Hotărârea nr. 136/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RATC CONSTANȚA PE ANUL 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2019

^^.nsi^ul^ca^ al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 76334 /Îl.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli a R.A.T.C. Constanta nr.4495/05.04.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.71878/05.04.2019 și Hotărârea nr.23/04.04.2019 a Consiliului de administrație al R.A.T.C.Constanța;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe caile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(3) lit.c) și art. 115 alin.(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2019 conform anexelor nr.1-5 si a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-achiziții, Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru,

împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție JL-rconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTA        _

Nr. __!%£/ oW°)

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


ANEXA LA

HCLM NR.MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.10.2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

69736

82257

117,95

84120

83620

102,265

99,41

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

69585

82097

117,98

84000

83500

102,318

99,40

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

31542

44816

142,08

45000

44700

100,411

99,33

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

5617

6807

121,19

7000

6900

102,835

98,57

2

Venituri financiare

5

151

160

105,96

120

120

75

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

58742

81243

138,30

83010

83510

102,175

100,60

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

58741

81233

138,29

83000

83500

102,175

100,60

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

20810

34943

167,91

35000

35500

100,163

101,43

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

7075

1171

16,55

1200

1150

102,477

95,83

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

30291

43103

142,30

44100

44000

102,313

99,77

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

29188

41065

140,69

42200

42000

102,764

99,53

C1

ch. cu salariile

13

27052

37150

137,33

38200

38000

102,826

99,48

C2

bonusuri

14

2136

3915

183,29

4000

4000

102,171

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

ANEXA LA s

HCLM NR.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.10.2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

484

1176

242,98

1200

1100

102,041

91,67

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

5’TO

862

139,26

—520—

910

106,729

98,91

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

565

1631

288,67

1700

1650

104,231

97,06

2

Cheltuieli financiare

20

1

10

1.000,00

10

10

100

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

10994

1014

9,22

1110

110

109,467

9,91

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,

27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.10.2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

b

6=5/4

7

8

9

10

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

o)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

950

10371

1.091,68

9000

9000

86,7804

100,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

17

10371

61.005,88

9000

9000

86,7804

100,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.10.2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

ii

4

5

8=t>/4

7

8

9

10

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

716

710

99,16

690

680

97,1831

98,55

2

Nr.mediu de salariați total

49

696

695

99,86

687

680

98,8489

98,98

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3495

4924

140,89

5119

5147

103,961

100,55

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000

51

3239

4454

137,53

4634

4657

104,024

100,50

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

100

118

118,15

122

123

103,509

100,43

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

553084

601598

108,77

602000

603000

100,067

100,17

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     (Rd.7/Rd.1)x1000

55

842

988

117,25

987

999

99,9121

101,20

9

Plăți restante

56

17579

19000

108,08

18000

17000

94,7368

94,44

10

Creanțe restante

57

725

900

124,14

700

650

77,7778

92,86

ANEXA LA

HCLMNR.lSȘ,INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.10.2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0 | 1

2

3

4

b

B=B/4

7

8

9

10

CONTRASEMNEAZĂPREȘEDINTE ȘEDINȚA,SECRETAR, MARCELA ENACHE


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți in bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat Ia

31.10.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

65534

72783

72783

69736

20565

41131

61696

82257

117,95

106,41

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

65380

72627

72627

69585

20525

41051

61576

82097

117,98

106,43

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

25868

29806

29806

26390

9339

18678

28017

37354

141,55

102,02

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

24716

28656

28656

25267

9051

18102

27153

36204

143,29

102,23

a3)

din redevențe și chirii

6

1014

1000

1000

1003

250

500

750

1000

99,70

98,92

a4)

alte venituri

7

138

150

150

120

38

76

114

150

125,00

86,96

b)

din vânzarea mărfurilor

8

41

40

40

1

5

10

15

20

2000,00

2,44

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

33886

42281

42281

37159

11117

22235

33352

44468

119,67

109,66

Subventii+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.11)

9a

39229

49050

49050

43149

12906

25813

38719

51623

119,64

109,99

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

28119

35621

35621

31542

9415

18831

28246

37661

119,40

112,17

TVA aferenta subvenției

10a

5343

6769

6769

5990

1789

3578

5367

7155

119,45

112,11

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

5767

6660

6660

5617

1702

3404

5106

6807

121,19

97,40

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției fn curs de execuție

13

fl

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

242

500

500

45

64

128

192

255

566,67

18,60

fD

din amenzi și penalități

15

49

50

50

45

14

28

42

55

122,22

91,84

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.10.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru Investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

193

250

250

0

50

100

150

200

#DIV/0!

0,00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

154

156

156

151

40

80

120

160

105,96

98,05

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

6

6

16

5

10

15

20

1,25

1600,00

e)

alte venituri financiare

27

150

150

135

35

70

105

140

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

61091

69786

69786

58742

20309

40629

60939

81243

138,31

96,15

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

61065

69776

69776

58741

20307

40624

60932

81233

138,29

96,19

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

23573

30607

30607

20810

8736

17475

26212

34943

167,91

88,28

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

16799

23305

23305

16857

5988

11978

17966

23955

142,11

100,35

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

16107

22500

22500

16314

5750

11500

17250

23000

140,98

101,29

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2300

3200

3200

2530

700

1400

2100

2800

110,67

110,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

12213

16500

16500

12391

5640

11280

16920

22560

182,07

101,46

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

86

200

200

145

55

110

165

220

151,72

168,60

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

605

600

600

398

181

363

544

725

182,16

65,79

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

1

5

5

0

2

5

7

10

#DIV/0!

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

844

1300

1300

712

931

1862

2794

3721

522,61

84,36

2L

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

11

160

160

68

64

128

192

254

373,53

618,18

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.10.2018

din

care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

77

90

90

17

18

36

54

70

411,76

22,08

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

77

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

90

90

17

18

36

54

70

c)

prime de asigurare

45

756

1050

1050

627

849

1698

2548

3397

541,79

82,94

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

5930

6002

6002

3241

1817

3635

5452

7267

224,22

54,65

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

25

50

75

100

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

158

160

160

136

50

100

150

200

147,06

86,08

b1)

cheltuieli privind consultanța Juridică

49

76

130

130

110

45

90

135

180

163,64

144,74

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

44

50

50

13

72

144

216

287

2207,69

29,55

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

7

10

10

9

7

14

21

27

300,00

128,57

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

37

40

40

4

65

130

195

260

6500,00

10,81

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

10

#DIV/0!

0,00

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

10

0,00

IhclmnT^-^

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.10.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1

2

2

0

2

5

7

10

#DIV/0!

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

72

100

100

70

50

100

150

200

285,71

97,22

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

41

75

75

60

24

51

75

100

166,67

146,34

-interna

65

31

50

50

44

18

38

56

75

170,45

141,94

-externa

66

10

25

25

16

6

13

19

25

156,25

160,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

57

70

70

52

25

50

75

100

192,31

91,23

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

58

70

70

42

18

36

54

70

166,67

72,41

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

5368

5400

5400

2928

1550

3100

4650

6200

211,75

54,55

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1198

1400

1400

611

350

700

1050

1400

229,13

51,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

91

100

100

81

179

358

537

716

884,07

89,01

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

55

90

90

86

78

155

233

310

360,47

156,36

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

120

120

109

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

4

4

1

1

2

3

5

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

2

0

1

2

3

5

J)

alte cheltuieli

78

162

150

150

0

25

50

75

100

#DIV/0!

0,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

6288

1045

1045

7075

388

783

1171

1556

21,99

112,52

a)

ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

92

180

180

0

5

15

20

22

#DIV/0!

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

22

50

50

8

37

74

111

150

1875,00

36,36

e)

ch. cu taxa de mediu

84

90

85

85

49

20

42

62

82

167,35

54,44

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.10.2018

din

care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018

conform Hotărârii

C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

6084

730

730

7018

326

652

978

1302

18,55

115,35

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

30035

37096

37096

30291

10776

21552

32328

43103

142,30

100,85

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

24479

35330

35330

29188

10267

20534

30801

41065

140,69

119,24

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

22313

32380

32380

27052

9288

18576

27864

37150

137,33

121,24

a) salarii de bază

89

22313

32380

32380

27052

9288

18576

27864

37150

137,33

121,24

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

2166

2950

2950

2136

979

1958

2937

3915

183,29

98,61

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

484

800

800

365

125

250

375

500

136,99

75,41

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

1682

2150

2150

1771

600

1200

1800

2400

135,52

105,29

c) vouchere de vacanță;

97

254

508

762

1015

SDIV/0!

#DIV/0!

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.10.2018

din

care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

283

956

956

484

294

588

882

1176

242,98

171,02

a) pentru directori/directorat

105

186

746

746

379

222

444

666

888

234,30

203,76

-componenta fixă

106

150

300

450

600

-componenta variabilă

107

210

210

0

72

144

216

288

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

97

210

210

105

72

144

216

288

274,29

108,25

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

112

CS

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

5273

810

810

619

215

430

645

862

139,31

11,74

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

1169

1028

1028

565

407

814

1221

1631

288,67

48,33

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:

115

696

500

500

384

195

390

585

781

203,39

55,17

- către bugetul qeneral consolidat

116

696

500

500

384

195

390

585

781

203,39

55,17

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

10

SDIV/0!

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

435

500

500

181

200

400

600

800

441,99

41,61

fl

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

28

28

28

0

12

24

36

50

#DIV/0!

0,00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

28

28

28

0

12

24

36

50

#DIV/0!

0,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fi .2)

- provizioane in leqatura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.10.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018

conform

Hotărârii

C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

26

10

10

1

2

5

7

10

1000,00

3,85

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

26

SDIV/0!

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

26

#DIV/0!

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

10

10

1

2

5

7

10

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

4443

2997

2997

10994

256

502

757

1014

9,22

247,45

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

65380

72627

72627

69585

20525

41051

61576

82097

118

106

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

33886

42281

42281

37159

11117

22235

33352

44468

142

102

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat ia

31.10.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1 ■

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

-alte venituri care nu se Iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care **)

147

24479

35330

35330

29188

10267

20534

30801

41065

140,69

119,24

a)

148

b)

149

C)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

22313

32380

32380

27052

9288

18576

27864

37150

137,33

121,24

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

710

680

680

716

720

720

715

710

99,16

100,85

S

Nr.mediu de salariați

153

684

670

670

696

704

704

700

695

99,86

101,75

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 ■ rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000

154

2982

4394

4394

3495

1215

2431

3667

4924

140,89

117,18

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

95585

108399

108399

99978

29155

58311

87966

118125

118,15

104,60

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

846

866

866

795

0

0

0

866

108,93

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

578616

580000

580000

553084

0

0

0

601598

108,77

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF x p

162

0

0

0

0

0

0

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

0

0

0

8

Plăți restante

164

20000

20000

20000

17579

19000

108,08

9

Creanțe restante, din care:

165

1000

1000

1000

725

900

124,14

AMEXALA I

hclmnr.J-£

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.10.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- de la operatori cu capital Integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente )soldul rămas de rambursat

171

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuală a bugetului de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

Cri

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

31.10.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:

62.722

65.534

104

72.783

69.736

96

1

Venituri din exploatare *)

62.522

65.380

105

72.627

69.585

96

2.

Venituri financiare

200

154

77

156

151

97

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

31.10.2018

an curent (2019)

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

950

17

10371

9000

9000

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

31.10.2018

an curent (2019)

an 2020

an 2021

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

ANEXA LA

hclmnr.JuLLANEXA LA

HCLM NR.


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

31.10.2018

an curent (2019)

an 2020

an 2021

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

950

17

10371

9000

9000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHEAnexa nr. 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2018)

An curent (2019)

An 2020

An 2021

Realizat 31.10.2018

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

10994

17579

1014

19000

1110

18000

110

17000

1

încasare sume restante Casa de Pensii

X

X

2

Majorarea tarifului social

X

X

Reducerea dobânzilor si penalităților

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

1014

19000

1110

18000

110

17000

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Creșterea prețului la combustibil si piese

X

X

2

Creșterea prețului la utiiitati

X

X

Respectarea prevederilor contractului colectiv

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

1014

19000

1110

18000

110

17000

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJiE