Hotărârea nr. 135/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanța pe anul 2019

JJgpsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Z? .04. 2019 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 57416/20.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5, pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL pentru 2019 nr. 29/15.03.2019, precum și Hotărârea nr. 9/18.03.2019 a Consiliului de administrație al SC Ecosal SRL;

Având în vedere prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară si prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 3, lit. c și art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanța pe anul 2019, conform anexelor 1-5, astfel:

  • - venituri totale = 217,29 mii lei;

  • - cheltuieli totale = 277,44 mii lei;

  • - pierdere         = 60,15 mii lei.

Art. 2 Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre SC ECOSAL SRL Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a^ost votată de consilierii locali astfel:

/cf pentru;        împotrivă; JT abținerj.

La data adoptării sunt în funcție J^Z-de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, . ț

CONSTANȚA

Nr.           M/6


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

ROMĂNiĂ

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

SC ECOSÂLSRLBVC-2019

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

2019.......... mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent ' (N-1)

: Propuneri ari curent (N)

% I

Estimări an N +1

Estimări an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

io

I..

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

208.34

217.29

1.04

1

Venituri totale din.exploatare, din care:

.....2 .

207.34

216.29

1.04

a) , .

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

.. 3 '

b).......

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare ...... 7 7     .

5 :

. 1 00

1,00

1.00

3

Venituri extraordinare.......................

6.....

; 0.00

■ ■ 0.00

1.00

.....II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 =; rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

281.50

277.44

0.99

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

“ 279,50

275.44

0.99

A,

cheltuieli cu bunuri și servicii

9 '

106.13

66.14

0.62

B;..

cheltuieli cu impozite, taxe și' vărsăminte asimilate

10

.....33.10

39.00

.........1.18

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

107.07

137.10

128

" .......

co.

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

47.70

45.00

0.9.4

C1

ch..cu salariile

13

47.70

45.00

0,94

C2

bonusuri

14

0:00

0.00

1.00

C3 ..

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0:00

0.00

1.00

- cheltuieli cu plăți compensatorii: aferente disponibilizărilor de personal.........

16

0.00

0.00

1.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17 :

57.30

89.00

1.55

C5 '

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator ....

18

2.07

3.10

1.50

P.

alte cheltuieli de exploatare

19

33.20

33.20

1.00

"2

Cheltuieli financiare                 .............

20

1.00

1.00

1.00

. 3r.

Cheltuieli extraordinare ...... ... ..................

L 21

1.00

1;0Q

: 1.00

; III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

' -73.16

-60.15

0.82

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23.....

0.00

.....0.00

■ 1.00

: v

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

i 24

0.00

0.00

! 1.00

1......

Rezerve legale

■ 25

J2i .

Alte rezerve reprezentândȚacilități. fiscale prevăzute de; "■

26;

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

■-.4.

Constituirea surseforiproprii de finanțare pentru

28.

, . -------■

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

' 6.....

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

30

7: '

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

.... 31 ...

8:

Minimum 50% vărsăminte.la bugetul de stat sau local în;

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local;

33a

c).

- dividende cuvenite altor acționari

34. .

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31-

35

vi.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

. 36 .

0.00

0.00

1.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

3.7'

0.00

0.00

1.00

. b)

cheltuieli materiale

. 38

'............ '

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d). ..

cheltuieli cu reclama și publicitate

41.......

e)

alte cheltuieli

" 42

VII 1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0.00

0.00

1.00

1

Alocații de la buget

'44;

alocații bugetare aferente plății:angajamentelor > din anii anteriori

45

)X

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0.00

0.00

1.00

X-

DATE DE FUNDAMENTARE

' 47

‘ 1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

0.00

0.00

. 1.00

... 2

Nr.. mediu de; salariați total             .....

.. 49

2:00

: . . 2.00

1.00

' 3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe bază cheltuielilor de natură salărială,*)

50

1987.50

1875.00

0.94

4

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

0.00

0.00

1.00

5.....

Productivitatea, muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/perâoană) (rd. 2/rd. 49)

52

103.67

108.15

104

-

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf: Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în linitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

>

8 ■

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

1351.16

1.276.82

0.94

9

Plăți restante ' '

: 56

0.00

0.00

1.00

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

1.00


*) Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2 ") Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR MARCELA ENACHE

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

SC ECOSAL SRL

BVC - 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora

2019............ mii lei

Prevederi an precedent (N-1 =2018)

. Propuneri an curent(N = 2019)

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Aprobat

Prelimi--nat/ Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

țzui/j

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii G.A.

Trirn.l

Trirn II

Trirn HI

An

0

1

...........2

3 .

. 3a

. . 4 .

5

6 a

6b

.. 6c . .

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

.. 1

201.33

. 208.34

208.34

50.82

106.30

161.78

217.29

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 1'4), din care:

2

201.05

207.34

207.34

50.57

105.80

161.03

.....216.29

a).

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 -+ rd; 6 +' rd, 7)\ din care:

3

195.67

207.34

207.34

50.57

105.80

161.03

21629

al)'

din vânzarea produselor

4

195.67

a2)

din servicii prestate

5

32.03

32.03

7.41

1.4.82

22.23

29:64

ă3)

din redevențe si chirii

6

175.31

175.3.1

43.16

90.98 >

138.80

186.65

ă4)

alte venituri

7

b)

din Vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

. 1’0.

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

din producția de imobilizări

12

e) ■

venituri aferente costului producției în curs de execuție:

1:3

f) ■

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14:

5.38

din amenzi și penalități:

15

f2)

din vâ nzarea activelor și alte operații de capital (rd.

16

18:+ rd. 19), diri'care:

+ active corporale

1:7

- active necorporale

18

f?)

din subvenții pentru investiții.....

19 .

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5) ...

alte venituri.....

21

2

Venituri financiare: (rd. 23 + rd. 24 +

22

0

1.00

1.00

0.25

” 0.50

0.75

1-00

a):

din imobilizări financiare

23

b)

din” investiții financiare

24

c)

din diferente de curs "

25

d)

din dobânzi

26

. e)

alte’venituri financiare .........

27

...

:......3. '

Venituri extraordinare

28

0

0,00

0.00

0.00

0.00.

0.00

0,00

:......II

CHELTUIELI TOTALE (rd.30 + rd.136 + rd. 144)

29

198.89

281.50

281.50

.59.42

152.52

20615

277.44

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd.

86 + rd. 120), din care:.

30

198:89

279.50

279.50

59.42:

1.51.52

204.15

275.44

A. Cheituielicu bunuri și servicii (rd. 32 + rd.

31

106.13

106.13

17.0.3

46.42

56.35

66.14

A.1

Cheltuieli

privind stocurile (rd. 33 + „

32

32.83

..... 32.83

. 6.81

13.62

20.43

27.24

• a) .

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care::

34

2.20

2.20

0:1.5

0.30

0.45

0.60

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb               . .. .

35.

;0.60

0.60

.0.00 .

0.00

.. 0:00

.0.00

b2).....

cheltuieli cu combustibilii

.36

1.20

1.20

0,45

0.90

1,35

1.80

c)

cheltuieli privind materialele de: natura obiectelor de inventar

.3.7

1.00

1.00

0.15

0.30

0.45

0.60

dy

cheltuieli privind energia și apa

38

29.63

29.63

6.21

12.42

18.63

24.84

e)

cheltuieli privind mărfurile

39Ă2:

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd, 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

3.50

350

250,

2.75

2.75

3.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

'    3.00

3.00

250

.2.50 '

250

250

b)

cheltuieli

privind chiriile (rd. 43 + rd.

42

. . ... .

b1)

t către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

r Către operatori cu capital privat

44

- c)'

prime de asigurare

45'

0.50

0.50

0:00

0:25

0.25

050

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd, 621 rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 * rd. 69 + rd. 78); din care:

46'

69,80

69.80

7.72

30.05 :

33.17

35.90

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

5.00

5.00

0.00.

9.00

’ 9,00

9.00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din Care:

43

bl) ■

cheltuieli privind consultanta juridică

49

c)'

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0.00

0.00

c1)

cheltuieli de protocol, din: care:

51

-tichete cadoli potrivit Legii fir-193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltiiielide reclamași publicitate, din care:.......

53

-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate^ potrivit Legiinr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54 ■

i

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii rir, 193/2006, cu modificările ulterioare

55 :


Q

L~!- ch. de promovare a produselor-

5'6.

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.

57

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare in; domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniilereducație, învățământ, social și sport,, din care:

59: '

d3)     .

- pentru, cluburile sportive ■

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități . j

61

e) :

cheltuieli cu transportu’ de bunuri și persoane       ..............

. 62

0.00

0.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din. care:

63

0-00

0.00

- Cheltuieli cu diurna (rd.. 65 + rd. 66), din care:

64

-interna

65 ;

-externa

66- :

3) :

cheltuieli poștale, și taxe de telecomunicații    . ..

.67

.   0.50

.   0.50

0.10

0.40

0.40

0.50

h) ,

cheltuieli; cu serviciile bancare și asimilate

68

1.00

1.00

0.50

1.00

: 1.50

1.50

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

5.30

5,30

4.95

■ 7.40

• 8.85

10.30

it)

Cheltuieli de asigurare și pază

70. ;

2.30

2.30

: 1.20

2.40

3.60

4.80

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71 ■

1.00

1.00

0.25

0.50

0.75

1.00

13)

cheltuielicu pregătirea profesională

72 ’

Î4).......

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și hecorporale, din care:.

73

1,50

1.50

2.50

2.50

2.50;

2.50

- aferente, bunurilor de naturadomeniului public

74

1.50

1.50

2.50 .

2.50

2.50;

.    2.50i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate-de filiale

. 75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guyern'uiui nr. 109/2011

; 76

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

' 77 ;

0.50

0,50

1.00

2.00:

2.00

2.00

i)

alte cheltuieli

78

58.00

58.00

: 2,17

12.25

13.42

14:60

B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd, 84 + rd. 85), din care:

79 :

33.10

33.10

I o.oo .

.20.00

20.00

39.00

a)

qhî cu taxa pt activitatea de........

80 >

b)

ch. curedevența pentru

■  81 i

.............

c)

ch. cu taxa de licență

82 .

d)

eh, cu taxa de autorizare

83 ;

e).

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe șî impozite

:85

33.10

33.10

0.00

20.00

20.00

39.00

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86 .

.. 107.07

107.07

34.22

68.^5

102.77

137.10

co-

Cheltuielile natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87 .

47.70

47.70

11.20

22.50

33.70

45.00

C.1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

47,70

47.70

11.20

22.50

33.70

45.00

a) salarii de bază

89

37.60

37.60

8.87

17.75

26.62

35,50

b) sporuri, prime și alte bonificații

:90

10.1.0

10.10

2.37

4.75

7.12

9150

c) alte bonificații (conform C.CM)'

91

C2

Bonușuri (rd. 93;+ rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care;

92

0.00

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute lâ art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

r tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;.

,94


o
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu     '

modificările ulterioare;

95 J

b) tichetede masă;

96

c) vouchere de vacantă;

■ 97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

i 98 :

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

. C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 * rd. 102 + rd. 103), din care;

100

0.00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

1Q2-

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii șî comitete

103

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 1.08 + rd. 111 # rd. 112), din care:

104

57.30

57.30

• 22.25

44.50

66.75

89.00

a) pentru diredtori/directorăt:

105

34.80

34.80

8.75,

17.50

26.25:

35.00

- componentă fixă

106

34.80

34.80

8.75:

17.50.

26.25

35.00

- componenta variabilă.

107

b) pentru: consiliul de ădministrafie/consiliul de supraveghere, din care;.

108

22.50

22.50

13.50

27.00

40.50

54.00

- componenta fixă . . ..

109

22.50

22.50

13.50

27.00

40.50

54.00

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

.111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5-.

.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

207

2.07

0.77

1.55 ;

2.32 ;

3.10

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 421 + rd. 122), din care:

11,4

-

33.20

33,20

8.17

16.55

25.03 ;

33.20

-

: a) ■

cheltuieli cu majorări și pena 1 ităfi (rd.

122 + rd. 123), din care:

115

0.50

0.50

0.00

0.20

0.50

0.50

t către bugetul general consolidat

116

către al ți creditori

117

0.50

0.50

b)

cheltuielii privind activele imobilizate

11'8

' c)

cheltuieli aferente' transferurilor pentru plata personalului ........

119

d) :

alte cheltuieli

120

e) ■

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporaie

121

32.70

32.70

8.17

16.35 .

24.53

32.70

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare, și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

f1)

cheltuieli privind: ajustările: și provizioanele .

123

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a sălariațildr

124

f 1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:.......

126

f2.1)

dinanularea provizioanelor

(rd. 128 + rd. 129 + rd. 1

30), din care:

127

r din participarea salariaților laprofit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

. 129,,

- venituri din alte: provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.

'131.....

0

1-00

1-00

' 0.00

0.50 '

■ 1.00

1100

a)

cheltuieli: j

xivind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134b)

cheltuieli din diferențe de curs

: 135

ui)

aferente creditelor pentru investiții

‘ 136:

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă ..........

137

c)

alte cheltuieli financiare........

; 138

,3

Cheltuieli extraordinare.....

'139

0

1.00

1.00

0.00

i 0.50

1.00

1.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. i-rd. 29)

: ho

2.45

-73.16

)   -73,16

-8.60

-46.22.

-44.37

-60.15

venituri neimpozabile

T41

cheltuieli nedeductibile fiscal

142.

IV

IMPOZIT PE PROFIT

1 143'.

0.00

. . . 0.00

0.00 .

. 0.00

0.00

......0.00

..

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

■ 144

a)

- .venituri din; subvenții și transferuri

145-

b)

- alte venituri care nu șe iau în calcul la determinarea^ productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

■ 2

Cheltuieli de natură salariată (rd. 87), din care: **)

; 147

47.70

. 47.70

... 11.20

22.50

33.70

..... 45.00

a)

„      J ..... .

148

b)

< ........ 4

i “149

.....o)

150

3'

Cheltuieli cu salariile (rd. 88) .

151

47.70

. 47.70

11,20

( 22.50

3370

45.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului..... . ........

152.

0;00.

0.00

2,00

5'

Nr. mediu de salariați................

153

o.oo

ooo

' 2.00 .

.. 2.00.....

2-00

2.00

6

a)

Câștigul mediu lunar ps salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată [(rd, 147-rd. 93*-rd. 98)frd. 1531/12*1000

154

1,987.50

: 1,987.50

x

X

X ,

1,875.00

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sâlarială, recalculatcf. Legii anuale a bugetului de stat

155.

. - X

X

X.

£7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/oersoană) (rd. 2/rd. 153)......

155

. 103.67

.. 103.67

X

X-

X.

108.15

b)'

Productivitatea muncii în unități valorice pe total; personal mediu recalculata cf. Legii anuale bugetului de stat

157

X

X

X

; C)

Productivitatea muncii îri unități fizice pe total personal., mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

X

X

X.

C1)

Elemente de calcul ăl productivității muncii în unități fizice; din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF) ..

1.60

X

•X:

X:

- preț mediu (p).......

161

X

X     ■

X

- valoare = QPF x p

162

X .

x

x;

? pondereinvenituri totale

de exploatare=rd.1597rd.2

163

x.

x .

X

8

Plăti restante

164 '

0.00

o.oo

0.00

. 0.00

o.oo:

o.oo

9

Creanțe restante, din care:

165

o.oo

. 0.00

0.00

0.00

o.oo .

0:00

- de la operatori cu capital integral/rriajoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

-de la bugetul local

169

-de la alte entități

170

1CP

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) ,

171

0.00

0.00

0.00

.. 0.00

0.00

0.00


PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR MARCELA ENĂCHE
SCECOSALSRL

Gradul de realizare a veniturilor totale

2019:                                                                                                                                             mii lei

bir, crt,

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2017)

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) (2018)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat'

0

■ .....; '        1 z. ; ; .....

2

...... ZZZZ

4 j;'

......5

6

7

I

Venițuri totale

(rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:

222.14

:     201.33

0.91

208.34

208.34

1.00

1

Venituri din exploatare

221.14

201.05

0.91

207.34

207.34

1.00

' 2 '■

Venituri financiare

’ ’ '.............1

0

0.00

.........1

.........1

1.00

3

Venituri extraordinare

0

0

1.00

0

0

1.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR

SC ECOSAL SRL

2019                                                                                                               mii iei

INDICATORI

Data finalizării ■ investiției' ;

an precedent (N-1)(2017)

Valoare            '

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N) <2018)

ari

:   N+1

an N+2   :

0

1

2

;3.

■4

5

6

7......

- 8 *

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0

0

D

0

0

1

Surse proprii, din cărei

- 0

' o

0

...... 0

ș.......... 0

..... o

a) - amortizare

b) - profit

Alocații de la buget

0

0

......0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

......0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

0

- venituri, din exploatare

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

0

0

o

0

0

1

Investiții în curs, din care:

0

0

.0

Q

0

0

a) pentru bunurile proprietatea \ privată a operatorului economic::

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate său în locație de gestiune,: exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:...........

2 ;

Investiții noi, din, care:

0

0

:0

0

: °

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului său al unității administrativ,teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al : statului sau ăl unității administrativ teritoriale:

; 3

Investiții efectuate ia imobilizările, corporale existente (modernizări), din .care:

0

0

0

i           o

o

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: ;

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității: administrativ teritoriale:

«

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai Unității administrativ teritoriale: -

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

".............0

0

0

...........0

■ ..... 0

: ;5'

Rambursări de rate aferente creditelor,pentru investiții, din care;

0

0

q

0

:o

0

a)-interne

‘........?

.....

b)- externe


CONTRASEMNEAZĂ-SECRETARAnexa nr. 5, la HCL nr.

SCECOSALSRL


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a. plăților restanțe

MARCELA ENACHgx-


2019                                                                                                                                                           mii Iei

Nr. crt,

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

ari N+1

anN+2

: Preliminat/Realizat

Influențe (+7-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)      |

' Rezultat brut (+•/-)

: Plăți restante

Rezultat brut.

Plăți restante

Rezultat; brut

; Plăți

: restante

! Rezultat brut:

Plăți

- restante

0

........... 1;............

2

3

.4   -

5

6

7

. 8

9

10

Pct. 1 '

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Q

0

0

. 4

- *

0

0

0

0

TOTAL Pct. 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pct. Ti

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. 1.1........... .... ..       ....................,

0 ..

o

qI '. .. 0

....... . 0

.0

........ ... 0

...... ........0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL. Pct. l *Pct. II

0

0

0|           :o

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ-SECRETAR