Hotărârea nr. 133/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019


oHSTANr^ ROMÂNIA

k     ® JUDEȚUL CONSTANȚA

*4         MUNICIPIUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Consiliul local ai municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la

data de.


Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.82085/22.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției financiare nr.82086/22.04.2019 precum și raportul Direcției tehnic-investiții nr.81999/19.04.2019;

Având în \ vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu țnodificările ulterioare, Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 precum și comunicarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală înregistrată sub nr.71538/05.04.2019 la Primăria municipiului Constanța;

în temeiul/prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2019 la venituri în sumă de 612.653 mii lei , la cheltuieli în sumă de 797.958 mii lei, cu un excedent la data de 31 decembrie 2018 în sumă de 185.305 mii lei .

Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2019 la venituri în sumă de 495 mii lei și la cheltuieli în sumă de 495 mii lei.

Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 201.9-la-venițurr în sumă de 48.301 mii lei și la cheltuieli în sumă de 48.301 mii lei. ''

Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2019, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Se aprobă anexele nr. 7 și 7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Se aprobă anexele nr. 8 și 8 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Veniturile proprii ale bugetului local se aprobă în suma de 539.454 mii lei .

- Veniturile curente ale bugetului local se aprobă în suma de 573.187 lei, din care venituri fiscale în suma de 486.390 mii lei și venituri nefiscale în suma de 86.797 mii lei.

-Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit și câștiguri din capital în suma de 291.483 mii lei, impozite și taxe pe proprietate în suma de 125.547 mii lei, impozite și taxe pe bunuri și servicii în suma de 68.760 mii lei și alte impozite si taxe fiscale în suma de 600 mii lei .

-Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 13.204 mii lei, vânzări de bunuri și servicii în suma de 73.593 mii lei .

-Cote și sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă în suma de 288.883 mii lei.

Art.12 Excedentul la data de 31 decembrie 2018 în sumă de 185.305 mii lei va fi utilizat în anul 2019 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare.

Art.13 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 35.103 mii lei din care:

 • a) .- învățământ preuniversitar de stat :

 • - cheltuieli pentru bunuri si servicii               -17.868 mii lei

 • b) .- Creșe                                          - 892 mii lei

 • c) . -Sume defalcate pentru serviciul de evidența populației

 • - 153 mii lei

 • d) -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuințe

-116 mii lei

 • e) -Sume defalcate pentru tichete sociale pentru grădiniță

 • - 25 mii lei

 • f) -Sume defalcate pentru cerințe educaționale speciale

- 1.386 mii lei

 • g) - Sume pentru cămine                         -  708 mii lei

 • h) - Sume pentru suport alimentar              - 2.139 mii lei

 • i) - învățământ particular

 • - cheltuieli de personal                              - 7.934 mii lei

 • - cheltuieli pentru bunuri si servicii                 -   758 mii lei

 • j) - Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale

-3.124mii lei

Art.14 Subvențiile de la alte nivele ale administrației publice ale bugetului local sunt în sumă de 30.915 mii lei.

Art.15 Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt în sumă de 7.181 mii lei.

Art.16 Sume aferente creditelor externe sunt în sumă de 48.301 mii lei.

Art.17 Sume aferente fondurilor externe nerambursabile sunt în sumă de 495 mii lei.

Art.18 Cheltuielile pentru Autorități publice și acțiuni externe din anexa 2 bis se aprobă în sumă de 107.779 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 51.035 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 47.176 mii lei, alte cheltuieli suma de 764 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 1.971 mii lei, cheltuieli de capital suma de 6.981 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent suma de minus 148 mii lei.

Art.19 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale din anexa 2 bis se aprobă în suma de 3.279 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 254 mii lei și cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 3.025 mii lei.

Art.20 Cheltuielile pentru Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 12.021 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 170 mii lei, dobânzi suma de 1.851 mii lei și rambursări de credite suma de 10.000 mii lei .

Art.21 Cheltuielile pentru Ordine publică și siguranța națională din anexa 2 bis se aprobă în suma de 37.739 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 17.996 mii lei , cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 19.744 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent suma de minus 1 mii lei .

Art.22 Cheltuielile pentru învățământ din anexa 2 bis se aprobă în suma de 60.198 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 25.612 mii lei , transferuri între unități ale administrației publice suma de 344 mii lei, alte transferuri suma de 8.735 mii lei, asistență socială suma de 3.518 mii lei, alte cheltuieli (burse) suma de 12.104 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 189 mii lei, cheltuieli de capital suma de 9.698 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent suma de minus 2 mii lei.

Art.23 Cheltuielile pentru Sănătate din anexa 2 bis se aprobă în suma de 19.344 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 15.197 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 725 mii lei, cheltuieli pentru asistență socială suma de 84 mii lei, alte cheltuieli suma de 138 mii lei și cheltuieli de capital suma de 3.200 mii lei.

Art.24 Cheltuielile pentru Cultură, recreere și religie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 56.101 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 31.516 mii lei, transferuri între unități ale administrației publice suma de 1.790 mii lei, alte cheltuieli suma de 22.844 mii lei, cheltuieli de capital suma de 1 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent suma de minus 50 mii lei.

Art.25 Cheltuielile pentru Asigurări și asistență socială din anexa 2 bis se aprobă în suma de 125.727 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 60.150 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 15.561 mii lei, asistență socială suma de 40.110 mii lei, alte cheltuieli suma de 2.083 mii lei, cheltuieli de capital suma de 7.904 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent suma de minus 81 mii lei .

Art.26 Cheltuielile pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică din anexa 2 bis se aprobă în suma de 153.734 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 22.580 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 61.119 mii lei, subvenții suma de 7.502 mii lei, alte cheltuieli suma de 120 mii lei, alte transferuri de capital suma de 29.265 mii lei , cheltuieli de capital suma de 33.207 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent suma de minus 59 mii lei.

Art.27 Cheltuielile pentru Protecția mediului din anexa 2 bis se aprobă în suma de 81.148 mii lei din care pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 78.360 mii lei și cheltuieli de capital suma de 2.788 mii lei.

Finanțarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa specială precum și din alocarea în completare de resurse de la bugetul local.

Art.28 Cheltuielile pentru Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă din anexa 2 bis se aprobă în suma de 6.242 mii lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 .

Art.29 Cheltuielile pentru Combustibili și energie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 29.209 mii lei din care subvenții pentru energie termică suma de 32.300 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent suma de minus 3.091 mii lei.

Art.3O Cheltuielile pentru Transporturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 105.437 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 37.418 mii lei, subvenții suma de 47.773 mii lei și cheltuieli de capital suma de 20.246 mii lei.

Art.31 Cheltuielile pentru Protecția mediului din anexa nr. 7 bis se aprobă în sumă de 385 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 .

Art.32 Cheltuielile pentru Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă din anexa 7 bis se aprobă în sumă de 110 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 .

Art.33 Cheltuielile pentru capitolul Transporturi din anexa nr. 8 bis se aprobă în sumă de 48.301 mii lei pentru cheltuieli de capital.

Art.34 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezentajaotărâre a fost vptată de consilierii locali astfel:

? pentru,          îm potrivă       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție // consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACHE

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: ANEXA 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE ȘI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

/

Estimări

/ / /

Estimări

2019

2020

l

2021

2022

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

612653

561612

/■'

/.

586543

612071

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

539454

433691

455530

478365

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

573187

544601

568681

593315

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486390

491790

513228

535091

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

291483

219357

230476

242060

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

291483

219357

230476

242060

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

2600

2011

2112

2218

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600

2011

2112

2218

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288883

217346

228364

239842

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883

208520

218946

229893

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

8826

9418

9949

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547

127522

133899

140594

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

125547

127522

133899

140594

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

96500

97871

102765

107903

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

28500

29719

31205

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

68000

68152

71560

j 75138^^|

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

19347

22948

24096

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

7550

8379

8798

9238

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

11400

14133

14840

15582

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

397

436

458

481

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9700

6703

7038

7390

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68760

144453

148372

151932

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

35103

110910

113151

114950

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

23287

92586

92617

92665

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3124

18324

20534

22285

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8692

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

614

645

677

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

614

645

677

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32857

32929

34576

36305

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000

26813

28154

29562

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

16500

15641

16423

17244

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

10500

11172

11731

12318

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

5857

6116

6422

6743

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

600

458

481

505


92617


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600

458

481

505

Alte impozite si taxe

18.02.50

600

458

481

505

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

86797

52811

55453

58224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

13204

5786

6075

6379

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

13204

5786

6075

6379

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150

168

176

185

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

13054

5618

5899

6194

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

13054

5618

5899

6194

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593

47025

49378

51845

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

3711

3411

3583

3761

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220

335

352

370

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

508

431

453

475

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513

2232

2344

2461

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

450

413

434

455

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

20

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

14570

13091

13746

14433

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570

13091

13746

14433

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606

4812

5053

5305

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606

4812

5053

5305


ANEXA LA, |

HCLM NR,


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606

4812

5053

5305

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.0 2.50)

