Hotărârea nr. 137/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RADET CONSTANȚA PE ANUL 2019HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T. Constanța

Cgjișihu^ lo^cil^ municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub                  raportul Comisiei de specialitate nr. 1

de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr. 9/26.03.2019 și nota de fundamentare nr. B 4979/26.03.2019 a R.A.D.E.T. Constanța ;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 50/2019 - a bugetului de stat pe anul 2019;

art. 1 lit. b, art.4 lit.c, și art.6 alin.l din Ordonanța de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice;

  • -  O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

\<5 pentru, a împotrivă.        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție JL-X" consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂMARCELA


SECRETAR,


constant ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA fll K9ffi MUNICIPIUL CONSTANȚA


CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 al RADET Constanța

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/P relimat 2018

Propunere 2019

%

Estimat an 2020

Estimat an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE fRd.l = Rd.2+Rd.5+Rd.61

1

139.547

160.126

114,75

155.000

152.000

96,80

98,06

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

139.547

160.124

114,75

155.000

152.000

96,80

98,06

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

45.374

33.952

74,83

0

0

0,00

a.l

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA

53.995

40.403

74,83

0

0

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

2.287

2.000

4.298,00

2.500

2.000

125,00

80,00

2

Venituri financiare

5

0

2

0

0

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

143.168

158.923

111,00

154.544

151.543

97,24

98,06

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

143.161

158.826

110,94

154.500

151.500

97,28

98,06

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

123.272

129.741

105,25

131.200

129.000

101,12

98,32

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

629

827

131,48

800

750

96,74

93,75

c.

cheltuieli cu personalul, din care;

11

17.902

19.843

110,84

17.459

17.592

87,99

100,76

co

Cheltuieli de natură salarială(Rd.l3+Rd.l4)

12

16.644

18.552

111,46

16.300

16.450

87,86

100,92

CI

ch. cu salariile

13

15.423

16.895

109,54

15.100

15.200

89,38

100,66

C2

bonusuri

14

1.221

1.657

135,71

1.200

1.250

72,42

104,17

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disDonibilizarilor de oersonal

16

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si rnmifrofro

17

897

911

101,56

800

800

87,82

100,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

361

380

105,26

359

342

94,47

95,26

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.358

8.415

619,66

4.500

3.500

53,48

77,78

2

Cheltuieli financiare

20

4

47

1.175,00

44

43

93,62

97,73

3

Cheltuieli extraordinare

21

3

50

1.666,67

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-3.621

1.203

-33,22

456

658

37,91

144,30

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de leqe

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

-3.621

1.203

-33,22

456

658

37,91

144,30

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinânțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor îmnriimiitnr

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

-3.621

1.203

-33,22

456

658

37,91

144,30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

Vil

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.494

1.400

93,71

1.450

1.400

103,57

96,55

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1.244

1.400

112,54

1.450

1.400

103,57

96,55

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/P relimat 2018

Propunere 2019

%

Estimat an 2020

Estimat an 2021

%

9 = 7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

382

372

97,38

368

367

98,92

99,73

2

Nr.mediu de salariați total

49

401

375

93,52

370

369

98,67

99,73

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.l54 din anexa2

50

3.394

4.012

101,40

3671

3.715

91,50

101,20

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=Rd.l55)

51

3.394

4.008

118,09

3.671

3.715

91,59

101,20

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

348

427

122,70

419

412

98,13

98,33

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a'bugetului de stat

53

348

427

122,70

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

870

853

100,94

894

894

104,81

100,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

55

1025

992

96,78

998

998

100,60

100,00

9

Plăți restante

56

323.000

370.000

114,55

380.000

385.000

102,70

101,32

10

Creanțe restante

57

24.942

25.000

100,23

28.800

28.000

115,20

97,22

ANEXA LA

HCLM NR,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂo.


SECRETAR,


MARCELA ENACHE
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Detalierea indicatorilor economlco-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si detalierea pe trimestre a acestora

RADET Constanța

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propunere 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat 2018

Trim I

Trim II

Trim III

An 2019

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2018

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

152.326

0

150.885

139.547

77.750

91.244

100.309

160.126

114,75

91,61

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din

2

152.326

0

150.883

139.547

77.749

91.243

100.307

160.124

114,75

91,61

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

99.874

0

99.685

87.249

45.108

56.041

63.930

117.991

135,23

87,36

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

92.718

91.879

79.893

43.606

53.037

58.425

109.485

137,04

86,17

a3)

din redevențe și chirii

6

3

6

2

2

4

5

6

300,00

66,67

a4)

alte venituri

7

7.153

7.800

7.354

1.500

3.000

5.500

8.500

115,58

102,81

din vânzarea mărfurilor

8

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

47.181

0

46.983

45.374

32.046

33.952

33.952

33.952

74,83

96,17

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

47.181

46.983

45.374

32.046

33.952

33.952

33.952

74,83

96,17

c.a.:

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare ct tva

56.145

55.910

53.995

38.134

40.403

40.403

40.403

74,83

96,17

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în viooare

11

3.606

2.000

2.287

1.200

1.200

1.200

4.298

187,93

63,42

din producția de imobilizări

12

1.030

1.100

814

350

550

800

1.351

165,97

79,03

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

94

85

88

30

50

75

250

284,09

93,62

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

4.147

0

3.030

6.022

215

650

1.550

6.580

109,27

145,21

fl)

din amenzi și penalități

15

1.269

1.100

1.291

200

500

1.000

2.000

154,92

101,73

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

2

0

80

103

0

50

50

80

77,67

0,00

- active corporale

17

2

80

103

0

50

50

80

77,67

0,00

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2.876

1.850

4.628

15

100

500

4.500

97,23

160,92

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

0

0

2

0

1

1

2

2

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propunere 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat 2018

Trim I

Trim II

Trim III

An 2019

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii

C.A.

Rectificat

2018

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

din imobilizări financiare

23

din investiții financiare

24

din diferențe de curs

25

din dobânzi

26

0

2

0

1

1

2

2

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

152.017

0

150.145

143.168

71.738

88.627

101.087

158.923

111,00

94,18

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

151.959

0

150.025

143.161

71.679

88.553

101.000

158.826

110,94

94,21

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii fRd.32+Rd.40+Rd.46). din care:

31

131.438

0

127.606

123.272

66.297

77.567

84.987

129.741

105,25

93,79

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

129.884

0

125.946

121.799

65.612

76.426

83.610

127.829

104,95

93,78

cheltuieli cu materiile prime

33

121.587

117.405

113.019

62.697

71.571

77.445

117.858

104,28

92,95

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.700

1.750

1.690

400

1.000

1.300

1.900

112,43

99,41

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

232

280

185

70

150

240

280

151,35

79,74

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

270

294

294

90

180

275

320

108,84

108,89

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

59

100

103

15

55

65

71

68,93

174,58

cheltuieli privind energia și apa

38

6.538

6.691

6.987

2.500

3.800

4.800

8.000

114,50

106,87

cheltuieli privind mărfurile

39

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

553

0

591

550

278

424

444

591

107,45

99,46

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

492

520

497

250

370

380

520

104,63

101,02

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

0

3

2

1

2

2

3

0,00

0,00

bl)

- către operatori cu capital intearal/maioritar de stat

43

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

3

2

1

2

2

3

0,00

0,00

prime de asigurare

45

61

68

51

27

52

62

68

133,33

83,61

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.6 7+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.001

0

1.069

923

407

717

933

1.321

143,12

92,21

cheltuieli cu colaboratorii

47

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

178

115

96

50

90

100

120

125,00

53,93

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

146

80

77

35

60

70

85

110,39

52,74

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

51

0

49

38

19

25

32

50

131,58

74,51

el)

cheltuieli de protocol, din care:

51

39

41

38

15

20

25

40

105,26

97,44

- tichete cadou potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare

52INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propunere 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat 2018

Trim I

Trim II

Trim III

An 2019

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2018

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

12

0

8

0

4

5

7

10

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 165/2018, cu mnriifrrarile ulterioAre

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare

55

0

- ch.de promovare a produselor

56

12

8

0

4

5

7

10

0,00

Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

dl)

ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate

58

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educației, invatamant, social si sport, din care

59

d3)

- pt cluburile sportive

60

d4)

cheltuieli de sponsorizare pt alte acțiuni si activitati

61

0

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

27

32

34

15

20

26

38

111,76

125,93

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

10

0

13

12

5

8

11

15

125,00

120,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

10

0

13

12

5

8

11

15

125,00

120,00

-interna

65

10

13

12

5

8

11

15

125,00

120,00

-externa

66

0

0

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

113

119

117

40

80

110

125

106,84

103,54

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

54

60

39

25

45

52

60

153,85

72,22

alte

care

cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

69

339

0

381

309

103

199

302

408

132,04

91,15

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

244

268

215

73

148

222

295

137,21

88,11

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

94

105

89

25

45

72

105

117,98

94,68

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1

5

5

3

3

5

5

100,00

500,00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

-aferente bunurilor de natura domeniului ntihlic

74

0

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urnentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

3

0

2

3

3

3


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propunere 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat 2018

Trim I

Trim II

Trim III

An 2019

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii

C.A.

Rectificat 2018

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

alte cheltuieli

78

229

300

278

150

250

300

505

181,65

121,40

B Cheltuieli CU impozite, taxe și varsaminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din carp*

79

609

0

627

629

251

401

552

827

131,48

103,28

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

ch. cu taxa de licență

82

6

145

140

145

145

145

145

103,57

2333,33

ch. cu taxa de autorizare

83

126

30

5

5

5

5

5

100,00

3,97

ch. cu taxa de mediu

84

0

2

3

1

1

2

2

66,67

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

477

450

481

100

250

400

675

140,33

100,84

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.lOO+Rd.lO4+Rd.ll3), din care:

86

18.760

0

18.977

17.902

4.131

8.585

13.006

19.843

110,84

95,43

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

14.865

0

17.710

16.644

3.817

7.955

12.050

18.552

111,46

111,97

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

13.677

0

16.380

15.423

3.400

7.100

10.800

16.895

109,54

112,77

a) salarii de bază

89

10.040

12.600

12.054

3.250

6.800

10.300

16.345

135,60

120,06

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM1

90

3.637

3.780

3.369

150

300

500

550

16,33

92,63

ci alte bonificații (conform CCM)

91

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1.188

0

1.330

1.221

417

855

1.250

1.657

135,71

102,78

a) ch b dir mod

eltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu ficările si completările ulterioare, din care:

93

253

380

311

167

335

500

500

160,77

122,92

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare:

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare:

95

189

250

245

100

180

300

300

122,45

129,63

b) tichete de masă;

96

935

950

910

250

520

750

1.157

127,14

97,33

c) vouchere de vacantă:

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinutîn anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.l03). din care:

100

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iHrlprătorpqti

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si romitpfp

103

I   ANEXA LA

JHCLM NR. (Si'

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propunere 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/-realizat 2018

Trim I

Trim II

Trim III

An 2019

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2018

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+ Rd.112), din

104

604

0

898

897

228

456

684

911

101,56

148,51

a) centru directori/directorat

105

448

0

635

634

162

324

486

648

102,21

141,52

-componenta fixă

106

448

635

634

162

324

486

648

102,21

141,52

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

156

0

263

263

66

132

198

263

100,00

168,59

-componenta fixă

109

156

263

263

66

132

198

263

100,00

168,59

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite Dotrivit leaii

112

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

3.291

369

361

86

174

272

380

105,26

10,97

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll5+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l2 21, din care:

114

1.152

0

2.815

1.358

1.000

2.000

2.455

8.415

619,66

117,88

cheltuieli cu majorări și penalități fRd.122+Rd.l23T din care:

115

216

0

500

37

25

40

55

500

1.351,35

0,00

- către bugetul general consolidat

116

197

300

35

300

- către alți creditori

117

19

200

2

25

40

55

200

0,00

0,00

cheltuieli privind activele imobilizate

118

2

15

0

0

0

15

15

0,00

0,00

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

alte cheltuieli

120

153

350

11

100

400

450

5.500

50.000,00

7,19

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

1.235

1.250

1.391

375

760

1.135

1.450

104,24

112,63

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.l23-Rdl26), din care:

122

-454

0

700

-81

500

800

800

950

-1.172,84

17,84

fl)

cheltuieli privind aiustărilesi provizioanele

123

2.395

1.500

966

500

850

900

1.450

150,10

40,33

fi.i;

-provizioane privind participarea la profit a salari aților

124

2.849

fi.2;

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

2.849

0

800

1.047

0

50

100

500

0

36,75

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propunere 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat 2018

Trim I

Trim II

Trim III

An 2019

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2018

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f2.1 )

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l301. din care:

127

2.849

0

800

1.047

0

50

100

500

0,00

36,75

- din participarea salariaților la profit

128

0

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

800

1.047

0

50

100

500

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

130

2.849

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38).

131

58

0

47

4

16

31

37

47

1.175,00

6,90

cheltuieli privind dobânzile (Rd.1334-Rd.134), din

care:

132

55

0

45

4

15

30

35

45

1.125,00

7,27

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

8

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

47

45

4

15

30

35

45

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rri.1?6+Rri 137V rfin rarp-

135

3

0

2

0

1

1

2

2

0,00

0,00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

3

2

0

1

1

2

2

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

73

3

43

43

50

50

I

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

309

0

740

-3.621

6.012

2.617

-778

1.203

-33,22

-1171,84

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

85

250

55

20

50

65

104

189,09

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri din exploatare (Rd.2), din care:

144

- venituri din subvenții si transferuri

145

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii , cf legii anuale a buaetului de stat

146

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

14.865

0

17.710

16.644

3.817

7.955

12.050

18.552

111,46

111,97

148

149

ISO

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

13.677

0

16.380

15.423

3.400

7.100

10.800

16.895

109,54

112,77

Nr. de personal proanozat la finele anului

152

419

408

382

384

384

380

372

97,38

91,17

Nr.mediu de salariați

153

430

412

401

390

390

386

375

93,52

93,26

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salariala((Rd.l47-Rd.93*-

Rd.98))/Rdl53)/12*1000

154

2.832

3.505

3.394

X

X

X

4.012

118,19

119,86

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propunere 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat 2018

Trim I

Trim II

Trim III

An 2019

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii

C.A.

Rectificat 2018

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de ctat

155

2.832

3.505

3.394

X

X

X

4.008

118,09

119,86

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

354

366

348

X

X

X

427

122,70

98,30

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ nersoanăl W=OPF/Rd.153

158

933

939

870

853

98,13

93,21

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (OPF)

160

394.807

387.000

348.718

X

X

X

320.000

91,76

88,33

- Dret mediu (o)

161

364

359

359

X

X

X

449

125,00

98,82

- valoare=OPF x d

162

143.512

138.979

125.263

X

X

X

143.690

114,71

87,28

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l62/Rd.2

163

1

1

1

X

X

X

1

99,97

95,28

8

Plăți restante

164

337.029

370.000

323.000

324.000

320.000

323.000

370.000

114,55

95,84

9

Creanțe restante, din care:

165

24.002

25.000

24.942

31.000

27.000

27.000

25.000

100,23

103,92

- de la operatori cu capital inteqral/maioritar de stat

166

805

700

805

1.000

1.000

1.000

700

86,96

100,00

- de la operatori cu capital privat

167

1.850

800

1.850

1.400

1.400

1.400

800

43,24

100,00

- de la bugetul de stat

168

0

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

21.347

23.500

22.287

28.600

24.600

24.600

23.500

105,44

104,40

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

77

0

0

0

0

0

0

0,00

ANEXA LA

HCLM NR.PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,Anexa nr.3 la H.C.L. nr


Gradul de realizare a veniturilor totale RADET Constanta

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din c

162.091

152.326

93,98

150.885

139.547

92,49

1

Venituri din exploatare

162.087

152.326

93,98

150.883

139.547

92,49

2.

Venituri financiare

4

0

0,00

2

0

0,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

<RCELA ENACI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat 2018

an curent (N) 2019

an N+l

2020

an N+2

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.050

1.494

1.400

1.450

1.400

1

Surse proprii, din care:

1.050

1.391

1.400

1.450

1.400

a) - amortizare

1.050

1.391

1.400

1.450

1.400

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

103

-Vanzare deseu

0

103

0

50

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.050

1.244

1.400

1.450

1.400

1

Investiții în curs, din care:

353

793

300

500

700

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- denumire obiectiv

- (denumire obiectiv)

D) pentru Dunurne ae natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

353

793

300

500

700

- Reabilitare instalații termice

178

725

30

450

700

-studii si proiecte

0

0

-Montaj pompe si ecmpamente automatizare

45

32

270

50

- Reabilitare puncte termice

130

36

0

0

0

j     1 1 LI UI UUl IUI llt» UU IICJUUllCJ

domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

uj pciiuu UUIIUIIIL. IUULC III concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

p; pentru oununie ae natura-----

domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

cj pentru Dunurne ae natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

ANE

DLM NI

XALA

M

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

UJ pUIILIU DUHLII IIW lUcJLU III concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

455

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Dj pentru punuriie de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

455

0

0

-inlocuit rețea termica secundara

0

0

455

0

0

- (denumire obiectiv)

c) pentru Dunurne oe natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

UJ pCHUU UUHUIUC luate III concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

620

374

645

950

700

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

77

77

0

0

0

a) - interne

84

77

0

0

0

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Q-0      Ja kifV O

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N - 1)

an curent (Nj

an N + 1

an N + 2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/•

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restant A

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 Creșterea gradului de încasare de la

final de an

X

X

500

-2000

600

-1000

375

-1000

2

Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de

31.12.2018

X

X

0

0

150

0

125

-125

3

Măsura 3 Majorare preț de distribuție a energiei termice

31.03.2018

X

X

500

-1300

1400

-700

1000

-250

4

TOTAL Pct. I

X

X

1000

3300

2150

-1700

1650

-1375

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

0

1

Cauza 1 Creșterea prețului la utilitati .

X

X

0

0

-670

215

-116

340

2

Cauza 2 Creșterea

preturilor la materiale datorita

inflației........

X

X

-280

-500

-275

275

-215

350

3

Alte cauze: Intrarea in insolventa a debitorilor

X

X

357

-800

-482

210

-185

185

4

TOTAL Pct. II

X

X

637

-1300

-1427

700

-516

875

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-143

325000

363

-2000

723

-1000

1134

-500

Anexa nr. 5PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA