Hotărârea nr. 132/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA
HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr.l la H.C.L. nr.50/15.02,2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

M>0â,Qa.9 :

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.61586/25.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr.61592/25.03.2019 și Ordinul nr.1891/22.03.2019 al Ministrului Finanțelor Publice înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.61296/25.03.2019.

Ținând cont de prevederile art.5 alin.(2) lit.a) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere H.C.L. nr. 50/15.02.2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), ale art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se completează Anexa nr.l "Componența Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța" la H.C.L. nr.50/15.02.2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, cu reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice în cadrul Consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanța, respectiv domnul Cristian Radu Palan în calitate de administrator provizoriu pentru un mandat de 4 luni, desemnat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1891/22.03.2019.

t Art.2. Prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea la finalul duratei mandatului pentru care a fost desemnat domnul Cristian Radu Palan în calitate de administrator provizoriu, sau după caz, dacă în interiorul acestui termen, este declanșată și finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator - reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice la regia autonomă sau la data încetării raporturilor de serviciu dintre domnul Cristian Radu Palan și Ministerul Finanțelor Publice, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului.

Art.3, Celelalte prevederi ale HCL nr.50/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, rămân neschimbate.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, domnului Cristian Radu Palan și Serviciului Juridic în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța și Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru.______s______împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR
Constanta H

Nr. ffioL/c£&-fl3-2018