Hotărârea nr. 127/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE ȘOS. MANGALIEI, INTR. MANGALIEI, CALEA FERATĂ ȘI INCINTA SC CARMECO SA, INIȚIATOR SC EVER GREEN RECYCLING SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată și incinta SC Carmeco SA, inițiator SC Evergreen Recycling SRL

Consiliu] local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 58037/20.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, referatul Direcției urbanism nr. 58032/20.03.2019, precum și avizul nr. 58029/20.03.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27 A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr. 72926/15.06.2017 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată și incinta SC Carmeco SA, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în șos. Mangaliei nr. 82, în suprafață de 1386 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 247096, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Evergreen Recycling SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 1055/21.09.2017 la Biroul individual notarial Lazăr Oana Laura.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - începând cu data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea documentațiile de urbanism aprobate prin: HCL nr. 166/2004, HCL nr. 541/2004, HCL nr. 61/2005, HCL nr. 176/2006, HCL nr. 336/2007, HCL nr. 354/2007, HCL nr. 91/2008, HCL nr. 118/2008 si HCL nr. 323/2009.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Caliskan Kemal în calitate de reprezentant al SC Evergreen Recycling SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, ~~ împotrivă, v abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,^

CONSTANȚA

NR.                  /2019

REGULAMENT DE URBANISM

DATE GENERALE

Regulamentul de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal cuprinde si detaliaza modul de concret de utilizare a terenurilor precum si condițiile de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite si amenajărilor.

Amplasamentul studiat face parte din UTR 9, ZRCB 3 —poli terțiari principali. Prin prezenta documentație se propune:

Zonificarea funcționala a teritoriului studiat in funcție de tendințele de dezvoltare manifestate in ultimii ani si gruparea in 2 UTR-uri:

UTR 1 - ZONA MIXTA formata din zonele ZM 1 a si ZM 1b, ZM2| ZM 3a, ZM 3b, ZM 3c

UTR 2 - ZONA LOCUINȚE SI DOTĂRI formata din zone

Preluarea reglementarilor aprobate prin HCL 118/2008 p

Sos Mangaliei nr. 80-80A in cadrul subzonei ZM3b cu /reducerea coeficientului max de utilizare a terenului pana la 4.00.

Crearea unei subzone cuprinzând birouri si activitati din categoria serviciilor, pentru terenurile poziționate la vest fata de incinta Supermarketului Carrefour-ZM2 (6820 mp)r“ Propunerile cuprinse in prezentul proiect se incadrer ale zonei, vizând valorificarea potențialului urbanistic al teri mlSTANȚA

nbrn uIRECȚIA URBANISM , VIZAT SFifîE ftlESCHIKÎBARE _

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTATfelAn^ {a aVizu| nrlS&h


Denumirea lucrării


Amplasament


Inițiator


: P.U.Z. PENTRU TERE NUL A0HDOWF DE-SOS MANGALIEI, INTRAREA1

FERATA, LIMITELE CADASTRALE ALE LOTURILOR IDENTIFICATE CU IE 209310, IE 206497, IE 224885, IE 206884, IE 217237 SI INCINTA CARMECO

: SOS. MANGALIEI , ZONA INTERSECȚIEI CU B-DUL 1 MAI, Constanta

: EVERGREEN RECYCLING SRL


MANGAtrEt;--CAtEA


Documentația de urbanism întocmită studiază condițiile privind:

 • - stabilirea unor reglementari de urbanism- permisiuni si restricții- necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea construcțiilor in zona studiata;

 • - determinarea condițiilor de integrare a obiectivelor propuse in contextul zonei;

 • - dimensionarea, funcționalitatea, regimul de aliniere si de înălțime al construcțiilor;

III. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI

Zona de studiu cuprinsa in prezentul proiect are o suprafața de 4,70 ha si face parte din UTR 9, ZRCB 3. Zonele învecinate amplasamentului studiat sunt: zone de locuințe Rh=P+4E (ZRL4), zone de locuințe colective Rh= P+10E cu dotări posibila realizarea unei intervenții urbanistice ce isi propune sa valorifice potențialul construibil al terenului detinut de inițiatori - Sos Mangaliei nr. 82, lot 2 si lot 3.

(ZRL5), zona Supermarketului Carefour Expres si Allpin Center, zona sediu Transatlantis, cuprinzând birouri si spatii pentru servicii. DocumenJ^iMangreste determinarea condițiilor (din punct de vedere funcțional si tefrrTerenul studiat este accesibil direct din Sos Mangaliei, artera de circulație de categoria II, al cărei profil este, in aceasta zona, de 2 fire pe fiecare sens .

Funcțiunea predominanta : pe porțiunea analizata in prezenta documentație, funcțiunea dominanta este cea comerciala - suprafața ocupata 4348 mp - si amenajările aferente acesteia: circulații carosabile si parcaje.

Pe terenul proprietate EVERGREEN RECYCLING se propune realizarea unei imobil de locuințe S+P+8E, cu spatii cu alta destinație ia parter, propunerea preluând profilul funcțional al imobilului localizat spre nord fata de amplasamentul studiat.

- Propunerea de organizare a circulației - rezultata in baza studiului de circulație - prevede modificarea profilului stradal al Sos Mangaliei, reorganizarea sensului giratoriu existent la intrarea in incinta supermarketului si amenajarea unei alei carosabile cu sens unic de intorcere in Sos Mangaliei pentru parcelele nr 82 lot 2 si lot 3, nr.80-80A si nr 78 .

REGLEMENTARI SPECIFICE PENTRU UNITATEA TERITORIALA DE REFERINȚASuprafața studiata pentru realizarea lucrărilor propuse se in teritoriala de referința UTR 9, ponderea funcțiunilor in zona fiir d. fCri 4348 mp, spatii destinate producției -1823 mp


UTR 1 - cuprinde teritoriul situat la vest fata de So Mangaliei, calea ferata si incinta Carmeco in care scomerț, servicii, producție.

In cadrul UTR 1 au fost propuse următoarele zone de regi

ZM 1a-Zona Mixata 1aZona supermarket Carrefour S= 16553 mp

ZM1 b Zona Allpin Center S= 1115 mp

ZM2 Zona sediu Transatlantis cuprinzând showroom-uri auto, service-uri auto, spatii productive si de distribuție de mărfuri; Stotala= 6820 mp

ZM 3a - Sos Mangaliei nr 82 Lot 2 si Lot 3 - S= 1386 mp - teren detinut de Evergreen Recyclng SRL

ZM 3b - Sos Mangaliei nr 80-80A - S= 1483 mp zona LOCUINȚE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE cu coeficienți urbanistici aprobați prin HCL 118/2008

ZM 3c - Sos Mangaliei nr 78 - S = 1210 mp

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE__________

ZM 1a + ZM 1b+ ZM2 + Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

 • •    comerț;

 • •    alimentație publica

 • •    servicii (de exemplu: sedii administrative, servicii juridice si de contabilitate, servicii de management, servicii de publicitate, servicii de rezervare si de asistenta turistica, servicii de editare, servicii de închiriere si leasing, servicii din domeniul tehnologiei informației.

amenajari pentru accese, parcaje, construcții tehnico-edilitare, spatii verzi


amenajate ca grădini de fațadaZM1a

 • •    construcții pentru, cultura

 • •    construcții pentru sport;

 • •    construcții si amenajari pentru agrement;

 • •    hoteluri

 • •    spatii verzi pentru odihna, recreere, promenada

ZM 2

 • •    unitati mici pentru producție

 • •    construcții pentru sport;

 • •    construcții pentru invatamant si cercetare;

Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

 • •    locuințe colective

 • •    construcții pentru sanatate

C            ARTICOLUL 2- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ZM 1a + ZM 1b+ ZM2 + Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

terenul ramas neafectat si pastrat in rezerva va fi amenajat ca spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importanta urmând sa faca parte din amenajarea definitiva a zonei.             ________

Parcaje multietajate, cu condiția realizi Șoseaua Mangaliei.                  I

CONSTANȚA


I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAI DIRECȚIA URBANISM

ARHIT2CT șef ----- —•

rjjlui zonei^sTprTn aceasta investitori;

olog ic sau incomode prin traficul generat;


VP.AT     ‘^SCHIMBARE


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


ZM 1a + ZM 1b+ ZM2 + Zm 3a + ZM 3b + Z

se interzic următoarele utilizări:

 • •  orice alte activitati care nu coresp prezintă riscul pierderii atractivitaiii

 • •  activitati productive poluante, cu risc te

 • •  construcții provizorii de orice natura;

 • •  depozitare en gros;

■ depozitari de materiale refolosibile;

 • •  platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •  lucrări de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

 • •  orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

 • •  alte tipuri de funcțiuni care nu au fost mentionta la articolul 1 si 2;

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

ZM 1a + ZM 1b + Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

se vor menține parcele de teren avand suprafața minima de 1000 mp si un front la strada de minim 20.0 metri;


: RUR Jjk

ZM 1a

pentru funcțiuni de interes general - cultura, sport si agreement- terenul va fi divizat in parcele avand minim 800 mp. si un front la strada de minim 18.0 metri in cazul fronturilor continue si de minim 24.0 metri in cazul fronturilor discontinue.

frontul stradal continuu este caracterizat prin situarea fațadelor clădirilor învecinate in același plan vertical, care nu este întrerupt si nu alternează cu alte planuri verticale pe traseul respectivei străzi sau pe porțiuni ale străzii.

frontul stradal discontinuu este caracterizat prin situarea fațadelor clădirilor învecinate in planuri verticale diferite, care alternează, pe traseul respectivei străzi.

ZM2

■ Parcelele sunt considerate construibile daca au o suprafața de cel puțin 400 mp si. dispun de acces direct dintr-un drum public, sau prin drept ' ‘            ‘   ’

de trecer^jfeiqlLC^aB^TA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM \IIAMEWT 3P&E NESCHIMBATE

Anexă la avizul nr. _—i /-—-—


printr-o parcela învecinată;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALI

ZM 1a


se va asigura o retrage Sos Mangaliei si la I clădirile care ale nu va depăși 20.0 metrijfaliniament posterior);

Fbontinue vor avea o adâncime fata de aliniament careZM1b

Se va asigura o retragere de minim 8 metri de la aliniamentul terenului la Sos Mangaliei Se menține actuala retragere a clădirii P+1E (Allpin Center).

ZM2

Se va asigura o retragere de minim 3 metri de la aliniamentul terenurilor la Intrarea Mangaliei.

Se menține actuala retragere a construcțiilor sediului Transatlantis (IE 202156) si ale showroom-ului Exclusiv Auto (IE 209310) de la aliniamentul terenului la Intarea Mangaliei.

ZM 3a

Se va asigura o retragere de minim 1 metru de la aliniamentul terenurilor la Sos Mangaliei, cu condiția îndeplinirii retragerilor minime fata de conductele existente, conform Aviz RAJA.

ZM 3b

Se va asigura o retragere de minim 10 metri de la aliniamentul terenurilor la Sos Mangaliei, conform regimului de aliniere stabilit prin HCL 118/2008.

ZM 3c

Se va asigura o retragere de minim 10 metri de la aliniamentul terenului la Sos Mangaliei.

ZM 1 a + ZM 1 b + Zm 2 +Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

Nu sunt acceptate console, bowindouri, balcoane care sa depaseasca limita edificabilului

/4- 1 h


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZM 1a

Clădirile se vor retrage fata de limita posterioara si fata de limitele laterale ale parcelei la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea clădirilor la cornișa, masurata de la CTA, dar nu mai puțin de 5.0 metri; Retragerea fata de limita laterala paralela cu intrarea in incinta dinspre sensul giratoriu va fi de 10 m de la noua limita a terenului stabilita după alocarea terenului pentru aleea carosabila de acces, propusa prin studiul de circulație.

ZM1b

Se mențin actualele retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei. Se va asigura o retragere de minim 1 metru de la limita posterioara a terenului (spre aleea carosabila cu sens unic).

ZM2

Se mențin actualele retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor. In cazul construcțiilor noi, se va asigura o retragere de minim 3 metri de la limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

Zm 3a

retrageradaxnjnim-8-metri-de-la limita laterala dinspre sud si de minim imita latetJălâl^t^@W®TâNTA . .     •.

-----J^țffiyWJWI^K^ribara a terenului cu minim 8 DIRECȚIA URBArisM r

VUAT SPRE NESCHItfeAFB |

Anexă le avizul


Se va asigura c

5 metri fata de i___________________

Construcția pro metri.

ZM 3b

imitate laterale si fata de I mita posterioara a terenului probat-f>HH44G!rfiH48/2008~rde minim 3,5 metri fata de limitaSe mențin retsa stabilite conf laterala ■cfrfisp fata deJi sud si fata de aleea!carosabila situata la sud, clădirea va fi amplasata pe aliniament pe o distanta de 10-12 metri si se va retrage cu 5 metri pe o distanta de 12-14 metri (conform planșa reglementari urbanistice);

reriul aferent Postului trafo, retragerea va fi de minim 3,5 metri spre îtri spre est;


fata de limita posterioara, spre aleea carosabila situata la vest, construcțiile propuse vor avea o retragere de minim 5 metri de la conducta magistrale de apa Dn 500mm PEHD, pe o distanta de 10-12 metri si ulterior o retragere de minim 10 metri fata de hotar (conform planșa reglementari urbanistice).

ZM 3c

Se vor asigura retrageri de minim 5 metri fata de limita laterala sudica a parcelei si de minim 5 metri fata de traseul conductei magistrale Dn 500mm PEHD spre nord si spre vest. Se vor respecta distantele de protecție a rețelelor existente pe amplasament, conform Aviz RAJA.

In cazul spatiilor cu destinația de locuire orientate

ZM 3b + ZM 3c

l/'g Camelia Mircla V. IU KUSU .

idsTl

Fațadele clădirilor orientate spre hotarul comun dintre cele doua zone de reglementare, ZM3b si ZM 3c, nu vor avea ferestre ale unor camere de locuit decât daca este îndeplinita condiția de insorire minima conform OMS nr 119/2014q.

ZM 1a + ZM 1b + Zm 2 +Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

Nu sunt acceptate console, bowindouri, balcoane care sa depaseasca limita edificabilului


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA


ZM1a + ZM1b+ ZM2

clădirile vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele dar nu mai puțin de 6.0 metri;

distanta se poate reduce la jumătate din înălțime dar nu mai puțin de 4.0 metri numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura iluminatul natural al unor încăperi pentru activîtati care necesita lumina naturala;


Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

Distanta dintre construcțiile cu destinația de locuința va fi egala cu inaltimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele; distanta se poate reduce la jumătate daca segmentele de fațada care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit, ci i normelor prevăzute in OMS nr 119/2014 pentru s probarea sanatate publica privind mediul de viata al populației.          ...........


ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA direcția URBANISM VIZAT     iNESCHIMBARE

Anexă ta


ZM 1a + ZM 1b+ ZM2 + Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c L parcela este construibila numai daca are asigurat un a publica; accesul va fi dimensionat astfel incat sa funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea carosabil nu va fi mai mica de 3.0 metri;bil dintr-o circulație ile de circulație ale adirilor; latimea accesului


Se va asigura accesul pe teren al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere accesul pletonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor;

in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in clădirile publice a persoanelor cu handicap, in conformitate cu normele in vigoare.


Zm 1a +Zm 2

Caile destinate circulației auto vor fi dimensionate ținând seama de gabaritul mijloacelor de transport care au acces in incinta


Zm 3a


Pentru terenul din Sos Mangaliei nr 82 lot 2 si lot 3, este permisa amenajarea unui acces carosabil printr-o bretea de 5 metri lățime, din aleea carosabila


propusa spre nord.

Ieșirea de pe lot se va face spre aleea carosabila cu sens unic, paraleja;cu-S Mangaliei, ce mărginește spre vest imobilul in cauzaARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPfSE NESCHIMBATE Anexă la avizul nr


ZM 1a + ZM 1b+ ZM2 + Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c staționarea autovehiculelor se admite numai in interii Locurile de parcare necesare 1 fara afectarea domeniului public sau a proprietăților 113/2017, privind aprobarea Regulamentului de asigurarea a/numarului minim de locuri de parcare.

parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un parcare si vor fi separate de circulațiile publice prin gard viu inaltime;

in cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei, normate, se va demonstra amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare, ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv;
arbore la 5 locuri de de 0.60 - 0.80 metri


locurile de parcareARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

ZM 1a +Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c


RH= P+8E pentru clădirile de birouri, hoteluri, locuințe colective

(H max = 31 metri de la CTA)

RH max = P+1E pentru clădirile cu destinația exclusiva de spatii comerciale

(H max la atic= 10 metri de la CTA)

pentru asigurarea coerentei imaginii cadrului construit, inaltimea clădirilor de pe o artera principala cu fronturi continue sau discontinue se va întoarce si pe străzile secundare care debușează in aceasta;

in acest spațiu se recomanda racordarea in trepte a înălțimii clădirilor de pe strada considerata principala cu inaltimea clădirilor de pe strada secundara daca diferența dintre acestea este mai mare de doua niveluri;

ZM1b

RH max = P+1 E pentru clădirile cu destinația exclusiva de spatii comerciale

(H max la atic= 10 metri de la CTA) se menține

ZM2

RH max = P+1 E pentru construcțiile tip hala

(H max la atic= 10 metri de la CTA)

RH max = P+4E pentru clădirile de birouri

(H max la atic= 17 metri de la CTA)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZM 1a + ZM 1b+ ZM2 + Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

Aspectul clădirilor va exprima funcțiunea, se va înscrie in caracterul zonei si va urmări asigurarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice;

Construcțiile vor fi prevăzute cu acoperiș tip terasa ; terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 70% din suprafața;

Este interzisa crearea de calcane vizibile din circulațiile publice;

Consolele nu vor depăși suprafața edificabila rezultata prin aplicarea retragerilor de la limitele laterale si de la limita posterioara a terenurilor;


7din 15              # îwTi


ARTICOLUL 12- CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA


ZM 1a + ZM 1b+ ZM2 + Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

 • - Clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie;

 • - Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

 • - Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • - Pentru instalațiile de apa si canal se vor prevedea galeri


ranforsatftJpETUL


i guuu moiaiauuc uc apaai uai lai oc vui picvcuca yaicii lamuioauwpu]        ■■ r*AMQT&NTA

- Incintele vor fi prevăzute cu instalație pentru iluminatul n            MUNICIPIULUI CONb


ART. 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE ZM 1a + ZM 1b+ ZM2 + Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c


DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPfcE HESCHIMBARE

Anexă la a


ARHITECT ȘEF---------

iga-aiatla-soLeat-el-pe-terasete”


 • - Spatii plantate calculate conf HCJ 152/2013 se vor reali: construcției propuse;

 • - spatiile libere, vizibile din circulații publice vor fi tratate ca grădini de fațada

 • - se va planta cate un arbore la fiecare 5 locuri de parcare la soft arbory vor fi dispusi pe laturile care permit plantarea;

 • - se va prefera folosirea dalelor iniebate pentru realizarea parcari; fiecare 2,0 metri patrati de loc de parcare sa inierbate se va lua in calcul ca fiind egal cu 1 mp de spațiu verde

 • - se vor identifica, păstră si proteja in timpul executări; construcțiilor arborii importanți existenti, avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm.;

 • - in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 2 arbori in perimetrul operațiunii urbanistice;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

 • - Întreținerea spatiilor verzi revine proprietarilor.

 • - pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;amenajate ca Realizate din dale


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI


ZM2

împrejmuirile trebuie astfel proiectate incat sa contribuie la aspectul reprezentativ al spatiilor si construcțiilor;

gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.00 metri, cu un soclu opac de 0.50 m, partea superioara transparenta si vor putea fi dublate de gard viu;


ZM 1a + ZM 1b+ Zm 3a + ZM 3b + ZM 3c

 • - Nu este permisa realizarea de împrejmuiri spre Sos Mangaliei si/sau Intrarea Mangaliei;

 • - Separarea platformelor destinate parcării de circulațiile publice adiacente se va face prin gard viu
- împrejmuirile de pe laturile laterale si posterioare ale terenurilor din zonele menționate, vor avea inaltimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.50 m, partea superioara fiind realizata din materiale durabile, care sa permită vederea;

SECȚIUNEA III:

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15-PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT=mpAC!mp teren *100)

ZM1a

ZM1b

ZM2

Zm 3a

ZM 3b

ZM 3c

POT maxim propus

50%

77%

60%

45%

51.92%

35%

ARTICOLUL 16-COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT= mp ADC Imp teren)

ZM 1a

ZMlb

ZM2

Zm 3a

ZM 3b

ZM 3c

CUT maxim propus

2,40

1,55

2,40

2,88

4,00

2,88

Nota : Indicatorii maximi propuși pentru zona ZM2 vor fi aplicați la nivel de parcela, conform Legii 350/2001


UTR 2 - cuprinde teritoriul situat la intre Sos Mangaliei dezvoltat următoarele funcțiuni: locuințe colective RH P+10E cu dotări (comerț, servicii)                          ___________________—_

In cadrul UTR 1 au fost propuse următoarele zone de redementar^UDEȚUL CONSTANȚA L1 - Zona locuințe RH P+10E cu dotări (comerț, s L2 - zona locuințe colective RH P+4E


ai, in care s-au obuihte colective RH


UTILIZARE FUNCȚIONALA ART. 1 UTILIZĂRI ADMISE L1+L2


' DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPflE

Anexa îa avizul nUO


ARHITECT ȘEF


Sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret.

L2

 • -  Spatii pentru comerț;

 • -   Spatii pentru servicii;

 • -  Spatii pentru sanatate;

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI- se admit funcțiuni complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții: spatiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

se admit spatii pentru administrarea grupurilor de ppsfe 5Q apartamente proprietate privata.

se admite utilizarea unor încăperi din cadrul a necesare exercitării de profesiuni liberale (avo a maxim 25% din suprafața utila a acestuia; utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate,admite numai in limita.

10 % din totalul apartamentelor unei proprietari;


ART. 3 UTILIZĂRI INTERZISEexistente pentru activitati Sctdra, medicina etc.) in limita


sntru birouri se poate admite numaun limita^u clădiri Be-‘iocuitjL^^AorilfiSSSiSiFfeitiilor de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


CJIRSzGȚIA urbanism

VISAT SPftB MESCHIMBARE

ARHITECT ȘEF--


L1+L2

Se interzic următoarele categorii de activitati: l activitati productive; construcții provizorii de orice natura; depozitare si comerț cu ridicata sau de mic-gros;

depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze, unitati de transport si statii de întreținere auto, statii distribuție carburanți; lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile învecinate;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care împiedica evacuarea si colectarea acestora.

alte tipuri de funcțiuni care nu au fost menționate la articolul 1.


CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ART. 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

L1

Se menține lotul actual al subzonei de locuințe colective, RH P+10E cu dotări, in suprafața de 2202 mp, delimitat de trotuarele Sos. Mangaliei si B-dului 1 Mai.

L2

Se menține lotul actual al subzonei de locuințe colective, RH P+4E, din care, in zona de studiu este inclusa o suprafața de 1940 mp;

ART. 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L1+L2

clădirile se vor retrage de Ia aliniament cu minim 4.0 metri pe străzi de categoria III si 6,0 metri pe străzi de categoria II si I, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre inaltimea construcțiilor si distanta dintre aliniamente;

in cazul situării in intersecții, noile clădiri vor asigura racordarea intre aliniamentele diferite ale străzilor prin întoarcerea retragerii de la aliniament si pe strada avand clădirile dispuse pe aliniament pe o distanta egala cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiția sa nu ramana calcane vizibile;

comisele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

se admite retragerea ultimului nivel atunci când distanta dintre aliniamente este mai mica decât Hmaxim admisibil, asfel incat comisa nivelului retras sa nu


1

■7


planului care formează un unghi de 45° cu planul orizontal al cornișei ultimului etaj de pe aliniament;

-WîSWba         Instanța

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT 3PRE NE&GHiMBARE -

Anexă la avizul         wtâjy


ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L1+L2

clădirile izolate vor avea fațade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o distanta cel puțin egala cu jumătate din înălțimea la cornișa          T^^surate-tn

punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai mic de 5.0 metri;


clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase fata de cealalta limita laterala cu o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

aancime de cu excepția !ii laterale;


clădirile care se înscriu in regim de construire continuu se ali[3g§c maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele lateralealgoai parcelelor de colt unde se va întoarce fațada in condițiile de(alinie^> ia noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientară, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 119 /2014 etc.);

retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cel puțin egala cu inaltimea clădirii, dar nu mai mica de 10.0 metri;

in funcție de regimul de construire, clădirea se alipește pe o adâncime de maxim 15.0 metri fie de doua calcane de pe limitele parcelei, fie daca exista pe o limita un calcan iar fata de cealalta limita clădirea invecinata este ■ retrasa, noua clădire se alipește de calcanul existent si se retrage de cealalta limita la o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii; in cazul clădirilor izolate, retragerea fata de limitele laterale ale parcelei va fi la o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren daca pe fațadele clădirilor învecinate sunt ferestre ale unor încăperi de locuit; distanta se poate reduce la jumătate dar nu mai puțin de 5.0 metri in cazul in care pe fațadele laterale ale clădirilor învecinate sunt numai ferestre ale dependințelor (hol, debara, camara, baie, bucătărie) si casei scării.

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

L1+L2

Distanta dintre construcțiile cu destinația de locuința va fi egala cu inaltimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele; distanta se poate reduce la jumătate daca segmentele de fațada care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit, cu condiția respectării normelor prevăzute in OMS nr 119/2014, pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației.

ART. 8 CIRCULAȚII SI ACCESE

L1+L2

clădirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul carosabil si pietonal dintr-o circulație publica; accesul va fi dimensionat astfel încât sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor; latimea accesului carosabil nu va fi mai mica de 3,0 metri;


de regula va exista un singur acces carosabil pentru o clădire, amplasat către limita laterala a acesteia;

se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica.

ART.9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

L1+L2

Locurile de parcare necesare funcțiunilor propuse vor fi asig aferent locuințelor colective, fara afectarea domeniului învecinate, cu respectarea HCL 113/2017, privind ap asigurarea a numărului minim de locuri de parcare . parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un parcare si vor fi separate de circulațiile publice prin gard viu înălțime;îmffele terenului a imobilelor egulamentului de


ART. 10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOF


L1

RHmaxim = P+4E

H max = 17.0 metri de la CTA

L2


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM VISAT 3PZIE N

Anex£ la avizul nrj


ARHITECT ȘEFRHmaxim = P+10E

H max = 36.0 metri de la CTA

Se poata depăși nivelul maxim cu cel mult 2 nivele, in puncte capete de perspectiva, numai pe baza unui PUD, cu condiția încadrării in CUT maxim

ART. 11 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L1+L2

Aspectul clădirilor va exprima funcțiunea, se va înscrie in caracterul zonei si va urmări asigurarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice;

Construcțiile vor fi prevăzute cu acoperiș tip terasa ; terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 70% din suprafața;

Este interzisa crearea de calcane vizibile din circulațiile publice;

se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate; acțiunile de reabilitare /renovare a fațadelor se vor aproba prin PUD.

ART. 12 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - Clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie;

 • - Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

 • - amenajările exterioare vor asigura in mod special evacuarea rapida si captațea-Țapelot^ meteorice in rețeaua de canalizare:

  JUDEȚUL CONSTANȚA nlRB«JĂRIA municipiului constanța °rsaw, D1R£CT|A urbanism VSZAT SP«E NESCHIMBATE

  Anexa la avizul


 • - Pentru instalațiile de apa si canal se vor prevedea galerii ran'

 • - Incintele vor fi prevăzute cu instalație pentru iluminatul noctufn.

ART. 13 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


Terenul liber ramas in afara circulațiilor, parcajelor si circul arbore la fiecare 100 mp. terenul amenajat ca spatii dș-j fațada decorative va reprezenta cel puțin 50% din suprafa Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si peitfru protecția construcției  sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese;

In orice operațiune efectuata pe un teren mai mare de 5000 mp. se va prevedea ca din aceste spatii minim 10% sa fie destinate folosinței in comun.

tantaTctnirr a si grădini de îului;


ART. 14 ÎMPREJMUIRI

L1

Nu sunt admise împrejmuiri.

L2

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.; împrejmuirile vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 1.80 m si un soclu opac de minim 0.50 m, partea superioara fiind realizata din materiale durabile;

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ART. 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT=mp A C/mp teren * 100)

L1

L2

POT maxim

33% Se menține

58% Se menține

Nota: Valorile pentru zona L2 au fost o

btinute prin raportarea la suprafet

a lotului cuprinsa in zona de studiu

ARTICOLUL 16-COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT- mp ADC Imp teren)


L1

L2

CUT existent

1,71

2,90

CUT maxim aprobat

2,50

1,50

Nota: Valorile pentru zona L2 au fost o

otinute prin raportarea la suprafat

a lotului cuprinsa in zona de studiu

Camelia Mircla V. RUSU

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VÎZAT PRE «^SCHIMBARE

Anexă la

ARHITECT ȘEF-----------


V - Zona Verde

ART. 1 UTILIZĂRI ADMISE

 • -  Spatii plantate;

 • -  Mobilier urban adecvat zonelor de odihna;

 • -  Loc de joaca pentru copii;

 • -  Echipamente pentru sport;

 • -  Echipamente tehnico-edilitare pentru iluminat si întreținerea spatiilor verzi.


ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE CU construcții ușoare destin echipamentelor aferente

ONARI

lusiv asigurării funcționarii instalațiilor si âte'si protecției zonei.


ART. 3 UTILIZĂRI INTERZISE

 • -  platforme de precolectare a gunoiului;

 • -  alte activitati care nu au fost menționate la articolul 1.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR ART. 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

 • - Nu este prevăzută obligativitatea asigurării unei suprafețe minime pentru terenurile incluse in Zona Verde;

ART. 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - Nu este cazul.

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - Nu este cazul.

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - Nu este cazul.

ART. 8 CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat;

 • - in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului persoanelor cu handicap, in conformitate cu normele in vigoare.

ART. 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - Nu este permisa staționarea autovehiculelor pe terenurile amenajate ca spatii

  plantate sau in drumurile publice ce mărginesc spatiile plantate.

  ART. 10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

  • - Nu este cazul.

  ART. 11 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

  • - Nu este cazul.

  ART. 12 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARAJUDEȚUL CONSTA* TA

PRIMĂRIA MUM<ClPh*LUi CONSTANTA DIREl ȚIA URBANISM

VITAT

Anexă Ia avizul ar.______//__,

ARHITECT ȘEF___________

zute cu iristafâtîrwntt'criiutfiiTratni


terenurile amenajate ca grădini publice vor fi nocturn;

se vor prevedea instalații automate pentru irigarea spatiilor plantate;


ART. 13 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE - spatiile plantate incluse in Zona Verde se specialitate care vor fi avizate si aprobate co

baza unor proiecte de is'latieiin vigoare.


ART. 14 ÎMPREJMUIRI

împrejmuirea spatiilor plantate incluse in Zona Verde se va face exclusiv prin gard viu cu inaltimea Hmax = 0,80 metri;

ART. 15 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

 • - Nu este cazul.

ART. 16 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

 • - Nu este cazul.

întocmit,

Arh. Camelia Rusu


VOL III

PLAN DE ACȚIUNE

aferent

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

PENTRU TERENUL DELIMITAT DE SOS MANGALIEI, INTRAREA MANGALIEI, CALEA FERATA SI LIMITELE CADASTRALE ALE LOTURILOR IDENTIFICATE CU IE 209310, IE 206497, 224885, IE 206884, IE 217237 SI INCINTA CARMECO, MUN. CONSTANTA

CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR.72926 /15.06.2017

INIȚIATOR:

SC EVERGREEN RECYCLING S.R.L.

FEBRUARIE

2019PARTEA I CATEGORII DE COSTURI

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVATE

 • A. Pentru investiții pe amplasamentul care a generat PUZ in suprafața totala de 1386 mp, compus din lotul 2 si lotul 3, alipite, investițiile vor fi finanțate exclusiv din fonduri private.

Acestea vor fi alocate pentru:

întocmirea, avizarea si aprobarea documentațiilor tehnico-economice

Realizarea proiectelor de specialitate si executarea lucrărilor pentru bransarea la rețelele tehnico-edilitare

Sistematizarea terenului

Realizarea investițiilor: construirea imobilului propus, amenajarea acceselor carosabile si pietonale, a spatiilor plantate, parcajelor si a locului de joaca pentru copii;

 • B. Pentru investiții pe parcelele învecinate, cuprinse in teritoriul studiat prin PUZ, investițiile vor fi finanțate exclusiv din fonduri private.

Acestea vor fi alocate pentru:

Operațiuni cadastrale

Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-

economice Racordarea, realizarea si asigurarea echipării tehnico-edilitare Sistematizarea verticala a terenului

Realizarea investițiilor construirea obiectivelor de investiții, amenajarea acceselor carosabile si pietonale, a spatiilor plantate, parcajelor.

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE

A. In limita

ale carer costuri

 • a) modificarea profilului stradal existent al Soselpi Mangaliei prin renunțarea la locurile de  parcare cu acces din banda 1, in sensul de mers spr4}supermșrket si amenajarea unui traseu pentru biciclisti pe sensul de mers spre gara CFR.

 • b) amenajarea aleii carosabile propuse, pri trei imobile Sos Mangaliei nr 82 lot 2 si lot

 • c) Reconfigurarea sensului giratoriu existen


PUZ, se propune realizarea următoarelor obiective de utilitate publica revin autorităților publice:fealiza ieșirea in sensul giratoriu, de pe cele iej^iSp^G^i^p^langaliei nr|78.

DIRECȚIA URBANISM


Supermarketul Carrefour Expres (fost Billa) din Sos P angal^j2/t^ ^eschirubare

Anexa îs aviz# nr. —

ARHIT? CT ȘLF ------—


Costurile vor fi alocate pentru:

întocmirea, avizarea si aprobarea documerttatii1uy"TeThTco^f6ho7riice Construirea amprizelor stradale prevăzute in PUZ Reconfigurarea sensului giratoriuRUR


*■ Camelia Mîrela V. i

• ~ ~ > +■ ' ’ ’


RUSU


PARTEA II

ETAPIZAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE

Pentru parcelele aflate in proprietate privata/domeniu privat cu investiții finanțate exclusiv din fonduri private, se propune următoarea etapizare:

INVESTIȚIE

FINANȚATOR

Operațiuni cadastrale in scopul alipirii, dezlipirii, cedării de teren proprietate privata pentru obiective de utilitate publica

Investitor privat

întocmirea, avizarea si aprobarea documentatiiilor tehnico economice

Investitor privat

Realizarea construcțiilor noi

Investitor privat

Racordarea la rețelele tehnico edilitare

Investitor privat

Realizarea acceselor carosabile si pietonale

Investitor privat

Realizarea spatiilor plantate si a altor amenajari aferente obiectivelor de investiții

Investitor privat


Pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica prc fonduri publice/publice-private, se propune următoarea etapizare

JUDEȚUL CONSTANTA (I&nstanța :        DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBATE Anexa la avizul dl —j 1---—«r

INVESTIȚIE

IN WTOffi

Operațiuni cadastrale privind cedării de teren proprietate privata pentru obiective de utilitate publica

Pate

---

redatjublic-privat

întocmirea, avizarea si aprobarea documentatiiilor tehnico economice pentru investițiile publice

Autoritatea publica/ Parteneriat public-privat

Realizarea am prizei stradale, a aleii carosabile propuse, modificarea sensului giratoriu si a accesului in incinta supermarketului Carrefour

Autoritatea publica/ Parteneriat public-privaț
ojenucra wi oatuu

-------------------!-------------------

CC*STÎUCT3 «SJTîli 5?O«T


BILANȚ TERITORIAL ZONA STUDIATA

ZONA DE REGLEMENTARE

SUPRAFAȚA

%

ZM la - INCINTA SWERMARKET CARRETOUR

16553 mp

35213L

ZM lt • ALLPIN CENTER

1115 mp

2J7%

ZM 2 • ZONA IMOBILE SHCWROOM TRANSATLANTIS

6820 mp

14,51%

ZM 3a - SOS MANGALIEI 82, LOT 2 SI LOT 3

1386 mp

2,95%

ZM 3b - SOS MANGAUEI 6C-80A

1483 mp

3,15%

ZM 3c - SOS MANGALIEI 78

1210 mp

2,57%

LI LOCUINȚE CDLECTTVE RH P-10E SI DOTĂRI EXISTENTE

2202 mp

4,68%

L2 LOCUINȚE COLECTIVE RH P+4E EXISTENTE

1940 mp

4,13%

ZONA VERDE +SPATII PLANTATE PUBLICE

1384 mp

2,95%

CIRCULAȚII

12417 mp

26,42%

ZONA DISTRIBUȚIE GPL EXISTENTA

500 mp

1,06%

TOTAL

47D10 mp

100,00%


BILANȚ TERITORIAL SPATII PLANTATE

MIN 30% DIN SUPRAFAȚA DE 29951 MP= 8985 MP

ZONA DE REGLEMENTARE

SUPRAFAȚA

%

ZM13 - 33,4 % INCINTA CARREFOLIR

5528 mp

61,52%

ZM lb - 14X % teren ALLPIN CENTER

167 mp

1.86%

ZM2 • 1CX % ZONA TRANSATLANTIS

682 mp

7,59%

ZM 3a - 30% SOS MANGALIEI 82^ LOT 2 SI LOT 3

416 mp

4,63%

ZM 3b - 30 % SOS MANGALIEI 8OB0A

445 rrc

4,95 %

ZM 3c-30% SOS MANGALIEI 78

363 mp

4,04%

ZONA VERDE + SPATII PLANTATE PUBLICE

1384 mp

15,40%

TOTAL

8985 mp

100,00%


J» .        O O 1 O O- o e> .-ÎL 4      --1

|         uaauM.           |   • 9.ruim

ncn-M TUFTT KOX i

U»     7J4              35Π  358   kS? 2JK 244 2J0

âao «a

uz


I1A7

«J0

222Z


>v.

1

r

Pci.

tll

taJ

17

3?WS.iȘ8:

315

29

30W.WJ

X

351405 571

W86 811

31

3B1401.3X\

TtKB UI

32

301404 Itf

79S8B.964

33

XI467.042\

73X86.9 îi

34

X141B.072\

7SG097.7K

35

JO144O S2S-

750(88 254

35

301467. Mi

7X086.382

J7

301467.3321

798105.7X

3?

Ă51467.5S

796124X5

301468 XB

796129 XI

46

X14tt.W7\

796131 SX

11

X14tB.5X\

736147.49:

42

X14S8 1X

796165 81'.

43

35107.0

7X195 064

45

371532.35?'

46

301533.160.

7X217.030

47

321541.380.

7X217. OR

46

321542,778]

7SC244.3SE

49

3215EB.623'

7X243.73’.

a

321500.379'

7X275 5&

51

321524.426]

7X275 133

52

321S24Q

7X35133

5

3215X059

7X35! 4S.

0

321SX.2S3

7X352.141

7

3215B 464       7X&.S&

0

321X3X1

7X4CJ.074

5

321587.561'.

7X415 529

10

3D1S6.417i

79015.615

11

30151S.32S

12

32145!.!X6

7X38 150

13

3G1427.2S3

14

3314(8.700.

7X345. ax

15

331X2 340

7X340.170

16

3013B1727'

7X326.417

'upnfato ÎKbilului = 47010 w


r - —-----------------

2WW-C5

29W3-C4

296V73-C3


W1&C5

II


■ ■■ ■

■«1

■■■■ ■■■■

■■'


*♦>

-

■■■■Mi -

1

■■a

■ ■a

ÎZ—211


AMPLASAMENT

POT

CUT

REGIM ÎNĂLȚIME

EXISTENT

APRCSAT

PROPJSw

EXISTENT

PR0>JSaw

ZMla

23XC%

50.00%

2.4C

2.4C

P+lEo

MEo

ZM lb

77.00%

77^0%

1.5S

1.55

P+1E

NE

ZM2

58.00%

• 6C.X%

0.S6

2.4C

P+1CE

P+l£€

ZM3a

mt

45X0%

2.4G

2X8

StP+8E

ZM3b

CJX%

51.92%

4.96

4XC

-

2S+P4-6E

2M3c

c.cc%

35XC%

2.40

2-a

---RiăE---

U

33XC%

33.00%

2.5C

2.SC

ptwnp

TUf^țțJN

12

58JX%

58X0%

1.5C