36.02

47706

25711

26996

28346

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500

6703

7038

7390

Taxe speciale

36.02.06

18987

19008

19958

20956

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Alte venituri

36.02.50

20219

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

Donații si sponsorizări **)

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1370

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

1370

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

172


I ANEX^X

IHCLMNR^


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat ai statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

1198

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

30915

17011

17862

18756


ANE HCLM NR.,DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

30915

17011

17862

18756

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51 +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

30915

17011

17862

18756

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

1

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109

335

352

370

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

15540

16676

17510

18386

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020**“)

42.02.69

1006

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01 +43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

HCL1

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

XDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

I Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 +45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

x

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

WCLMl

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

XDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04)*)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

[HC

Sume in curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

Sume

încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod

48.02.05+48.02.11 +48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

7181

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

263

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

263

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

6329

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6329

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

I

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

468

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

468

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

121

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

__.i.'   '                ~i /K       j

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01 +48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VEN TOT

ITU AL

?ILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) -

00.01 SF

588836

561612

586543

612071

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)

49.90

538084

433691

455530

478365

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

573187

544601

568681

593315

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486390

491790

513228

535091

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

291483

219357

230476

242060

A1.1.

01.02)

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod

00.05

0

0

0

0

Impozit pe profit     (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

11

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

291483

219357

230476

242060

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

2600

2011

2112

2218

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600

2011

2112

2218

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288883

217346

228364

239842

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883

208520

218946

229893

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

8826

9418

9949

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547

127522

133899

140594^-

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

125547

127522

133899

1^0594

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

96500

97871

102765

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

28500

29719

31205

32765

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

68000

68152

71560

75138

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

19347

22948

24096

25301

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

7550

8379

8798

9238

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

11400

14133

14840

15582

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

397

436

458

481

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9700

6703

7038

7390

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68760

144453

148372

151932

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

35103

110910

113151

114950

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

23287

92586

92617

92665

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3124

18324

20534

22285DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

I

Estimări

2019

2020

2021

2022

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8692

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

614

645

677

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

614

645

677

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32857

32929

34576

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000

26813

28154

WIM

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

16500

15641

16423

iba44—

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

10500

11172

11731

12318

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

5857

6116

6422

6743

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

600

458

481

505

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600

458

481

505

Alte impozite si taxe

18.02.50

600

458

481

505

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

86797

52811

55453

58224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

13204

5786

6075

6379

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

13204

5786

6075

6379

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150

168

176

185

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

13054

5618

5899

6194

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

13054

5618

5899

6194

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593

47025

49378

51845

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

3711

3411

----------------------------------------------------j.

3583

I

3761

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220

335

352

370

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

508

431

453

475DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513

2232

2344

2461

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

450

413

434

455

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

H

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

20

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

14570

13091

13746

14433

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570

13091

13746

14433

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606

4812

5053

5305

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606

4812

5053

5305

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606

4812

5053

5305

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

47706

25711

26996

28346

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500

6703

7038

7390

Taxe speciale

36.02.06

18987

19008

19958

20956

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

20219

Transferuri

voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

Donații si sponsorizări**)

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03


ANEXA LA. J.


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

|hc

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15649

17011

17862

18756

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15649

17011

17862

18756

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

15649

17011

17862

18756

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109

335

352

370

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

15540

16676

17510

18386

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

7                I

i

IDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

r

Subvenții de la alte administrații (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34)

43.02

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

23817

0

0

0

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

1370

0

0

0

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

UiCLJî

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1370

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

1370

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

172

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

1198

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15266

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15266

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

15266

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

1 Uv^*^*** T

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260

înr

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

rHV

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

1006

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

Sume

alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

XDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

instrumentul turopean de vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X
1

!*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

Prefinantare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

x r

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

x 1

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

li

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod

48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

7181

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

263

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

263

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

6329

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6329

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

lCLM nrDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

468

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

468

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

121

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

....

