Hotărârea nr. 126/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+8E - HOTEL-APARTAMENT, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL CARAIMAN, INVESTITOR BUCUREANU ANCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil D+P+8E - hotel-apartament, Stațiunea Mamaia zona hotel Caraiman, investitor Bucureanu Anca

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de               <■  2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 32043/15.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 29515/15.02.2019 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 32040/15.02.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea doamnei Bucureanu Anca înregistrată sub nr. 153412/13.09.2018, completată sub nr. 188513/02.11.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia zona hotel Caraiman, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil D+P+8E cu funcțiunea de hotel-apartament care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în Stațiunea Mamaia zona hotel Caraiman, în suprafață de 1391,64 mp mp (potrivit actelor de proprietate) și 1392 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 208693, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Bucureanu Anca, cu drept de folosință constituit în favoarea numitului Bucureanu Mircea Petre conform actului de alipire autentificat sub nr. 1151/09.07.2008 la Biroul notarului public Darie Ruxandra Luminița.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul loca! și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către doamna Bucureanu Anca, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, K împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR-


CONSTANȚA

NR.       Â         2019

J 13/644/201 3 I CUI RO2632O75O

ISTUDID

www.masstudlo.ro


SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21. CONSTANTA

ARHITECTURA | DESICN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: offîce^maSStudlo.fO

MEMORIU TEHNIC

1.01 Denumirea obiectului de investiții

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+8E, CU DESTINAȚIA DE HOTEL-APARTAMENT CU 70 DE UNIT ATI SI ÎMPREJMUIRE TEREN

I.02 Amplasamentul (localitatea, strada, numărul, județul)

CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA, B-DUL MAMAIA, PARCARE HOTEL CARAIMAN

I.03 Titularul investiției

BUCUREANU ANCA

I.04 Beneficiarul investiției

BUCUREANU ANCA

I.05 Elaboratorul documentației

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANȚA

tel: 0723.171.168/0743.904.204

I.06 Faza proiect

P.U.D. PRELIMINAR

liînrTH! fYWSTUfA

I.07 Număr proiect

PR1?;.\RiA             CONS'ANȚA

167/2017

DiRȘi-Tî A UR6 Al -ISM

I.08 Șef de proiect

Anexă ia a»':zul

URB. ALEXANDRU BĂJENARU

.ARHITECT

Scopul prezentei documentații constă în detalierea amplasării pe terehZaZZonstrucției propuse, cu destinația de hoteLapartament si regim de înălțime<6+p5®»8Eretras, pentru amplasamentul situat pe Bd-ul Mamaia, parcare Hotel Caraiman.          /

Vecinătățile amplasamentului.ee a generat documentația urbanistică de tip P.U.D., sunt:

La Nord -Alee carosabila;

La Sud - N.C. 228781 si terenuri tenis;

La Est -lot 5, N.C. 227196; La Vest - Lacul Siutghiol;

Conform prevederilor ART. 48 al LEGII nr. 350 din 6 iunie 2001 (*actualizată*J privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

(1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.

J 1 3/644/20 1 3 | CUI RD2G3ZO75Q

ISTUDIO

www.massfcudlo.ro


SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.Z1, CONSTANTA tel: 0723.171.)6EJ

ARHITECTURA | DES1GN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILC offîcegmasstudlo.ro

(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare aie parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice.

Amplasamentul studiat, înregistrat cu numărul cadastral 208693, are o suprafața totala de 1392,00 mp conform acte, asa cum sunt menționate si in fisa actului de proprietate si planulde amplasament si delimitare a corpului de proprietate.

INVENTAR DE COORDONATE "Sistem de Proiecție Stereografica 1970°

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1

313465.640

788839.240

2

313466.880

788854.300

3

313467.400

788860.580

4

313468.280

788871.260

5

313468.790

788877.430

6

313469.670

788888.120

7

313440.110

788890.430

8

313439.658

788884.438

9

313438.840

788873W

10

313437.570

788856.13(1

11

313436.700

788845.2001

Suprafața studiata =    1392mp
JUOEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA UR8ANISM

VRAT     N

Anexa ta avizul nr.-

îtric


"Sistem de Proiecție Stereografica 1970” - Planim____

"Sistem de Referința Marea Neagra 1975" - Altim stric ARHITECT ȘEF

PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a cărui valabilitate a fost prelungită prijn HCL nr.327 din 18.12.2016.                                            n lllL^

 • •  PLANUL URBANISTIC ZONAL MAMAIA aprobat prin H.C.L. nr.121/24^5dffiHS7

 • •  H.C.L. 113/2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minirn''8(r'te(^            pt.

lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipSutefr€6^tanța, actualizat;

 • •  H.C.J.C. 152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor mimme de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al jud. Constanța;

 • •  Legea privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (nr. 50/1991, republicată, actualizată);

 • •  Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996), republicată, actualizată;

 • •  Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995), cu modificările și completările ulterioare republicată, actualizată;

 • •  Legea privind protecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizată;

 • •  Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998), actualizată;

 • •   Codul civil, actualizat;

 • •  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat si completat prin Ordinul 994/2018;

 • •  H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța.


www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DE3IGN j PEISAGISTICA ) URBANISM MAtL! offîccțmaSStlldlO.rO


Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism


Terenul propus pentru studiu este situat in Stațiunea Mamaia, pe partea Lacului Siutghiol si se incadreaza in zona de protecție Lac Siutghiol (5.00 metri, fata de luciul apei), conform prevederi P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 121/ 2013. Conform H.G. nr. 1284/2007 modificată prin H.G. nr. 971/ 2001 Lacul Siutghiol este arie protejată Natura 2000, Cod identificare ROS PA 0057.


Amplasamentul studiat face parte din intravilanul Municipiului Constanta, conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCLnr.327 din 18.12.20,16.


Terenul nu prezintă interdicții de construire si este, la momentul actual liber

Terenul se incadreaza reglementarilor urbanistice stabilite prin Mamaia, aprobat prin Hotararea de Consiliu nr. 121/ 2013.

Terenul este înregistrat la categoria de folosința curti-constructii si face parte din UTR 24 -ZONA D - zona delimitată de Hotel California inclusiv si Hotelul Caraiman la nord, B-dul Mamaia si malul Lacului Siutghiol,pentru care regulamentul .local, de urbanism prevede

următoarele reglementari urbanistice

:       JUDEȚUL CONSTAt '

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C> ■ ' • DIRECȚIA URBANI1' VIZAȚ SPRE MESCHIN ' .y     .

Anexă la avizul nr.                     3

---ARHITECT-ȘEF-

3


J 1 3/644/20 1 3 | CUI RD2632O75O SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA


www.masstudlo.roUTILIZĂRI ADMISE: funcțiuni de structuri de camping; se va stimula dezvoltarea funcțiunilor pentru turism științific si de afaceri cu caracter permanent: hoteluri de 3, 4, 5 stele, săli de conferințe, cluburi, centre cultural; apartamente de vacant, locuințe permanente individuale si colective;

 • -   funcțiuni pentru alimentative publica: restaurant, bistro, fast-food, cantina, cofetărie, cafenea, bar, club, discoteca si alte spatii pentru alimentație publica (spatii inchise, acoperite si descoperite), aferente sau nu unităților de cazare;

 • -  funcțiuni de comerț: comerț alimentar, comerț nealimentar, centru commercigd de facture urbana, comerț cu amănuntul specific pentru turismul sezonier in spati//dț£bcopqtfite/ acoperite si amenajate;

funcțiuni sportive: terenuri de sport in aer liber, patinoar artificial, ter;                    a de

antrenament pentru diferite sporturi, sala de fitness si întreținere c                    perit

si descoperit, servicii de întreținere corporala, spatii anexe de deservire a Rotarilor sportive si întreținere corporala, servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza;

funcțiuni de loisir: instalații de agreement si sport cu acces public nelimitat/ private, loc de joaca pentru copii acoeprit/ descoperit, spatii si a menajări pentru spectacole in aer liber, piscine acoperita/ descoperita;

