Hotărârea nr. 124/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI DANA ȘTEFAN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietate domnului Dana Ștefan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.341/2004

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de             *   _______________20

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.52230/13.03.2019 raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț,turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.52231/13.03.2019;

Luând în considerare adresa Direcției gestionare servicii publice nr.20587/31.01.2019;

în temeiul dispozițiilor art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și art.5, alin.(l), lit. i) din. Legea nr.341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 și H.G. nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004;

în conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit. c și art. 115, alin.(l), lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci situat în Cimitirul municipal Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Se aprobă atribuirea în proprietatea domnului Dana Ștefan, fără plată, terenul prevăzut în anexă, dotat cu criptă, având ca scop realizarea înhumărilor.

(2) Atribuirea în proprietate se face în condițiile prevăzute de art.35, alin.3 din H.G. nr. 1412/2004 respectiv, dreptul de proprietate acordat nu poate fi transmis decât prin moștenire legală.

Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin proces verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul gestionare cimitire, Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și domnul Dana Ștefan.

Art. 4 - Deținătorul dreptului de proprietate nu va mai putea beneficia de concesiunea unui alt loc de înhumare în niciunul din cimitirele de pe raza municipiului Constanța.

Art. 5 - Proprietarul este obligat să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Art. 6 - Formalitățile de publicitate imobiliară se vor efectua de proprietar.

Art- 7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției gestionare servicii publice-Serviciul gestionare cimitire, Direcției financiare, Serviciului juridic, S.P.I.T. Constanța și domnului Dana Ștefan prin Serviciul gestionare cimitire în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:   ^2^1 pentru,   ’’— împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață teren

Numele și prenumele persoanei îndreptățite (beneficiar al legii nr.341/2004-revoluționar)

Observații

Teren

Loc de înhumare în Cimitirul municipal, Figura A17, loc 10

4,50 mp

Dana Ștefan

Legea nr. 213 / 1998 Legea 314/2004 Adresă Serviciul gestionare cimitire nr.20587/31.01,2019

președinte ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENAGME

ANEXA LA

HCLM NR.

încadrare in zonaPLAN DE SITUAȚIE Scara 1:50

CIMITIRUL BABA NOVAC Figura A17

Loc 10

S = 4,50 mp


Loc 52


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

tA fa 7-CCAW

Loc 9Loc 11


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Alee