Hotărârea nr. 120/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA UNOR BUNURI MOBILE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RATC CONSTANȚA


gO^STAWt-^ ROMÂNIA                                            G O


JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind preluarea unor bunuri mobile în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea R.A.T.C. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de___________ 2019

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub pr. 52318/13.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.52320/13.03.2019;

Văzând adresele RATC Constanța nr.15028/11.12.2018 și nr.928/23.01.2019, înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.214904/11.12.2018 și nr. 15597/25.01.2019;

Luând în considerare H.G. nr.548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, H.G. nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța, H.C.L. nr.122/2000 privind aprobarea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, anexa nr.7 la H.C.L. nr.706/2005 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unor imobile situate în intravilanul municipiului Constanța precum și HCL nr. 425/2008 anexa 2 rectificată prin HCLnr. 554/2008

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c, art.123 alin.l și art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă preluarea din administrarea R.A.T.C. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a unor bunuri mobile - 2664 stâlpi.

Art. 2 - R.A.T.C. Constanța va preda bunurile descrise în prezenta hotărâre libere de sarcini, după finalizarea procedurii de inscripționare.

Art. 3 - Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art.l se va face prin proces verbal de predare primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.T.C. Constanța.

Art. 4 - Direcția gestionare servicii publice va prelua sarcinile privind întreținerea și exploatarea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală vă comunica prezenta hotărâre R.A.T.C. Constanța, Direcției tehnic administrativ, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: oțfy pentru. * ' împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA^j^GKE