Hotărârea nr. 128/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, STR. SIRETULUI NR. 26-28, INVESTITOR ITOAFĂ FLORIAN


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință, str, Șiretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian

de


nsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data


2019.


Luâncnn dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 58545/21.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 58542/21.03.2019 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 58543/21.03.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Itoafă   Floria n   înregistrată sub nr.

147342/05.09.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Șiretului nr. 26-28, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil D+P+2E cu funcțiunea de locuință unifamilială cu garaj la demisol care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta, cu următoarele condiții:

 • ■  obiectul de arhitectură nu va depăși limitele edificabilului propus (inclusiv balcoane, bowindouri, console),

 • ■  nu vor fi create calcane vizibile din domeniul public.

Terenul reglementat prin PUD, situat în str. Șiretului nr. 26-28, în suprafață de 273 mp (potrivit actelor de proprietate) și 274 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 244730, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Itoafă Florian și Itoafă Camelia, conform actului de alipire autentificat sub nr. 252/22.02.2016 la Societatea profesională notarială -Birou notarial Panait și Dimancea.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Itoafă Florian, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚA


MEMORIU JUSTIFICATIV

1. Introducere

 • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

 • — denumirea proiectului: Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil D+P+2E locuința unifamiliala cu garaj Ia demisol in vederea reglementarii retragerilor fata de limitele laterale si posterioare ale Iotului conform Legii 350/2001 si Normelor de aplicare ale Legii 350/2001

 • —  inițiator (beneficiar): Itoafa Florian

 • —  amplasament: str. Șiretului, nr.28, Constanta

 • —  elaborator: s.c. AII Arhitectura s.r.l., arh. Ignis Duvagi

 • —  data elaborării: iunie 2017

 • 1.2. Obiectul lucrării

Obiectul lucrării este specificat inca din titlul ei, menționat in certificatul de urbanism care sta la baza elaborării documentației.

Documentația asigura condițiile de qamplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a obiectivului pe parcela, in corelare cu funcțiunea predominanta si vecinătățile imediate.

Prezentul P.U.D. are caracter de reglementare specifica si se elaborează in scopul aprofundării prevederilor din P.U.G., corelate cu condiționările din certificatul de urbanism. Scopul

lui este de a pune la dispoziția autorităților publice locale, re4guri de amplasare a obiectivului pe__

DIPSCȚIA URBANISM WW      SCHIMBARE

An exis! a avizul


terenul identificat, utilizarea raționala a acestuia, corelarea interes] ale inițiatorului P.U.D. in valorificarea terenului, facilitarea elel investiții.

2. încadrarea in zona


ARHITECT șef


 • 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate -----—


Conform R.L.U. Aferent P.U.G. aprobat, terenul se afla in zona de reglem locuințe individuale cu maxim P+2E.

Destinațiile admise sunt locuințe individuale cu regim de locuire inși funcțiuni complementare locuirii - parcare, garare, comerț cu amănuntul, depozitate produse fara nocivitate, birouri pentru profesiuni liberale in limita a maximum 25% din suprafața construita

desfasurata.

Destinațiile interzise sunt cele complementare locuirii, care depasesc 25% din aria construita desfasurata, care generează trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după ora 22:00 si/sau produc poluare, activitati productive poluante prin traficul generat sau deseurile produse, anexe pentru creșterea animalelor, depozitare en-gros sau de substanțe nocive sau inflamabile in cantitati mari, stafii auto, lucrări de terasament care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele vecine sau pot împiedica evacuarea rapida a apelor meteorice.

Procentul de ocupare a terenului aprobat este de 45%, iar coeficientul de utilizare al terenului este de 1,35, deoarece este un teren rezultat din comasarea a altor doua.

 • 2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P. U.D.

Au fost elaborate următoarele studii de fundamentare:

 • a) studiu de insorire

Din studiul de insorire rezulta posibilitatea amplasării construcției alipita pe limita posterioara a parcelei, cu retrageri fata de vecinătăți, pentru a asigura insorirea conform normelor in vigoare, atat a construcției propuse, cat si a celor învecinate.

 • b) studiu geotehnic

Studiul geotehnic permite amplasarea unui imobil D+P+2E, fara lucrări suplimentare deosebite de consolidare a terenului de fundare.

 • c) studiu topografic

Ridicarea topografica indica un teren aproximativ orizontal. Se pot asigura pante de scurgere a apelor pluviale în incinta proprietății, care se vor canaliza și diriza spre rețeaua publica, fără afectarea vecinătăților sau domeniului public.

 • d) studiul volumetric

Conform acestuia, reiese necesitatea unei

 • e) studiu istoric

Datorită faptului ca în esfasurata frontului stradal, parcela studiata este flanccata de blocuri și mai noi și mai vechi, este oportuna propunerea unei volumetrii ca£e.se-inGadreaza-în-aG©lași4ip-de-gabarit și cu o tratare arhitecturala moderna și funcționala, compatibilă'''cu*1 exid®âi^J4nei arhitecturi contemporane.

CONSTANȚA

foira'ȚIA URBANISM

Anexă la avizul nr.'i&LC-/ rY1 ° C


3. Situația existenta

ARHlTt CT ȘEF


 • 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicație

Accesurile carosabil si auto se fac din strada Șiretului, strada de categoria a III-a, la care terenul este aliniat. Strada Șiretului debușează in bd.Mamaia, artera de importanta municipala care leaga zona Gării si centrul orașului de stațiunea Mamaia.

 • 3.2. Suprafața ocupata, limite si vecinătăți

  perna Is^Mrcare, Scuînte colective


In prezent, terenul are o construcție, locuința parter cu anexe, terasa pentru care s-a demarat procedura de desființare. Spre sud-est se afla un bloc P+4, spre nord-vest un imobil de locuințe colective P+2, iar pe celelalte parcele/cuprinse intre străzile Șiretului, General Mânu, Grivitei si Constantin Bratescu se afla locuințe individuale si funcțiuni complementare, cu regimul de inaltime parter si P+l.

 • 3.3. Suprafețe de teren construite si suprafețe libere

In urma încheierii procedurii de desființare a construcțiilor existente, terenul va fi liber de construcții.

S construita = 0             P.O.T. = 0

S desfasurata = 0           C.U.T. = 0

 • 3.4.       Caracterul zonei, aspectul arhitectural si urbanistic. Destinația clădirilor

Zona face parte din centrul municipiului Constanta, cu funcțiunea principala de locuire, si funcțiuni anexe acestora, amplasate pe limita de proprietate. Funcțiunile anexe întâlnite sunt: garaje, mici spatii comerciale, birouri de activitati liberale.

 • 3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate Terenul aflat in studiu este integral proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice.

 • 3.6.       Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare. Accidente de teren,

adancimea apei subterane.

Geologic, amplasamentul face parte din podișul Dobrogei de Sud, pentru zona fiind caracteristice formațiunile cuatemare reprezentate prin loessuri macroporice de origine eoliana,

prafuri argiloase loessoide si argile prăfoase Ioessoide. Sub acestea^raseazauximplexuLaxgilj argila prafoasa + argila. Se anexeaza studiul geotehnic.

Terenul este relativ plat, orizontal, si va afectat loca construcției existente.


JUGEȚUt CONSTANȚA

VIȚAT i    ME. SCHIMBARE

Ane:«t la avțzui nr. ___* I________n

3.7. Parametri seismici caracteristici zonei

Zona seismica de calcul in termeni de perioada de control

pentru Tc = 0.7 s, iar zona de calcul in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului este pentru


ag -0.16g.


 • 3.8.       Analiza fondului construit existent

Construcțiile din vecinătate au vechime de peste 50 de ani, cu ințefyeifcți extindere sau supraetajare. Structurile sunt definitive, din cadre de beton arm aflate in general in stare buna sau mediocra.

 • 3.9. Echiparea existenta

Asemenea celorlalte parcele din zona, amplasamentul studiat beneficiază de posibilitatea bransarii la toate utilitățile necesare ale căror rețele sunt prezente de-a lungul străzilor învecinate: alimentare cu apa, canalizarea apelor uzate menajere, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie si date prin cablu.

4. Reglementari

 • 4.1.       Obiectivele noi solicitate prin tema-program

Fata de situația inițiala de pe parcela, nu sunt propuse obiective cu funcțiuni noi.

 • 4.2.       Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

Obiectivul propus se incadreaza din punct de vedere funcțional in prevederile P.U.G. aprobat, mentinandu-se utilizarea de pana in prezent, cea de locuința individuala, unifamiliala.

P.U.D.

construire imobil D+P+2E locuința cu garaj, in vederea reglementarilor retragerilor laterale

Locuința va fi alcatuita din camera de zi, bucătărie, dormitoare, bai, birou, garaj pentru 1 sau 2 autovehicule, spatii tehnice, debara, vestiare, camara, magazie. Funcțiunile reprezentative se vor amplasa la parter, cele tehnice si garajul la demisol, iar la etaje se vor distribui dormitoarele.

 • 4.3, Capacitatea, suprafața desfasurata

Locuința va fi destinata unei familii cu cca 6 membri.

Suprafața desfasurata nu va depăși 370 mp si se va calcula conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Nu se iau in calculul suprafeței desfășurate: suprafața subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,8 m, suprafața subsolurilor cu destinație structa pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, togilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil in incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Suprafața construita nu va depăși 123 mp. Suprafața construita este suprafața construita la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se inel se iau in calculul P.O.T. suprafețele subsolurilor si demisolurilor car


in_suprafata-construita. Nu_______

asesc.lio'hTiTtal psiftm)iuirsi /aWS^M'fdF'^ frâ&STANȚA TJlReCȚiA URBANISM VIZAT SPiiE Anexă la avizuLnr nizarea cu celdlexfttent


nu depasesc cota de l,5m fata de cota terenului amenajat, in cazul i ca o curte de incinta (circulații, gradina, etc.).


 • 4.4. Integrarea si amenajarea noilor construcții si ar

Noua clădire si eventualele intervenții ulterioere edificării ac^&tlât^  caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arșițe preluare de raport plin/gol, registre orizontale, finisaje exterioare cu tencuieli permisa acoperire totala sau parțiala cu acoperiș tip șarpanta, cu versanti spre fata . Invelitorile de pe acoperișurile tip șarpanta vor fi din materiale durabile ceramice sau similare, iar cele tip terasa se recomanda a fi înverzite.

Garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; se recomanda integrarea acestora in corpul principal al locuinței.

Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate.

Calcanele vizibile din spațiul public se vor trata arhitectural, for prezenta ferestre mate sau vor fi imbracate în vegetație.

 • 4.5.       Modalitati de organizare si rezolvare a circulației carosabile sipietonale

Se vor crea cate un acces separat, pietonal si carosabil, de l,0m si, respectiv, 3,Om lățime, din strada Șiretului. In dreptul accesului carosabil, bordura trotuarului se va lașa corespunzător, pentru a putea prelua diferența de nivel.

 • 4.6.       Soluții pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluării

Activitățile propuse a se desfasura nu sunt producătoare de substanțe poluante. Deseurile se vor depozita pe platforma special amenajata, impermeabilizata, cu asigurarea unui spațiu de scurgere a apelor spre canalizare si prevăzută cu sistem, de spalare, la care pot avea acces autoutilitarele de colectare a deșeurilor. Se va respecta legislația in vigoare privind regimul deșeurilor si protecția mediului. Daca nu se poate asigura distanta de lOm pana la ferestrele

camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opaca sau din gard viu de cca l,50m inaltime.

 • 4.7. Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

Terenul ramas neconstruit se va amenaja ca spațiu verde, cu plantații joase si medii, decorative. Speciile de arbori se vor amplasa astfel incat sa nu afecteze insorirea spatiilor de locuit ale construcțiilor propuse si existente, astfel:

 • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

 • - pe parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața terenului si de minim 5 mp de locuitor. Pentru calcul, se va considera un număr de locuitori egal cu numărul de camere de locuit al imobilului;

 • -  pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției este interzisa impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

Se pot folosi gazon decorativ, plante floricole de vara (petunia, dalia, echinops, verbana), salcami (robinia), arini (alunus glutinosa), tei, arbuști: liliac (svrinia), cațina roșie (tamarix). gard________

viu (evonimus, buxus), etc..                                                 JUQSȚVt C-Jh-S - AK

De asemenea, terasele circulabile si necirculabile se pot anieffâja^cd^^^fiF^eiâl^^hfră^^^^^

putea asigura necesarul suprafeței verzi conform normelor in vigoare


Anexă la avizul                      v


4.8, Lucrări necesare de sistematizare verticala

Deși diferentele de nivel ale terenului natural din perir letrulA^^ÎPS^figte-nu-stmt semnificative, se vor lua totuși o serie de masuri si lucrări care sa asigUTET


 • -  declivitati acceptabile pentru accese locale la construcțiile propuse;

  tpfmediare;

  pe ansamblu si


 • —  scurgerea apelor de suprafața in mod continuu, fara zone depresj

 • —  realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, av

individuale, convenabile sub aspect plastic si adaptate la teren - terase succesive;

 • -  sa asigure un ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, afei pietonale, parcaje, etc., rezolvate in plan si pe verticala in condiții de eficienta estetica si economica.

 • 4.9. Regimul de construire (alinierea si inaltimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor

Limita edificabilului de pe percela studiata este marcata pe planșa de reglementari propuse si data de următoarele distante minime:

 • -  SV - strada Șiretului - O.OOm

 • - SE —5.00m

 • - NE-O,00m

 • - NV-3,00m

Pe inaltime, construcția se va desfasura astfel:

 • -  demisol cu cota inferioara la cca l,50m adâncime fata de cota terenului natural si cota superioara la +l,50m.

 • -  parter cu inaltimea de 3,0-3,5m

 • -  etaje cu inaltimea de 2,8-3,20m

 • -  eventual mansarda pe maxim 60% din suprafața etajului imediat inferior, cu inaltimea medie mai mica sau egala cu a aceluiași etaj

Se admit abateri pana la 0.5Om.

 • 4.10. Asigurarea utilităților

Utilitățile vor fi asigurate, prin branșamente la rețelele edilitare din zona, pe baza proiectelor de specialitate autorizate si avizate de deținătorii rețelelor.

 • 4.11. Bilanț teritorial, in limita amplasamentului studiat Suprafața terenului menținută = 274 mp.

Suprafața construita maxima = 123 mp

Suprafața desfasurata maxima = 370 mp

Suprafața de spațiu verde = 30 mp

Suprafața de alei carosabile si pietonale = 121 mp P.O.T. = 45%

.....țrr-'-î s;                                      I

CONSTANȚA fjifv*• • fi*..;■

An®** U -îvizul


C.U.T. = 1,35

 • 5. Concluzii

 • 5.7. Consecințele realizării obiectivelor propuse |__

Construcțiile propuse se vor incadra in zona pastrand specificul acesteia, atat din punct de vedere funcțional, cat si al aspectului clădirilor.


5.2. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției

, respectând entatiei de autorizare, care sa demonstreze respectarea normelor in vigoare referitoare /la aceasta - O.M.S. 119/2013 si Legea locuinței 114/1996 actualizata in 2017 sî NP057/2002 Normativ pentru proiectarea clădirilor de locuințe.


Autorizarea lucrărilor de construire se poate face direct, pe baza P.U: limitele suprafeței edificabile stabilite si pe baza unui studiu de insorir<â autorizare, care sa demonstreze respectarea normelor in vigoare referitoare

6. Anexa

6.1. Sugestii de tratare a calcanelor6. Anexa

6.1. Sugestii de tratare arhitecturala a calcanelorNota: Aceste sugestii aparțin AII Arhitectura s.r.l„ Orice folosire a acestora in altedpcumentații se va face numai cu acordul AII Arhitectura s.r.l.

//*        A'”-

te

UG „

.5/ w^//
P.U.D.ni.

Inrcgitturo J13 OCC* 7002 eod unfc RO 14539**88 tir Unltii     800&32 Cooit.int

101      24! «88 008 oUlcegâiLnnlteGtuM «o ovrw decodetign r

BENEFICIAR |

Purchaser