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01 +48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02PREȘEDINTE ȘEDINȚA ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: ANEXA 2


ANEXA LA hclm nr.


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

797958

819659

859957

908041

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

123079

120842

126879

133583

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

107779

117665

123874

130715

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

107779

117665

123874

130715

Autorități executive

51.02.01.03

107779

117665

123874

130715

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3279

937

954

1004

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

3025

587

586

615

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

254

350

368

389

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

12021

2240

2051

1864

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

ANEXAI

-A . 1

l ransîerun din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala Dentru Dersoanele cu handicaD

56.02.07

HCLM NR.

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

37739

37366

39239

41210

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica sFsiguranta naționala (cod

61.02.03+61702.05+61.02.50)

61.02

37739

37366

39239

41210

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

24812

22493

23605

24783

Politie locala

61.02.03.04

24812

22493

23605

24783

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonrr

61.02.05

608

460

500

536

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

12319

14413

15134

15891

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

261370

294384

308705

324142

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

60198

50698

53517

56756

anexa lă

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

10420

15051

15804

16594

învățământ preșcolar

65.02.03.01

7007

9852

10345

10862

învățământ primar

65.02.03.02

3413

5199

5459

5732

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

46228

33856

35833

38187

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

12168

9277

9741

10228

învățământ secundar superior

65.02.04.02

33793

24065

25552

27392

Invatamant profesional

65.02.04.03

267

514

540

567

învățământ postliceal

65.02.05

67

70

74

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

3550

1724

1810

1901

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

19344

21554

22754

24133

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

19260

21460

22655

24029

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

84

94

99

104

ANEXA LA

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

84

94

99

104

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

56101

67442

70820

74369

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1790

1817

1913

2017

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

1790

1817

1913

2017

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

centre pentru conservarea si promovarea culturii trarlitinnalA

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

46389

50369

52888

55533

Sport

67.02.05.01

25609

24193

25403

26673

Tineret

67.02.05.02

300

166

174

183

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

20480

26010

27311

28677

Servicii religioase

67.02.06

300

335

352

369

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

7622

14921

15667

16450

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

125727

154690

161614

168884

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

7630

8829

9270

9734

ANEXA LA .

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

62405

91503

95268

99221

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

62405

91503

95268

99221

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

344

503

528

554

Creșe

68.02.11

13985

5912

6208

6518

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2856

3798

3988

4187

Ajutor social

68.02.15.01

225

457

480

504

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2631

3341

3508

3683

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

38507

44145

46352

48670

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

38507

44145

46352

48670

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

153734

162002

172133

184776

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

22188

18903

19848

20840

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comui

70.02.50

131546

143099

152285

163936

anexa la

HCLM NR.

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

81148

79078

83044

87219*

r

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.0

74.02.05

63075

66443

69765

73253

Salubritate

74.02.05.01

63075

66443

69765

73253

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

18073

12635

13279

13966

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

140888

125987

129957

137111

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6242

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

6242

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

6242

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerc

80.02.01.30

0

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

29209

4695

4930

5127

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

29209

4695

4930

5127

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

ANEXAJ^/

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

H

CLM NR.

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

105437

121292

125027

131984

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

105437

121292

125027

131984

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

56938

59681

59728

62214

Străzi

84.02.03.03

48499

61611

65299

69770

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

"a      A T A

Alte acțiuni economice

87.02.50

--

upi M NR. s?

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

r

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

DEFICIT      99.02.96 + 99.02.97

99.02

185305

258047

273414

295970

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

87430

115302

123077

131880

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

97875

142745

150337

164090

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

676266

676914

709620

743951

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

114127

108284

113367

118746

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

98827

105136

110393

115913

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

98827

105136

110393

115913

Autorități executive

51.02.01.03

98827

105136

110393

115913

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3279

908

923

969

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

3025

587

586

615

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

254

321

337

354

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

12021

2240

2051

1864

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

Din total capitol:

rransreruri ain Dugeieie consiliilor jucrețene pemru Tinanțarea

56.02.06

centrelor npntrii nrntActia copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

H(

—ANEXA LA

:lm nr.Z££z

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

/

Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

37739

37183

39042

40994

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

37739

37183

39042

40994

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

24812

22405

23525

24701

Politie locala

61.02.03.04

24812

22405

23525

24701

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonrr

61.02.05

608

365

383

402

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

12319

14413

15134

15891

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

240378

278647

291771

305549

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

50311

39802

41793

43883

Din total capitol:

ANEXA LA, _

HCLM NR.^^>7^y

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

10280

15051

15804

16594

învățământ preșcolar

65.02.03.01

6867

9852

10345

10862

învățământ primar

65.02.03.02

3413

5199

5459

5732

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

36481

22960

24109

25314

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

11110

9277

9741

10228

învățământ secundar superior

65.02.04.02

25104

13169

13828

14519

Invatamant profesional

65.02.04.03

267

514

540

567

învățământ postliceal

65.02.05

67

70

74

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

3550

1724

1810

1901

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

16144

16876

17720

18606

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

16060

16782

17621

18502

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

84

94

99

104

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

84

94

99

104

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

56100

67279

70644

74176

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1789

1654

1737

1824

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

1789

1654

1737

1824

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

ANEXA LA

42/

centre pentru conservarea si promovarea culturii traditinnalA

67.02.03.08

HI

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

46389

50369

52888

55533

Sport

67.02.05.01

25609

24193

25403

26673

Tineret

67.02.05.02

300

166

174

183

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de aqrement

67.02.05.03

20480

26010

27311

28677

Servicii religioase

67.02.06

300

335

352

369

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

7622

14921

15667

16450

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

117823

154690

161614

168884

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

7491

8829

9270

9734

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

62405

91503

95268

99221

ANEXA LA

HCLM NR.

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

62405

91503

95268

99221

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

344

503

528

554

Creșe

68.02.11

6446

5912

6208

6518

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2724

3798

3988

4187

Ajutor social

68.02.15.01

225

457

480

504

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2499

3341

3508

3683

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

38413

44145

46352

48670

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

38413

44145

46352

48670

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

91262

83865

88058

92461

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

22188

18903

19848

20840

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comu

70.02.50

69074

64962

68210

71621

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

78360

78628

82559

86687

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.0

74.02.05

63075

66443

69765

73253

Salubritate

74.02.05.01

63075

66443

69765

73253

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

15285

12185

12794

13434

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

114400

90307

94823

99514

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

hclm

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerc

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

29209

4695

4930

5127

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

29209

4695

4930

5127

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

"•......anexa

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

■ HCLMNR-ZX

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

85191

85612

89893

94387

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

85191

85612

89893

94387

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

47773

47360

49728

52214

Străzi

84.02.03.03

37418

38252

40165

42173

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vil-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

r

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

u

tiCLM NJL Zri—>

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFICIT 99.02.96

99.02

87430

115302

123077

131880

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

87430

115302

123077

131880

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

121692

142745

150337

164090

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

8952

12558

13512

14837

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

8952

12529

13481

14802

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

8952

12529

13481

14802

Autorități executive

51.02.01.03

8952

12529

13481

14802

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

29

31

35

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

29

31

35

Alte servicii publice generale

54.02.50

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

183

197

216

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

183

197

216

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

88

80

82

Politie locala

61.02.03.04

88

80

82

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonrr

61.02.05

95

117

134

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTU1ELISOCIAL-CULTURALE (cod   ~

65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

20992

15737

16934

18593

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

9887

10896

11724

12873

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

140

0

0

0

învățământ preșcolar

65.02.03.01

140

învățământ primar

65.02.03.02

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

9747

10896

11724

12873

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1058

învățământ secundar superior

65.02.04.02

8689

10896

11724

12873

Invatamant profesional

65.02.04.03

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200

4678

5034

5527

Din total capitol:


ANEXA LA


Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

- ------------rt

TT

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

3200

4678

5034

5527

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1

163

176

193

Din total capitol:

iservicn cunuraie țcoa d/.uz.uj.uz ia

67.02.03 08+67 02 03 12+57 02 03 301

67.02.03

1

163

176

193

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

1

163

176

193

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

uenire pentru conservarea si promovarea culturii traditinnalp

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30 .

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

0

0

0

Sport

67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze SDortive si de aarement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50


Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

7904

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

139

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

|“

a'WYA T J

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

11

[fi M NR /<?£

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

--1

Creșe

68.02.11

7539

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

132

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

132

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

94

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

94

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

62472

78137

84075

92315

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+7

70.02.05

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02ANEXAREA

Iluminat public si electrificări

70.02.06

4CLMNR.Zâ=s

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

E

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comu

70.02.50

62472

78137

84075

92315

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

2788

450

485

532

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.0!

74.02.05

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2788

450

485

532

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

26488

35680

35134

37597

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6242

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

6242

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

6242

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerc

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

anf.xal

te

Alti combustibili

81.02.07

HCLM NR.

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

20246

35680

35134

37597

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

20246

35680

35134

37597

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

9165

12321

10000

10000

Străzi

84.02.03.03

11081

23359

25134

27597

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

ANEXA LA

HCLM NR. 2X2/^

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 2’ 99.02.97

99.02

97875

142745

150337

164090

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

97875

142745

150337

164090

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACWE"

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

CAP 51

Formular: ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

107779

117665

123874

130715

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

98827

105136

110393

115913

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

98975

105136

110393

115913

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

51035

52674

55308

58071

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

49253

49958

52456

55076

Salarii de baza

10.01.01

38887

42048

44153

46361

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

100

559

585

611

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

606

626

657

690

Indemnizații de delegare

10.01.13

8

22

23

24

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

ilC

Indemnizații de hrană

10.01.17

2139

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7513

6703

7038

7390

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

746

926

972

1021

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

746

926

972

1021

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

1036

1790

1880

1974

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

670

704

739

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

1036

1120

1176

1235

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

47176

51758

54346

57066

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6089

4790

5031

5284

Furnituri de birou

20.01.01

867

390

410

431

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50

67

70

74

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

630

717

753

791

Apa, canal si salubritate

20.01.04

83

92

97

102

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

300

213

224

235

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

860

793

833

875

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

719

597

627

658


ANE !LMNR.Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1039

876

920

966

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1541

1045

1097

1152

Reparații curente

20.02

200

327

343

360

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

ANEX

ALA,

Reactivi

20.04.03

H

2LM NRZ

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

581

1043

1095

1150

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

581

1043

1095

1150

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

145

167

175

184

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30

39

41

43

Deplasări în străinătate

20.06.02

115

128

134

141

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

56

15

16

17

Consultanta si expertiza

20.12

403

1125

1181

1240

Pregătire profesionala

20.13

558

624

655

688

Protecția muncii

20.14

42

87

91

96

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

---

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

ANEXA

la.

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

HC1

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

39102

43580

45759

48047

Reclama si publicitate

20.30.01

500

1160

1218

1279

Protocol si reprezentare

20.30.02

632

1115

1171

1230

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

24

34

36

37

Chirii

20.30.04

2068

2262

2375

2494

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

35878

39009

40959

43007

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

ANEXĂ LA y

HCLMNR.

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor nep re vizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

r—

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

'hclm

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

59

764

704

739

776

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

280

156

164

172

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

A

JMEXAL/

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

HCî M

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume

Sume

J alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

484

548

575

604

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

-148

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

-148

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

-148

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

8952

12529

13481

14802

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

ANEXA

LA ,

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018

51.02.49

HCI

/

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67 Ia 55.01.69)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

EXALA

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OG nr.8/2018

55.01.69

hclmn

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

HCLM

NR.

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

ANEXA LA

HCLM NR.

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

1971

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

1971

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

296

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

1675

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

ANEX

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

HC

;lm nrX

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

-—a

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian

2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

ANEXA LA z ,

HCLM NR./?


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6981

12529

13481

14802

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6981

12529

13481

14802

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6981

12529

13481

14802

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

14

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

6967

12529

13481

14802

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

I

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIP!U REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

ANEXALA .

HCLMNR./^XVWZ:


CAP 54 Formular: ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022

-mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3279

937

954

1004

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3279

908

923

969

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3279

908

923

969

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

254

299

284

298

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

229

271

254

267

Salarii de baza

10.01.01

204

215

195

205

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

r                    -----------—'

Indemnizații de hrană

10.01.17

ANEXA LA ,

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

25

56

59

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

17

18

19

—1

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

17

18

19

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

25

11

12

12

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

25

11

12

12

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

3025

609

639

671

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canat si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

| —AN

Reparații curente

20.02

tacLMq

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

1 ’ 0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20


ANEXA LA

Meteorologie

20.21

Jhclm

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

/

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

3025

587

616

647

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

3025

587

616

647

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

22

23

24

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

22

23

24

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

I anexa la

__________________________________hclm NR.     J

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Z

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.3 9 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

2

HCLM

VNEXALA .

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul UD

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

59

0

0

0

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

4

hci.m

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariale

59.22

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume

Sume

alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITL REC

UL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI UPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

NEXA LA;

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

4 .4

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

0

29

31

35

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018

51.02.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67 la 55.01.69)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

-

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

ANEXA LA.

MCI W

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OG nr.8/2018

55.01.69

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

/îl

| Cheltuieli neeligibile

56.11.03

HCLNO

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

7^---

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

ane:


Cheltuieli neeligibile

56.28.03

JHCLM

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.031   ANEXA LAZ

| HCLM NR.

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

29

31

35

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

29

31

35

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

29

31

35

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

29

31

35

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

I

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

ANE HCLM NR.
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCEL,

JUDEȚUUCONSTANTA

ANEXA HCLM NR.Unitatea administrativ - teritorială -.MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

CAP 55 Formular: ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12021

2240

2051

1864

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

12021

2240

2051

1864

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2021

2240

2051

1864

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0

0

0

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

ANEXA LA y M NR.

Indemnizații de hrană

10.01.17

HCL

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

g          X'- - ' "'    ■ 1

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

170

429

450

473

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

t

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

—fHvLMr

1

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22ANEXALz

HCLM NR.

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

170

429

450

473

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

170

429

450

473

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

0

0

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

1851

1811

1601

1391

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

1851

1811

1601

1391

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

1851

1811

1601

1391

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

ANE>

HCLM NR. z

CALA ,

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

ANEXA LA

HCLMNR.^s/^

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

59

0

0

0

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

A

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

HCLMÎ

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

10000

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

10000

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

10000

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

10000

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96
ANEXA LA.

5? Z i

Deficit 93.01.96

93.01

HCLlv

NR.Z-^O//z2

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018

51.02.49

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67 la 55.01.69)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

ANI

l.ir’î K/S KTD

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OG nr.8/2018

55.01.69

• ----------------

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională.

56.11.01

ANE:

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

ti MB

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

TT

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

~~ÂNEXALA j

HCLM NR. 7.

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

—-■

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02)

56.40

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------!--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

i l

Cheltuieli neeligibile

58.11.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03


ANEXA LAy

HCLM


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

I

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELAENApHE

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA


Formular: ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

37739

37366

39239

41210

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

37739

37183

39042

40994

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

37740

37183

39042

40994

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

17996

17708

18593

19522

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

13660

14094

14798

15536

Salarii de baza

10.01.01

10540

11748

12334

12948

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

120

335

352

370

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

anexa LA / I

________  /2Z//&A

Indemnizații de detașare

10.01.14

rlvX

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3000

2011

2112

2218

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

3936

3055

3208

3369

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

3600

2682

2816

2957

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

336

373

392

412

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

400

559

587

617

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

391

411

432

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

400

168

176

185

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

19744

19475

20449

21472

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

789

542

568

597

Furnituri de birou

20.01.01

100

45

47

50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

7

7

7

7

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2

1

1

1

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

678

481

505

530

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2

8

8

9

ANEXALA

HCLM NR./SzX'

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

2852

201

211

222

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2279

2610

2741

2878

Uniforme si echipament

20.05.01

558

1231

1293

1358

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1721

1379

1448

1520

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

90

871

915

961

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

ANEXA LA ,

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

7---

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

13734

15251

16014

16814

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

11

12

12

Chirii

20.30.04

892

542

569

597

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12842

14698

15433

16205

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

ANEXALA /

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

HCLM N

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

■ r~

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

AXTtîYA î A

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

hclm nr

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

59

0

0

0

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

țsr —-

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

HCLMb

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume

Sume

î alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

î aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

-1

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

-1

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

-1

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

ANEX

LMNR. z

Deficit 93.01.96

93.01

nv

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

---/-------

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+58+70+79+85)

0

183

197

216

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor ia spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018

51.02.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67 la 55.01.69)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OG nr.8/2018

55.01.69

r AÎ

JEXALJV

Titlul

56.01

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

| Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

|    Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

|    Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

|    Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume

aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

|    Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

CI M MR

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

-F

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 ia 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02ANEXA LA ,

HCLM

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02)

56.40

0

0

0

0

| Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 (a 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03


uri MN1

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

183

197

216

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

183

197

216

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

183

197

216

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

183

197

216

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

I

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCE^EN^Cyp


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială rMUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

ANEXA LA y

HCLM


CAP 65 Formular: ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

60198

50698

53517

56756

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

50311

39802

41793

43883

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

50313

39802

41793

43883

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0

0

0

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

25612

27857

29252

30715

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

14347

16106

16913

17760

Furnituri de birou

20.01.01

351

371

391

414

Materiale pentru curățenie

20.01.02

325

392

412

433

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

8921

10463

10986

11535

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1806

1940

2037

2139

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

21

30

32

33

Piese de schimb

20.01.06

5

29

30

31

Transport

20.01.07

393

461

484

508

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

307

317

333

349

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

531

495

520

546

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1687

1608

1688

1772

Reparații curente

20.02

2976

4559

4787

5026

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

13

30

31

32

Medicamente

20.04.01

6

10

11

11

Materiale sanitare

20.04.02

1

6

6

6

Reactivi

20.04.03

4

8

8

9

Dezinfectanti

20.04.04

2

6

6

6

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1141

1202

1262

1325

Uniforme si echipament

20.05.01

11

8

8

9

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

4

11

12

12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1126

1183

1242

1304

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

85

75

79

83

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

85

75

79

83

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

11

15

16

17

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

35

49

51

54

Consultanta si expertiza

20.12

1

17

18

19

Pregătire profesionala

20.13

200

152

160

168

Protecția muncii

20.14

230

275

289

303

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

ANEXA LA,

HCLM NR.          7

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente 'împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

6

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6567

5377

5646

5928

Reclama si publicitate

20.30.01

1

7

7

7

Protocol si reprezentare

20.30.02

23

24

25

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4

4

5

5

Chirii

20.30.04

7

9

9

10

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6555

5334

5601

5881

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

ane:

HCLM NRyANEDobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

344

233

244

256

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

51.01

344

233

244

256

Transferuri către instituții publice

51.01.01

344

233

244

256

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49


Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

ANE CLM NR

XA LA y

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

r           Ș*

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

8735

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

8735

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

8735

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3518

1618

1698

1783

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

3518

1618

1698

1783

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1354

1569

1647

1729

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

25

49

51

54

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

2139

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

59

12104

10094

10599

11129

Burse

59.01

12104

10094

10599

11129

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

ANF.X

M.A

Despăgubiri civile

59.17

ur

( KA MD J

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

JL

/

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume

Sume

; alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

î aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

-2

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

-2

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

-2

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

r

ANEXA LA 7

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

m

CLIVrNR,/

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

9887

10896

11724

12873

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018

51.02.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67 la 55.01.69)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

ANEXALA--

pLM NR.z

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OG nr.8/2018

55.01.69

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

|     Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

|     Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

|    Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

|    Finanțarea națională

56.11.01

ANEXALA ,

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitat! si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

ANEXA LA

HCLM

|     Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

0

0

0

] Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

189

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

189

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

28

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

161

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 (a 58.02.03)

58.02

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

ANEXA LA

HCLM NR.

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian

2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

IHCLNINR.

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9698

10896

11724

12873

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

9698

10896

11724

12873

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9698

10896

11724

12873

Construcții

71.01.01

8416

10896

11724

12873

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

1282

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

ANEXA LA y

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIP(U REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: ANEXA 2 BIS                                                                                      CAP.66

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

19344

21554

22754

24133

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +79+85)

16144

16876

17720

18606

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16144

16876

17720

18606

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15197

16347

17164

18023

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14558

15474

16247

17061

Salarii de baza

10.01.01

12100

13519

14194

14905

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1800

1955

2053

2156

Alte sporuri

10.01.06

50

0

0

0

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

HCI.M NRyd

Kw?

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

/

r

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

608

0

0

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

304

291

306

321

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

304

291

306

321

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

335

582

611

641

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

335

582

611

641

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

725

284

298

313

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

73

50

52

55

Furnituri de birou

20.01.01

15

28

29

31

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

ANEX.

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

45

22

hclm^

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

240

178

187

196

Medicamente

20.04.01

63

58

61

64

Materiale sanitare

20.04.02

142

98

103

108

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

35

22

23

24

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

392

56

59

62

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

392

56

59

62

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

10

Protecția muncii

20.14

10

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

ANEXAI^ ,  .

HO MJMR>

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

0

0

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

ANEXA la hclm

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

|Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3 1 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății