Hotărârea nr. 13/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 241/2017 PRIVIND ACTUALIZAREA HCL NR. 629/2002 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5288 MP, SITUAT ÎN ZONA PALAZU MARE – ANL 1, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE


X X ROMANIA

t jhQ (V            i 1 Wl M


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.241/2017 privind actualizarea H.C.L. nr.629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5288 mp, situat în zona Palazu Mare-A.N.L.l în vederea construirii unui ansamblu de locuințe

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ?) v & «.2019:

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 10296/17.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.10299/17.01.2019;

Având în vedere adresa Direcției achiziții și investiții publice nr.222820/20.12.2018 și adresa nr.23668/29.11.2018 a Agenției Naționale pentru Locuințe înregistrată sub nr.207984/29.11.2018, la Primăria municipiului Constanța;

Văzând H.C.L. nr.241/2018 privind actualizarea H.C.L. nr.629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5288 mp, situat în zona Palazu Mare-A.N.L.l în vederea construirii unui ansamblu de locuințe;

în conformitate cu art. 3 alin. 1 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenție^ Naționale pentru Locuințe, republicată;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. c) și art. 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L. nr.241/2017 în sensul că în loc de terenul în suprafața de 5287 mp se va citi, în tot cuprinsul hotărârii, teren în suprafața de 5722mp, conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.241/2017 râmân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Agenției Naționale pentru Locuințe, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, " împotrivă,    -—    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        ______consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

N R.                        2019Scara 1:1000

Palazu Mare, zona ANL

VZ1 ST = 5722 mp
ANEXALA

HCLMNR. IX-


S*S82mp

Lot 13

SS=202njp jj}

g.

Lot 11 O

S=202njp


Lot 14 ®=202nțp

Lot 12 9S^202nîp


< m

Q-

=5


cp

3'
Lot 9 S=202nțp


Lot 10 S=202mp