funcțiuni de agreement: cazinou, club, club nautic, sala polivalenta, bowling, instalații si dotări specific agrementului touristic;

funcțiuni de cultura: centru expositional, expoziție, târg, centru de congrese, centru de conferințe, cinematograf, multiplex, teatru;

amenajari turistice pe malurile lacului Siutghiol/ Lacul Siutghiol (debarcader, pontoane, teleski nautic, orășel lacustru, etc.);

servicii: financiarbancare, sediu de birouri/ firma, spatii pentfu>birouri^4erei^e4uR€tțHnfloF de baza, agenții de turism, puncte de informare; funcțiuni de sanatate: dispensar, statii de salvare, farmacii; funcțiuni legate de culte: biserica; unitati cu destinație speciala; grupuri sanitare publice;


turism: hotel, hotel apartament, vila turistica, pensiune primire turistica cu faciilitati pentru tratament balnear, bungalouri,


turistica,
JUDEȚUL CONSTANȚA

PRINSA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DîREC.ȚJa urbanism Vf UT t Pwe

Anexe Sa av?zul nr.°c?jg/3 /


ARHITECT ȘEF


AA^E

ISTUDIO

www,masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESION | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: office0ma$Studio.rO

amenajari ale spațiului public: străzi, alei auto, pietonale si ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalații de agreement si loisir;

spatii verzi si plantate de folosința generala: parc, gradina, scuar, fasii plantate; parcuri cu character thematic;

parcaje la sol si multietajate;

dotări si amenajari specific funcțiunii de baza; amplasarea de panouri publicitare;

funcțiunea admisa pentru fiecare parcela in parte, menționata pe planul de reglementari si in tabelul anexa afferent fiecărei zone, nu este exclusive, fiind admisa modificarea sau completarea cu funcțiunile admise enunțate mai sus;

funcțiunile legate de culte (lacasuri de cult), sunt permise inclusive in zonele menționate pe planurile de reglementari urbanistice ca: funcțiuni mixte: spatii verzi, alei auto si pietonale, parcari, mobilier urban, panouri publicitare,___

evenimente, construcții si instalații demontabile cu ocazia unorf joaca.

NALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

corturi provizorii pentru diverse de PRI’iVSiA            CONSTANȚA

WȘ.T.'O \      1SM

Vf’UT       K SnVâÂRE

Ane;d? Is j^zui fir


- conform Regulament Local de Urbanism aferent H.C.L.121/20 conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare ampin funcție de caracteristicile geotehnice, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul acestora va fi normat funcție de necesitățile tehnice si funcționale;

este permisa realizarea de demisoluri;

in cazul reigmului de inaltime care prevede retrageri successive ale nivelurilor, acestea se vor realize astfel: ultimele doua niveluri retrase se vor retrage 75%, respectiv 50% din suprafața nivelului inferior neretras;

in stațiunea Mamaia, este interzisa mansarda rea clădirilor ce vor fi edificate ulterior aprobării prezentului regulament;

pentru toate clădirile înalte propuse, se va menționa in Certificatul Urbanism, ca pentru eliberarea Autorizației de Construire este obligatorie ojâfin^rea Ministerului Afacerilor de Interne.

conform avizului Ministerului Apărării Naționale, inaltimea doua zone restricționate marcate pe planșele de Reg limitata la 39,00 metri, calculate de la nivelul marii.

pentru amplasarea/ instalarea de antene, echipamente de radiâtelecomunicatii sau alte instalații, care ar putea depăși cumulate regimul de inaltime al clădirilor propuse a se realize in cele doua zone restricționate MApN, se va solicita avizul Statului Major General.

Conform plan Reglementari urbanistice, aferent H.C.L. 121/ 2013: nu este specificat regimul de inaltime pentru terenul ce a demarat documentația.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

POT maxim = 40% -70% raportat la suprafața amplasamentului.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT maxim = 4.0/ U.T.R.

www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILT OfficeOmaSStudio.ro

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei;

 • - in orice alte cazuri clădirile vor fi retrase de la aliniament pentru a permite amenajarea unor spatii de acces, copertine de protecție, terase descoperite, locuri de parcare la sol;

 • - regulile de amplasare fata de aliniament se aplica tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor si pârtilor subsolurilor care depasesc cota exterioara amenajata a terenului pe aliniament - sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere fata de aliniament, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) terasele, balcoanele sau bovindourilor vor putea depăși limita retragerii fata de aliniament cu maximum 1,20 metri;

 • b) in cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor păstră o distanta de 2,00 metri fata de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioara a elementelor constructive se va afla la o înălțime minima de 3,50 metri fata de cota de calcare exterioara din zona aliniamentului;

 • c) bovindourile, respectiv balcoanele închise vor ocupa, in elevație, o suprafața maxima echivalenta cu 50% din suprafața fațadei.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - regimul de construire in Stațiunea Mamaia este izolat;

 • - clădirile vor avea fațade laterale si posterioare si se vor retrage de la limitele parcelei conform Cod Civil;

 • - pentru toate noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU/ 1995, OMS 536/1997, etc.).

Amplasamentul studiat reprezintă proprietatea privata a lui BUCUREANU ANCA, conform contract de vanzare-cumparare nr.1000/ 04.07.2006 incheiat la BNP Ruxana-Luminita Dariesi a contractului de vanzare-cumparare nr.447/ 06.04.2006 incheiat la BNP Ruxandra-Luminita Darie.


Suprafețele de teren dobândite in baza actelor anterior mentio

Actul de Alipire nr. 1151/ 09.07.2008 incheiat la BNP Ruxandra-Lumini

In limita zonei studiate, circulația se realizează pe:

- Alee de acces carosabila (dublu sens) - limita de proprietate la nordul terenului ce a generat documentația P.U.D..;

Bulevardul Mamaia (dublu sens) - 6 fire de circulație (3 fire de circulație pe sens de mers);

Amplasamentul studiat are acces carosabil direct din aleea carosabila ce realizează limita de nord a proprietății. Aceasta facilitează legătură directa cu Bulevardul Mamaia. Circulația pietonala se realizează pe trotuarele aferente străzilor existente.

JUjKT'JI CCt'STAh TA

PRlMtoA Mu'-HC      CONSTANȚAAnex& ia

ARHiTE ST 3' *______

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L,

J 13/644/20 13 | GUI R02G37.0750

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA

vjww.ma5studl0.ro1


In prezent, amplasamentul studiat-estET^ggp^g^^^jțișțructii, avand folosirea: curți-construcții.                                     »m* uhmi/'ioiiii tu rr ., •“


P.O.T. existent = 0 %

C.U.T. existent=0.0


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CC' “ -DIRECȚIA URBANII ' VIZAT SPRE NESCHJI. __ Anexă la avizul nre&fr fâlIn limita zonei studiate si in proxințitate,ABâ^i^$SyămeRtete-extstent


folosirea curti-constructii, funcțiuni turfeti

IsTUDIO___

www.masstudlo.ro


In proximitatea terenului ce face obiectul documentației, exista rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică si rețele de telecomunicații), după cum reiese si din avizele aferente P.U.D. obținute în baza Certificatului de Urbanism nr. 602/ 28.0^2Qfl8. - S.C. RAJA S.A. Aviz nr.567/8836 din 05.07.2018 - "La limita proprietafii-^^am^^hiv 5,5 metri de viitoare construcție, pe aleea de acces FN exista conducta de refulăre-arfe uzate Dn 250 mm PEHD, iar pe latura dinspre mal Lac Siutghiol exista conducta de distribuție apa DN110 mm PEHD. In zona amplasamentului exista conducta de distribuție apa Dn 160 mm PEHD si colectorul menajer Dn 250 mm Azb cu descărcare in stafia de pompare SP2. Presiunea apei in zona este de 1,2 atm."

- S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. Aviz nr.223123177/26.06.2018 - “Amplasamentul propus nu afecteaza instalațiile S. C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.. In cazul in care vor fi găsite cabluri electrice in teren, care nu sunt figurate in planul anexat, se vor opri lucrările si se va solicita asistenta din partea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.." - DISTRIGAZ SUD-RETELE ENGIE Aviz nr.312.893/25.06.2018 - "Conform planului de situație

prezentat, in zona analizata socetatea noastra nu deține rețele de distribuție sau alte instalații de gaze naturale. [...] Având in vedere ca rețeaua de distribuție gaze naturale este intr-o continua

dezvoltare, prin Certificatele de Urbanism veți solicita si avizul societății noastre."


pmi^ in vMfama rtnnttfmirii si amenajării teritoriului,

JUDEȚUL CONSTAK fA PRIMĂRIA MUNICIPIULU Constanța DIRECȚIA URB^f ’SM


VIZAT SPRE              _

Anexă la avizul nrlvlwI


ARHITECT ȘEF__

ISTUDID www.masstudlo.ro


ARHITECTURA |d£SIC3n| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: Office£masttudio.ro

- S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Aviz nr.914/13.06.2018 - "Pe amplasamentul propus, pe care urmeaza sa se construiască obiectivul menționat,

ROMTELECOM nu are amplasate rețele si echipamente de comunicații electronice care sa fie afectate de lucrările de construire."


Beneficiarul dorește construirea unei clădiri cu destinația de hotel-apartament, având regimul de înălțime D+P+6E-8Eretras (înălțimea maximă 31,40 metri).

Propunerile care au stat la b

 • -  Asigurarea unei dezvoltări spații cu valorile și aspirațiile beneficiai

 • -  Asigurarea accesului la infrastructuri; VIZAT SPRE N&

 • -  Utilizarea eficientă a terenurilor;

 • -  Menținerea parcelarului existent |i al traseului străzilor existente;

 • -  Detalierea amplasării constructivi             fifân-și malizăn

pietonale pe lot.

Ț)rezej^e^|9^i^^^ții^țp avut la baza următoarele: funcțional, în concordanță ? '   DIRECȚIA URBANISM ,

Anexă la avizul nrp< 4^*carosabile șiSituația juridică a terenului va ramane neschimbată, cu păstrarea aliniamentului și nu vor fi necesare schimburi de teren intre domeniul public si privat.

ISTUDID www.masstudfo.ro


ARHITECTURA | DESIOn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! 0fficc£ma$5tudl0.fO


Indicatori urbanistici si suprafețe -SITUAȚIE EXISTENTA/ ADMISA/ PROPUSA

-9tiprtjfatn t<arftp .

PAT.

C.U.T.

S.c.

S.d.

R.H.

1392,00 mp.

admis

45%-70%

admis

4.0

maxim

974,40 mp.

5560,00 mp.

existent

0,00%

existent

0.00

0,00 mp.

0,00 mp.

0,00 metri

propus

61.02%

propus

3.97

849,42 mp.

5531.83 mp.

O+P+6E-8E retras

(31,40 metri)


BILANȚ TERITORIAL - PROPUNERE

Z0NIF1CARE

mp.

%

Suprafața teren

1392,00

100,00

Construcție

849,42

61,02

Spatii verzi (amplasate pe teren - 255,15 mp.+ terase/ fațade - 556,99 mp.)

696,00

50,00

Circulație carosabila (inclusiv parcaje) si pietonala

989,31

71,07


Se propune realizarea unei construcții cu destinația hotel-apartament, cu 70 de unități, având un regim de înălțime de D+P+6E-8E retras (maximum 31,40 metri).

Dimensiunile in plan ale construcției:

 • □             lungime: 41,40 metri

 • □               lățime: 22,05 metri


Regim de înălțime propus:

 • □             Demisol+Parter+6E-8Eretras

 • □               inaltime la atic: +27,95 metri

 • □              inaltime maxima: 31,40 metri


PRIM^Ja M4.jr.iir       CONSTANȚA

DJpguF i.fCJBAi ISM

Anex;- î-nzui nrARHITL.CT 3FF


* Demisolul construit (inchis) prezintă o suprafața de cca. 116,00 metri patrati, restul suprafeței este libera si amenajata ca parcare la sol.


Atât funcționalul cât și finisajele interioare și exterioare s-au beneficiarul și cu cerințele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-altutili la interior finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.A. FINISAJE INTERIOARE:

Pardoselile propuse la grupurile sanitare, bucătării, recepție și spații tehnice vor fi reci, din gresie ceramică, iar la nivelul teraselor și balcoanelor se va utiliza gresie antiderapanta. Plintele din faianță vor fi dispuse perimetral și vor fi la culoarea pardoselilor.


io


Ist u pip

www.mas5tudlo.ro


ARHITECTURA | DES1C3N | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: OffîcC*maS5tUdi0.rO

în grupurile sanitare s-au prevăzut placaje de faianță până la cota +2.10 m, iar la bucătării în zona frontului de lucru între h= 0.90 si h = 1.50 m.

Pardoselile din restul încăperilor sunt pardoseli calde, realizate din parchet laminat. Pentru finisarea pereților interiori s-au utilizat tencuieli cu var lavabil simplu. Tavanele se vor finisa cu tencuieli cu var lavabil simplu, culoare albă.

Pardoselile de pe casa scării și holuri vor fi realizate din gresie ceramică antiderapantă, iar la muchiile treptelor se vor monta inserții antiderapante.

B. FINISAJE EXTERIOARE:

 • * Tencuială decorativă RAL 9016 - alb

 • * Tencuială decorativă RAL 7016 - gri antracit

 • * Spații verzi verticale

 • * Sort tabla gri antracit - RAL 7016

 • * Tamplarie exterioara PVC RAL 7016 - gri antracit

 • * Paneluri pentru fațada EQUITONE din fibrocement RAL 9016 -

 • * Placi metalice perforate din cupru

 • * Balustrada din sticlă


Documentația de urbanism actuală are ca scop principal, detalierea modului de amplasare al construcției propuse pe teren.

Documentația prezenta nu are ca scop modificarea prevederilor reglementate prin H.C.L. 121/ 2013 aprobat.

Pentru retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, H.C.L. 121/ 2013 aprobat, prevede ca retragerile laterale și posterioare sa se realizeze conform Codului Civil actualizat.

Retragerea fata de aliniament este reglementata prin H.C.L. 121/ 2013 aprobat, după cum urmeaza:

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei;

 • - in orice alte cazuri clădirile vor fi retrase de la aliniament pentru a permite amenajarea unor spatii de acces, copertine de protecție, terase descoperite, locuri de parcare la sol;

 • - regulile de amplasare fata de aliniament se aplica tuturor nivelurilor supraterane ale

clădirilor, inclusiv demisolurilor si pârtilor subsolurilor care depasesc cota exterioara amenajata a terenului pe aliniament - sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere fata de aliniament, cu respectarea următoarelor condiții:                                                  fi *

 • a) terasele, balcoanele sau bovind o urilor vor putea depăși limita retragerii fata tw ajnniafnferif

cu maximum 1,20 metri;                                                            1

 • b) in cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, teraseteT^bafceenefe sau bovindourile vor păstră o distanta de 2,00 metri fata de limitele laterale ale“parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioara a elementelor constructive se va afla la o înălțime minima de 3,50 metri fata de cota de calcare exterioara din zona aliniamentului;

 • c)  bovindourile, respectiv balcoanele închise vor ocupa, in elevație, o suprafața maxima echivalenta cu 50% din suprafața fațadei.

In consecința, investiția ce a generat documentația urbanistica prezenta, are in vedere in urma propunerii de mobilare urbanistica următoarele retrageri fata de limitele de proprietate:

 • -  Față de aliniament, nord= minimum 4,50 metri;

 • -  Față de limita laterală, vest= minimum 4,54 metri;

 • -  Față de limita posterioară, sud= minimum 6,01 metri;

 • -  Față de limita laterală, est= minimum 3,58 metri;  www.masstudlo.ro


  TEL! 0723.1 71.1 60


ARHITECTURA | DESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! offlcc^masstudlo.ro

Se admite ieșirea in planul fațadei cu bovindouri/balcoane si/sau terase după cum este figurat pe planurile urbanistice de propunere ale prezentului Plan Urbanistic de Detaliu.


împrejmuirile orientate spre spațiul public se pot realiza numai din gard viu, jardiniere (h max= 30 cm) sau plante în ghiveci. în toate celelalte cazuri, împrejmuirile vor avea cel mult un


soclu opac cu înălțimea maximă de 40 cm și o parte transparentă, realizate din grilaj metalic sau


într-un sistem șimilar care permite vizibilitatea în ambele vegetației.

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 metri.

împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.


JUCETUL CONoTAK [A PRr;\RtA MUM«Ci’>iuuh CONSTANȚA


ARHITLOT 3F F


Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea HCL nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanta, actualizat.

Astfel pentru construcția propusa cu destinația de hotel-apartament se vor asigura un număr de 32 locuri de parcare, respectând articolul 12, punctul b) "Se vor asigura cate 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru personal se vor asigura suplimentar cate 1 loc de parcare la 20 de locuri de cazare.", alHCL nr. 113 din 27.04.2017.

 • -  28 de locuri de parcare pentru cele 70 de unități de cazare, dintre care 2 locuri de parcare sunt atribuite persoanelor cu dizabilități;

 • -  4 locuri de parcare se vor asigura suplimentar (fata de cele 28 de locuri de parcare menționate), pentru personal;

Spatiile verzi se vor asigura, conform H.C.J.C. nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constant terenul ce a generat P.U.D. ce dispune de încadrarea funcționala, construcție tui^ apartament, se vor asigura 696,00 mp. spațiu verde (50%) distribuiti la soIftîcsS/ pe suprafața fațadelor construcției, cat si a terasei/ acoperișului (cca. 556<09)?cbm0 1. a hotărârii aprobate menționata anterior.

i. Astfel/pe%*!■ » (gV.ijliiQGglfllOjO

Datorită faptului ca în proximitatea terenului studiat, există toate utilitățile necesare funcționării: apă, canalizare, electricitate, alimentare gaze naturale, rețea de telecomunicații, toate branșamentele/ racordurile se vor realiza conform normelor legislative in vigoare, actualizate si a specificațiilor instituțiilor avizatoare de specialitate, la etapele ulterioare P.U.D..


Prezenta documentație de urbanism, întocmită conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului detaliază amplasarea unei construcții cu funcțiunea de

ISTUDID www.masstudlo.ro


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L..

4 13/644/2013 | CUI RD263ZO75Q

SEDIU SOCIAL: STR.LA1C VODĂ NR.21. CONSTANTA

ARHITECTURA |oESIGn| PEISAGISTICA| URBANISM MAILZ OffiCC^maSStudio.rO

hotel-apartament, cu 70 de unități de cazare, având un regim de înălțime D+P+6E-8Eretras (înălțimea maximă a construcției 31,40 metri).

De asemenea se detaliază și realizarea accesurilor auto și pietonale pe lot, conformarea arhitectural-volumetrică a construcției propuse, modul de ocuipai^aUtereouluUșHamp)asare acesteia față de limitele de proprietate. Toate acestea se             “    1              -

Mamaia aprobat prin H.C.L. 121/2013.


î;.iF’■! JKSAl hSM V f

t*11 r 3vtzjl nr


Simulare tridimensionala - posibilitate de mobilare urbanistica

Având în vedere amplasarea construcțiilor vecine existente și în curs dispun preponderent de funcțiuni turistice), față de limitele de proprietate investiții nu va crea disfuncții la nivelul însoririi construcțiilor existente și nou pro
Suprafața teren

P.O.T.

C.U.T.

S.c.

S.d.

R.H.

1392,00 mp.

admis

45X-70X

admis

4.0

maxim

974,40 mp.

maxim 5560,00 mp

D+P+5-8E

existent

0,00%

existent

0.00

0,00 mp.

0,00 mp.

0,00 metri

propus

61.02%

propus

3.97

849,42 mp.

5531.83 mp.

D+P+6E-8E retras (31,40 metri)CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


FZ —-J-

țI ’ LCT iOT y/t         ]

f.      -v^5-00

Vi1         ____

1 1