Hotărârea nr. 121/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


-O^STAA/r-       A

i m s ROMANȚA JUDEȚUL CONSTANȚA


îl MUNICIPIUL CONSTANȚA SLUJ CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și '        privat din municipiul Constanța

0 Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 52327/13.03.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, rapoartele Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.52329/13.03.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „b", „c" și „d", art.3 lit. „c" și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr.3 - Inventar drumuri publice din H.C.L.nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a unor bunuri, respectiv drumuri publice, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă modificarea anexei nr.4-Inventar parcări platforme și pasaje din H.C.L.nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a unor terenuri, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Predarea - primirea bunurilor menționate la art. 1 și art. 2 se va face în baza unor procese verbale încheiate între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și S.C.Confort Urban S.R.L..

Art. 4 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției gestionare servicii publice, Direcției achiziții și investiții publice, S.P.I.T. Costanța și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 3-1) pentru, r- împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENAC


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. ZW /    _______

NR. CRT.

POZIȚIA DIN H.C.L.

NR.

451/2011

DENUMIREA BUNULUI

SUPRAFAȚĂ /MP

1.

3350

artera de circulație -zona industrială cu intrare din Bd.

Aurel Vlaicu

345,00 mp

2.

3352

Teren zona IC Brătianu nr. 61

1289 mp

3.

201

Strada Unirii

8471 mp

4.

Construcție - Scări situate în zona restaurant Zorile - acces plaja Modern

1054 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, .

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

345

CONSTANTA, B-dul Aurel VJelcu

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA


PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:500

Nr, cadastral

Suprafața masurata (mp)

1289

CONSTANTA B-dul IC Bratianu nr. 61

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA

ANEXA LA

HtLM NR-.
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcel^n^h^ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.__ ta/ M

NR. CRT.

ELEMENTE IDENTIFICARE

SUPRAFAȚĂ /MP

OBSERVAȚII

1

TEREN

STR. UNIRII NR. 108

Lot 1 - 318,00 mp

Lot 2 - 894,00 mp

Identificare nr. 213211/2018 Adresa Direcția urbanism nr. 213211/2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ .

MMM'

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHfc


LrU

1


PR


VI


IÂHIĂMU MICIPIDLUI COMS lAixi | ȘtRVI DIUL C AOASTR J

SPRE N£;SCHift’‘3ARE

222

Semrii


ANEXA LA ]


CONTRASEMNEĂzX SECRETAR, MARCE