Hotărârea nr. 130/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - ETAPA II”ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020


HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al

municipiului Constanța-etapa II"


Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 63246/27.03.2019 a domnului primar Decebal Făgădău și raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 63603/27.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, precum și cerințele Ghidului solicitantului - condiții generale de accesare a fondurilor;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE


Art.l Se aprobă actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța-etapa II"și devizul general, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

 • - 21.999.208,18 lei fără TVA, adică 26.189.027,23 lei TVA inclus, total investiție

 • - 16.991.417,76 lei fără TVA, adică 20.219.787,13 lei TVA inclus construcții și montaj.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

Anexa nr.1


la H.C.L. nrJCO Z.XO/?)

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici REAMENA JĂREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA - ETAPA II

Proiectul face parte din planul de acțiune pe termen scurt al PMUD și va fi depus spre finanțare prin intermediul Axei prioritare 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.1 Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Obiectivele proiectului:

reamenajarea străzilor ca spații semi-pietonale partajate „shared-space” dedicate pietonilor, persoanelor care utilizează bicicleta și traficului rutier (mult diminuat), fără diferențe de nivel între spațiul dedicat pietonilor și cel dedicat deplasărilor motorizate, precum și crearea de trasee pietonale, inclusiv refacerea rețelei de canalizare pluviala existenta;

instalarea de mobilier urban;

instalarea de componente de accesibilizare

Situația existenta ă obiectivului de investiții

Locația obiectivului de investiții se referă la următoarele străzi: Intrare Dragos Vodă, Strada Plevnei, Strada Mihail Kogâlniceanu, Strada Virtuții, Strada Dragos Vodă, Strada Ecaterina Varga, Strada Negru Vodă, Strada Vasile Turcanu, Strada Poștei, Strada Calatis, Strada Doinei, Strada C.A. Rosetti, Strada Zambaccian, Strada Sulmona, Strada Orientului, Strada Crângului, Strada 9 Mai, Strada Gheorghe Sontu, Strada Prof. Ion Cantacuzino, Strada TeodOrescu Valahu (Luntrei), Strada Cristea Georgescu, Strada Grigore Tocilescu, Strada Horia, Strada Constantin Brancoveahu, Strada Reiner Francisc, Strada Bașarabi, Strada Traian (Judecătoria Constanta), precum si la aleile din zona delimitată de străzile Regina Eîisabeta, Remus Opreanu, Reiner Francisc si Cristea Georgescu, pavimentul de pe platforma statuii Anghel Saligny, scara de acces din strada Termele Romane si scara de acces înspre B-dul Regina Eîisabeta, cat si aleile din zona delimitată de străzile Regina Eîisabeta, Remus Opreanu, Reiner Francisc si Cristea Georgescu.

Situația propusa

Soluțiile de reabilitare si modernizare a străzilor si aleilor din cadrul proiectului, au fost stabilite pe baza expertizei tehnice.

ANEXA LA

HCLMNR.^0 gOI^)

Structura rutiera pentru străzile Ecaterina Varga, Traian (judecătoria Constanta), Plevnei, Mihail Kogalniceanu, Virtuții, Dragos Vodă, Negru Vodă, Vasile Turcanu, Calatis, Zanribâccian, Sulmona, Orientului, C.A. Rosetti, Crângului, 9 Mai, Gheorghe Sontu, Praf. Dr. Ion CantacuZino, Cristea Georgescu, Luntrei, Grigore Tocilescu, Horia, Constantin Brancoveanu, Reiner Francisc; Basarabi, Doinei, Poștei, Intrarea Dragos Vodă:

 • -  7.00 cm pavaj din placi de granit cu suprafața antiderapanta

 • ■  4.00 cm mortar

 • •  20,00 -5- 25.00 cm dala din beton

 • ■   hârtie Kraft

 • -  25.00 cm piatra sparta

 • ■   geotextil

Structura rutiera pentru alei:

 • -  7.00 cm pavaj din placi de granit cu suprafața antiderapanta

. - 4.00 cm mortar de poza M100

1 ■  10.00 cm beton de ciment C20/25

 • •  20.00 cm piatra sparta amestec optimal

 • -  geotextil

Platforma statuia Ânghel Saligny:

Se va demonta pavimentul existent si se va reface cu placi de granit antiderapante. De asemenea, se vor reface treptele de acces pe platforma.

Se vor reface parapetul si Zidurile de sprijin ale platformei: se va desface placajul existent si se va înlocui cu placaj din piatra naturala (calcar dobrogean), iar solbancui exitent va fi înlocuit cu unul din granit (culoare galben- crem). Parapetul metalic existent va fi recondiționat.

Piatra naturala va fi similara cu cea folosita in cadrul amenajărilor din zona istorica a peninsulei.

Șe va realiza iluminat ambiental in zona platformei prin folosirea de proiectoare direcționale amplasate la baza parapetului platformei.

Statuia lui Anghel Saligny va fi recondiționată. De asemenea, se va desface placajul existent al soclului statuii si se va înlocui cu piatra naturala (calcar dobrogean).

Se va realiza iluminatul arhitectural al statuii.

Scara de acces str. Termele Romane

Scara este alcatuita din doua tronsoane: zona de acces din strada Termele Romane, si zona de taluz.

Zona de acces din strada Termele Române va fi reabilitata astfel:

 • -  desfacerea si refacerea treptelor prefabricate;

 • -  repararea podesteior intermediare prin folosirea de mortare de reparație speciale;

 • -  repararea pilei de susținere, in consola, prin camasuirea acesteia cu uri beton de clasa superioara;

 • -  refacerea prinderilor parapetilor - prinderile se vor realiza cu elemente de otel galvanizat;

 • -  parapetul prefabricat va fi recondiționat si placat cu piatra naturala (calcar dobrogean);

  ANEXA LA HCLM NR.

  superior va fi inlocuit cu


 • -  treptele si podestele intermediare vor fi placate cu granit antiderapant;

 • -  parapetul din elemente verticale de beton de pe podestul intermediar un parapet cu elemente verticale din granit

Zona de taluz va fi reabilitata prin:

 • -  stabilizarea taluzului in zona scării prin realizarea de ziduri de sprijin dreapta - stanga scării, care vor fi placate cu piatră naturala (calcar dobrogean);

 • -  refacerea taluzului cu geogrile spațiale pe zonele cu probleme;

 • -  parapetul existent va fi placat cu piatra naturala (calcar dobrogean);

 • -  spargerea podestelor deteriorate (rupte) de pe taluz si returnarea lor;

 • -  desfacerea treptelor si contratreptelor si refacerea acestora si placarea cu granit antiderapant. Elementele de prindere metalice vor fi vopsite corespunzător mediului salign.

Se va realiza iluminatul scării prin folosirea de stâlpi de iluminat cu un braț, model similar cu cel folosit in cadrul amenajărilor din zona istorica a peninsulei.

Piatra naturala va fi similara cu cea folosita in cadrul amenajărilor din zona istorica a peninsulei. Scara de acces inspre B-dul Regina Elisabeta:

Treptele rupte se vor reface, după care toate treptele se Vor placă cu placi de granit antiderapante. Seva realiza un parapet plin de beton pe ămbele laturi ale scării, care va fi placat cu piatra naturala (calcar dobrogean) si se va monta o mana curenta din fonta.

Piatra naturala va fi similara cu cea folosita in cadrul amenajărilor din zona istorica a peninsulei.

Principalii indicatori tehnicoreconomici

• Indicatori valorici:

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

' Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

TOTAL GENERAL

21999,20818

4715,19380

4189,81905

26189,02723

5613,21743

Din care C + M

16991,41776

3641,85051

3228,36937

20219,78713

4333,80211

Durata estimata de realizare a lucrărilor de construcție este de 24 luni.

• [ridicători cantitativi

o suprafața totala străzi reabilitate: 23890 mp;

o suprafața totala alei reabilitate: 5109 mp;

o suprafața platforma statuie Anghel Saligny restaurata/ reabilitata: 223 mp;

o suprafața scara de acces din strada Termele Romane reabilitata: 85 mp;

o suprafața scara de acces din Bulevardul Regina Elisabeta reabilitata: 59 mp;

o mobilier urban: - stâlp iluminat din fonta cu uri braț h=3.5 m: 9 buc.;

o banca din fonta cu șezut si spatar din lemn: 5 buc.;

o cos de gunoi din fonta: 150 buc.;

o scrumiere din fonta: 62 buc.;

o statii inteligente de bikesharing (10 biciclete incluse): 2 buc.;

o bolarzi retractabili: 21 buc.;

o sistem avertizare zona pietonala: 14 buc.

ANEXA LA

HCLM NR. JICL-/JCf)


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI


111.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării Investiției: REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRU ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA - ETAPA II


In mii lei/mii eu raia cursul

4,6656

lei/euro

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPn^OLUL:i^-:GheltdIeli;peritrti obținerea si;arneriajareă;terenului?:.;;.;.>i-'::>3^?K

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

127,37088

27,30000

24,20047

151,57135

32,48700

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea Inițiala

78,54538

16,83500

14,92362

93,46900

20,03365

TOTAL CAPITOLUL 1

205,91626

44,13500

39,12409

245,04034

52,52065

CAPITOLUL 2-Cheltuielipentruaslgurareautilitatjlornecesarefunctionarifob!ectivulul<<

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

105,90912

22,70000

20,12273

126,03185

27,01300

TOTAL CAPITOLUL 2

105,90912

22,70000

20,12273

126,03185

27,01300

CAPITOLUL3~-CHeltuielL pentruproîectaresiasistentatehnica ‘

x-7."

3.1

Studii de teren

30,00000

. 6,43004

7,20000

37,20000

7,97325

3.2

Obținere avize, acorduri, autorizații

109,64160

23,50000

20,83190

130,47350

27,96500

3.3

Proiectare si inginerie

974,94381

208,96429

193.70882

1168,65263

250,48282

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistenta tehnica

268.73856

57,60000

51,06033

319,79889

68,54400

TOTAL

CAPITOLUL 3               

1383,32397

296,49434

272,80105

1656,12502

354,96507

<■-‘5

4.1

Lucrări de construcții

16267,75071

3486,74355

3090,87263

19358,62334

4149,22482

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Procurare utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

1554,34464

333,15000

295,32548

1849,67012

396,44850

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

17822,09535

3819,89355

3386,19812

21208,29346

4545,67332

GAP ITOLULS-ARechel țuici

5.1

Organizare de șantier                                       .         .

5.1.1

Lucrări de construcții si instalat!) aferente organizării de șantier

411,84167

88,27196

78,24992

490,09159

105.04364

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

107,13814

22,96342

20,35625

127,49439

27,32647

52

Comisoane, cote, taxe, costul creditului

197,10045

42,24547

37.44908

234,54953

50,27210

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1756,55202

376,49006

333,74488

2090,29691

448,02317

TOTAL CAPITOLUL 5

2472,63228

529,97091

469,80013

2942,43242

630,66538

CAPITOLULS-Chelfutolipentnjprobotehnologfcosi testesIpredarealabeneficiarW..<<

> v-r

'         Z'ffîțs ''fa'#,

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

9,33120

2,00000

1,77293

11,10413

2,38000

TOTAL

CAPITOLUL 6                    >^6Slt‘C/î

9,33120

2,00000

1,77293

11,10413

2,38000

TOTAL

GENERAL                 //4k\

21999,20818

4715,19380

4189,81905

26189,02723

5613,21743

Din care C + M                          tf *          / "'AVN

16991,41776

3641,85051

3228,36937

20219,78713

4333,80211


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHB


Pagina 1/1