza tehnica necesara, stația de emisie recepție, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare;

o certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea in domeniul comunicațiilor;

o contractul de munca al operatorului radiotelefonist;

o licența de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de către autoritatea in domeniu;

o certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe;

o ...............................................................................................................

o ...........................................................................................................

Documentele se vor prezenta in original.

SEMNĂTURA


DATA____________


Anexa

la hotărârea nr. _


 • i) cerere pentru vizarea autorizației de dispecerat taxi

CERERE

PENTRU VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE DISPECERAT TAXI

Subsemnatul

domiciliat în________________________________r str.

_________________________________________, nr.________________bl._____________,ap.________, telefon___________________,posesor al C.I. (B.I.) seria_____

nr._________________,eliberat de către

data de_____________, reprezentant al

S.C.__________________________________________, cu sediul în

str.__________________________, nr._____________, bl.________, ap.

telefon______________________, solicit vizarea autorizației de dispecerat taxi.

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

o autorizația de dispecerat

o licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de către autoritatea în domeniu;

o certificat de radio operator

o contractul de muncă al operatorului radiotelefonist;

o certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite și Taxe;

o chitanța de plata a taxei de viza

Documentele se vor prezenta în original.

SEMNĂTURĂ


DATA______________

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, r

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


TAXE GESTIONATE DE DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ PERSOANE

CAP.I TAXE AFERENTE SERVICIULUI STARE CIVILĂ

Nr. crt.

Denumirea taxei

- lei -

1.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbătorile legale)

350

2.

Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege

150

3.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă

1.500

4.

Taxa pentru trimiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim de urgență (în 3 zile de la data înregistrării cererii)

23

5.

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

531

 • (1) Taxele pentru activitatea de stare civilă prevăzute la punctele 1-4 din tabel sunt venituri cu destinație specială, fiind instituite în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului Stare Civilă.

 • (2) încasarea taxelor instituite pentru activitatea specifică stării civile se face anticipat prestării serviciului sau eliberării documentului solicitat.

 • (3) Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbători legale), se achită în termenul de 10 zile cuprins între data depunerii documentației la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Locale de Evidență Persoane, și data oficierii.

 • (4) Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului Stare Civilă se achită la momentul solicitării.

 • (5) Taxa pentru oficierea în regim de urgență a căsătoriei se încasează la solicitarea scurtării termenului de 10 zile prevăzut de Legea nr. 119/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru înregistrarea căsătoriei.

 • (6) Taxa de urgență (prevăzută în Anexa nr. 12 a prezentei hotărâri) se aplică numai în cazul în care petentul solicită eliberarea documentului în termen de 24 ore.

 • (7) Taxa pentru căutare în arhivă și eliberare copii (astfel cum sunt ele prevăzute în Anexa nr. 12 a prezentei hotărâri) se aplică în cazul în care se solicită eliberarea duplicatelor de certificate de stare civilă sau adeverințelor din care să se ateste un fapt sau o situație (Anexa 8, cf. Legii nr. 119/1996).

 • (8) Responsabilitatea încasării taxelor revine Direcției Locale de Evidență Persoane, și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, f,
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

TAXE PENTRU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE CĂTRE DIRECȚIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 • (1) Taxă căutare acte în arhivă

Taxa este de 8 lei/doc

 • (2) Taxă eliberare copii arhivă

Taxa este de 5 lei/doc

 • (3) Taxă eliberare acte în regim de urgență (24 ore pentru documentele existente în arhiva instituției și 15 zile pentru informațiile care necesită elaborarea unui răspuns)

Taxa este de 23 lei/act

 • (4) Taxă multiplicare se stabilește după cum urmează:

  Dimensiune

  Alb-negru (lei/pagină)

  Color (lei/pagină)

  Format A4

  0,30

  4

  Format A3

  0,50

  8

  Format A2

  13

  20

  Format Al

  19

  24

  Format AO

  25

  28

 • (5) Taxă eliberare certificat de stare materială

Taxa este de 4 lei

 • (6) Taxă completare fișă de înmatriculare autovehicule

Taxa este de 8 lei

 • (7) Taxele de la punctele 1-2 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor generate de achiziționarea arhivei electronice.

 • (8) Taxele de la punctele 3-6 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menținerea la parametrii optimi a sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.

 • (9) Taxele de la punctele 1-4 se datorează către toate Direcțiile din cadrul Primăriei municipiului Constanța și către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, iar cele prevăzute la punctele 5-6 se datorează către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Z r

Or?


Anexa nr. 13

la hotărârea nr. A 3^

TAXA PENTRU EMITEREA ATESTATULUI DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU
 • (1) Pentru obținerea atestatului în vederea exercitării ocupației de administrator de condominii, în conformitate cu prevederile art. 10 și 64 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, solicitantul va depune la sediul Serviciului de Sprijinire, îndrumare și Control a Asociațiilor de proprietari din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, următoarele acte:

 • - cerere (nu este tipizată);

 • - copie după B.I. sau C.I.;

 • - copie după certificatul de calificare profesională emis în condițiile legii;

 • - certificat de cazier judiciar (original, în termen de valabilitate);

 • - certificat de cazier fiscal (original, în termen de valabilitate);

 • - dovada achitării taxei de analiză a dosarului (chitanța originală);

 • - două fotografii color tip buletin 3x4.

Odată cu depunerea cererii se vor prezenta și originalele documentelor care sunt anexate în copie, acte pentru a căror realitate și autenticitate solicitantul își asumă întreaga răspundere.

 • (2) Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează cu menținerea la parametri optimi ai sistemului informatic și a consumabilelor pentru acestea.

 • (3) Contravaloarea taxei este de 200 lei/atestat.

 • (4) Dacă solicitantul nu îndeplinește condițiile legale sau nu depune toate documentele necesare și nu se eliberează atestatul, contravaloarea taxei nu se restituie.

 • (5) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Administrație Publică Locală și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa, nț.

la hotărârea nr.

REGULAMENT DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

în temeiul dispozițiilor:

 • - art. 486 și următoarele din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - art. 30 al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • - Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată prin HG 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei în piețele alimentare;

 • - O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;

 • - H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • - Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;

 • - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

 • - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

 • - H.C.L. nr. 213/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

 • - H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Se instituie taxe speciale pentru înființarea și funcționarea unor servicii din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Consiliului Local Constanța în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:

Art. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale.

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care autoritățile administrației publice locale hotărăsc instituirea, administrarea și gestionarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice.

Art. 3 Având în vedere componența preponderent turistică a municipiului Constanța cât și obligația autorităților publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, confortabil, liniștit și sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

Art. 4 Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii:

 • 1. construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, și a spațiilor de circulație pietonală


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

 • 2. amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor și grădinilor publice

 • 3. salubrizarea localității

 • 4. organizarea și exploatarea activităților de ecarisaj

 • 5. administrarea cimitirelor și crematoriilor

 • 6. prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public,

 • 7. înființarea, organizarea, exploatarea și întreținerea rețelelor de iluminat public stradal și a iluminatului public

 • 8. avizarea unor activități legate de colectarea de deșeuri sau materiale refolosibile

 • 9. crearea unui mediu propice desfășurării activităților economice și siguranța cetățenilor

 • 10. furnizarea unor informații (date) sau certificate

 • 11. autorizarea/avizarea desfășurării unor activități

 • 12. efectuarea/reconstutuirea unor acte de stare civilă și atestări profesionale

 • 13. dezvoltarea și promovarea turismului.

Art.5 Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii, precum și a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.

Art.6 Serviciile publice locale din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Consiliului Local Municipal, care funcționează în domeniile de activitate arătate la art. 4, sunt următoarele:

1. Serviciul Igienă Publică din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța
 • 1.1 Taxa de salubrizare constituie venit cu destinație specială și se instituie pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere din pubelele populației, precum și pentru depozitarea și neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice care își au domiciliul sau reședința în municipiul Constanța.

Persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța, nu plătesc taxa de salubrizare dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Taxa de salubrizare se stabilește pe baza declarațiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe proprie răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații.

în vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de cele menționate mai sus.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei care este menționată în declarație.

Scăderea de la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se face dovada că nu a mai locuit pe raza municipiului Constanța. în lipsa acestor date scăderea se va realiza începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligați să depună declarația de impunere, chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau sunt scutiți la taxa de salubrizare.

în caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Serviciul Igienă Publică este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile

 • H. C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

în cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Igienă Publică, prin salariații proprii, monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa de salubrizare este colectată prin intermediul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, fiind utilizată în scopul finanțării cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat, potrivit situațiilor de plată întocmite de prestatori în baza cantităților confirmate de inspectorii primăriei prin procesele verbale de recepție a prestațiilor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • I. 2 Taxa deșeuri inerte constituie venit cu destinație specială și e fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitatea de construcții/desființări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acționează cu utilaje pentru depozitarea acestora.

Colectarea și depozitarea separată a deșeurilor inerte se impune în egală măsură, întrucât deșeurile menajere sunt supuse unui flux tehnologic în care nu pot fi procesate materialele rezultate din construcții/demolări imobile (beton, armătură, etc.).

Taxa se achită de către persoanele fizice și juridice care solicită depozitarea deșeurilor rezultate din construcții/desființări imobile la rampa de deșeuri inerte.

Pentru obținerea autorizației de deșeuri inerte solicitanții persoane fizice sau juridice vor depune la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local o cerere însoțită de documentele prevăzute în capitolul VI al Anexei nr. 6 al prezentei hotărâri.

Taxa deșeuri inerte nu include contravaloarea serviciului de transport a deșeurilor inerte.

Menținerea în condiții optime a rampei de deșeuri inerte prin lucrări de nivelare revine Serviciului Igienă Publică, care este organizat și funcționează in conformitate cu


ROMÂNIA

> JUDEȚUL CONSTANȚA

(H MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

2. Biroul Siguranță Circulație Urbană și Parcări din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice
 • 2.1 Taxa aviz colectare deșeuri industriale reciclabile constituie venit cu destinație specială și se instituie în scopul protecției mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, prin înlăturarea efectelor nedorite ale activității de strângere, sortare și depozitare a deșeurilor industriale reciclabile.

Taxa se achită de către toți agenții economici care desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor industriale reciclabile, la momentul depunerii documentației pentru obținerea avizului de colectare, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile republicată.

Biroul Siguranță Circulație Urbană și Parcări funcționează conform prevederilor H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Responsabilitatea stabilirii și controlului taxei revine Biroului Siguranță Circulație Urbană și Parcări din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

3. Serviciul Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice
 • 3.1 Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

Activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, precum și cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Serviciul Management Drumuri și Transport Public este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Taxa achitată va fi fiind utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciului Management Drumuri și Transport Public, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din municipiul Constanța,


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
Anexanr.

la hotărârea nr. i/O^

iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • 3.2 Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Activitatea de eliberare a certificatului de înregistrare a acestor vehicule se desfășoară în conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, precum și cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Taxa se achită de către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza municipiului Constanța, care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice coroborat cu dispozițiile H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare al acesteia.

Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare este nelimitată.

Responsabilitatea supravegherii activității revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Serviciului Management Drumuri și Transport Public este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • 3.3 Taxa pentru eliberarea avizului cap de linie și a avizului de traseu constituie venit cu destinație specială, fiind conformă cu prevederile Anexei nr. 6 din H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport local de călători și instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiului Constanța.

Taxa se achită anual de către toți operatorii de transport, persoane fizice și juridice, care execută servicii de transport local, județean, interjudețean sau special de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța.

Sunt exceptați de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu prin curse regulate speciale, operatorii de transport care efectuează serviciul de transport special de călători în folosul diferitelor ministere, pentru aceste rute de transport special, precum și operatorii care efectuează serviciul de transport pe traseele de


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

tranzit (Bd. I.C. Brătianu de la intrarea în municipiul Constanța până la intersecția cu str. Pasajului; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu); bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu str. Pasajului până la intersecția cu DN 3C (sens giratoriu Real 2).

Avizul eliberat este valabil pe o durată de un an de la data eliberării.

Stabilirea taxei și folosirea fondurilor încasate cu acest titlu revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

Serviciului Management Drumuri și Transport Public este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciului Management Drumuri și Transport Public.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciului Management Drumuri și Transport Public, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • 3.4 Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității Serviciului Management Drumuri și Transport Public, respectiv pentru desfășurarea de către acesta a următoarelor activități:

 • - eliberare autorizație transport persoane sau bunuri în regim taxi;

 • - eliberare și vizare anuală a autorizației taxi.

Aceste activități se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Achitarea contravalorii acestor taxe de către solicitanții care urmează a desfășura activitate de transport bunuri în regim taxi nu îi exonerează pe aceștia de la obligația plății taxei pentru folosirea tramei stradale.

Responsabilitatea supravegherii activității revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public.

Serviciului Management Drumuri și Transport Public este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciului Management Drumuri și Transport Public în ceea ce privește autorizarea solicitanților, iar prestarea activității de amenajare a spațiilor destinate staționării taximetrelor și inscripționarea exterioară a autovehiculelor se face prin delegare pe bază de licitație publică.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciului Management Drumuri și Transport Public, precum și pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

4. Compartiment Organizare Evenimente din cadrul Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale 4.1 Taxa de dezvoltare și promovare a turismului constituie venit cu destinație specială fiind instituită în scopul dezvoltării și valorificării potențialului turistic al Stațiunii Mamaia și Satului de Vacanță fiind utilizată pentru finanțarea activităților de dezvoltare și promovare a patrimoniului turistic, precum și pentru înființarea și funcționarea organizației de management al destinației în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

Astfel, Compartimentul Organizare Evenimente din cadrul Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale organizează spectacole, manifestări și concursuri în stațiune, va realiza programe de promovare și direcționare a destinației turistice către stațiunea Mamaia și Sat Vacanță pentru dezvoltarea și promovarea stațiunii Mamaia și Sat Vacanță ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice.

Taxa este încasată de la operatorii economici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în Sat Vacanță și stațiunea Mamaia, cuantumul acesteia fiind cel prevăzut în Anexa nr. 6 capitolul V.

Compartimentul Organizare Evenimente este organizat și funcționează în conformitate cu H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Sumele încasate cu titlu de taxă de dezvoltare și promovare a turismului, vor fi utilizate exclusiv în scopul pentru care a fost instituită.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

5. Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Cadastru
 • 5.1 Taxa privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului conform Legii nr. 7/1996 constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru verificarea documentației depuse de către solicitant și emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al municipiului Constanța pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța.

Taxa se instituie în sarcina tuturor persoanelor fizice și juridice care solicită acordul autorității locale privind intabularea dreptului de proprietate.

Taxa se achită la ridicarea documentului prin care se emite acordul de intabulare. Acordul se emite în baza unei documentații depuse de către solicitant, respectiv:


ROMÂNIA
i JUDEȚUL CONSTANȚA |4 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
 • 1. cerere;

 • 2. copie acte de proprietate;

 • 3. planuri de situație executate de persoane fizice/juridice autorizate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei;

 • 4. certificat de atestare fiscală emis de autoritatea publică locală;

 • 5. proces verbal de vecinătate.

Serviciul Cadastru este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Prestarea activității se face prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Cadastru, respectiv plata drepturilor salariale, achiziționare de tehnică de calcul, precum și articole birotică în vederea întreținerii și actualizării arhivei cadastrale a Direcției Patrimoniu.

Această arhivă constituie baza verificării situației juridice a imobilului, verificare obligatorie înainte de emiterea acordului pentru intabularea dreptului de proprietate. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

6. Serviciul Autorizare Operatori Economici din cadrul Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici

6.1. Taxă eliberare aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită potrivit prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și a prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, republicată, O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, H.G. nr. 333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cât și a prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.

Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa îl reprezintă exercitarea activităților comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către agenți economici, în condițiile prevederilor legale și a H.C.L. nr. 371/2016.

Taxa trebuie achitată de către operatorii economici care desfășoară activități comerciale și prestări servicii în municipiul Constanța.

Operatorul economic este considerat autorizat în momentul eliberării avizului program de funcționare.

Serviciul Autorizare Agenți Economici este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Activitatea de avizare de realizează de către personalul din cadrul Serviciului Autorizare Operatori Economici, conform prevederilor H.C.L. nr. 371/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

Taxa achitată este utilizată parțial pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciului Autorizare Operatori Economici. Având în vedere necesitatea creării unui cadru propice desfășurării activităților economice, o parte din veniturile obținute din încasarea respectivei taxe vor fi folosite pentru reabilitarea, întreținerea și menținerea iluminatului public, serviciu prestat de către Serviciul Drumuri și Iluminat Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice, activitate care se realizează prin delegare.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

7. Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Locale de Evidență Persoane
 • 7.1 Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbători legale) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare și sărbători legale se achită cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civilă, cu cel puțin 10 zile înaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului civil. Serviciul de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcționarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • 7.2 Taxa pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului Stare Civilă. Taxa pentru oficierea căsătoriei în regim preferențial se achită cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civilă, cu cel puțin 10 zile înaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului civil.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în regim preferețial se realizează prin intermediul personalului propriu.


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcționarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • 7.3 Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului Stare Civilă constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului Stare Civilă se achită la momentul solicitării.

Taxa este datorată de persoanele fizice care solicită oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului Stare Civilă cu excepția următoarelor categorii de persoane:

 • a) persoanele cu handicap fizic grav sau accentuat nedeplasabile;

 • b) persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

în vederea aprobării exceptării de la plata taxei persoanele prevăzute la lit. a) vor depune ca documente justificative certificatul de încadreare în grad și tip de handicap, precum și un document de la medicul de familie în care să se descrie cauza imposibilității de deplasare.

Pentru persoanele prevăzute la lit. b) este necesară aprobarea comandantului centrului de detenție.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului civil. Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziționarea de tehnică de calcul, echipamente, birotică și consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • 7.4 Taxa pentru trimiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim de urgență (în 3 zile de la data înregistrării cererii) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiate în străinătate în regim preferențial. în acest sens, dosarul de transcriere va fi înaintat către Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor în maxim 3 zile de la data înregistrării cererii, termen în care vor fi efectuate verificările necesare stabilite prevederilor legale.

Taxa pentru transmiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim preferențial se achită cu anticipație la data depunerii documentației la Serviciul Starea Civilă.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, actualizată și completată cu prevederile Codului civil și HG 64/2011.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru achiziționarea de tehnică de calcul,

la hotărârea


Anexa nr. 14,

nr.


echipamente de birotică și consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Prevederile prezentei se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

8. Serviciul Gestionare Cimitire din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice
 • 8.1 Taxă întreținere cimitire constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru asigurarea întreținerii cimitirelor, menținerea curățeniei și pazei cimitirelor situate în municipiul Constanța.

Taxa urmează a fi achitată doar de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci, sau urmașii acestora.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferențiat pe categorii de cimitire și durata de concesionare.

Serviciul Gestionare Cimitire este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Activitatea de întreținere a cimitirelor se efectuează de către prestatori, angajații Serviciului Gestionare Cimitire urmând a verifica și recepționa lucrările efectuate de către aceștia.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • 8.2 Taxă aviz construcție funerară constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Gestionare Cimitire.

Taxa urmează a fi achitată de către solicitantul avizului.

Serviciul Gestionare Cimitire este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor generate de prestarea serviciului de pază, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

9. Serviciul de Sprijinire și îndrumare a Asociațiilor de Proprietari din cadrul Direcției Administrație Publică Locală

Taxa pentru emiterea atestatului de administrator de condominiu constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în domeniul administrării imobilelor constituite în asociații de proprietari. în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018 privind


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, taxa este încasată în vederea prestării de către Comisia de evaluare din cadrul Serviciului de Sprijinire și îndrumare Asociații de Proprietari a activității de evaluare și eliberare a atestatului pentru persoanele fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de condominiu.

Taxa se achită de către toate persoanele fizice care promovează examenul de atestare, după afișarea rezultatelor examenului.

Serviciul se prestează direct de către Comisia de atestare constituită prin hotărâre de Consiliu Local.

Serviciul de Sprijinire și îndrumare Asociații de Proprietari este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de menținere în parametri optimi a sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • 10. Direcția Urbanism

Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate

în vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente și durabile a teritoriului național, autoritățile administrației publice locale își armonizează deciziile în domeniul planificării teritoriale, prin corelarea activităților de utilizare și planificare a teritoriului de la etapa de inițiere a documentațiilor până la etapa de implementare, aplicare și monitorizare cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism pentru proiectele care au ca scop dezvoltarea de investiții pe zone aflate la limita unității administrativ-teritoriale.

La nivelul municipiului Constanța, prin HCL nr. 283/2016, a fost constituită Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, denumită în continuare Comisia, care este un organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef, în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă.

Din componența comisiei fac parte specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport.

Atribuțiile comisiei sunt prevăzute în Regulamentul de funcționare aprobat prin HCL nr. 283/2016.

Potrivit prevederilor Ordinului MDRAP nr. 233/2016, persoanele care solicită emiterea avizului de oportunitate trebuie să facă dovada achitării unei taxe pentru acest document având în vedere faptul că această comisie nu face parte din aparatul de specialitate al primarului, iar rolul său este de a sprijinii și de a corela deciziile luate la nivel local în domeniul amenajării teritoriului și urbanism.

Secretariatul Comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef, care se va asigura de existența tuturor documentelor necesare


românia


b'BȚl 1 JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

consiliul local


eliberării avizului inclusiv a dovezii de plată a taxei pentru eliberarea avizului de oportunitate.

Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate este folosită pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Comisiei precum și pentru remunerarea membrilor externi ai acesteia, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Art. 7 Pentru prestarea activităților constând în căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, eliberare acte în regim de urgență, multiplicare acte (fotocopiere) și a certificatului de stare materială se instituie taxe speciale aferente, în vedere acoperirii cheltuielilor generate de aceste activități.

Taxele instituite sunt în același cuantum pentru toate serviciile din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Sumele colectate sunt folosite pentru achiziționarea arhivei electronice, precum și pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menținerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor.

Art. 8 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,TRASEE DE TRANZIT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚALegendă:
 • 1. Zona delimitată de străzile bd. Aurel Valicu intersecția cu bd. Tomis -> str. Vârfu cu Dor -> str. Democrației -> str. Comarnic -> str. Hatman Luca Arbore -> șos. Mangaliei (albastru) și exteriorul municipiului Constanța reprezintă teritoriul de tranzit al municipiului unde nu este necesară achitarea taxei de tramă stradală. Circulația în acest areal a utilajelor și a autovehiculelor concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri, se realizează cu respectarea limitărilor de tonaj stabilite de administratorul drumurilor. în situația în care transportul nu se încadrează în limitările impuse este necesară obținerea unui aviz prealabil emis de administratorul drumului.

 • 2. Tronsoanele de drum reprezentate de str. Nicolae Filimon, str.Interioară 1, str. Interioară 2, str. Interioară 3, str. Interioară 4, str. Verde, bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu str. Vârfu cu Dor -> șos. Mangaliei (portocaliu) sunt trasee care pot fi utilizate fără achitarea taxei de tramă stradală. Circulația pe aceste trasee a utilajelor și a autovehiculelor concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri se realizează cu respectarea limitărilor de tonaj stabilite de administratorul drumurilor. în situația în care transportul nu se încadrează în limitările impuse este necesară obținerea unui aviz prealabil emis de administratorul drumului.

 • 3. Zonele Palazu Mare, Tomis Plus, Boreal sunt părți componente ale municipiului Constanta care nu se înscriu în arealul sau tronsoanele prevăzute la punctele (1) si (2).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,.ZONAREA STAȚIUNII MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ PENTRU TAXA DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE A TURISMULUI
Anexa nr. 16

la hotărârea nr.c0NSTA/vr^

& tift «

mStlffî

An

la hotărârea nr.SECRETAR,


MARCELA ENA£HE


1

în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la alin. (1) se reduce cu 0,10.

2

BD. TOMIS

3

STR. MIHAI VITEAZU

4

STR. TRAIAN

5

 STR. I.G. DUCA

6

BD. ELISABETA

7

STR. ȘTEFAN CEL MARE

8

 BD. 1 MAI

9

 BD. 1 DEC. 1918

10

Locuință - spațiu rezultat din dezmembrarea clădirilor edificate în stațiunea Mamaia. Taxa este datorată de proprietarii spațiilor utilizate în scop turistic.

 • (3) Prin sintagma „cluburi/discoteci" se înțelege locația prevăzută cu instalații electronice speciale de lumini, precum și de redare și audiție de muzică, unde se dansează, se desfășoară activități artistice și distractive, indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate.

 • (4) Prin complex hotelier, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcțiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt exploatate de același operator economic;

 • b) activitățile realizate sunt cuprinse într-o singură evidență contabilă;

 • c) sunt amplasate în perimetrul aceleiași unității de cazare.

 • (5) Impunerea se va face prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele documente:

- certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

io