Hotărârea nr. 134/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANȚA PE ANUL 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de            /f/4_____

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 76195/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, hotărârea consiliului de administrație nr. 228/11.04.2019 prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, precum și referatul nr. 5521/09.04.2019 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 si Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice. ,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2019, conform anexelor nr.1-5, astfel:

-venituri totale în sumă de, din care:

20

053

mii

lei

7

502

mii

lei

1

783

mii

lei

746

mii

lei

2

081

mii

lei

212

mii

lei

55

mii

lei

2

625

mii

lei

12

550

mii

lei

1

mii

lei

20

003

mii

lei

50

mii

lei

29

615

mii

lei

29

265

mii

lei

216

mii

lei

134

mii

lei


 • - surse de la bugetul local pentru:

 • a. acoperire deficit Țara Piticilor

 • b. acoperire deficit Pista Roleri

 • c. administrare Campus Henri Coandă-zona I

 • d. administrare Campus Henri Coandă-zona II

 • e. administrare locuințe pentru persoane cu handicap

 • f. reparații imobile

 • - surse proprii

 • - venituri financiare

 • - cheltuieli în sumă de:                                 .

 • - profit brut

 • - investiții totale, din care:

 • •  Campus Henri Coandă Zona II (bilete la ordin scadente in 2018 - Surse buget local

 • •  achiziții autoturisme - surse proprii

 • •  reabilitare Piața Abator - surse proprii

ART. 2 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru,

,0 împotrivă,___ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARMARCELA ENACHE

CONSTA

NR .....ZANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul2019 ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pe anul 2019


anexa la


- mii lei -


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

1

14976

20053

133.90

20,053

20,053

100

100

1

Venituri totale din

2

14975

20052

133.90

20,052

20,052

100

100

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

3082

7502

243.41

7,502

7,502

100

100

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vianare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100

100

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

7

14838

20003

134.81

20,003

20,003

100

100

1

Cheltuieli de exploatare,

8

14838

20003

134.81

20,003

20,003

100

100

A.

cheltuieli cu bunuri și

9

6163

10167

164.97

10,167

10,167

100

100

B.

cheltuieli cu impozite,

10

1499

1950

130.09

1,950

1,950

100

100

C.

cheltuieli cu personalul,

11

6906

7536

109.12

7,536

7,536

100

100

CO

Cheltuieli de natură salarială

12

5891

6430

109.15

6,430

6,430

100

100

CI

ch. cu salariile

13

5407

5900

109.12

5,900

5,900

100

100

C2

bonusuri

14

484

530

109.50

530

530

100

100


ANEXA LA

HCLM

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării or de nprcnnAl

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

873

951

108.93

951

951

100

100

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

142

155

109.15

155

155

100

100

D.

alte cheltuieli de

19

270

350

129.63

350

350

100

100

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT

22

138

50

36.23

50

50

100

100

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

38

8

21.05

8

8

100

100

V

PROFITUL CONTABIL

24

100

42

42.00

42

42

100

100

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor

27

0

0

4

Constituirea surselor

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute

29

0

0

6

Profitul contabil rămas

30

100

42

42.00

42

42

100

100

7

Participarea salariaților la

31

10

4

40.00

4

4

100

100

8

Minimum 50% vărsăminte

32

50

21

42.00

21

21

100

100

a)

- dividende cuvenite

33

0

0

b)

- dividende cuvenite

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor

34

0

0

9

Profitul nerepartizat pe

35

40

17

42.50

17

17

100

100

VI

VENITURI DIN FONDURI

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind prestările

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7557

29615

391.89

1,507

0

5.09

0

1

Alocații da la buget

44

7557

29265

387.26

1,507

0

5.15

0

alocații bugetare aferente

45

7262

29265

402.99

1,507

0

5.15

0

IX

CHELTUIELI PENTRU

46

7557

29615

391.89

1,507

0

5.09

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat

48

145

145

100.00

145

145

100

100

2

Nr. mediu de salariați

49

117

125

106.84

125

125

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe

50

4196

4287

102.16

4,287

4,287

100

100

4

Câștigul mediu lunar pe

51

3851

3933

102.13

3,933

3,933

100

100

5

Productivitatea muncii în

52

128

160

125.00

160

160

100

100

6

Productivitatea muncii în

53

128

139

108.59

139

139

100

100

7

Productivitatea muncii în

54

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000

55

991

998

100.71

998

998

100

100

9

Plăți restante

56

0

0

10

Creanțe restante

57

1058

1058

100.00

1,058

1,058

100

100


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARî akexaia

|HCLMNR-Z^^j

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli $i repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat

din care:

contorm HG/Ordin comun

contorm Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

14,664

0

14,848

14,976

3,651

7,947

14,087

20,053

134

102

1

Venituri totale din

2

14,663

0

14,847

14,975

3,651

7,947

14,087

20,052

134

102

a)

din producția vândută

3

8,640

0

8,700

8,800

1,970

4,037

6,167

8,800

100

102

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii

6

8,530

8,610

8,722

1963

4013

6113

8722

100

102

a4)

alte venituri

7

110

90

78

7

24

54

78

100

71

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenț

i și transferuri

9

3,223

3,497

3,082

798

2160

5280

7502

243

96

Ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

3,223

3,497

3,082

798

2160

5280

7502

243

96

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului

13

f)

alte venituri din exploatare

14

2,800

0

2,650

3,093

883

1,750

2,640

3,750

121

110

fl)

din amenzi și penalități

15

600

350

425

69

150

240

350

82

71

AFJEXA LA

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din rarp-

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2,200

2,300

2,668

814

1600

2400

3400

127

121

2

Venituri financiare

22

1

1

1

0

0

0

1

100

100

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

1

1

0

0

0

1

100

100

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE

29

14,418

0

14,786

14,838

3,651

7,946

14,087

20,003

135

103

1

Cheltuieli de exploatare

30

14,418

0

14,786

14,838

3,651

7,946

14,087

20,003

135

103

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

31

5,988

0

5,789

6,163

1,588

3,611

7,085

10,167

165

103

Al

Cheltuieli privind stocurile

32

410

0

454

495

115

240

365

520

105

121

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele

34

160

200

222

47

100

150

230

104

139

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3

4

4

3

5

8

10

133

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

52

60

60

15

31

46

65

115

c)

cheltuieli privind materialele

37

83

74

60

13

30

50

70

117

72

d)

cheltuieli privind energia și

38

167

180

213

55

110

165

220

103

128

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile

40

646

0

482

488

65

382

1,924

3,004

616

76

a)

cheltuieli cu întreținerea și

41

463

296

302

20

300

1800

2839

940

65

b)

cheltuieli privind chiriile

42

173

176

176

42

75

112

150

85

102

bl)

- către operatori cu capital integral/majorit ar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

173

176

176

42

75

112

150

85

102

c)

prime de asigurare

45

10

10

10

3

7

12

15

150

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii

46

4,932

0

4,853

5,180

1,408

2,989

4,796

6,643

128

105

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind

48

9

5

5

0

5

5

5

100

56

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

9

5

5

0

5

5

5

100

56

c)

cheltuieli de protocol,

50

8

10

10

3

6

9

12

120

125

el)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4

7

7

1

2

4

7

100

175

- tichete cadou potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care;

53

4

3

3

2

4

5

5

167

75

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketinq, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea,

57

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

ANEXA LA

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

1IICJLM

7

-z-—-—

d3)

- pentru cluburile SDortive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de

62

14

14

14

i

5

10

15

107

100

f)

cheltuieli de deplasare,

63

2

4

6

0

5

10

15

250

300

- cheltuieli cu diurna

64

1

0

2

4

5

- internă

65

0

2

4

5

- externă

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de

67

48

44

47

12

25

37

50

106

98

h)

cheltuieli cu serviciile

68

25

26

26

6

13

20

26

100

104

i)

alte cheltuieli cu serviciile

69

3,006

2,800

2,837

739

1500

2490

3320

117

94

îl)

cheltuieli de asigurare și Dază

70

1,551

1,400

1,362

353

735

1118

1500

110

88

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de ralrul

71

37

63

30

8

15

23

30

100

81

i3)

cheltuieli cu pregătirea Drofesională

72

10

10

10

3

15

15

15

150

100

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din carp*

73

26

65

51

30

45

55

60

118

196

ANEXA LA

HCLM NIL           '

- aferente bunurilor de natura domeniului nuhlic

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentă a Guvernului nr. 109/2011

76

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

1,820

1,950

2,235

647

1430

2215

3200

143

123

B. Cheltuieli cu impozite,

79

1,778

0

1,640

1,499

305

575

1,187

1,950

130

84

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de

80

b)

ch. cu redevența pentru

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

cheltuieli cu alte taxe și

85

1,778

1,640

1,499

305

575

1187

1950

130

84

C. Cheltuieli cu personalul

86

6,309

0

7,024

6,906

1,683

3,600

5,575

7,536

109

109

CO

Cheltuieli de natură salarială

87

4,458

0

5,997

5,891

1,405

3,043

4,743

6,430

109

132

CI

Cheltuieli cu salariile

88

3,968

5,500

5,407

1,280

2,780

4,340

5,900

196

136

a) salarii de bază

89

3,256

4,523

5,407

1063

2345

3670

4995

92

166

b) sporuri, prime și alte

90

794

977

870

217

435

670

905

104

110

c) alte bonificații (conform

91

C2

Bonusuri

92

490

0

497

484

125

263

403

530

110

99

ANEXA LA

a) cheltuieli sociale

93

- tichete de creșă, Cf. Leqii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

381

400

387

98

208

328

450

116

102

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea

98

49

37

37

0

76

e) alte cheltuieli conform

99

60

60

60

27

55

75

80

133

100

C3

Alte cheltuieli cu personalul

100

a) ch. cu plățile

101

b) ch. cu drepturile salariale

102

c) cheltuieli de natură

103

C4

Cheltuieli aferente

104

736

0

877

873

243

483

718

951

109

119

a) pentru directori/directorat

105

659

795

794

205

415

614

811

102

120

- componenta fixă

106

659

795

794

205

415

614

811

102

120

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de

108

77

82

79

38

68

104

. 140

177

103

- componenta fixă

109

77

82

79

38

68

104

140

177

103

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și

112

l MC

ANEXA LA /

M Mi?

C5

Cheltuieli cu contribuțiile

113

1,115

L

——*50—

35

74

114

155

109

13

D. Alte cheltuieli de exploatare

114

343

0

333

270

75

160

240

350

130

79

a)

cheltuieli cu majorări și

115

3

- către bugetul general

116

- către alți creditori

117

3

b)

cheltuieli privind activele

118

c)

cheltuieli aferente

119

d)

alte cheltuieli '

120

e)

ch. cu amortizarea

121

246

290

304

75

160

240

350

115

124

0

ajustări și deprecieri pentru

122

94

0

43

-34

0

0

0

0

0

-36

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

160

189

156

0

98

fl.l)

- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

24

37

0

fl.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

66

146

190

0

288

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l2 9+Rd.l30), din care:

127

66

146

153

0

232

- din participarea salariaților la orofit

128

49

37

37

0

0

0

0

0

76

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

17

pTCE

LVI A *iIX.

0

- venituri din alte provizioane

130

109

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

131

a)

cheltuieli privind dobânzile,

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT

140

246

0

62

138

0

1

0

50

36

56

venituri neimpozabile

141

17

109

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

112

152

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

67

13

38

0

0

0

8

21

57

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din

144

14,663

0

14,847

14,975

3,651

7,947

14,087

20,052

134

102

a)

- venituri din subvenții și

145

3,223

0

3,497

3,082

798

2,160

5,280

7,502

243

96

b)

- alte venituri care nu se iau

146

2

Cheltuieli de natură salarială

147

4,458

0

5,997

5,891

1,405

3,043

4,743

6,430

109

132

a)

Bonusuri

148

490

497

484

125

263

403

530

110

99

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile

151

3,968

0

5,500

5,407

1,280

2,780

4,340

5,900

109

136

4

Nr. de personal prognozat la

152

145

145

145

X

X

X

145

100

100

5

Nr. mediu de salariați

153

117

125

117

X

X

X

125

107

100

6

a)

Câștigul mediu lunar pe

154

3,140

3,973

4,196

X

X

X

4,287

102

134

b)

Câștigul mediu lunar pe

155

2,826

3,667

3,851

X

X

X

3933

102

136

7

a)

Productivitatea muncii în

156

125

119

128

X

X

X

160

125

102

b)

Productivitatea muncii în

157

125

119

128

X

X

X

139

c)

Productivitatea muncii în

158

Ci)

Elemente de calcul al

159

- cantitatea de produse finite fOPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF x P

162

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.l59/Rd.2

163

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

640

1,058

X

X

X

X

1000

- de la operatori cu capital integral/majorit ar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

640

1,058

X

X

X

X

1000

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entităti

170

10

Credite pentru finanțarea

171
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACHE


j AKEX4JLA

|hclmnr.ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l + rd.2 + rd.3)*’, din care:

14664

14664

100.00

14848

14976

100.86

1

Venituri din exploatare” )

14663

14663

100.00

14847

14,975

100.86

2.

Venituri financiare

1

1

100.00

1

1

100.00

3.

Venituri extraordina re

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARANEXA nr. 4: Programul de investiții, c ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

7875

7557

29615

1507

0

1

Surse proprii, din care:

350

a) - amortizare

350

b) - profit

2

Alocații de la buget

7875

7557

29265

1507

0

3

Credite bancare, din

care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

-(denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

7875

7557

29615

1507

0

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-construire unitati mod

31.05.17

-construire unitati mod

31.12.18

7262

7262

-construire unitati mod

31.12.19

29265

-construire unitati mod

31.12.20

1507

anexa la

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

i

ANI?

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

200

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

200

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

591

295

150

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

150

- (denumire obiectiv)

150

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

HCI

\NEXA LA

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-reabilitare clădiri

31.12.19

571

264

-studii si proiecte

31.12.17

-studii fez piețe

31.12.18

-expertize imobile

31.12.18

20

11

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

22

20

4

Rambursări de rate , aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a) - interne

ta)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR
ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


■ji


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent

2018

An

2019

An

2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

X

X

Măsura n

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

Cauza n

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. IICONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACțlE