Hotărârea nr. 122/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, POLIGON 3, POLIGON 4, LOT 1/3, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ

ROMÂNIAm JUDEȚUL CONSTANȚA m MUNICIPIUL CONSTANȚA

II CONSILIUL LOCAL


^z


HOTĂRÂRE


privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiul Constanța, poligon 3, poligon4, lot 1/3, în vederea înscrierii în cartea funciară

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de phX ,05-    2019;

Luând "în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 52332/13.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5\ pentru administrație publică, - juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 52336/13.03.2019;

Având în vedere referatul de admitere dezmembrare imobil nr.24332/22.02.2019 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța și Certificatul de urbanism nr. 739/21.03.2019;

în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.132 alin.l și art.135 alin.l lit. a) ale Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară^ emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c și art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în municipiul Constanța, poligon 3, poligon 4, lot 1/3, în suprafață de 19004 mp, având număr cadastral 234748, înscris în cartea funciară nr.234748, astfel: lot 1 în suprafață de 180 mp cu număr cadastral 250316 și lot 2 în suprafață de 18824 mp cu număr cadastral 250317, conform planurilor anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului notarial de dezmembrare.

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic din cadrul Direcției administrație publică locală, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii ' locali âstfe I:           pentru *     î m pot ri vă,             a bți n e ri.

La data adoptării sunt în funcție_          _consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

f

l.


----

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI cu propunerea de dezlipire

ANEXA LA HCLM NR.

1

scara 1 :

1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

234743

19004

Municipiul Constanta,PoBgon 3,Pofigon4 Lot 1/3«Jud Constanta

Carte Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta

*NR.CAD.101431

E “

O

NR.CAD244759

0.03mtzi

i*-g in 4

°-3tmra

jr

9-JP.oS

JSW3L

țuirr

CAD .216469


IE 234747


*.1


«un»*î Mwlr-Z


Auriri

" uilO'E w urgie


if ivțyz WiutS*Z «urBOE ■J LUBO'Z uraffî ° ruga i " urBf>!


® UT69 E


PREȘEDINTE ȘED


IA MUNICIPIULUI CON £_ SERVICIUL CADASTRU

Avizat spre neschimbate


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EHACHE


Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. folos.

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. folos.

Descrierea imobilului

234748

19004

Cc

Poligon 3,Poligon 4 Lot 1/3

180

ICc-LOT 1

Poligon 3,Pofigon 4 Lot 1/3/1

18824

2Cc-LOT2

Poligon 3,Poligon 4 Lot 1/3/2

TOTAL

19004

19004

Inspector


Executant S.C. PRIMUL MERIDIAN S.R.L.


Corjfi^țSîftJftareâ* rtewptorilor la tera^^ y^&tit£iil&B&££fn tO A^eh^ți^^SastraJe si Z-J* corespondent©^ssteia cu reaU^^din terej^ 11 'f autorizare g Seria RO-O-F Nr. 1691

O

L>

Lh

\ %


CERTIFICAT *<£• j DE « "Autorizare Rp Seria RO-B-J Nr. 1014

R          s* stampila

MIH AEakA32019

do,na


c tfS 0 o

PRIMUL //

3 MERIDIAN srl^V

X /      4S/

fV>ZLCLASA^


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea nu marelui cadastral.


Semnătura si parafa


Data..Stampila BCPI