Hotărârea nr. 131/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SĂRBĂTOAREA ETNIEI ROMILOR DIN ROMÂNIA”


ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

I               HOTĂRÂRE

' privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru organizarea evenimentului „Sărbătoarea etniei romilor din România".

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

__MM . ,

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub numărul 61783/26.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și j^ivatâTmunicipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice,^învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 61830/26.03.2019;                ’ ~—

Văzând dispozițiile art. 1 și art. 2 alin. 1 din Legea nr. 66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca „Sărbătoarea etniei romilor din România";

în temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit.„a", alin.(9) și art.115 alîn.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă Acordul de parteneriat pentru organizarea evenimentului „Sărbătoarea etniei romilor din România", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: o# pentru, împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cffi" consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCE^EN^L^


ANEXA LA

HCLM NR. I^L/4âL

ACORD DE PARTENERIAT

PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI DEDICAT ZILEI "SĂRBĂTOAREA ETNIEI ROMILOR DIN ROMÂNIA" .

Părțile:

 • 1. Municipiul Constanța, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentat de dl. primar Decebal Făgădău, cu sediul în Constanța, bd. Tomis, nr.51, cont.R008TREZ24A675000203030X, deschis la Trezoreria Constanța;

Și

 • 2. Asociația Partida Romilor Pro - Europa, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, care desfășoară activități de interes general, legal reprezentată de dl.Președinte Nicolae Păun, cu sediul în București, str. Victor Eftimiu, nr. 1-3, Sector 1, Cont: R091RNCB0072007790330001, deschis la Banca Comercială Română Sector 1;

 • I OBIECTUL PARTENERIATULUI

Art.l Obiectul parteneriatului il constituie acoperirea cheltuielilor generate de organizarea la Constanța a evenimentului dedicat zilei "Sărbătoarea etniei romilor din România" .

 • II DURATA PARTENERIATULUI

Art.2 Parteneriatul se încheie pe perioada desfășurării acestui eveniment.

 • III VALOAREA PARTENERIATULUI

Art.3 Primăria municipiului Constanța va suporta o parte din cheltuielile efectuate pentru desfășurarea evenimentului organizat la nivelul municipiului Constanța de către Asociația Partida Romilor Pro - Europa în sumă de 30.000 lei.

 • IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4.1 Primăria municipiului Constanța se obligă să vireze suma prevăzută la art.3 în contul R091RNCB0072007790330001, deschis la Banca Comercială Română Sector 1, București.

Art.4.2 Asociația Partida Romilor Pro - Europa se obligă să pună la dispoziția Primăriei municipiului Constanța, în termen de 30 de zile de la terminarea evenimentului, documente justificative referitoare la utilizarea sumei care face obiectul prezentului parteneriat.

Art.4.3 Asociația Partida Romilor Pro - Europa se obligă să pună la dispoziția Primăriei municipiului Constanța toate documentele care atestă capacitatea și drepturile acesteia de a organiza evenimentul.

Art.4.4 Asociația Partida Romilor Pro - Europa va asigura baza materială și umană pentru desfășurarea evenimentului.

Art.V MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

ANEXA LA HCLMNR.

Art.5.1 Asociația Partida Romilor Pro - Europa va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii (Legea nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind securitatea și sănătatea muncii), PSI (Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind apărarea împotriva incendiilor) și protecția mediului (Legea nr.265/2006 privind protecția mediului), specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului acordului de parteneriat, precum și de protejare a personalului propriu și al partenerului.

Art.5.2 Asociația Partida Romilor Pro - Europa poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii acordului referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de muncă, Inspecția pentru prevenirea incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.

Art.5.3 Asociația Partida Romilor Pro - Europa va respecta prevederile legale și normele tehnice de utilizare a aparatelor electrice și electronice folosite în activitatea sa.

ART.VI ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.6.1 Asociația Partida Romilor Pro - Europa poate cere încetarea acordului în situațiile în care:

 • - Primăria municipiului Constanța nu își îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Asociația Partida Romilor Pro - Europa în situația de a nu putea desfășura evenimentul;

 • - Primăria municipiului Constanța comunică Asociației Partida Romilor Pro -Europa că, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi, îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor stabilite prin acordul de parteneriat.

Art.6.2. Primăria municipiului Constanța poate cere încetarea acordului, dacă:

 • - Asociația Partida Romilor Pro - Europa este în stare de faliment, se emite ordin de executare împotriva sa, intră în lichidare judiciară în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

 • - Asociația Partida Romilor Pro - Europa nu desfășoară evenimentul fără un motiv justificat;

 • - Asociația Partida Romilor Pro - Europa neglijează să-și îndeplinească obligațiile deși a fost notificat de către Primăria municipiului Constanța.

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.7.1. Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prevederilor acordului, se va rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente.

Art.7.2. Prezentul acord constituie pact comisoriu de grad IV și rezilierea lui se face de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată.

Art.7.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul acord de către una dintre părți dă dreptul pății lezate de a cere rezilierea și de a pretinde plata de daune- interese.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.8.1. Prezentul acord este supus legislației în vigoare din România.

Art.8.2. Forța majoră apară de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înștiințeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta și despre consecințelecare apar în executarea prezentului accord.

Art.8.3. Asociația Partida Romilor Pro - Europa este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în documente și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (CFI,CFP etc.), în termen de 10 zile

ANEXA LA


HCLMNR.de la data constatării. Asociația Partida Romilor Pro - Europa va prezenta organelor abilitate, orice documente sau acte solicitate.

Art.8.4. Prezentul accord poate fi modificat și/sau completat prin acte adiționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Actele adiționale vor face parte integrantă din acord.


Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PARTENER

MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIMAR

DECEBAL FĂGĂDĂU


PARTENER

ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR PRO - EUROPA

PREȘEDINTE NICOLAE PĂUN

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ MARCELA FRIGIOIU

v. -

VIZAT LEGALITATE DIRECTOR EXEC. ADJ. D.A.P.L.

FULVIA DINESCU

VIZAT C.F.P.DIRECTOR EXEC.ADJ.

DIRECȚIA FINANCIARĂ GEORGETA GHEORGHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ (LoSc(L

z? *

Redactat: c.j.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACH