Hotărârea nr. 12/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de      QJ . &Q

Având in vedere expunerea de motiye a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 4127/09.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 4884/10.01.2019.

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 10, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se îndreaptă eroarea materială cuprinsă în anexa 3 la HCL nr. 420/2018, în sensul ca:

 • -  în loc de „privind radierea imobilului situat în str. C.A.Rosetti nr. 3 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 705 / 2005, anexa 2"

 • -  se va citi „privind radierea imobilului situat în str. C.A.Rosetti nr. 3 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 705 / 2005, anexa 2 și HCL nr. 109/2005, pag. 42";

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru.         împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție,             consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, CJvU'ri


CONSTANȚA N R._____CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

.far

ANEXA NR. 1 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. I.Gh. Duca nr. 10 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 31

Văzând :

 • -  sentința civilă nr. 1090/2008 a Tribunalului Constanța și decizia civilă nr. 52/C/2009 a Curții de Apel Constanța, definitivă ;

 • -  adresa Serviciului juridic nr. 59076/2014 ;

 • -  adresa SPIT nr. R-T54620/2018 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 141760/2018.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. I.Gh. Duca nr. 10, format din construcții: corpul „b" în suprafață de 174,82 mp și teren în suprafață totală de 200,82 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 /2005, pag. 31.

Se va comunica către: RAEDPP

PREȘEDINTE ȘEDINȚA .

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA E

qONSTA/V^ româniaNR. 2 LAH.C.L. NR. _


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului

situat în stațiunea Mamaia, zona hotei Lotus din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 49

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1937/2004 la Biroul notarului public Darie Ruxandra-Luminița ;

 • -  proces verbal de predare - primire nr. 43677/2005 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa Serviciului urmărire și executare - contracte nr. 78272/2006 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 155133/2018.

  Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, zona hotel


Lotus, format din teren în suprafață de 1313,19 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 49, astfel:

 • -  suprafața de 698,63 mp - Lotus parcare PA 48

 • -  suprafața de 614,56 mp - din suprafața de 1795,01 - hotel Lotus.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂANEXA NR. 3 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Victor Babeș nr. 15 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr, 169/2016, anexa 2

Văzând :

 • -  contractul de partaj cu sultă autentificat sub nr. 2685/2018 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 166618/2018.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Victor Babeș nr. 15, format din teren în suprafață de 55 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 169/2016, anexa 2.


cu domiciliul


în str.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAQHE

ANEXA NR. 4 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Călugăreni nr. 16 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 521/2008, anexa 35 corectat prin HCL nr. 191/2013, anexa 11

Văzând :

 • - sentința civilă nr. 5247/2015 a Judecătoriei Constanța ;

 • -  ordinul nr. 258/2016, privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în intravilanul municipiului Constanța ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 158118/2018.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Călugăreni nr. 16, format din teren în suprafață de 161 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 521/2008, anexa 35, corectat prin HCL nr. 191/2013, anexa 11.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în bdul. Marinarilor nr. 15 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 42

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2622/2004 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 166951/2018.

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul. Marinarilor nr. 15, format din teren în suprafață de 278 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 42.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Q/USr! A"’5'


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA emche 4^

CONSTANT/] ROMÂNIA

& @ jț JUDEȚUL CONSTANTA m MUNICIPIUL CONSTANTA

II ■.illTi CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Ioan Borcea nr. 30 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 190/2010, anexa 39

Văzând :

 • -  contractul de partaj cu sultă autentificat sub nr. 3408/2018 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel ;

 • -  ordinul nr. 172/2014 ;

 • -  ordinul nr. 173/2014 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 204535/2018.

  Se aprobă radierea imobilului situat în str. Ioan Borcea nr. 30,


format din teren în suprafață de 307 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 190/2010, anexa nr. 39.

Se va comunica către:

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

coHSTAW^ românia

< ® i JUDEȚUL CONSTANTA


ANEXA NR. 7 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilului

situat în aleea Garofiței nr. 4, bl. L79, ap. 3 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2006, pag. 13

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare nr. 31272/2007 încheiat cu RAEDPP;

 • -  imobilul se afla în administrarea RAEDPP, cu număr inventar 15145 ;

 • -  adresa RAEDPP nrJ 35195/2018, înregistrată Ia Primăria municipiului Constanța sub nr. 182954/2018 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 182954/2018.

  Se aprobă radierea imobilului situat în aleea Garofiței nr. 4, bl. L79,


ap. 3, format din construcție - apartament cu două camere, cu suprafața utilă de 51,06 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 13.

Se va comunica către:

u domiciliul în


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONSTANT» românia

m 8 JUDEȚUL CONSTANTAANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului

situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel Midia din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2006, pag. 50

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1076/2013 la Biroul notarului public Florin Vișan ;

 • -  adresa Serviciului urmărire și executare contra cte-vânzări   nr.

53529/2015 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 185088/2018.

  Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel


Midia, format din teren în suprafață de 933 mp, din inventarul centralizat a! domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 50.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

ANEXA NR. 9 LAH.C.L. NR._           ________

privind radierea imobilului

situat în bd. Tomis nr. 119

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 43

Văzând :

 • -  ordinul nr. 560/2016, privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în intravilanul municipiului Constanta ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 213145/2018.

Se aprobă radierea imobilului situat în bd. Tomis nr. 119, format din teren în suprafață indiviză de 288,52 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 43.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

qONSTAA/t^ ROMÂNIA

i @ W JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

111 Bil li* CONSILIUL LOCALANEXA NR. 10 LAH.C.L. NR._     1X1°)______

privind radierea imobilului

situat în str. Gri viței nr. 60

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 27 completat prin HCL nr. 130/2012, anexa 17 și HCL nr. 194/2017, art. 6

Văzând :


 • -  ordinul nr. 320/2018, privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în intravilanul municipiului Constanța ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 210294/2018.

  Se aprobă radierea imobilului situat în str. Griviței nr. 60, format din


teren în suprafață indiviză de 154 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 27, completat prin HCL nr. 130/2012, anexa 17 și HCL nr. 194/2017, art. 6

Se va comunica către:


cu domiciliul în str.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