Hotărârea nr. 123/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PENTRU RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE

privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-

Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .____________2 019.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 52351/13.03.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 52354/13.03.2019;

Văzând adresele E-Distribuție Dobrogea S.A. nr.205398/22.02.2019, nr. 228207/2018 și nr. 203544/2019, înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.39485/26.02.2019, nr. 182101/2018 și nr. 27758/2019;

în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr.123/2012, art.12-14 și art.26 alin. (4) lit. b, licența pentru distribuția energiei electrice nr.461/29.04.2002 emisă de către ANRE, art.749 și art.755-758 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c și art.115, alin.(l), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, pentru amplasarea unor posturi de transformare, care deservesc racordării la rețeaua electrică de interes public pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică, conform anexelor nr. 1- 3 și a planurilor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Amplasarea posturilor de transformare se va face în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate.

Art. 3. - Predarea primirea terenurilor se va face prin proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și E-Distribuție Dobrogea S.A.

Art. 4. - Investitorii au obligația ca după construirea posturilor de transformare, să amenajeze pentru fiecare post câte un teren în suprafață de 200 mp, aflat în proprietatea municipiului Constanța, ca spațiu verde.

Art. 5. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției autorizare și sprijin operatori economici și E-Distribuție Dobrogea S.A.-str.Nicolae Iorga nr.89A, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali a stfe I:           pe n tru,____împotrivă, ~~     a bț i n e r i.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENIGME


____Cri—

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

zona scări Restaurant Zorile - lângă plajă

teren = 35,00 mp

Legea nr. 213 / 1998

Solicitare E-Distribuție Dobrogea

S.A. nr.205398/22.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.39485/26.02.2019PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

{

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Bd. Mamaia nr. 485-485A zona Mal Lac Siutghiol

teren= 43,00 mp

Legea nr. 213 / 1998 Solicitare E-Distribuție Dobrogea

S.A. nr.228207/24.10.2018 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.182101/25.10.2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA Ef^GKE


LEGENDA


--LES 20 kV nr. 0328 existenta pentru alimentarea PT 521 ------------ LES 20 kV proiectata

LES 0.4 kV iluminat stradal existenta

' )         Stâlpi iluminat stradal existenti

■I        PC proiectat prop Enel + Neversea

';        Post de transformare PT 521 existent


PC comun proiectatLES MT 0328 pr. 2x (3x185 mmp)


Inventar de coordonate STEREO 70


X= 792269.44 Y= 304604.51

X= 792275.49 Y= 304607.88

X= 792277.92 Y= 304603.51

X= 792271.87 Y= 304600.14


MARCELA ENACHP


plaja Modern


VIZAT SPRE NESCH1MBARE

Nr-______________


PROIECTAT ing Victor BOTESCU |

Faza: FS

Plan de situație LES MT si PC existente si proiectate

PI.

nr.2

DESENAT | ing Victor BOTESCU |

VERIFICAT | ing Nelu IAC0V

G-distribuție

i3obi GOO6

Serviciul Management si Controlul Lucrări MT-JT

Scara

1/1.000

Lucrarea nr.20/2019

Alimentare cu energie electrică SC NEVERSEA SRL zonă plaja Modern localitatea Constanța

Data:   Feb 2019


PLAN DE SITUAȚIE

A IMOBILULUI

scara 1:200

H L J   .

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

43

Stațiunea Mamaia, B-dul Mamaia nr. 485

-485A

UAT I

CONSTANTANota: Țăranul aferent poetului trafo este proprietatea Prtnarinl Municipiului Constant»


I PTAB| Post de transformare proiectat
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

im* mw*Stereografic 1970

Teren afectat de ouporficle. uz si servituteNr Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1}

X[m]

Y[m]

A

312599 404

788988.726

7 801

B

312605.285

788993.851

2.400

C

312606.861

788992.041

7 799

D

312600.981

788986.917

2.400

S Mas.

= 19 mp


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

312600 884

788985 506

4400

2

312597 993

788988.823

9.800

3

312605 381

788995.262

4.401

4

312608.283

788991.953

9.814

Sm®m43 mp
vr         <

♦ CERTIFICAT

D

AUTORI'/ ■>. T /■??./ :             , ,

PODEA?-,.-

MlHAU80G0*N

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Str. Ștefăniță Vodă zona bl. BC3

teren= 19,00 mp

Legea nr. 213 / 1998

Solicitare E-Distributie Dobrogea

S.A. nr.203544/06.02.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.27758/11.02.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAGHt